متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

موسسه آموزش عالی رجاء

دانشکده مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با بهره گیری از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)

استاد مشاور

دکتر آرش حاجی کریمی

شهریور 1393

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در کسب و کار رقابتی امروز، شرکت ها به دنبال راههایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین مقصود بسیاری از خدمات سایر شرکت ها (تامین کنندگان) بهره می گیرند. از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی ،کاهش هزینه های تولید محصول می باشد که انتخاب درست و مناسب تامین کننده موجب این امر می گردد و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش می دهد در نتیجه  مسئله تعیین شاخص های دخیل در انتخاب تامین کنندگان و اولویت بندی آنها مطابق با استراتژیها و اهداف یک سازمان تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد  و این شاخص ها می تواند در رتبه بندی تامین کنندگان سازمان تولیدی در جهت اهداف آن تأثیر موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبود عملکرد سازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید  تامین را کاهش دهد. صنعت شوینده کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این ارتباط در عملکرد موفق شرکت ها در این صنعت تاثیر بسزایی دارند با در نظر داشتن موردها مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.

یکی از اجزای مهم زنجیره تامین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد طبیعی می باشد که بخش اعظمی از موفقیت یک شرکت در دستیابی به اهدافی زیرا بهبود کیفیت ،کاهش قیمت و تحویل به موقع و به بیانی دیگر نیل به مولفه های رضایت مشتری جهت فراهم کردن زمینه های حضور در بازارهای جهانی منوط به عملکرد تامین کنندگان آن شرکت می باشد و در نتیجه فرآیند انتخاب تامین کننده که قبلا به عنوان یک فعالیت صرفا عملیاتی محسوب می گردید در حال حاضر به عنوان یک فعالیت استراتژیک شناخته شده  و نیازمند توجه بیشتراست.

درمورد ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در صنایع مختلف پژوهش های زیادی صورت گرفته می باشد ،در این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی تامین کنندگان  با بهره گیری از معیارهای اظهار شده می باشد در این راستا آغاز با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تحقیقاتی معیارها را شناسایی و سپس باتوجه به نظر خبرگان  صنعت مذکور معیارها تاثیر گذار شناسایی می گردد در مرحله بعد با بهره گیری از روش دیمتل فازی[1] ساختار حاکم بر معیارهای اصلی و فرعی مشخص و با بهره گیری از روش ویکور[2] بهترین تامین کننده شناسایی می گردد.

 

براساس مطالعات صورت گرفته بر روی معیارهایی که پس از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده بودند معیارهای کیفیت ،تحویل ،توانمند سازی ،حسن سابقه و بهروری به ترتیب مانند معیارهای مهم تاثیر گذار بر افزایش توان مالی تامین کنندگان صنایع شوینده شناسایی شده می باشد و در زیرمعیارها حداقل سازی بهره گیری از منابع و حداکثر بهره گیری از ظرفیت، بالاترین امتیاز را کسب کردند .با در نظر داشتن نتایج به دست آمده و با مقایسه صورت گرفته با تحقیقات پیشین این نتیجه حاصل می گردد که کیفیت ،در ارزیابی تامین کنندگان مانند معیارهای مهم و قابل توجه به شمار می رود زیرا در اکثر تحقیقات گذشته و همچنین پژوهش پیش رو در رتبه اول از نظر اهمیت قرار گرفته می باشد

واژه کلیدی: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، وضعیت(توان )مالی، مدیریت هزینه

فهرست مطالب

فصل اول:

1-1مقدمه: 1

2-1 اظهار مساله: 2

3-1ضرورت و اهمیت پژوهش: 3

4-1اهداف پژوهش : 5

1-4-1هدف اصلی: 5

2-4-1اهداف فرعی: 5

5-1سوالات پژوهش: 5

6-1  نوع و روش پژوهش: 6

7-1قلمرو پژوهش: 6

8-1روش های گردآوری داده ها: 6

9-1روش تجزیه و تحلیل: 7

10-1محدودیت های پژوهش: 7

11-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 7

1-13 مدل مفهومی پژوهش: 10

فصل دوم :

1-2مقدمه: 12

2-2تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین : 12

3-2اجزا زنجیره تامین: 14

4-2مدیریت زنجیره تامین: 15

5-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین : 17

6-2 مدیریت تامین کنندگان : 18

2-6-1انواع تامین کنندگان : 19

2-6-2عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان  : 20

2-6-3ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان: 21

2-6-4سطوح ارزیابی تامین کنندگان : 22

2-6-5 مدیریت استراتژیک تامین کننده : 23

2-6-6منافع حاصل از ارزیابی تامین کنندگان : 24

2-7معیارهای انتخاب تامین کنندگان : 26

2-8سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین: 29

2-9پیشینه تحقیقات انجام شده. 31

2-10جمع بندی پژوهش های انجام شده. 46

فصل سوم

3-1مقدمه: 50

3-2نوع پژوهش: 51

3-3روش پژوهش : 52

3-4قلمرو پژوهش: 54

3-4-1قلمرو مکانی: 54

3-4-2قلمرو زمانی پژوهش: 54

3-4-3قلمرو موضوعی پژوهش: 54

3-5روش گردآوری داده ها یا شیوه گردآوری داده ها : 54

3-6ابزارهای گردآوری اطلاعات: 55

3-7جامعه و نمونه پژوهش: 55

3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها : 55

3-8-1تعریف تصمیم گیری : 56

3-8-2تصمیم گیری چند معیاره گروهی: 57

3-8-3مدل های تصمیم گیری چند معیاره : 58

3-8-3-1تصمیم گیری چند هدفه(MODM): 58

3-8-5منطق فازی.. 62

3-8-6تکنیک دیمتل فازی : 64

3-8-6-1حل روش دیمتل فازی: 65

قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی.. 65

قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 68

قدم پنجم: تشکیل ماتریس ارتباط کل.. 68

قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci). 68

قدم هفتم: محاسبه  ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 68

قدم هشتم: رسم دیاگرام ارتباط علی و معلولی: 68

قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM… 69

3-8-7روش ویکور فازی: 69

3-8-7-1 حل روش ویکور فازی: 70

3-8روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش: 74

3-9مدل مفهومی پژوهش… 76

فصل چهارم :

4-1 مقدمه. 79

4-2 سوال اول و پاسخ آن. 80

4-3 سوال دوم و پاسخ آن. 81

4-4 سوال سوم و پاسخ آن. 83

4-4-1روش DEMATEL.. 83

4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی.. 84

4-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS. 85

4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط: 88

4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 89

4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس ارتباط کل.. 90

4-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci). 90

4-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه  ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 91

4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام ارتباط علی و معلولی.. 91

4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM… 92

4-5 سوال چهارم و پاسخ آن. 94

4-6 سوال پنجم و پاسخ آن. 98

4-6-1روش ویکور فازی.. 98

4-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان : 98

4-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم : 99

4-6-1-3قدم سوم : بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم گیری: 100

4-6-1-4قدم چهارم : محاسبه مقادیر       و : 102

4-6-1-5 قدم پنجم : محاسبه    ….. 102

4-6-1-6 قدم ششم : فازی زدایی مقادیر R،  S و Q : 103

4-6-1-8قدم هشتم : گزینه نهایی : 106

فصل پنجم:

5-1مقدمه: 110

5-2نتایج پژوهش: 111

5-3یافته های پژوهش : 111

5-4 موانع و محدودیت ها پژوهش: 115

5-5 پیشنهادات: 116

5-5-1پیشنهادات پژوهش.. 116

5-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 116

منابع ……….115

نمودار (1-1)-مراحل انجام پژوهش.. 9

نمودار (1-2) مدل مفهومی پژوهش.. 10

نمودار (3-1) مروری بر سیر انجام پژوهش… 53

نمودار (3-1) مدل های تصمیم گیری چند هدفه – آریا نژاد و همکاران 1388.. 59

نمودار (3-2)مدل تصمیم گیری چند شاخصه- امیری ،1392.. 61

نمودار (3-2) تابع عضویت… 64

نمودار (1-3) مراحل انجام پژوهش.. 76

نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی.. 92

نمودار(4-2) نمودار معیار اصلی CRM…………….92

[1] Fuzzy dematel

[2] Vikor

1-1مقدمه:

فعالیت خرید یکی از مهمترین فعالیت های زنجیره تامین می باشد. امروزه همزمان با افزایش روش های مختلف خرید ،تصمیم گیری و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای خرید ،مهم تر و در نتیجه مشکل تر شده می باشد. علاوه بر آن ساختار جدید سازمان ها موجب شده می باشد که برای انتخاب تامین کنندگان افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و پس اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته می باشد .(عطایی ،1389)

