متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 موضوع:

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

محقق:

مریم صفائی

بهمن ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته می باشد و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت هست که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش کوشش شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته گردد. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار بهره گیری شده می باشد، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص­هایی را مشخص ساخته می باشد. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته گردید. اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. پس شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

11 مقدمه. 1

2-1 اظهار مسئله پژوهش… 1

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

4-1 پیشینه پژوهش… 4

5-1 اهداف پژوهش… 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-2 برنامه ریزی.. 13

  2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. 15

  3-2-2 اصول برنامه‏ریزی.. 16

  4-2-2 موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ریزی.. 17

  5-2-2 سیر تکاملی برنامه‏ریزی.. 17

    1- 5-2-2  محصول گرایی.. 18

    2- 5-2-2 بازارگرایی.. 18

    3- 5-2-2 فراصنعتی.. 18

  6-2-2 انواع گرایشهای برنامه‏ریزی.. 19

    1-6-2-2 گرایش ارتجاعی.. 19

    2-6-2-2 گرایش غیرفعال. 20

    3-6-2-2 گرایش فعال. 21

    4-6-2-2 گرایش تعاملی.. 22

  7-2-2 انواع روش­های برنامه‏ریزی.. 23

    1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی.. 23

    2-7-2-2 برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 24

    3-7-2-2 برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) 24

      1-3-7-2-2 اهمیت برنامه‏ریزی استراتژیک.. 27

      2-3-7-2-2 سطوح برنامه‏ریزی استراتژیک.. 28

      3-3-7-2-2 ویژگی­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. 28

      4-3-7-2-2 مزایا و محدودیت­های برنامه‏ریزی استراتژیک.. 29

3-2 استراتژی.. 30

  2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. 31

  3-3-2 استراتژی چیست؟. 32

  4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی.. 34

    1-4-3-2 الگوی کارسالارانه. 34

    2-4-3-2 الگوی انطباقی.. 34

    3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی.. 35

  5-3-2 تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی.. 36

    1-5-3-2 مدل BCG.. 36

    2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39

    3-5-3-2 مدل SWOT.. 41

    4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر. 43

    5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43

    6-5-3-2 مدل ADL. 45

  6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی.. 47

4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری.. 48

5-2 تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. 49

  1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی.. 52

6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی.. 53

  1-6-2 تئوری سازمان صنعتی.. 54

    1-1-2-6 چارچوب استراتژی پورتر. 57

  2-6-2 تئوری منبع مدار 60

    1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی.. 67

    2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67

  3-6-2 تئوری شومپترین.. 68

  4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی.. 69

7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70

  1-7-2 دیدگاههای موجود درمورد عوامل حیاتی موفقیت.. 71

  2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. 73

  3-7-2 راه­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 74

  4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. 75

  5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. 75

  6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. 77

  7-7-2 ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. 78

  8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. 78

8-2 روانکارها و تعاریف آن. 84

9-2 تصمیم­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ای.. 84

  1-9-2 تصمیم­گیری چند معیاره 85

    1-1-9-2 انواع تصمیم­گیری چند شاخصه. 86

  2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) 87

  3-9-2 تفاوت میان AHP  وANP. 89

  4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ای( ANP ) 90

  5-9-2 خصوصیات فرآیند تحلیل شبکه ای.. 93

