متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 پایان­نامه تحصیلی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی

عنوان:

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد از نظر کارشناسان بودجه ریزی در دستگاه­های اجرایی شهر تهران

پاییز 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

فصل اول. 2

1-1 مقدمه: 2

2-1 اظهار مسئله: 2

3-1 اهمیت یا ضرورت پژوهش: 4

4-1 اهداف پژوهش: 5

5-1 سؤال‌های پژوهش: 6

6-1 قلمرو پژوهش: 6

7-1 متغیرهای پژوهش: 6

8-1 روش پژوهش: 6

9-1 جامعه آماری و حجم نمونه: 7

10-1 روایی و اعتبار ابزار: 7

11-1 ابزار یا تکنیک تجزیه‌وتحلیل.. 8

12-1 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح: 8

13-1 ساختار پژوهش: 9

فصل دوم. 10

2-1 مقدمه: 11

2-2 تعریف بودجه و انواع روش‌های بودجه‌ریزی: 12

تعاریف بودجه‌ریزی: 12

2-3 رویکردهای بودجه‌ریزی: 14

2-3-1 رویکرد سیاسی: 14

2-3-2 رویکرد عقلایی: 14

2-4 اهداف بودجه‌ریزی: 14

2-4-1 اهداف سیاسی: 15

2-4-2 اهداف پاسخگویی مالی: 15

2-4-3 اهداف مدیریتی: 15

2-4-4 اهداف اقتصادی: 16

2-5 روش‌های بودجه‌ریزی: 16

2-5-1 بودجه‌ریزی متداول (سنتی): 16

2-5-2 بودجه‌ریزی افزایشی: 17

2-5-3 بودجه برنامه‌ای: 17

2-5-4 بودجه بر مبنای فعالیت: 17

2-5-5 بودجه بر مبنای صفر: 18

2-5-6 نظام طرح‌ریزی- برنامه‌ریزی – بودجه‌ریزی: 18

2-5-7 بودجه‌ریزی هوشمند: 19

2-5-8 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد: 20

2-6 مفاهیم اصلی در بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 21

عوامل بودجه‌بندی: 26

2-7 وظایف بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد. 39

2-8 مراحل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 39

2-11 اهداف بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 42

2-12 ویژگی‌های بودجه برمبنای عملکرد: 43

2-13 مزایای بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 45

2-14 معضلات بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 47

2-14-1 معضلات اجرایی: 47

2-14-2 معضلات ساختاری: 47

2-15 موانع بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 48

2-16 عناصر تشکیل‌دهنده استراتژی استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 49

2-17 تجربه ایران در بودجه‌ریزی: 51

2-18 تاریخچه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد: 52

2-19 تجربه بعضی کشورها در سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد. 54