بشر حتی در کوچک ترین تصمیم شخصی در پی آن می باشد که بین نیازها و اهدافش تعادلی مستقر کند و این ضرورت ،او را به بهره گیری از تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک راه حل، نیازمند می کند. در گذشته مسائل تجاری اغلب با یک هدف و آن هم بیشینه کردن سود تبیین می شدند اما امروزه در تجارت این شاخص نمی تواند به تنهایی راه گشای پیشرفت باشد هنر تصمیم گیرندگان امروزی بهره گیری از اهداف چندگانه و متضادی مانند کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن کیفیت خدمات می باشد .این گونه مسائل گذشته و سنتی هستند بایستی اهداف مورد نظر را با شاخص های متعدد مقایسه کرده و یا آن ها را رتبه بندی نمود این گونه مسائل  در چند دهه اخیر به گونه چشم گیری مورد توجه قرار گرفته اند. (عطایی ،1389)

تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از زمینه های مدیریتی کاربرد دارد که یکی ار آنها انتخاب تامین کننده می باشد از سال 1990 به بعد مدیریت زنجیره تامین و فرآیند انتخاب تامین کننده در موضوع مدیریت خرید به گونه چشم گیری مورد توجه قرار گرفت.(عطایی ،1389)

اما آن چیز که که موجب اهمیت مسئله انتخاب تامین کنندگان می گردد این می باشد که بیش از 50 درصد هزینه کالاهای فروخته شده در جهان مربوط به مواد خام خریداری شده می باشد.(منانی،1392)

در انتخاب تامین کنندگان معیارهای مختلفی بایستی مورد توجه قرار بگیرد که مهم ترین آنها عبارتند از: (عطایی ،1389)

  1. قدرت و توانایی مالی
  2. امکانات و ساختارهای مدیریتی
  3. خصوصیات فنی
  4. توانایی پشتیبانی
  5. سیستم و فرآیندهای کیفی

2-1 اظهار مساله:

پیچیدگی کالا و خدمات در دنیای امروز به گونه ای می باشد که بسیار کم اتفاق می افتد سازمان یا موسسه ای به تنهایی و بدون کمک گرفتن  همکاری با دیگر سازمان ها بتواند محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه دهد معمولا سازمان های متعددی در تولید یک محصول یا ارائه خدمت تأثیر دارند. (رائی،1391)

استراتژی سنتی خرید، بهره گیری از تعداد زیادی تامین کننده کالا و خدمات را توصیه کرده می باشد در حالی که طبق دیدگاه جدید افزایش تامین کننده باعث تحمیل هزینه های اضافی و کاهش کیفیت و تاخیر در زمان تحویل و عدم برقراری ارتباط و روابط نزدیک و بسیاری دیگر از مسائل شده می باشد. (منانی،1392)

ماده اولیه و اصلی مورد بهره گیری در صنایع شوینده سولفات سدیم می باشد که توسط دو شرکت داخلی املاح معدن ایران و سولفاتیک تولید و عرضه می گردد و این به معنای انحصاری شدن فروش این ماده توسط این دو شرکت می باشد این دو شرکت با همکاری یکدیگر قیمت کالا را تعیین می کنند و شرکت شوینده را به دنبال خود می کشانند علاوه بر آن درشرایط کنونی تحویل سولفات سدیم داخلی توسط شرکتهای تولیدکننده براساس سهمیه بندی اعلامی از سوی شورای تولیدکنندگان پودرشوینده بوده و به هیچ وجه با در نظر داشتن تغییر درصد مصرف در صنعت شوینده به دلیل تغییر استاندارد  پودرشوینده تکافوی نیاز صنعت شوینده را نمی نماید ولزوما تولیدکنندگان این صنعت لازم می باشد نسبت به واردات کسری آن اقدام نمایند.(فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره42 سال10 )

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

علاوه بر آن واردات این ماده نیز با مشکلاتی همراه می باشد .چین بزرگترین عرضه کننده این مواد به ایران به شمار می رود که ایران همواره با هجوم و فشار قیمت مواد اولیه از سوی این کشور روبه رو می باشد اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات سولفات سدیم به دلیل تخصیص ارز دولتی وترجیحی در سنوات گذشته به مقصود طرفداری ازصنایع داخلی مانند معضلات دیگر در این صنعت می باشد.( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )

با در نظر داشتن معضلات مربوط به تامین مواد اولیه در صنایع شوینده ،حضور تامین کنندگان قدرتمند داخلی ضروری می باشد وبا در نظر داشتن اهمیت معیارهای مالی در ارزیابی تامین کنندگان افزایش توان مالی تامین کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد در این پژوهش بر آنیم تا عواملی که باعث افزایش توان مالی تامین کنندگان می گردد را شناسایی کرده تا گامی در جهت بهبودفعالیت تامین کنندگان صنایع شوینده برداشته گردد .

3-1ضرورت و اهمیت پژوهش:

با توجه با این که شرکتهای شوینده در ایران برای تامین مواد اولیه خود از تامین کنندگان داخلی و خارجی بهره گیری می کنند و با در نظر داشتن شرایط اقتصادی و سیاسی  ایران و وجود تحریم ها در این برهه زمانی افزایش توان عملکردی تامین کنندگان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در این بین در نظر داشتن توان مالی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفی تامین کننده مورد توجه قرار می گیرد

افزایش رقابت جهانی در دنیای امروز و فعالیت در محیط هایی که به گونه مداوم در حال تغییر می باشد سازمان ها و شرکت ها را در سرتاسر جهان واداشته می باشد که به مقصود کسب جایگاهی مناسب و حفظ و توسعه آن از الگوی مناسبی بهره گیری کنند. از طرفی دیگر انتظارات مشتریان بر کیفیت بالا خدمت رسانی سریع و قیمت مناسب محصولات و خدمات نیز موجب افزایش فشار بر سازمان شده می باشد بدین مقصود سازمان ها به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت هستند تا بتوانند خواسته های مشتریان به عنوان مهمترین عامل  در راستای ایجاد ارزش برای سازمان را برآورده کرده و باعث افزایش مطلوبیت آنها شوند. در سال های اخیر رضایتمندی مشتریان به عنوان مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمان ها بوده می باشد.

در راستای این اهداف دیگر سازمان ها به تنهایی نمی توانند از عهده تمام کارهای خود شامل فعالیت های تولیدی ،حمل و نقل ،انبارداری،خرید ،فروش و …برآیند.بدین مقصود عضویت در یک زنجیره تامین که بتواند اهداف سازمان را برآورده نماید و مدیریت کردن زنجیره تامین راه حل مفیدی می باشد

انتخاب تامین کننده موضوع مهمی در زنجیره تامین به شمار می رود به گونه ای که تولید کنندگان 60 درصد از وقت خود را صرف تامین مواد اولیه ،اجزا و قطعات ترکیبی از طریق تامین کنندگان ،بخش قابل توجهی از هزینه های تمام شده کالا ها را تشکیل می دهد.به  گونه متوسط 70 درصد ارزش محصول نهایی کارخانجات را هزینه مواد خام و خدمات دریافتنی از بیرون تشکیل می دهد از این رو انتخاب تامین کنندگان برای شرکت ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به همان اندازه که انتخاب تامین کنندگان در تقلیل هزینه ها موثر می باشد و باعث افزایش قدرت رقابتی شرکت ها می گردد انتخاب تامین کننده نامناسب نیز می تواند باعث تنزیل موقعیت مالی و عملیاتی شرکت ها گردد . (منانی،1392)

بیشترمشکلاتی که صنایع شوینده با آن مواجه هستند به تامین مواد اولیه بر می گردد در واقع می توان گفت  آن بخش ازمواداولیه که ازخارج وارد می  گردد به علت کاهش ارزش ریال بسیارگرانترازسابق می باشد،تحریم اقتصادی نیزباعث محدود شدن منابع شده می باشد. مواداولیه ای که ازپتروشیمی های داخلی تأمین میشود نیزبه علت افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها ازسوی وزارت نفت ،باقیمتی چند برابرعرضه می گردد که ازآن جمله می توان بهL.A.B[1] ماده اصلی تولید پودرشوینده ومایع ظرفشویی وپلی اتیلن ماده اصلی ساخت ظروف محصولات تصریح نمود. .( فصلنامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی ،آرایشی ایران،شماره هفتم، سال2 )

4-1اهداف پژوهش :

1-4-1هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل می باشد.

2-4-1اهداف فرعی:

اهداف فرعی عبارت می باشد از:

  1. مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
  2. تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده
  3. تعیین اندازه شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده
  4. اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده

 5-1سوالات پژوهش:

عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام می باشد؟

عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام می باشد؟

ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام می باشد؟

 شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه می باشد؟

اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟

 

6-1  نوع و روش پژوهش:

نوع پژوهش بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می رود.. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و اندازه اهمیت هر یک از آنهاست پس می توان پژوهش را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .

به مقصود جمع آوری شاخصها و عوامل موثر بر افزایش توان مالی از جمع آوری داده ها به صورت میدانی بهره گیری شده می باشد واز آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای تکمیل این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بهره گیری می گردد می توان گفت که این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد.به گونه کلی این پژوهش از لحاظ روش تحلیل اطلاعات توصیفی و از لحاظ رو شهای جمع آوری اطلاعات پیمایشی می باشد .

 7-1قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی:  قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه مالی مربوط به توان تامین کنندگان در زنجیره تامین می باشد و مانند تحقیقات در صنایع شوینده می باشد.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش مقطع کنونی در نظر گرفته شده می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های شوینده در شهر صنعتی البرز در شهرستان قزوین هستند جامعه آماری شرکت پاک وش می باشد وتحقیق به صورت میدانی انجام می شود.

 8-1روش های گردآوری داده ها:

در این پژوهش براساس نیاز و ضرورت از دو روش گردآوری اطلاعات شامل روش های میدانی و روش کتابخانه ای تخصصی بهره گیری شده می باشد .برای گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای از ادبیات موجود در پژوهش ها ،مقالات ،پایان نامه ها ،کتب، سایت ها ،بانک های مقالات و غیره بهره گیری شده می باشد هم چنین برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه خبرگان ،از مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده در پژوهش بهره گیری نموده ایم.

 9-1روش تجزیه و تحلیل:

در این پژوهش به نظرسنجی از جامعه خبرگان می پردازیم  و سپس با روش دیمتل فازی شاخص های پژوهش را ارزیابی و با بهره گیری از ویکور فازی آنها را رتبه بندی خواهیم نمود

 10-1محدودیت های پژوهش:

عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات(این مشکل در تمامی تحقیقات در زمینه های مختلف در کشور هست) که ناشی از عدم وجود اطلاعات یا عدم همکاری دارندگان اطلاعات با محققان می باشد برای از بین بردن محدودیت عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص های افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده،با در نظر گرفتن نظر خبرگان این صنعت خلا عدم وجود اطلاعات را پر نموده اند.

11-1تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

زنجیره تامین:زنجیره تامین شامل مراحلی (اعضای زنجیره تامین)می باشد که چه به صورت مستقیم  چه به صورت غیر مستقیم در برآورد سازی درخواست مشتری تأثیر دارد ،یک زنجیره تامین معمولی عبارت می باشد از:تامین کننده،انبارهای مواد اولیه،مراکز تولید،توزیع کنندگان،خرده فروشی ها،مشتری نهایی.

فعالیت زنجیره تامین با سفارش مشتری شروع و با پرداخت مشتری پایان می پذیرد.اختلاف بین پولی که مشتری می پردازد و هزینه های متحمل شده توسط زنجیره اندازه سوددهی زنجیره را نشان می دهد.

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای می باشد از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتری می باشد مدیریت زنجیره تامین مستلزم جریان های بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره برای بیشینه کردن کل سوددهی آن می باشد. (تیموری،1388)

وضعیت(توان )مالی:وضعیت مالی شاخصه ای می باشد که به سنجش سطح دانش منابع انسانی و مجموعه توانایی های تامین کننده در خصوص طراحی و تولید محصول می پردازد(سوهانیان،1387)

شاخصه:از لحاظ لغوی “شاخصه”عبارت می باشد از اندازه،پیمانه،مقیاس و آلت سنجش(آلتی که چیزی با آن سنجیده می گردد مثل سنگ محک و ترازوی برای سنجش طلا )یا به تعبیری می توان گفت شاخصه نقطه نظر به خصوصی می باشد که گزینه ها می توانند بر طبق آن ارزیابی و بسته بندی شوند.)سوهانیان،1387(

مدیریت هزینه: مدیریت هزینه عبارت می باشد از مجموعه اقدامات که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان،همواره با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد .از این رو،مدیریت هزینه مستلزم به کار گیری ابزارها و فنونی می باشد که عبارت می باشد از :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کل چرخه محصول،هزینه یابی کیفیت،مهندسی ارزش،هزینه یابی کایزن،تحلیل هزینه رقیب،طراحی براساس هزینه،بهینه گزینی و شش سیگما.(رضائیان و همکاران،1388)

تامین کنندگان:تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می گردد که یکی از نیازهای شرکت ها را چه از جهت مواد خام و چه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به مقصود ایجاد و تولید محصول نهایی براساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت تهیه و تولید می نماید(سوهانیان،1387)

تعداد صفحه :155

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت