(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نور

پایان­نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ­­ارشد (M.A)

رشته: جغرافیا

گرایش: اکوتوریسم

 

عنوان:

شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسمی بخش لواسانات)شهرستان شمیران(با بهره گیری از مدل SWOT با تاکید بر توسعه پایدار

زمستان1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول (کلیات پژوهش)                                                                                              1

1-1 مقدمه                                                                                                         2

1-2- کلیات پژوهش                                                                                             3

1-2-1- اظهار مسئله و اهمیت آن                                                                               3

1-3 – پیشینه پژوهش                                                                                            4

1-4 – سوالات پژوهش                                                                                          5

1-5- فرضیه ها                                                                                                          5

1-6 – ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                       6

1-7 – اهداف پژوهش                                                                                           7

1-8 – تحلیل محدوده پژوهش                                                                                   7

1-9 – روش پژوهش                                                                                            8

فصل دوم ( مبانی نظری پژوهش )                                                                                     9

2-1- مقدمه                                                                                                  10

2-2- تعاریف و اصطلاحات                                                                               12

 2-2-1-تعریف و مفهوم توریسم                                                                                      12

2-2-2- تعریف و مفهوم توریست                                                                         12

2-2-3- انواع توریسم                                                                                      13

2-3-1-تاریخچه اکوتوریسم                                                                                 14

2-3-2-تعریف اکوتوریسم                                                                                   14 

2-3-3-ویژگی های اکوتوریسم                                                                                 15

2-3-4- انواع اکوتوریسم                                                                                   16

2-3-5- ویژگی های اکوتوریسم                                                                                16

2-3-6- منابع عمده اکوتوریسم                                                                                 17

2-3-7-اهداف و اصول اساسی اکوتوریسم                                                                 17

2-3-8-اکوتوریسم و گردشگری ماجراجویانه                                                                  18

2-3-9- جایگاه اکوتوریسم در صنعت گردشگری ایران                                                         18

2-4-اصول ده گانه توسعه پایدار در گردشگری                                                                 19

2-5- مفهوم توسعه پایدار                                                                                    21 

2-5-1- تعریف اولیه توسعه پایدار                                                                         22

2-5-2-  اصول توسعه پایدار                                                                                  23

2-6 -توسعه پایدار و گردشگری                                                                                    23

2-7-گردشگری پایدار                                                                                       24

2-8 -اکوتوریسم و پایداری                                                                                 25

2-9 – اکوتوریسم پایدار                                                                                         25

2-9- اثرات زیست محیطی اکوتوریسم                                                                    26

2-10-  اثرات منفی زیست محیطی اکوتوریسم                                                                  27 2-11- اهمیت اکوتوریسم                                                                                    29

2-11- مدیریت اکوتوریسم                                                                                  29  

2-11-1-  طرح ریزی وطراحی مکان بازدیدکننده                                                                 31

2-11-2-  اهداف اصلی در طراحی مطلوب یک مکان بازدیدی                                           31

2-11-3- سودهای کلیدی حفاظت حاصل ازاکوتوریسم                                                  33

2-11-4- مدیریت وپایش اثرات بازدید کننده                                                               33

2-12- اکوتوریسم و توسعه روستایی                                                                      35 2-13- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی                     35

فصل سوم (جغرافیای منطقه مورد مطالعه)                                                                           37 3-1-مقدمه                                                                                                   38

3-2 – موقعیت جغرافیایی                                                                                   39

3-3- پوشش گیاهی                                                                                          47

3-4- حیات وحش                                                                                            47

3-5- مراکز جمعیتی                                                                                       48

3-6-جاذبه های اکوتوریسم بخش لواسانات                                                                50

3-7 – مناطق حفاظت شده                                                                                   54 

3-8- آثار تاریخی و فرهنگی                                                                               57

3-9- جغرافیای انسانی                                                                                     59

3-10- ویژگی های اقتصادی                                                                              59

3-11- ویژگی های کالبدی                                                                                    60

3-12-راه های دسترسی بخش لواسانات                                                                       61

 

 

 

3-13- یافته­های تحلیلی                                                                                     62

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)                                                                       64   

4-1- مقدمه                                                                                                  65

4-2 یافته­های توصیفی پژوهش                                                                               65

4-3- رتبه بندی نظرات پاسخگویان                                                                      75

4-3 – یافته های پژوهش                                                                                          80

4-3-1 عوامل داخلی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه                                              81

4-3-2- عوامل خارجی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه                                   81

4-3-3- تجزیه و تحلیل  SWOT                                                                           82

4-3-4- مرحله اول- ارزیابی عوامل  داخلی                                                              83

4-3-5- مرحله دوم: شناسایی فرصت­ها و تهدیدها                                                             85        

4-3-6- تعیین موقعیت استراتژیک تدوین راهبردها و اولویت بندی آنها                                     86

فصل پنجم (نتیجه گیری)                                                                                              91

5-1- مقدمه                                                                                                  92

5-2-آزمون فرضیات                                                                                       92

5-3- نتیجه گیری                                                                                           93

5-4- پیشنهادات                                                                                                94

منابع                                                                                                          95

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: سرشماری عمومی نفوس و مسکن لواسانات                                               59

جدول3-2: جمعیت نقاط شهری و روستایی بخش لواسانات                                    59

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس جنسیت                                              66

جدول4-2: وضعیت تاهل                                                                                 67

جدول 4-3: توزیع فراوانی و فراوانی درصد گردشگران به تفکیک سن                                   68

جدول 4-4: فراوانی و درصد گردشگران بر اساس اندازه تحصیلات                                      69

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد گردشگران و مردم بومی بر اساس شغل                                 71

جدول 4-6: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت در لواسانات                          71

جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت                                  72

جدول 4-8: ارزیابی زیرساخت ها و قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران           72

جدول4-9 :توزیع فراوانی ودرصدگردشگران بر اساس اثرتوسعه امکانات گردشگری برجذب گردشگر 73

جدول 4-10:  اندازه مشارکت مردم بومی در پروژه های توریستی                                         73

جدول 4- 11: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس نوع مشارکت                                   74

جدول 4-12: تاثیر اکوتوریسم بر وضعیت اقتصاد لواسانات از نظر مردم محلی تاکنون                        74

جدول4-13: اندازه تاثیر گویه ها در گسترش اکوتوریسم                                                    75

جدول 4-14:  اندازه رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات موجود                                    75

جدول 4-15: میانگین امتیازات رتبه بندی نقاط اشکال                                                  76

جدول 4-16: میانگین امتیازات رتبه بندی نقاط قوت                                                    77

جدول 4-17: میانگین امتیازات رتبه بندی فرصت ها                                                     78

جدول 4-18: میانگین امتیازات رتبه بندی تهدیدها                                                             79

جدول 4-19: ماتریس عوامل داخلی موثر بر اکوتوریسم لواسانات                                         80

جدول 4-20:  ماتریس عوامل خارجی موثر بر اکوتوریسم لواسانات                                         81

جدول 4-21: جدول وزن دهی )نقاط اشکال و قوت(                                                     83

جدول 4-22: جدول وزن دهی )فرصت ها و تهدیدها(                                                 85

جدول 4-23:  ماتریس SWOT                                                                               86

جدول 4-24: ماتریس اختصار راهبردها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم لواسانات                   88

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

نمودار 4-1: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس جنسیت                        66

نمودار 4-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی بر اساس جنسیت                        66

نمودار 4-3: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس وضعیت تاهل                           67

نمودار 4-4: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی بر اساس وضعیت تاهل                         67

نمودار 4-5: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران به تفکیک سن                                      68

نمودار 4-6: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی به تفکیک سن                            69

نمودار 4-7: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران براساس اندازه تحصیلات                  70

نمودار 4-8: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی براساس اندازه تحصیلات                70

نمودار 4-9: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک                                                   87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل 3-1 : نقشه لواسانات                                                                                40

شکل 3-2 : نمایی از دشت هویج                                                                                    51

شکل 3-3 : نمایی از رودخانه جاجرود                                                                 52

شکل 3-4 : رودخانه لار                                                                                            52

شکل 3-5 : نمایی از پارک ملی لار                                                                     55

شکل 3-6 : نمایی از حیات وحش ورجین                                                                           56

شکل 3-7 : تصویر امامزاده عبداله                                                                                58

 


چکیده

امروزه با در نظر داشتن گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع بشری و تمرکز بیش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پیچیدگی کارها و خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی پرنشیب و فراز صنعتی، تأثیر و اهمیت توسعه صنعت جهانگردی بسیار آشکارتر از گذشته نمود پیدا می کند. اکوتوریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده می باشد و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و بهره گیری از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد وتوسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل وهمگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند می باشد. کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی و تاریخی، هنوز نتوانسته می باشد جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد و همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی و به خصوص توریسم روستایی صدق می کند. یکی از این نواحی که دارای قابلیت های اکوتوریستی می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته شده می باشد. این بخش  به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که دارای توان های اکوتوریستی بالایی می باشد و بایستی با شناسایی حساب شده توانائی ها و پتانسیل های اکوتوریستی این منطقه، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت بهره گیری بهینه از این پتانسیل ها و همچنین دست یافتن به توسعه پایدار توسعه برنامه ریزی نمود.

روش پژوهش ترکیبی از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه گروه گردشگران، مردم بومی ومسؤولان به دست آمده می باشد. در تحلیل داده ها ازنرم افزارهای EXCEL, SPSS, و مدلSWOT  بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که بخش لواسانات با در نظر داشتن داشتن پتانسیلهای اکوتوریستی، از قابلیت بالایی جهت جذب انواع مختلف گردشگر برخوردار می باشد.

 

واژه‌های کلیدی: قابلیت های اکوتوریسم، توسعه پایدار،SWOT، بخش لواسانات

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

                                                     

 

 

 

 

 • مقدمه

امروزه صنعت اکوتوریسم به عنوان یک مقوله مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه ای پایدار، در این راستا کوشش می نمایند. در نظر داشتن مقوله ی گردشگری زمانی مهم تر جلوه می کند که بر اساس آمارهای موجود، صنعت گردشگری امروزه به عنوان دومین منبع درآمد بیش از 49  کشور در حال توسعه به حساب می آید و راهبردی می باشد برای افزایش درآمد و فقرزدایی این کشورها،تا سال 2010 بیش از 43 درصد از اشتغال جهان (WTO) بر اساس پیش بینی سازمان گردشگری جهانی مربوط به بخش گردشگری خواهد بود (محمدی ده چشمه و زنگی آبادی3:1387، سقایی  26: 1388).

کشور ایران نیز جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی، می تواند به دلیل برخورداری از قابلیت های فراوان تاریخی، فرهنگی و طبیعی در عرصه گردشگری و با داشتن راهبرد مناسب، به سطح مطلوبی از توسعه دست

یابد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2- کلیات پژوهش

1-2-1- اظهار مسئله و اهمیت آن

امروزه با در نظر داشتن گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع بشری و تمرکز بیش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پیچیدگی کارها و خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی پرنشیب و فراز صنعتی، تأثیر و اهمیت توسعه صنعت جهانگردی بسیار آشکارتر از گذشته نمود پیدا می کند.

اکوتوریسم نوعی از توریسم طبیعی می باشد که اغلب مدعی می باشد به عنوان یکی از سریع­ترین اجزای بازار جهانی توریسم تبدیل گردد (تیزل، 2003). طبیعت گردی امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده می باشد و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و بهره گیری از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل و همگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند می باشد تجربه نشان داده در نقاطی که گردشگری بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب توسعه یافته، اغلب دچار معضلات اجتماعی و زیست محیطی می شوند. چنین پیامدی برای ساکنان این مناطق زیان آور و برای بسیاری از گردشگران و برای پایداری توسعه گردشگری تهدیدی جدی می باشد. (علی اکبری و مهدی قرخلو1389) . طبیعت گردی : عبارت می باشد از برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی ، فرهنگی ، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش های آن امکان رشد اقتصادی جوامع محلی را فراهم آورد (علی اکبری و مهدی قرخلو1389).. در این بین، کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی و تاریخی، هنوز نتوانسته می باشد جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد و همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی و به خصوص توریسم روستایی صدق می کند، پس بایستی با شناسایی حساب شده توانائی ها و پتانسیل های توریستی در مناطق گوناگون کشور مانند نواحی روستایی، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت بهره گیری بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت توریسم در این نواحی صورت گیرد (معصومی، 1385). پس این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم می باشد که :

 • قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست پیدا نمود؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با در نظر داشتن کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست پیدا نمود.
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها - DEA

1-3 – پیشینه پژوهش

– در ارزیابی کیفی ظرفیت های اکوتوریسم درتوسعه روستایی مطالعات زیادی صورت گرفته می باشد ، مانند: طوبی امیرعضدی و همکارش (1389) در پژوهشی به مطالعه قوت ها، اشکال ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهرستان شمیرانات با هدف ساماندهی صنعت گردشگری در شهرستان شمیرانات پرداخته اند که ، آغاز نقاط قوت و اشکال که از درون مسئله منشاء می گیرند همراه با فرصت ها و تهدیدهای بیرونی مور د مطالعه تجزیه و تحلیل قرار داده می باشد. در این پژوهش ذکر گردیده که بهره برداری از توانمندی های و جاذبه های گردشگری اگر بدون شناخت و برنامه صورت پذیرد، منجر به تخریب و نابودی این قابلیت ها می گردد، پس در بیشتر نواحی توریستی ضرورت شناخت و ساماندهی وضعیت گردشگری احساس می گردد. سپس پیشنهادات اساسی به مقصود بهره برداری از قوتها، فرصت ها، کاهش اشکال ها و تهدیدات ارائه نموده می باشد .

-زهرا جلالی کله سر1390، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، به مطالعه ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران) گردشگری و توسعه روستایی را به گونه متقابل به یکدیگر وابسته دانسته می باشد. همچنین ذکر نموده می باشد که جاذبه های گردشگری ( طبیعی و انسانی ) توسعه توریسم می تواند آثاری مثبت و منفی بر روستایی داشته باشد. از این رویاد آوری نموده می باشد که ، مطالعه ازریابی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی بایستی به گونه ای باشد که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، تا عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب آید. در این مقاله ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی را در بخش رودبار قصران به ویژه روستای آهار، از لحاظ مطالعه قابلیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه گردشگری را در جهت توسعه روستایی، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی و ازریابی مورد مطالعه قرار داده می باشد.

-در پژوهشی دیگر، ناهید اکبری سامانی (1390) به ارائه ی الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری پایدار روستایی(مطالعه ی موردی: دهستان لواسان کوچک) پرداخته می باشد. در این پژوهش تصریح گردیده می باشد که گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری می باشد که شکل پایدار آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی، بسترساز دست یابی به توسعه ی پایدار جوامع محلّی می گردد. از این رو، دست یابی به این مهم، نیازمند طرّاحی، تدوین و به کارگیری الگوی راهبردی، به همراه راهبردهای مناسب و ویژه ی این نواحی از سوی برنامه ریزان و مدیران گردشگری می باشد . پس این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری در روستاهای منطقه ی مورد مطالعه انجام شده می باشد. سؤال اساسی پژوهش این می باشد که الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری که به توسعه ی پایدار روستایی منجر گردد، کدام می باشد؟ بر این اساس، پژوهش  با مطالعه های اسنادی و میدانی و نیز، روش شناسی توصیفی  تحلیلی و از سه گروه مشارکت کننده ی : ( مردم روستا ، گردشگران ،مسئولان(  در 14 روستای دهستان لواسان کوچک و دیدگا ههای آنها در ابعاد اقتصادی،اجتماعی، محیطی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه ی الگوی راهبردی توسعه ی گردشگری روستایی در چارچوب جامع راهبردی ، از روش تحلیلی سوا ت بهره گیری شده می باشد. نتیجه حاصله بیانگر این مطلب می باشد که سطح آسیب پذیری اغلب روستاها، به دلیل توسعه ی گردشگری بسیار بالاست و توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح نواحی مورد مطالعه با در نظر داشتن محدود بودن فرصت ها وبالابودن نقاط اشکال، امری الزامی می باشد.

1-4 – سوالات پژوهش

 • قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست پیدا نمود؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با در نظر داشتن کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست پیدا نمود.

 

(سوال فرعی)

 • توانمندی های طبیعی و انسانی لواسانات که بهره گیری از آنها منجر به رشد و توسعه فعالیت های اکوتوریسمی و توسعه پایدار منطقه می شوند کدامند؟

1-5- فرضیه ها

 • با شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم در بخش لواسانات می توان به توسعه منطقه کمک نمود.
 • با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با در نظر داشتن کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست پیدا نمود

 

 

 

 

 

1-6 – ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه فعالیت های گردشگری بعنوان بخش چهارم فعالیتهای بشر پس از کشاورزی، صنعت و خدمات به شمار می رود و کارشناسان پیش بینی می کنند در سال 2020 میلادی بعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید، بطوریکه از آن بعنوان صادرات نامرئی نام می برند. اکوتوریسم در سطح بین المللی بعنوان مفهومی مطرح می باشد که ریشه در حفاظت از منابع طبیعی و آرمانهای توسعه پایدار دارد. براین اساس تمامی محوطه های جهانگردی اعم از جنگل های طبیعی، پار کهای ملی و حیات وحش، رودخانه ها و طبیعت پیرامون آنها، کوهستانها و آبشارها، چشمه های آبگرم، چشمه های طبیعی، ییلاق ها و مناطق ویژه شکار و صید ماهی، دریاها ودریاچه ها، سواحل و کرانه های پیرامون آنها، زیستگاه های طبیعی پرندگان مهاجر و بومی، غارهای طبیعی و بویژه طبیعت بکر درونشان گستره اکوتوریسم به شمار می آید (رضوانی، 71 ، 1379 ).

یکی از این نواحی که دارای قابلیت های فراوانی برای گسترش اکوتوریسم می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته شده می باشد. این بخش  به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که با در نظر داشتن هوای سالم و جاذبه های طبیعی و کوهستانی ، دارای توان های اکوتوریستی در فصول مختلف سال می باشد.  

توسعه صنعت اکوتوریسم، بخصوص اکوتوریسم روستایی در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف ،رونق صنایع دستی ، بهبود حمل و نقل روستایی و … به عنوان یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار و محرومیت زدایی روستایی به شمار می رود و ظرفیت تبد یل شدن به قطب گردشگری را داراست .از طرفی وجود بخش های به نسبت بکر و دست نخورده طبیعت – تحت سطوح مختلف حفاظتی زیست محیطی اند و به عنوان بنیان های صنعت توریسم شناخته می شوند بر جذابیت های اکوتوریستی منطقه می افزاید .شناخت این قابلیت ها به مقصود بهره وری بیشتر از آنها موجبات رشد اکوتوریسم  را در ناحیه فراهم آورده و به توسعه اقتصادی ، اجتماعی آن نیز کمک می نماید. به خصوص اینکه موقعیت لواسانات و قرارگیری در کنار شهر بزرگی زیرا تهران با جمعیت چند میلیونی بازار وسیعی را برای عرضه محصولات گردشگری این بخش فراهم آورده می باشد .

 اما علی رغم وجود قابلیت های اکوتوریسم بسیار در بخش لواسانات گویا عدم بهره برداری بهینه از جاذبه های اکوتوریسم و نبود یک برنامه مدرن بهره وری توانمندی های منطقه را کاهش داده و برای محیط زیست نیز خطرآفرین شده و دست یابی به توسعه پایدار از طریق رشد و توسعه صنعت اکوتوریسم را با مشکلاتی روبرو ساخته می باشد. پس مطالعه و ارزیابی توان های محیطی و تدوین یک طرح آمایش گردشگری جهت افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست منطقه، ضروری گویا.

بهره گیری از مدل SWOT[1] راهبردی می باشد که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد. با در نظر داشتن این مطالب لازم است که برای توسعه اکوتوریسم روستایی از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با در نظر داشتن حفظ محیط زیست آن بهره گیری گردد، و شناسایی نقاط قوت و اشکال آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه روستایی باشد.

به گونه اختصار اهمیت و ضرورت این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 1. معرفی جاذبه های متنوع طبیعی و انسانی منطقه لواسانات به عنوان یک قطب اکوتوریسم در ایران
 2. مطالعه اثرات مثبت و منفی گردشگری در این منطقه ( اثرات زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی)
 3. ارائه راهکارها و طرح های جدید در زمینه توسعه پایدار منطقه

1-7 – اهداف پژوهش

به گونه کلی می توان اهداف مورد نظر این پژوهش را به تبیین زیر بیان نمود؛

الف: هدف کلی : هدف کلی شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم بخش لواسانات و به طبع آن شهرستان شمیرانات می باشد به گونه ای که راهکارهای ارائه شده راهنمای مناسبی برای توسعه پایدار این منطقه باشد.

ب : هدف ویژه: 1- شناخت قابلیت های اکوتوریسم منطقه( طبیعی و انسانی) 2- دستیابی به توسعه پایدار 3- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان تهرانی و سایر گردشگران

1-8 – تحلیل محدوده پژوهش

بخش لواسانات در دامنه رشته کوه البرز و در موقعیت 35 درجه و 52 دقیقه عرض جغرافیایی و 51 درجه و 47 دقیقه  طول شرقی و در 11 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده می باشد . متوسط ارتفاع آن ۱۷۰۰ متر از سطح دریا می باشد که در ساحل دریاچه سد لتیان به ۱۶۰۰ متر و در شمالی ترین نقاط شهر به ۱۸۵۰ متر میرسد .این بخش از شمال محدود می باشد به «پالو» و «بلده» شهرستان «نور» (استان مازندران)،در غرب با بخش «رودبار قصران» و در شرق و جنوب نیز با «تهران» هم مرز می باشد. (علی اکبر محمودیان، شهرستان شمیران)

بخش لواسانات با قرارگیری در دامنه های جنوبی البرز ، و داشتن جاذبه های طبیعی، آب و هوای مطبوع و دلپذیر بویژه در فصل بهار و تابستان و بهره مندی از مناظر زیبا یی زیرا غارخمیره ، یخچال افجه ، چشمه گنجی ، آبشار لواسان ، آبشار هنزک ،منطقه حفاظت شده ورجین  و به علاوه منابع تنوع( زیستی  جانوری – گیاهی) با انواع گونه ها ی جانوری و انواع گونه های گیاهی، وجود چشمه ها و جنگل های متراکم وجود زمینه های فراوان برای سازماندهی به اکوتوریسم ورزشی ( اسکی ، ورزشهای آبی، کوهنوردی) و در نظر داشتن مفهوم جدید ژئوتوریسم ، جاذبه های مرفولوژیک و ریخت شناسی، توریسم آفتاب ، وجود منبع مضاعف اکوتوریسم روستا گردی که منطبق با شرایط اقلیمی به عنوان بسیاری دیگراز منابع و داشته های اکوتوریستی نشان از توا نایی های طبیعت گردی این بخش  دارد .

1-9 – روش پژوهش

روش گرد آوری اطلاعات به صورت آماری کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای (سایت های اینترنتی و مجلات علمی پژوهشی )، اطلاعات و گزارش های موجود در سازمان محیط زیست و مناطق حفاظت شده ،نهادهای دولتی مرتبط ( شهرداری ، بخشداری لواسانات ودهیاری ها ) ، مقالات معتبر علمی پژوهشی ، اطلاعات اولیه مورد نیاز جمع آوری می شوند و با بهره گیری از مدل راهبردی SWOT که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.  با در نظر داشتن این مطالب لازم است که برای توسعه اکوتوریسم منطقه از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با در نظر داشتن حفظ محیط زیست آن بهره گیری گردد، و شناسایی نقاط قوت و اشکال آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه پایدار آن باشد

 1. Strength & Weaknesses & Opportunity & Threat

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com