2-19-1 تجربه سوئد: 54

2-19-2 تجربه امریکا: 54

2-20 پیشینه پژوهش: 55

2-20-1: پیشینه فارسی.. 55

2-20-2: خارجی.. 57

فصل سوم. 65

3-1 مقدمه. 65

3-2 روش پژوهش: 65

3-3 جامعه آماری.. 67

3-4 روش و طرح نمونه‌برداری.. 67

3-5 حجم نمونه و روش محاسبه: 68

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و …): 70

3-7 روایی و اعتبار. 72

3-8 ابزار یا تکنیک تجزیه‌وتحلیل: 73

فصل چهارم. 76

4-1- مقدمه. 76

4-2- آمار های استنباطی: 76

4-2-1- شناسایی عوامل موثر. 77

4-2-2- استخراج عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی.. 78

4-4- استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران. 81

4-5 اهمیت رتبه ای عوامل.. 87

4-6 مدل نهایی پژوهش: 88

فصل پنجم. 91

5-1- مقدمه. 91

5-2- تطبیق نتایج پژوهش با سایر پژوهش های مشابه در داخل و خارج: 93

5-3- محدودیت های پژوهش: 97

5-4- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش… 97

5-5- توصیه به سایر پژوهشگران. 103

منابع: 105

فارسی.. 106

منابع انگلیسی: 110

پیوست ها 113

چکیده

گرایش به‌نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سراسر جهان روزبه‌روز در حال افزایش می باشد. ایران نیز مانند سایر کشورها، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را جهت بهبود برنامه‌ریزی و اصلاح فرایند مدیریت مالی خود پذیرفته می باشد. هدف اصلی نظام‌های بودجه‌ریزی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولت می‌باشد که این هدف در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قالب سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نمایان می گردد. بودجه بر مبنای عملکرد یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه می باشد که ارتباط‌ی میان اندازه وجوه تخصیص‌یافته به هر برنامه و نتایج به‌دست‌آمده از اجرایان برنامه را نشان می‌دهد. روش پژوهش نیز به‌صورت توصیفی-تجویزی می‌باشد در این پژوهش برای استقرار نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد آغاز بایستی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد  که همان متغیر های مستقل ما در این پژوهش می باشند و بر متغیر وابسته ما یعنی بودجه ریزی برمبنای عملکرد تاثیر گذار هستند، شناسایی و استخراج گردد و مدلی کار آمد جهت استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در بخش دولتی ارائه گردد. از این رو، مسئله اصلی این پژوهش شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد از نظرکاشناسان بودجه ریزی در سازمان های دولتی شهر تهران می باشد و در این راستا، مهم ترین عوامل تاثیر گذار در پژوهش های پیشین خارجی و داخل کشور مطالعه گردیده می باشد. این پژوهش در سال 94-1393 با مراجعه و نظرخواهی از 215 نفر از مدیران و کارشناسان بودجه ریزی سازمان های مذکور  با ابزار پرسشنامه و نیز نظر خواهی از خبرگان و محققان دانشگاهی صورت گرفته می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد که روایی و پایایی این پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد 0.840 بوده می باشد. برای تعیین سطح استقرار از آزمون t تک نمونه ای، برای شناسایی عوامل زیربنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از تحلیل فریدمن بهره گیری شده می باشد. یافته های حاصل از تحلیلهای مربوطه، نشان می دهد که اندازه استقرار بودجه ریزی در سازمان های دولتی مذکور برابر با 1.888 می باشد که کمتر از حد متوسط می باشد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل های مربوطه بیانگر کشف 9عامل (الگوی برنامه ریزی شفاف، الگوی قانونی و سازمانی، ویژگی های محیطی مناسب ، مدیریت مالی و اقتصادی ، سیستم حسابداری و مالی، شاخص های تخصیص منابع، عوامل فرایندی و فردی، عوامل مدیریتی، ساختار نیروی انسانی) در استقرار موفقیت آمیز بودجه ریزی برمبنای عملکرد در سازمان های دولتی مذکور می باشد. پس پیشنهاد می گردد مدیران ارشد و بدنه اجرایی سازمان های دولتی با تمرکز بر عوامل مذکور استقرار بودجه ریزی برمبنای عملکرد را در سازمان هایشان، تضمین نمایند.

واژگان کلیدی: بودجه ریزی، بودجه برمبنای عملکرد، استقرار موفقیت آمیز، سازمان های دولتی

1-1 مقدمه:

با اتکا به به مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده می باشد تا پایان سال دوم این برنامه ضمن بازنگری در فرآیند نظام بودجه‌ریزی کلیه الزامات و راه‌کارهای قانونی و ساختاری موردنیاز را به‌گونه‌ای فراهم نمایند که نظام بودجه‌ریزی مبتنی برمبنای عملکرد، استقراریافته و توسعه یابد. در این راستا لازم می باشد با شناسایی کامل فرصت‌ها و تهدیدهای موجود، مناسب‌ترین روش برای ورود به این حوزه اتخاذ گردد (فرهمند و اعتماد زاده،1388). یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه‌ریزی کشور غیرعملیاتی و شفاف نبودن می‌باشد که هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده می باشد که از آن جمله می‌توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت تصریح نمود. در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت‌وپاش‌های فراوان سالانه آن‌ها شده که با تنظیم بودجه برمبنای عملکرد و شفاف، انتظار می‌رود این هزینه‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در بخش دولتی می‌باشد. بدون در نظر داشتن‌جایگاه مالی، هیچ دولتی نمی‌تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه‌های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست‌های دولتی به اثربخش‌ترین شکل، تعیین خواهند گردید. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، بایستی اطلاعات کمی و کیفی به‌گونه منظم گردآوری، سازمان‌دهی و تحلیل گردد تا پیامد هزینه‌ها از منابع مالی محدود دولت مشخص گردد توسعه حیطه و افزایش پیچیدگی خدمات دولتی، مشکلاتی را در ارشاد و هماهنگی وظایف دولت ایجاد کرده می باشد. در شرایط کمبود منابع دولت برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم‌گیرندگان دولتی مجبورند بین برنامه‌های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم‌گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق بهره گیری از ابزار مناسب تصمیم‌گیری دولتی امکان‌پذیر می باشد (مهدوی،1388). شناسایی عوامل مؤثر در استقرار نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و ارائه راهکارهای بهتر برای دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور جهت کاهش هزینه‌های عمومی و شفافیت مالی از اهداف نگارنده برای تنظیم این پژوهش می‌باشد.

2-1 اظهار مسئله:

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسئولیت دولت‌ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت‌های کشورهایی اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت عمومی جدید بخش عمومی گردید. ازاین‌رو، شکل‌گیری نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی جدید نیز مطرح و به‌تدریج در کشورهایی به اجرا درآمد. گرایش به‌نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سراسر جهان روزبه‌روز در حال افزایش می باشد. ایران نیز مانند سایر کشورها، نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را جهت بهبود برنامه‌ریزی و اصلاح فرایند مدیریت مالی خود پذیرفته می باشد (باباجانی و رسولی، 1390). هدف اصلی نظام‌های بودجه‌ریزی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد دولت می‌باشد که این هدف در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قالب سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی نمایان می گردد (قدیم پور و طریقی،1388). بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دنیا، در راستای تحولات اخیر در بخش دولتی در کوشش‌اند به‌مقصود افزایش بهره‌وری و برقراری ارتباط میان اهداف استراتژیک و کلان با برنامه‌های عملیاتی، نظام‌های بودجه‌بندی خود را به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی تغییر دهند. در کشور ما مدیریت بخش اعظمی از منابع به عهده دولت می باشد و کیفیت مدیریت آن در وضعیت مردم آثار اساسی دارد و مدیران بخش عمومی در این بین تأثیر بسیار مهمی را در ترکیب منابع برای شکل گیری اهداف سازمانی و دولتی بر عهده‌دارند و بایستی در راستای عملکرد خود در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشند. لازمه این پاسخگویی بهره گیری از ابزارهایی می‌باشد که کارایی عملیات دستگاه‌هایی دولتی را بالابرده و منجر به اثربخشی بهتر منابع مصرف‌شده گردد. از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند مدیران را در این بخش یاری نماید بهره گیری از نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به‌عنوان ابزاری نتیجه گراست که کوشش در ایجاد پیوند در میان منابع مصرف‌شده به نتایج حاصله مطلوب دارد. در ایران نیز از ده سال پیش نطام بودجه‌ریزی در دستور کار سازمان سابق مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفت؛ اما پس از گذشت حدود ده سال از آغاز این حرکت، اکثر صاحب‌نظران و متخصصان بودجه در داخل کشور اعتقاددارند که نتایج قابل قبولی نداشته می باشد (باباجانی و رسولی،1390). بودجه بر مبنای عملکرد شبیه یک قرارداد پیمانکاری می باشد. پیمانکار آغاز تبیین عملیات و خدمات خود را تبیین می‌دهد و بر اساس صورت‌وضعیت و تبیین هزینه‌ها و نتایج کار خود مبلغ خود را دریافت می کند یعنی در قبال عملیات انجام‌گرفته به پیمانکار وجه پرداخت می گردد. در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ارتباط دولت با دستگاه‌های اجرایی شبیه ارتباط کارفرما با پیمانکار می باشد (عباسی،1391). بودجه بر مبنای عملکرد یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه می باشد که ارتباط‌ی میان اندازه وجوه تخصیص‌یافته به هر برنامه و نتایج به‌دست‌آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد (باباجانی و رسولی،1390). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یک برنامه سالانه می باشد که در آن ارتباط بین منابع مالی تخصیص‌یافته و نتایج حاصل از اجرای هر برنامه با شاخص‌های کمیت‌پذیر نشان داده می گردد. در کنفرانس مجالس ایالتی هوور بودجه برمبنای عملکرد چنین تعریف گردید: تخصیص منابع برای نیل به اهداف خاصی و نتایج قابل‌اندازه‌گیری هر برنامه. کمیسیون هوور معتقد می باشد بودجه‌های برمبنای عملکرد بایستی روی ویژگی‌های عملکرد نسبی کاری که بایستی انجام گردد متمرکز باشند نه روی چیزهایی که بایستی خریداری گردد؛ زیرا اشیا خریداری‌شده ابزارهایی برای نیل به یک نتیجه‌اند نه خود نتایج. امروزه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد معروف به بودجه‌ریزی برای نتایج می باشد (عباسی،1392). نظام فعلی بودجه‌ریزی در کشور متأثر از نظام بودجه‌ریزی سنتی می باشد و چنین به نظر می‌رسد که در برآوردن اهداف مصوب ناتوان بوده و تأثیر چندانی در کاهش بیکاری، تورم و … نداشته می باشد. این پژوهش عوامل مؤثر بر بودجه‌ریزی مانند ساختار، توجه، عوامل فنی و فرایندی، منابع انسانی، توانایی، اختیار، پذیرش، ویژگی شاخص‌ها و اهداف، عوامل محیطی، ساختاری، زمینه‌ای موردبررسی قرار می‌دهد. پژوهش حاضر در نظر دارد به سؤالاتی از قبیل اینکه اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کارایی و اثربخشی مناسب را در به‌کارگیری منابع فراهم می‌آورد؛ امکان پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با شرایط موجود در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران هست؛ و در کدام زمینه‌ها نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر جهت ایجاد بستر مناسب در اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد هست، پاسخ دهد. عوامل مؤثر موفقیت در استقرار بودجه برمبنای عملکرد به‌عنوان متغیرهای مستقل و اندازه موفقیت استقرار بودجه بر مبنای عملکرد به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد

3-1 اهمیت یا ضرورت پژوهش:

یکی از ضرورت‌های ساختار اقتصاد بخش اجرایی سازمان‌ها، اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی و توزیع منابع آن می باشد در حال حاضر در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه همچون کشورمان ایران از روش‌های سنتی و یا افزایشی بودجه‌ریزی بهره گیری می گردد (عبدصبور و راوند،1391). در روش فعلی بودجه‌ریزی، مبنای اصلی، بودجه سالانه سازمان می باشد و بی‌اعتنا به افزایش فعالیت یا پرسنل جدید طبق سال قبل تنظیم می گردد، درواقع تعیین بودجه بر اساس قدرت چانه‌زنی سازمان تشکیل‌شده می باشد (عیدی و همکاران[1]،2011). از مفروضات اصلی بودجه‌ریزی سنتی؛ تجزیه، تفکیک و بخش‌بندی اعضای اعتبار به اجزای داده و توزیع اعتبارات با تخصیص مبالغ غیر از به ریز داده‌ها می‌باشد. در بودجه‌ریزی سنتی می‌توان به عدم تناسب سطح فعالیت و بودجه تخصیص‌یافته به هر واحد تصریح داشت اما در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد منابع به‌تناسب حجم فعالیت به عملیات و فرایندها تخصیص می‌یابد (بوی و کوین،2007).[2]

در ایران، به‌رغم جایگاه ممتاز برنامه‌ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی دارد، ابزار چندان کارآمدی نیست. تهیه و تصویب بودجه برای هر دوره مالی توان قابل‌توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و بحث‌های گسترده‌ای را در میان قوای قانون‌گذار و اجرایی مطرح می کند. ازاین‌رو فرایند تهیه و اجرای بودجه در نیم‌قرن گذشته به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی تبدیل‌شده می باشد که پیامدهای نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند. ساختار بودجه سازمان‌های دولتی کشور، اکنون به‌گونه‌ای می باشد که به‌راحتی هزینه‌ساز می باشد و منابع واقعی را از منابع غیرواقعی تفکیک نمی‌کند و در بودجه دستگاه‌های دولتی ایران فقط استمرار حیات دستگاه‌ها مطرح می باشد نه ضرورت‌های واقعی جامعه، پس مطالعه موضوعاتی از قبیل اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه برمبنای عملکرد برای دستگاه‌های دولتی موردتوجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد. این عوامل منجر به انحراف فرایند بودجه‌ریزی در بخش دولتی از مسیر علمی و صحیح آن به مسیر چانه‌زنی و بهره‌گیری از منابع قدرت در پیش‌بینی و تخصیص بودجه شده می باشد و احساس مسئولیت در این ارتباط کم شده و نتیجه این طریقه اختصاص بخش عمده‌ای از بودجه به کارهای غیرضروری و خارج از اولویت شده می باشد (عبدصبور و راوند،1391). حرکت و اقدامات به‌سوی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحول و توسعه اقتصادی-در کنار سایر محورها زیرا هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اشتغال‌زایی و غیره بایستی در اولویت قرار بگیرد تا سازمان‌های دولتی بتوانند به ایجاد بسترهایی برای  مدیریت و برنامه‌ریزی عملکرد و توسعه توانمندی‌های منابع انسانی و فنی گام بردارد (عبدصبور و راوند،1391). بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در حال حاضر در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی کشور پیاده‌سازی و اجرانشده می باشد و معضلات شفاف‌سازی و پاسخگویی عمومی دولت در مخارج عمومی هست. پس پژوهش حاضر در نظر دارد که شناسایی عوامل موفقیت‌آمیز در استقرار بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران از دیدگاه کارشناسان بودجه ریزی موردبررسی قرار دهد.