فصل سوم: روش پژوهش

1-3 مقدمه. 96

2-3 مدل مفهومی پژوهش… 97

3-3 مراحل انجام پژوهش… 97

4-3 روش شناسی پژوهش… 99

5-3 جامعه آماری.. 103

6-3 نمونه آماری.. 103

7-3 روش گردآوری اطلاعات.. 103

  1-7-3 روش­های کتابخانه ای.. 104

  2-7-3 مصاحبه. 105

  3-7-3 پرسشنامه. 106

8-3 روایی(اعتبار) و پایایی.. 108

  1-8-3 روایی.. 108

  2-8-3 پایایی.. 109

9-8 روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری.. 111

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- مقدمه. 113

بخش اول. 114

2-4 تحلیل جمعیت شناختی.. 114

  1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114

  2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 115

  3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117

  4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

بخش دوم 118

3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه­ای   119

  1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ای.. 119

  2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. 121

    1-2-3-4  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. 122

    2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. 123

    3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. 124

    4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126

  3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127

4-4 مطالعه سؤالات پژوهش… 133

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه. 137

2-5 اختصار و نتیجه­گیری.. 137

3-5 پیشنهادات.. 139

  1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته­های پژوهش… 140

  3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. 143

4-5- محدودیت­های پژوهش… 144

منابع فارسی.. 145

منابع لاتین.. 150

پیوست ها

پرسشنامه شماره 1 162

پرسشنامه شماره 2 167

پرسشنامه شماره 3 170

مقدمه

در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ی آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده می باشد. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ریزی انجام دهد. این برنامه­ریزی بایستی برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.

در این فصل پژوهشگر آغاز باتوجه به موضوع پژوهش به اظهار مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد مطالعه قرارمی­گیرد.

2-1 اظهار مسئله پژوهش

وجود فضای رقابتی میان سازمان­ها، آن­هارا به این امر وا داشته که بر نقاط قوتی تأکید کنند که برای آن­ها مزیت رقابتی کسب خواهد نمود. ممکن می باشد سازمان­ها از این نقاط به عنوان ظرفیت­ها ­یا موقعیت­هایی برای تقویت رقابت با سایر سازمان­هااستفاده نمایند، زیرا در بلند مدت موفقیت سازمان­هاو صنایع مستلزم کسب مزیت رقابتی پایدار و مستمر می­باشد.

در این پژوهش از دیدگاه کسانی بهره گیری شده که عقیده دارند همواره در صنایع، بخش­ها و نواحی ای هست که مدیران صنعت می­بایست جهت کسب مزیت رقابتی و بهبود جایگاه بنگاه خود نسبت به سایر رقبا، به آن­ها توجه ویژه کرده و عملکرد خوبی را در آن بخش­ها نسبت به رقبا کسب نمایند. این صاحب نظران از این عوامل و بخش­ها تحت عنوان “عوامل حیاتی موفقیت”­یاد می­کنند. عوامل حیاتی موفقیت، عوامل محدود و مشخصی هستند که وجودشان حرکت موفقیت آمیز مدیر­ یا ­یک سازمان را تضمین می­کند. (بنتون[1] و همکاران، 1984) این عوامل بخش اصلی مزیت رقابتی برای صنایع به شمار می­آیند. و شناسایی این عوامل به سازمان­ها امکان تصمیم­گیری درمورد اینکه “آیا توانایی ساخت شرایط لازم برای پاسخگویی به عوامل حیاتی موفقیت را دارند؟” می­دهد و همچنین به آن­ها و کارکنان در جهت درک نواحی حیاتی برای تخصیص منابع و زمان کمک می­کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

 از عوامل حیاتی موفقیت تعاریف متعددی به اقدام آمده و بهره گیری از این واژه به سال 1961 بر میگرد، اولین بار رونالد دانیل[2] مک کینزی آن را ایجاد نمود.(دانیل،1961) این فرایند توسط جان. اف روکارت[3] در سال  1981 دوباره تعریف گردید.(روکارت، 1981) و در سال 1995 جیمز جانسون[4] و میشل فریزن[5] آن را  برای تنظیمات بسیار بخش­ها بکار بردند.(جانسون و فریزن، 1995)

یکی از مهمترین تعاریف را روکارت در سال 1979ارائه کرده می باشد : (روکارت، 1379)

“عوامل حیاتی موفقیت تصریح به حوزه­های محدودی در هر پروژه­یا کسب و کار دارد که چنانچه به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی را برای سازمان تضمین خواهند نمود” وهمچنین از این عوامل به عنوان اصطلاحاتی جهت عنصری که برای سازمان­هایا پروژه­ها ضروری می باشد، تا از طریق آن به ماموریتشان دست پیدا کنند نام برده می باشد.

همانطور که می­دانید، کشور ایران از منابع طبیعی غنی برخوردارد می باشد که مهم ترین آن­ها نفت می­باشد که به طلای سیاه نیز معروف می باشد. وجود این نعمت خدادادی بستری را در جهت تولید محصولات و فراورده­های نفتی ایجاد کرده می باشد. مانند صنایع تولیدی فراورده­های نفتی صنعت روانکارها می­باشد. وجود چنین صنعتی می­تواند کمک ارزنده ای بر چرخه اقتصاد داشته باشد و به اشتغال زایی کشور کمک کند. همچنین صادرات این محصولات به ذخایر ارزی کشور کمک می­کند. پس موفقیت این صنعت برای کشور امری حیاتی می باشد.

 این مطالعه کوشش دارد با بهره گیری از مدل تامپسون و استریکلند به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت  برای این صنعت بپردازد.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سرعت تغییرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته می باشد و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی آن­ها به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می باشد که درآن برتری دارند. زیرا صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی و بخش­هایی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت هست که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­کنند. همانطور که روکارت در کتاب خود از این عوامل تحت حوزه­های محدود ­یاد می­کند که اگر به نتایج مطلوب منجر شوند، مزیت و کارایی رقابتی مناسبی برای سازمان­ها تضمین می­کنند و مدیران برای بهبود جایگاه فعلی سازمان خود نسبت به سایر رقبا بایستی نگاه ویژه ای نسبت به این عوامل داشته باشند، از طرفی، جستجو و کشف این عوامل به افزایش بازگشت سرمایه کمک می­کند و عملکرد بهترسازمان را در اقدامات مختلف در مقایسه با رقبا در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، سازمان­هاو مؤسسه‌ها با در نظر داشتن این عوامل می‌توانند در آینده وضعیت خود را با سازمان­های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی به درستی و با دقت مورد مقایسه قرار داده و به گونه مستمر به بهبود آن بپردازند. به عقیده بسیاری از صاحبنظران، برخورداری یک سازمان از موقعیت متمایز نسبت به سایر رقبا در یک یا چند مورد از عوامل حیاتی موفقیت صنعت مربوطه، فرصت طلایی و استثنایی را جهت کسب مزیت رقابتی برای آن سازمان ایجاد   می­نماید. هنگامی­که عوامل حیاتی شناسایی می­شوند به تبع حوزه­هایی که نیازمند سرمایه گذاری می­باشند، شناسایی می­گردند و از آن­هام ی­توان به عنوان معیاری برای تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش بازدهی بهره گیری نمود.. ازطرفی وقتی سازمان­ها به عواملی که برای موفقیت سازمان حیاتی هستند پی میبرند و سرمایه گذاری می­کنند می­توانند به بهبود کیفیت در محصولاتشان دست­یابند؛ افزایش کیفیت به سازمان­ها در جهت دستیابی به بازارهای جهانی کمک می­کند. و همچنین در کاهش آلودگی­ها و مصرف بنزین اثر گذار می باشد. در نهایت اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت می­تواند به دست اندرکاران جهت درک اهمیت نسبی آن­ها و توسعه برنامه­های بهبود در مورد هایی که فاقد منابع کافی هستند، کمک کند. اگر سازمان­ها به این عوامل توجه نداشته باشند اثر بسزایی در شکست آن­ها خواهند داشت. از این رو شناخت این عوامل­ در تدوین استراتژی سازمانی ضروری می­باشد.

4-1 پیشینه پژوهش

همانطور که از عنوان “عوامل حیاتی موفقیت” پیداست، سازمان­ها و صنایع مختلف برای موفقیت خود بایستی به شناسایی این عوامل بپردازند و این موضوع برای آن­ها امر حیاتی محسوب می­گردد.

در راستای شناسایی و اولویت بندی این عوامل با بهره گیری از رویکردهای متفاوت مقالات بسیاری هست. اما در حال حاضر با جستجوهایی که توسط پژوهشگر انجام شده، در خصوص شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها هیچ گونه پژوهش سیستماتیکی انجام نشده می باشد.

 

 • اهداف فرعی

 1. شناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیت
 2. کمک به مدیران صنعت برای تخصیص بهینه منابع
 3. تشریح روابط دو­یا چند جانبه میان عوامل حیاتی
 4. اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

6-1 سؤالات پژوهش

 1. 1. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

 1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
 3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
 4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

 

7-1 روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه، و جامعه آماری آن را خبرگان صنعت روانکارهای ایران تشکیل می­دهند.

در این پژوهش آغاز پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و مطالعه پژوهش­های پیشین، مدل مناسب برای انجام پژوهش انتخاب گردید. سپس از طریق مصاحبه نظر هرکدام از مصاحبه شونده گان را در ارتباط با عوامل مشخص شده در مدل تامپسون و استریکند پرسیده تا اگر مخالف عاملی هستند آن را حذف و اگر عامل جدیدی را در نظر دارند آن­هارا اظهار کنند. جمع بندی نتایج مطالعه اولیه منجر به تهیه پرسشنامه نهایی جهت گردآوری اطلاعات و دیدگاه خبرگان در صنعت روانکارهای ایران خواهد گردید. در انتها با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه­ای (ANP) اندازه و ضریب اهمیت هریک از عوامل مشخص شده و عوامل حیاتی موفقیت براساس اهمیتشان اولویت بندی می­شوند.

1-7-1 قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی

با در نظر داشتن نوع پژوهش، مدت انجام این پژوهش از زمان تصویب پروپوزال حدود نه ماه به طول انجامید.

قلمرومکانی

قلمرو مکانی این پژوهش را صنعت روانکارها در ایران تشکیل می­دهد که عمده سازمان های فعال در این صنعت چهار شرکت ایرانول، سپاهان، پارس و بهران می­باشد.

 

قلمرو موضوعی

این موضوع در موضوعات برنامه­ریزی راهبردی قرار می گیرد.

2-7-1 جامعه و نمونه آماری

در این پژوهش گروه خبرگان صنعت روانکارها در ایران که اغلب در چهار شرکت اصلی و بزرگ ایران (ایرانول، بهران، پارس و سپاهان) درحال فعالیت هستند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و مقرر گردید پس از مشورت با مدیران و مشاورین، افراد خبره و شایسته ای که در زمینه­های مختلف صنعت شناخت کافی دارند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و معرفی شوند.

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدی پژوهش

 • موفقیت: دستیابی به ارزش­ها در جهت پیشی گرفتن از رقبا
 • عوامل حیاتی موفقیت: تعداد عواملی محدود که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری می­باشند و در تعیین برنامه راهبردی سازمان­هااثر می­گذارند.
 • فرایند تحلیل شبکه­ای: یکی از تکنیکهای تصمیم­گیری چند معیاره می باشد و در مجموعه مدلهای جبرانی قرار می­گیرد.
 • عوامل تولیدی: عواملی که به استقرارکارخانه در مکانی که هزینه تولید درآنجا پایین باشد، و به انعطاف پذیری در تولید و شخصی سازی، طراحی وبرنامه­ریزی تولید با حداقل هزینه، بهروری بالای نیروی کار، بهره گیری مؤثر از دارایی­های ثابت، کیفیت تولید، تولید با هزینه کم، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و بهره گیری موثراز دارایی­های ثابت تصریح دارد.
 • عوامل بازاریابی: عواملی که به تکنیک­های ارزیابی صریح و سریع بازار، خدمت مؤدبانه به مشتری، انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهات­یا بازگشت سفارش)، تنوع خط تولید محصول و انتخاب محصول، بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب، مهارت­های تجارت، تبلیغات هوشمندانه، وارانتی و گارانتی برای مشتریان تصریح دارد.
 • عوامل تکنولوژیکی: عواملی که به توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوری­ها در فرایند تولید، تجربه در فناوری مورد بهره گیری، تجربه پژوهش علمی، توانایی نوآوری محصول و توانایی بهره گیری از اینترنت برای انتشار اطلاعات و… تصریح دارد.
 • عوامل توزیعی: عواملی که به ایجاد شبکه­ای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)، کسب فضای کافی بر روی قفسه­های خرده فروشی، سرعت در تحویل، داشتن فروشگاه­های خرده فروشی، هزینه توزیع پایین تصریح دارد.

تعداد صفحه :192

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت