دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط سبکهای تفکر با رضایت زناشویی و عزت نفس در کارشناسان صنعت خودرو سازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

عنوان :

ارتباط سبکهای تفکر با رضایت زناشویی و عزت نفس در کارشناسان صنعت خودرو سازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل یکم: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………….. 4

  1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………. 10

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 12

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………… 12

1-6- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………… 13

1-7- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………….. 13

1-8- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-سبکهای تفکر………………………………………………………………………………………. 16

2-1-1- تفکر و انواع آن………………………………………………………………………………. 17

2- 1- 2-  تعریف و انواع سبکهای تفکر …………………………………………………………. 18

2-1-2-1- سبکهای تفکر هریسون و برامسون ………………………………………………….. 19

2- 1- 2- 2- سبک های تفکر وودوارد……………………………………………………………. 19

2-1-2-3- سبکهای تفکر استرنبرگ ……………………………………………………………….. 20

2- 1- 4- رویکردهای سبکهای تفکر……………………………………………………………….. 28

2-1-4-1- رویکرد شناخت محور………………………………………………………………….. 28

2-1-4-2- رویکرد شخصیت محور………………………………………………………………… 28

2-1-4-3- رویکرد فعالیت محور…………………………………………………………………… 30

2-1-5-  منشأ سبک های تفکر………………………………………………………………………. 30

2-1-6- عوامل  مؤثر در شکل­گیری سبکهای تفکر………………………………………………. 31

2-1-7- اصول حاکم بر سبکهای تفکر……………………………………………………………… 33

2- 1- 8- سکبهای تفکر در آموزش و ارزشیابی…………………………………………………. 39

2-2 رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………… 40

2-2-1- تعاریف ارائه شده…………………………………………………………………………….. 40

2-2-2- ازدواج موفق…………………………………………………………………………………… 44

2-2-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی  ……………………………………………………….. 45

2-2-4- طبقه بندی زوج ها  …………………………………………………………………………. 51

2-2-5-  نظریه های موجود در ارتباط با رضایت زناشویی …………………………………….. 53

2-2-5-1- نظریه یادگیری…………………………………………………………………………….. 53

 2-2-5-2- نظریه تبادل اجتماعی ………………………………………………………………….. 55

2-2-5-3- نظریه مبادله اجتماعی نای………………………………………………………………. 56

2-2-5-4- نظریه برابری و عدالت  ………………………………………………………………… 59

2-2-5-5-  نظریه طبقه بندی ازدواج های بادوام ……………………………………………….. 59

2-2-5-6- نظریه چرخه زندگی زناشویی………………………………………………………….. 60 

2-2-5-7- نظریه منابع ……………………………………………………………………………….. 64

2-3- عزت نفس…………………………………………………………………………………………. 65

2-3-1- عزت نفس چیست؟…………………………………………………………………………. 66

2- 3- 2- اهمیت عزت نفس…………………………………………………………………………. 69

2-3-3-  دیدگاه های روانشناختی در مورد عزت نفس…………………………………………. 71

2-3-3-1- دیدگاه مازلو……………………………………………………………………………….. 71

2-3-3-2- دیدگاه آلپورت……………………………………………………………………………. 72

2-3-3-3- دیدگاه راجرز……………………………………………………………………………… 74

2-3-3-4- دیدگاه اسمیت…………………………………………………………………………….. 77

2-3-4- خود پنداره و ارتباط آن با عزت نفس…………………………………………………… 78

2-3-5-  زمینه های عزت نفس………………………………………………………………………. 78

2-3-6-  تکوین و شکل گیری عزت نفس………………………………………………………… 80

2-3-7- مؤلفه های اساسی عزت نفس……………………………………………………………… 84

2-3-8- عوامل تهدید کننده عزت نفس…………………………………………………………….. 86

2-3-9- عزت نفس پایین، ادراک منفی و بیش تعمیمی………………………………………… 87

2-3-10- عزت نفس بالا و معضلات ناشی از آن……………………………………………….. 88

2-3-11- ارتباط عزت نفس و اختلالات روانی ………………………………………………….. 90

2-3-12- ارتباط عزت نفس و موفقیت تحصیلی…………………………………………………. 91

2-3-13- ارتباط موفقیت و شکست با خودپنداره و عزت نفس………………………………. 93

2-4-  پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………… 94

2-4-1- پژوهشهای داخل ایران……………………………………………………………………… 94

2-4-2- پژوهشهای خارج از ایران………………………………………………………………….. 97

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………. 104

3-2- جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. 104

3-3- نمونه  …………………………………………………………………………………………….. 105

3-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………… 105

3-5- ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………. 105

3- 6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………. 109

فصلچهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 111

4-2- بخش توصیفی ………………………………………………………………………………….. 112

4-3- بخش استنباطی…………………………………………………………………………………… 113

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 146

5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 146

5-3- محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………… 154

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………….. 155

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. 156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 165

مقدمه

درعصر حاضر این امر پذیرفته شده می باشد که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آنها بهتر فکر می کنند. اصطلاح تفکر مانند اصطلاحاتی می باشد که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می رود و می توان ان را اندیشیدن، فکر کردن، تخیل، گمان کردن و مورد تامل قرار دادن معنا نمود. به گونه کلی تفکر شامل هر نوع فعالیت ذهنی می باشد که به تدوین یا حل یک مسئله، تصمیم گیری، یا فهم مطلب کمک می کند، یک فعالیت اگاهانه می باشد که ازفرایند های نااگاهانه نیز تاثیر می پذیرد، و با وجود شخصی و خصوصی بودن، نه در انزوا، بلکه با واسطه گری دیگران انجام می پذیرد (فیشر، 1385).

در واقع از طریق اندیشیدن می باشد که ما به حیات فردی و اجتماعی خویش معنا می بخشیم. پس تفکر فرایندی می باشد که در سرتاسر زندگی ما حضور دارد و به علت تأثیر کلیدی و تعیین کننده ای که دارد، بر تمام جنبه ها و خصوصیات درون فردی و میان فردی ما تاثیر می گذارد. پس عاملی می باشد که بایستی مورد توجه و تاکید بسیار قرار گیرد تا از طریق آن بتوان فرد و جامعه را به سوی پیشرفت، موفقیت و سلامت رهنمون نمود. اقتضای رسیدن به این مهم، انجام پژوهش ها و مطالعه های متعدد در زمینه های گوناگون مرتبط با تفکر می باشد.

ازدواج یکی از طولانی ترین و عمیق ترین ارتباطاتی می باشد که همه ابعاد روانی- معنوی- اجتماعی- اقتصادی و زیستی را یکجا در بر می گیرد و سر منشاء تشکیل واحد بنیادی جامعه یعنی خانواده می باشد. خانواده مهمترین کانون تعهدات عاطفی، اخلاقی و قانونی افراد به شمار می رود (سیمسون[1]، 1990؛ به نقل از بهاری، 1388). ارتباط زناشویی ارتباطی می باشد که اغلب انتظار داریم در سایه آن هر نوع نیازی را در حد رضایت ارضاء کنیم و به آرمانهای خود جامه اقدام بپوشانیم. رضایت زناشویی یکی از اهداف اولیه و اساسی هر ازدواجی می باشد و همه زوجین خواستار آنند که زندگی توام با رضایت داشته باشند. این رضایت متاثر از عوامل مختلفی می باشد که از آن میان می توان به عوامل اقتصادی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن اجتماعی ، عوامل جسمانی، تفاهم فکری، ارضای عاطفی و ارضای جنسی تصریح نمود (موسوی، 1374؛ به نقل از اسماعیلی، 1388). ازدواج رضایت بخش برای سلامتی هر دو همسر بسیار مفید می باشد (برمن و مارگولین[2] ، 1992؛ به نقل از آزادی حسین آباد، 1388).در مقایسه با افرادی که ازدواج نکرده اند و یا طلاق گرفته اند، افراد متاهل بویژه آنهایی که دارای ازدواج رضایت بخش دوجانبه ای هستند، عمر طولانی تری  داشته و نسبت بیماریها و امراض در آنها کمتر می باشد (هو و گلدمن[3]، 1990)

در جوامع کنونی ، بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند اما متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود اهمیت نداده ونسبت به آن آگاهی ندارند. این در حالی می باشد که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف، تعداد افراد دارای معضلات و معضلات روانی رو به فزونی می باشد. در این بین یکی از موضوعات مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و روی سایر جنبه های زندگی بشر نیز تاثیر گذاراست و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد گردید، و حتی ممکن می باشد پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … گردد. به علاوه، نتایج مطالعه ها نشان داده اند، یکی از شاخصهای چندگانه ای که چگونگی پایداری شخص در روابط با افراد اطرافش را تعیین می سازد، عزت نفس می باشد (براس و گای[4]، 2004). اکثر صاحب نظران عزت نفس مثبت را عاملی اساسی و مرکزی در سازگاری عاطفی – اجتماعی می دانند.

 در اوائل، روان شناسان و جامعه شناسانی زیرا جیمز[5]، مید[6]، و کولی[7] بر اهمیت عزت نفس مثبت تاکید داشتند. چند سال بعد نئو فرویدی[8] هایی زیرا سالیوان [9]و هورنای[10] در نظریه های شخصیتشان، همانند راجرز[11] و فروم [12]مفهوم خودپنداره مثبت را وارد کردند. اخیرا روان شناسان، عزت نفس مثبت را با شادکامی و کارکرد مثمر ثمرتر در ارتباط می دانند (آلیس و همکاران، 1989؛ به نقل از بیابانگرد، 1371).

پس سبکهای تفکر، رضایتمندی زناشویی و عزت نفس مانند عوامل موثر در سلامتی روانی فرد و جامعه بوده که لازم می باشد از جنبه های مختلف مورد مطالعه و پژوهش متعدد قرار گیرند.

1-2- اظهار مسأله

یکی از زمینه های مربوط به تفکر که شایان توجه بوده و لازم می باشد تحقیقات زیادی در مورد آن صورت پذیرد، سبک های تفکر می باشد، یعنی شیوه اندیشیدن و مدل فکر کردن، که به موجب وجود تفاوتهای فردی، از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد. اصطلاح سبکهای تفکر توسط استرنبرگ[13] (1997) به شیوه های متفاوتی که افراد برای پردازش اطلاعات به کار می برند، اطلاق گردید. از نظر او، سبک تفکر در واقع روش رجحان یافته تفکر می باشد، یک توانایی نیست بلکه چگونگی بهره گیری فرد از توانائیهایش می باشد. توانایی یعنی از عهده کاری خوب برامدن، در حالی که سبک به معنی ترجیح فرد در چگونه بجای آوردن کار می باشد. بدین ترتیب، دو فرد با توانایی های یکسان ممکن می باشد سبکهای متفاوتی داشته باشند، که این سبکهای متفاوت نه خوب هستند و نه بد، بلکه فقط متفاوتند. استرنبرگ با طرح نظریه خود گردانی ذهنی این ایده را مطرح نمود که که افراد در برخورد با مسائل و موقعیت های جدید، شیوه هایی را بر شیوه های دیگر ترجیح می دهند، یعنی به گونه اگاهانه تفکر خود را سازماندهی می کنند (استرنبرگ، 1997).

 پژوهشهای گوناگون نشان داده اند که سبکهای تفکر از متغیر های متعددی همچون فرهنگ، جنسیت، سن، رشته تحصیلی، سابقه کار، سبک تفکر والدین ، سبک تفکر معلمان و… تاثیر می پذیرند و با فرایندهای خلاقیت، حل مسئله، تصمیم گیری، پیشرفت تحصیلی و….مرتبط هستتد (امامی پور و سیف؛ 1382:ص 36؛ به نقل از رضوی و شیری 1384). پس سبک های تفکر با متغیرهای درونی و بیرونی بسیاری در ارتباط می باشد که می توانند مورد مطالعه قرار بگیرند. مانند رضایت زناشویی و عزت نفس که منظر نظر این پژوهش می باشند.

دوران تحول و انتقال جوامع از سنت به صنعت باعث تغییر و دگرگونی های بسیاری شده و موجب گردیده که اعضای این جوامع در برزخ  این انتقال دچار ناامنی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گردند. شرایط و امکانات این جوامع چنان سریع تغییر می کند که کمتر کسی به تصمیمات و اقدامات خود مطمئن باقی می ماند. در این بین زناشویی که بعضی ان را نوعی بخت ازمایی و شانس می دانند نیز از نفوذ این ناامنی مستثنی نیست. امروزه خانواده که اصلی ترین و بنیادی ترین نهاد جامعه می باشد نیز مانند خود جامعه در یک دوره استحاله قرار دارد و مورد حمله می باشد، چراکه با تغییر جامعه، خانواده نیز تغییر خواهد نمود (بهاری، 1386)، به طوری که زوجین در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و دوستانه با معضلات فراوانی روبه رو شده اند (برک، 1384) .

 طبق گزارش های جامعه شناسان و روانشناسان، در سال های اخیر در اکثر کشورهای جهان، خانواده دچار تغییر شده می باشد و اندازه طلاق افزایش یافته می باشد ( به پژوه، 1381) و گزارش های اخیر از افزایش اندازه اختلافات، خشونت ها و حتی طلاق در کشور ما نیز حکایت می کنند (صالحی فدردی، 1383).

از آنجایی که وجود یک ازدواج توام با رضایت، محل تبادل و تلاقی،احساسات و عواطف مثبت در بین زوجین بوده و تشکیل خانواده بهنجار تأثیر مهمی در سلامت و بهزیستی کل جامعه دارد (بنائیان و همکاران، 1386)، بنا براین در نظر داشتن سازگاری و رضایتمندی زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد و مطالعه عوامل ایجاد کننده و راه انداز ناسازگاری از اهم کارها به شمار می رود. 

آن چیز که مسلم می باشد، این می باشد که روابط خوب به اسانی به دست نمی اید، بلکه به دست آوردن ان مستلزم کوشش مداوم می باشد. در ایجاد یک ارتباط زناشویی خوب، اندازه هماهنگی وتناسب افراد مهم نیست، بلکه چگونگی مقابله با ناسازگاری ها و نا هماهنگی ها مهم می باشد (گلمن[14]، 1985؛ به نقل از بهاری، 1388).  نظریه شناختی – تجربی “خود”  پیشنهاد می کند که افراد با سبکهای تفکر متفاوت، به گونه متفاوتی به اشکال متفاوت حمایتی در زمانهای استرس و یا مشکل پاسخ می دهند (فنگ و لی[15] 2010). همچنین افراد دارای سبک های تفکر متفاوت از راهبردهای مقابله ای متفاوتی بهره گیری می کنند (استرنبرگ، 1996) و سبک های تفکر با هیجانات (زانگ[16]، 2008) و احساسات وچگونگی ابراز آنها و نیز تعهد (ونگ[17] و همکاران،2007) در ارتباطند.

از آنجایی که تفکر جریانی می باشد فعال نه منفعل و تفکر اقدام کردن می باشد نه صرفا مقوله ی حرف و سخن (فیشر[18]، 1385) بنابر این سبک تفکرمی تواند شیوه و چگونگی اقدام و رفتار را نیز تعیین کند. از طرفی می دانیم که تفکر امری اساسی در حل مسئله می باشد (فیشر، 1385)،  پس سبک تفکر که شیوه تفکر می باشد، برشیوه حل مسائل نیز تاثیرگذار می باشد.

.به تبع آن چیز که اظهار گشت، سبک تفکر با تاثیر بر عوامل مهم در ارتباط زناشویی می تواند بر کیفیت ارتباط زوج و رضایت زناشویی انان تاثیر بگذارد. در این راستا تحقیقات انجام شده حاکی از آن می باشد که در کشورهای پیشرفته جهان حدود 90 درصد جدائی ها از نارسائی های روانی و هیجانی و خصوصا تفکرات و باورهای غیر منطقی زوجها به وجود می اید و حدود 60 درصد این افراد به دلیل وجود این تفکرات و باورهای غیر منطقی از هم جدا شده اند. طبق آمار گزارش شده، از میان تمام عوامل موثر در از هم گسیختگی بنیان خانواده، عوامل سوء تفاهم، تفکرات غیر منطقی و مطلق گرایی از همه بیشتر دیده شده می باشد (کاظمی، 1364؛ به نقل از اسماعیلی، 1388).

به گونه کلی بر اساس تحقیقات متعدد، تأثیر سبک تفکر در ایجاد تفاهم بین فردی قابل توجه می باشد و می توان گفت که اگر محیط خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد با سبک های تفکرشان همسو یا مغایر باشد، می توانند در مراحل مختلف زندگی مشترک حضور قوی تر یا ضعیف تری داشته باشند. وقتی نیمرخ سبک های تفکر افراد تناسب خوبی با محیط داشته باشد پیشرفت خواهند نمود اما وقتی این تطابق مناسب و کافی نباشد متحمل آسیب هایی خواهند گردید. سطوح مختلف رضایتمندی زناشویی سبک های مختلفی از تفکر را اقتضاء می ‌کند و بسته به این که نیمرخ سبک های تفکر افراد تا چه اندازه با انتظارات محیط تطابق یابد، زندگی توام با رضایت یا عدم رضایت در زوجین حاصل
می گردد (اسماعیلی، 1388). 

تعداد صفحه :175

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : بررسی رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‏ای با میزان شادکامی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***