4-1 اهداف پژوهش:

  • شناخت عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران.
  • اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران.
  • اندازه سنجش استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران.

 

5-1 سؤال‌های پژوهش:

دو سؤال این پژوهش عبارت‌اند از:

  • عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران کدام‌اند؟
  • ترتیب اولویت/ اهمیت عوامل مؤثر بر اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران چگونه می باشد؟
  • موفقیت استقرار بودجه برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران تا چه اندازه می باشد؟

6-1 قلمرو پژوهش:

قلمرو این پژوهش به تبیین زیر قابل تبیین می باشد:

  1. قلمرو موضوعی: این پژوهش ازنظر قلمرو موضوعی ناظر بر شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران می باشد.
  2. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش در دستگاه‌های اجرایی شهر تهران می باشد.
  3. قلمرو زمانی: این پژوهش ازنظر زمانی یک پژوهش تک مقطعی می باشد که بازه زمانی آن سال 1394 می باشد.

7-1 متغیرهای پژوهش:

متغیرهای مستقل

عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در مدل مفهومی پژوهش متغیرهای مستقل محسوب می شوند

متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش اندازه استقرار موفقیت‌آمیز بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد می باشد.

8-1 روش پژوهش:

تحقیقات معمولاً یا از نوع بنیادی و نظری هستند که در راستای کشف حقایق یا ایجاد دانش جدید هستند یا کاربردی هستند که در راستای حل مسائل و تصمیم‌گیری به کار گرفته می گردد. پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیقی کاربردی می باشد که درصدد مطالعه شناسایی عوامل موفقیت‌آمیز در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی تهران می باشد.

روش پژوهش نیز به‌صورت توصیفی-تجویزی می‌باشد و چگونگی گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می باشد که از طریق نرم‌افزار spss داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند.

9-1 جامعه آماری و حجم نمونه:

جامعه آماری: جامعه بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک‌زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرد. در تعریفی دیگر، تعدادی از عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند را جامعه معرفی کرده می باشد (آذر، مؤمنی، 1377: 5).

جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد؛ و حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران انتخاب می گردد که شامل کارشناسان بودجه هر سازمان می باشد.

روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع غیرتصادفی دردسترس می باشد. با در نظر داشتن سطح اطمینان مطالعه و آلفای موردنظر (آلفا 5%) حجم نمونه را می‌توان تعیین نمود و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری می گردد.

 

101 روایی و اعتبار ابزار:

روایی[3]: در تحقیقات کمی ابزاری دارای روایی می باشد که به‌گونه واقعی آن چیز که را که ادعای سنجش آن را دارد بسنجد. در سنجش روایی پرسشنامه از دو روش روایی سازه و روایی محتوایی بهره گیری خواهد گردید، روایی محتوایی توسط خبرگان موردبررسی قرار خواهد گرفت و روایی سازه با کمک تحلیل عاملی و با بهره گیری از نرم‌افزار spss انجام می گردد. در این پژوهش روایی بر اساس مبانی نظری پژوهش و نظرات اساتید راهنما و مشاور تأمین خواهد گردید.

 

اعتبار[4]: پژوهشگران کمی مدعی‌اند که سنجه‌های مورداستفاده آن‌ها زمانی که به‌وسیله پژوهشگران مختلف بر روی آزمودنی‌های مشابه انجام گردد نتایج یکسانی دهد (آذر، عادل، مؤمنی، منصور،1387). در این پژوهش، پایایی پرسش‌نامه آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری می گردد.

11-1 ابزار یا تکنیک تجزیه‌وتحلیل

تحلیل عاملی: تحلیل عاملی اصطلاحی می باشد کلی برای تعدادی از تکنیک‌های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط باهم به‌مقصود پژوهش درمورد ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. تحلیل عاملی تکنیکی می باشد که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به‌صورت تعداد کوچک‌تری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان‌پذیر می‌سازد (هومن، 1380، ص 367-372). در این پژوهش برای شناسایی عوامل از تحلیل عاملی بهره گیری‌شده می باشد.

12-1 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:

این نوع پژوهش در سازمان‌های دولتی موردمطالعه قرار نگرفته می باشد و فاکتورهای موردبررسی در آن نیز جدید بوده و ازاین‌جهت جنبه نوآورانه دارد.

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت