متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

(گرایش بازاریابی بین الملل)

موضوع:

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان

استاد مشاور:

دکتر ابوالحسن حسینی

آذر 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تاکنون در ارتباط با پارک های علم و فناوری تحقیقاتی صورت گرفته می باشد اما در زمینه  عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان تحقیقاتی دیده نمی گردد.با در نظر داشتن این موضوع که توانایی ارائه محصولات فناورانه و نوآورانه عامل موفقیت شرکت ها در محیط به شدت پویا می باشد، صاحبنظران، دانش بازاریابی در کسب وکارهای دانش بنیان را به عنوان مبنا و اساس مزیت رقابتی پایدار مطرح کرده اند. از این رو در پژوهش حاضر داده های مربوط به رهبری، استراتژی بازاریابی، تحلیل و درک بازار، زیر ساخت بازاریابی، آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند از ابزار پرسشنامه از شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری ساری و مشتریان این شرکت ها جمع آوری گردید. در این پژوهش از نرم افزارSpss20   و برای معادلات ساختاری و مطالعه روایی و پایایی متغیرهای پژوهش از نرم افزار Smart pls2 بهره گیری شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که رهبری بر استراتژی بازاریابی، رهبری بر زیر ساخت، زیر ساخت بازاریابی بر آمیخته بازاریابی  ،آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند، تحلیل و درک بازار بر استراتژی بازاریابی و زیر ساخت  بر تحلیل و درک بازار ارتباط مثبت و معنی داری دارند اما رهبری بر تحلیل و درک بازار، تحلیل و درک بازار بر آمیخته بازاریابی و استراتژی بازاریابی بر آمیخته بازاریابی ارتباط مثبت و معنادار ندارند.

واژه های کلیدی:رهبری، استراتژی بازاریابی، تحلیل و درک بازار، زیر ساخت بازاریابی، آمیخته بازاریابی، ارزش ویژه برند

فهرست مطالب

 

فصل 1. 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-اظهار مسئله پژوهش: 3

1-3 -اهمیت و ضرورت پژوهش: 5

1-4-حدود پژوهش: 6

1-4-1- قلمرو مکانی: 6

1-4-2- قلمرو زمانی: 6

1-4-3-قلمرو موضوعی: 6

1-5- اهداف پژوهش: 7

1-6-1-سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………….……………..7

1-6-2-سوالات فرعی…………………………………………………………………………..………………………..……………..….……….7

1-7-فرضیه های پژوهش: …7

1-8- تعریف واژه های کلیدی: …8

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها: ..8

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها 11

1-9-اختصار فصل……………………………………………………………………………………..…………………………..………..…….15

فصل دوم. 16

2-1- مقدمه. 17

2-2- مبانی نظری پژوهش: 24

2-2-1- ارزش ویژه برند : 24

2-2-1-1-آگاهی  برند: 26

2-2-1-2-کیفیت برند : 28

2-2-1-3- تداعی برند: 29

2-2-1-4- وفاداری برند: 30

2-2-2- استراتژی بازاریا بی : 31

2-2-3- رهبری: 32

2-2-4-تحلیل و درک بازار: 34

2 -2-4-1-انواع محیط: 34

2-2-4-1-1-محیط عمومی در برا بر  محیط اختصاصی: 34

2-2-4-1-2-محیط واقعی در برا بر  محیط ذهنی: 35

2-2-4-2- تئوری های روا بط سازمان-محیط: 35

2-2-4-2-1-تئوری وا بستگی منا بع: 35

2-2-4-2-2-تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی: 36

2-2-4-2-3-تئوری نهادی: 36

2-2-5-زیر ساخت های  بازاریابی: 36

2-2-6-آمیخته بازاریابی: 38

2-2-6-1-محصول: 38

2-2-6-2-قیمت: 39

2-2-6-3-ترفیع و اطلاع رسانی: 40

2-2-6-4-توزیع و فروش: 42

2-7- پیشینه پژوهش: 43

2-7-1-پژوهش های داخلی: 43

2-7-2-پژوهش های خارجی: 48

2-8-جمع بندی پیشینه های تجربی: 53

2-9-اختصار فصل: 62

فصل سوم. 63

3-1- مقدمه. 64

3-2-روش پژوهش: 64

3-3- متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش: 65

3-4-مراحل انجام پژوهش: 66

3-5- جامعه و نمونه آماری: 67

3-6- روش گردآوری داده‌‌ها 68

3-6-1- مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی.. 68

3-6-2- مطالعات میدانی: 68

3-7- ابزار سنجش: 68

3-8- روایی پرسشنامه: 74

3-9- پایایی پرسشنامه: 75

3-10-روش های تجزیه و تحلیل داده ها: 76

3-11-مدل سازی معادلات ساختاری: 76

3-11-1-برازش مدل: ….77

3-11-1-1-برازش مدل اندازه گیری:…………………………………………………………………………………………………..….…..77

3-11-1-2-معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری:………………………………………..……………….………………….…..79

3-11-1-3-معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل:………………………………………………..……………………………….………80

3-12-خاصه فصل:……………………………………………………………………………………………..………………………….…….80

فصل چهارم. 81

4-1- مقدمه. 82

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعۀ آماری.. 82

4-2-1-ویژگی های جمعیت شناختی شرکت ها………………………………………………….……………………….………………..82

4-2-1-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………..82

4-2-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 83

4-2-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات: 83

4-2-1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه: 84

4-2-1-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت فعالیت: 85

4-2-1-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع فعالیت: 86

4-2-1-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد کارکنان: 87

4-2-1-8-توزیع فراوانی شرکت ها بر حسب دارایی: 88

4-2-1-9-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه رشد سالیانه: 89

4-2-2-ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان پاسخگو به پرسشنامه ارزش ویژه برند: 90

4-2-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: 90

4-2-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تاهل: 91

4-2-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: 92

4-2-2-4-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات: 92

4-2-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه: 93

4-2-2-6-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت فعالیت: 94

4-2-2-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع فعالیت: 95

4-2-2-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد کارکنان……………………………………………………………….………….96

4-3-آزمون مدل مفهومی پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………….………97

4-3-1-تحلیل استنباطی داده ها:…………………………………………………………………………………………………………..……..97

4-3-2-آزمون اسپیرمن:………………………………………………………………………………………………………………………..….…….97

4-4-برازش مدل اندازه گیری:……………………………………………………………………………………………………………….….……..101

4-4-1-روایی واگرا:……………………………………………………………………………………………………………………………..….……..102

4-5-برازش مدل های ساختاری:…………………………………………………………………………………………………………..….……..104

4-5-1-ضرایب معناداریz:………………………………………………………………………………………………………………………..….104

4-5-2-معیارSquares……………………………………………………………………………………………………………………….………..105

4-6-برازش کلی مدل:…………………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-7-آزمون فرضیه:…………………………………………………………………………………………………………………………..….…………105

4-7-1-نتیجه ازمون فرضیه:…………………………………………………………………..……………………..……….….……………106

فصل پنجم. 109

5-1-مقدمه. 110

5-2-مرور مختصر بر طریقه پژوهش… 110

5-3- یافته ها 110

5-3-1- مطالعه یافته‌های پژوهش با در نظر داشتن آزمون مدل معادلات ساختاری.. 110

5-4- نتیجه گیری.. 113

5-5- پیشنهادات کاربردی.. 114

5-6- محدودیتهای پژوهش… 115

5-7- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 115

منابع فارسی: 117

منابع خارجی: 122

ضمائم و پیوستها: 128

پیوست 1: پرسشنامه شرکت.. 129

پیوست 2:پرسشنامه مشتریان:………………………………………………………………………………………………..….…………………134

پیوست 3:خروجی نرم افزار:………………………………………………………………………………………………………….…………………137

مقدمه

در آستانه قرن بیست و یکم ،دانش و فناوری تأثیر فزاینده ای در توسعه جوامع اعمال می کنند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود به گونه ای که توسعه پایدار و همه جانبه مبتنی بر دانایی و توسعه فناوری شده می باشد.زیربنای عصر دانایی و دانش بنیانی بر مفاهیم و اصول عصر اطلاعات استوار می باشد. عامل کلیدی در عصر دانایی موضوع دانش می باشد که تأثیر مهمی در سازمان ها اعمال می کند بر این اساس سازمان های آینده نگر برای  رویارویی با این تغییر و تحولات محیطی به تجدید ساختار سازمانی خود در سطح گسترده پرداخته اند. در چنین سازمان هایی دانش مهمترین سرمایه سازمان به شمار می رود و موفقیت سازمان ها به توانایی آنها در ایجاد ، کسب و بهره گیری و انتقال دانش بستگی دارد. از این رو سازمان ها برای اینکه بتوانند از فرصت های پیش آمده در محیط پویای کنونی بهره گیری کرده و مزیت رقابتی کسب کنند بایستی منابع دانشی و توانایی های ذهنی خود را به صورت اثر بخش مدیریت کنند (طبرسا و همکاران ،1390).

به اعتقاد سویبی[1](2001) ارزش آفرینی برای مشتریان و مدیریت آن یکی از عوامل کلیدی موفقیت و بقای این شرکت ها می باشد. همچنین این شرکت ها در تبیین و مدلسازی فرایندهای تولید، پژوهش و توسعه ، غنی سازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در هر کشور نقشی مهم اعمال می کنند.

کسب و کارهای دانش بنیان تأثیر مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقا سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه اعمال می کنند و حرکت به سمت نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیتهای یک شرکت دانش بنیان قرار دارد(گلابی و همکاران، 1389).

از طرفی واکنش موفق این شرکت ها در محیط به شدت پویا به توانایی آنها در ارائه محصولات فناورانه و نوآورانه به بازار، دستیابی به مشتریان و یافتن راه هایی جهت ارائه محصولات و خدمات بستگی دارد. از اینرو صاحبنظران، دانش بازاریابی در کسب وکارهای دانش بنیان را به عنوان مبنا و اساس مزیت رقابتی پایدار مطرح کرده اند(گلابی و همکاران، 1389). پس در عصر جهانی شدن که رقابت پذیری یک موضوع مهم در دنیاست، سازمان ها در تلاشند، استراتژی های کسب و کار خود را تدوین کنند (سید جوادین،1386) و این استراتژی ها با ارزش ویژه برند توانمند می گردند پس ارزش ویژه برند عنصری مهم برای تقویت فعالیت های بازاریابی به شمار می رود(سینها[2] و همکاران،2008).

فصل اول پژوهش شامل کلیات پژوهش می باشد که به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، آغاز به اظهار مساله و سپس اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته می گردد.سپس حدود پژوهش، اهداف پژوهش و فرضیات پژوهش اظهار می گردند و در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته می گردد.

1-2-اظهار مساله پژوهش

 بازاریابی و فروش در شرکت های دانش بنیان که از دانش بالایی برخوردار هستند و محصولات فناورانه تولید و به بازار عرضه می کنند، اهمیتی حیاتی دارد. بر همین اساس شرکت های دانش بنیان به مقصود بکارگیری دانش بازاریابی بایستی به دو نکته توجه کنند: اول درک مدیریت بازاریابی به عنوان سرمایه در شرکت و دوم در نظر داشتن بازاریابی به عنوان فرایند مداوم و همه جانبه(گرانت[3]، 2006).

شرکت های دانش بنیان با بکارگیری دانش و فناوری روز در تولید محصولات، به خلق ارزش می پردازند. به طوری که بکارگیری دانش بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کلیدی برای فعالیت در عرصه بازار مطرح می گردد. در نتیجه بازنگری راهبردهای بازاریابی و طراحی مجدد سازوکارها، در روبرو شدن با شرایط به شدت متغیر بازار و تنوع طلبی مشتریان، از عوامل موفقیت یک شرکت دانش بنیان تلقی می گردد(مودامبی[4] و همکاران، 2009).

به اعتقاد گریدینگز[5] (2005)، محصول یا خدمت شرکت های دانش بنیان، نوآوری در توسعه اقتصادی می باشد که در جهت افزایش ثروت جامعه، تولید و عرضه می شوند و در نهایت منجر به تشویق و ترغیب نوآوری و تغییر در سلایق مشتریان می گردند.

لازم به تبیین می باشد که توسعه شرکت های دانش بنیان بیشتر بر اساس دانش و نوآوری و اغلب در پارک های علم و فناوری انجام می شود (گلابی و همکاران 1389).

این سازمان ها برای نیل به اهداف خود در جذب، سرمایه گذاری و توسعه شرکت های دانش بنیان در محل پارک و نیز تشویق و ترغیب نوآوری در منطقه میزبان، فعالیت می کنند. در صورت ناتوانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها، در جذب و حفظ مشتریان، ایجاد پارک های علمی با عدم توجیه اقتصادی روبه رو خواهد گردید. با در نظر داشتن هزینه بسیار بالای ایجاد پارک های علم و فناوری، عدم بهره گیری از مدیریت موثر بازاریابی، بی توجهی به بازار پارک، عدم ایجاد جذابیت کافی و انتخاب نامناسب الگوی فعالیت پارک ها می تواند عدم توجیه اقتصادی و شکست در رسیدن به اهداف آنها را در پی داشته باشد پس این امر توجه مدیران کسب و کار های دانش بنیان را به برنامه ریزی و مدیریت راهبردهای بازاریابی ضروری می سازد (فرجادی و همکاران، 1387).

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، بازنگری راهبردهای بازاریابی در مواجه با شرایط متغیر بازار و تنوع سلایق مشتریان از موضوعات مهم و کلیدی محیط تجاری می باشد و از آنجایی که فعالیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان منجر به خلق ارزش و ثروت در یک جامعه می گردد پس فعالیت های بازاریابی در تلاشند تا  از طریق ایجاد ارزش ،تامین کننده فناوری و عرضه کننده محصولی مبتنی بر دانش و فناوری باشند که یکی از این ارزش ها در نظر داشتن ارزش ویژه برند می باشد(دلگاد و بالستر و جوزلوئیس[6]، 2005) . امروزه ارزش ویژه برند به عنوان ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی و عاملی مهم برای بهبود فعالیت های بازاریابی تبدیل شده می باشد (سینها و همکاران، 2008).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاکنون مطالعات بسیار ارزشمندی در مورد ارزش ویژه برند، مخصوصا از منظر مشتری محور انجام شده می باشد، با این تفاصیل خلأ مطالعات منسجم در شرکت های دانش بنیان به گونه اساسی احساس می گردد. در واقع  مدیریت بازاریابی می تواند از طریق ایجاد ارزش ویژه برند به عنوان راهکاری راهبردی در شرکت های دانش بنیان برای کسب و حفظ مزیت رقابتی به کار برده گردد. زیرا که در این شرکتها ایجاد ارزش، توسعه مزیت رقابتی از طریق نوآوری و عرضه محصولات و خدمات نوآور در بازار، نیازمند فرایندی منسجم و مداوم می باشد که در قالب به کارگیری دانش بازاریابی متبلور خواهد گردید. از اینرو با در نظر داشتن خلاء نظری و مفهومی موجود در این عرصه از دانش، هدف این مطالعه آن می باشد که ضمن مطالعه ادبیات و مبانی نظری پژوهش، الگویی یکپارچه ارائه داده تا مشخص سازد ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان تحت تاثیر چه عواملی می باشد و چگونه ایجاد می گردد.

پس سوال اصلی پژوهش در این پژوهش به صورت ذیل خواهد بود:

چه عواملی بر ارزش ویژه برند شرکت های دانش بنیان اثر گذارند؟

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:

شرکت های دانش بنیان که اغلب در پارک های علم و فناوری مستقر هستند برای دسترسی به مشتریان با مشکل مواجه می شوند. آنها معمولا کار خود را با توسعه یک ایده آغاز نموده و سپس به نوآوری دست می زنند. اما بسیاری از آنها در دسترسی به یک بازار فعال، مستحکم و به قدر کافی بزرگ برای رسیدن به پایداری با شکست مواجه می شوند. پس توانمندی یک مؤسسه دانش بنیان در عرضه موفقیت آمیز محصولات و خدمات به بازار تحت تأثیر دو عامل بسیار مهم؛ شامل: جهت گیری قدرتمند در بازار و بهره مندی از دیدی فرانگر و درک نیازهای مشتریان فراتر از آن چه خود می پندارند، قرار داد. به تعبیری مهم ترین عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات دانش بنیان شامل موردها زیر می باشد:

  • تحول در فرایندهای فروش و به کارگیری شیوه های جدید
  • دشواری مقایسه خصوصیات محصولات با یکدیگر و در نتیجه عدم پیروی از یک برنامه یکسان
  • ضرورت اعمال قیمت های بالا برای محصولات فناورانه
  • ضرورت ارائه آموزش های پیش از فروش
  • ضرورت شناخت صنعت و مشتری
  • دوره عمر کوتاه فناوری و محصول وابسته به آن
  • استمرار آموزش به مشتریان پس از فروش
  • زمان طولانی کسب نتایج حاصل از فناوری
  • چرخه طولانی تر فروش این محصولات
  • ضرورت اتخاذ تصمیمات همه جانبه(گلابی و همکاران، 1389).

نکته قابل توجهی که در همین راستا توسط آلبینو و همکاران[7](2004) مطرح گردید چگونگی تعامل این کسب وکارها با مشتریان می باشد که از مهمترین عوامل مؤثر بر فرایند بازاریابی در کسب وکارهای دانش بنیان به شمار می رود. در این راستا به نظر گرانت(2006) آگاهی داشتن از ویژگی های مصرف کننده و مشتریان هدف برای مدیریت بازاریابی امری ضروری می باشد. از آن جایی که سرعت بالای تغییر و تحولات در عرصه دانش و فناوری باعث افزایش تعداد محصولات و فناوری ها در شرکت های دانش بنیان می گردد که در عین حال این محصولات به سرعت منسوخ و از عرصه رقابت خارج می شوند. در نتیجه مداومت شرکت های دانش بنیان در فرایند توسعه محصول، ارتقاء دانش و در نظر داشتن عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی در این کسب وکارها امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. پس در عصر جهانی شدن که رقابت­پذیری یک موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف در دنیاست، سازمان ها چه در عرصه بازارهای داخلی و چه در صحنه بازارهای خارجی با هدف حرکت از موقعیت رقابتی فعلیشان به موقعیت جدید و قوی تر، استراتژی های(راهبردهای) کسب و کار خود را تدوین می نمایند(سید جوادین، 1386). به تعبیری راهبردهای بازاریابی می توانند از طریق ایجاد ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان منجر به کسب و حفظ مزیت رقابتی شوند. اجرای مدیریت ارزش ویژه برند نیازمند آن می باشد که چشم انداز گسترده ای از توجه های مختلف نسبت به ارزش ویژه برند و ارزش گذاری آن اتخاذ گردد تا سازمان دریابد که چگونه این راهبردها منعکس کننده  اهداف آن می باشد(کلر[8]،1389). ارزش ویژه برند، اهمیت برند را در راهبردهای بازاریابی پررنگ ساخته و مورد تاکید قرار می دهد و تمرکز آن بر فعالیت های تحقیقاتی بازار می باشد که در نهایت با پاسخ دادن به خواسته مدیریت ارشد، سازمان را حفظ می کند(کلر،1389؛ اینتربرند[9]،1390).

 پس به دلیل اهمیت این موضوعات، پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی تاثیر عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند برای مدیران و بازاریابان مفید باشد و به شرکت های دانش بنیان برای داشتن فکری قوی برای حضور در بازار، تولید، ارائه و ترویج محصولات و تصمیم گیری در مورد عرضه کالایی که متناسب با عقاید مصرف کنندگان باشد کمک می کند.

1-4-حدود پژوهش

1-4-1-قلمرو مکانی

پژوهش حاضردر شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان مازندران انجام می گردد.

1-4-2-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش، زمستان 93 و بهار  و تابستان 94 می باشد.

1-4-3-قلمرو موضوعی

پژوهش در حوزه شرکت های دانش بنیان و  عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در شرکت های دانش بنیان انجام می پذیرد.

 1-5- اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر رسیدن به درک درستی از شرکت های دانش بنیان و مطالعه اندازه تمایل شرکت ها نسبت به بازاریابی در پارک های علم و فناوری و همچنین کمک به ایجاد استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان می باشد.

1-6-سوالات پژوهش

1-6-1-سوال اصلی

چه عواملی بر ارزش ویژه برند شرکت های دانش بنیان اثر گذارند؟

1-6-2-سوالات فرعی

  1-آیا رهبری شرکت های دانش بنیان بر تحلیل و درک بازار تاثیرگذار می باشد؟

2-آیا رهبری شرکت های دانش بنیان بر استراتژی های بازاریابی تاثیرگذار می باشد؟

3-آیا رهبری شرکت های دانش بنیان بر زیرساخت ها تاثیر گذار می باشد؟

4-آیا تحلیل و درک بازار بر آمیخته بازاریابی تاثیرگذار می باشد؟

5-آیا استراتژی های بازاریابی بر آمیخته بازاریابی تاثیر گذار می باشد؟

6-آیا زیرساخت ها بر آمیخته بازاریابی تاثیرگذار می باشد؟

7-آیا آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار می باشد؟

8-آیا تحلیل و درک بازار بر استراتژی های بازاریابی تاثیر گذار می باشد؟

9-آیا زیر ساخت بر تحلیل و درک بازار تاثیرگذار می باشد؟

1-7-فرضیه های پژوهش

1-رهبری شرکت های دانش بنیان بر تحلیل و درک بازار تاثیر دارد.

2-رهبری شرکت های دانش بنیان بر استراتژی های بازاریابی تاثیر دارد.

3-رهبری شرکت های دانش بنیان بر زیرساخت ها تاثیر دارد.

4-تحلیل و درک بازار بر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد.

5-استراتژی های بازاریابی بر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد.

6-زیرساخت بر آمیخته بازاریابی تاثیر دارد.

7-آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد.

8-تحلیل و درک بازار بر استراتژی های بازاریابی تاثیر دارد.

9-زیرساخت بر تحلیل و درک بازار تاثیر دارد.

1-8-تعریف واژه های کلیدی

برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش، در این قسمت به تعریف واژگان کلیدی به کار گرفته شده در این پژوهش پرداخته می گردد.

1-8-1-تعریف مفهومی متغیرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر تصریح دارد.به بیانی دیگر در این گونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاک های فرضی بهره گیری می گردد(سرمد،بازرگان و حجازی،1388). واژه هایی را که در پژوهش دارای معنای خاصی هستند و یا تصور می گردد خوانندگان و به کاربرندگان نتایج پژوهش با آن ها آشنایی ندارند تعریف می گردد تا استنباط های یکسان در آنان به وجود آید(ظهوری،1387).

رهبری

در مجموع عقیده بسیاری از دانشمندان مدیریت بر آن می باشد که رهبری شامل فرآیند نفوذ می باشد به بیانی دیگر رهبری توانایی نفوذ در دیگران (فرد یا گروه) برای نیل به اهداف می باشد (هرسی،بلانچارد و دوی ،1996).

 

استراتژی بازاریابی

استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته می باشد (دی[10]،1990) که از طریق آن ،واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد(کریونس[11]،1999).

تحلیل و درک بازار

تحلیل و درک بازار به تجزیه و تحلیل محیط کلان و خُرد سازمان و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی تصریح دارد(مک دونالد[12]، 2004).

زیر ساخت های بازاریابی

 زیر ساخت های بازاریابی عبارتند از:

1-کارکنان

2- فعالیت های بازاریابی

3-  منابع مالی

4- شرکای بیرونی حوزه بازاریابی (شیرخدایی و خداداد حسینی،1389).

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهایی می باشد که شرکت از آنها در جهت تعقیب اهداف بازاریابی‌اش در بازارهای هدف بهره گیری می کند و متغیرهایی هستند که رهبران شرکت های دانش بنیان با در نظر داشتن فرایند مدیریت بازاریابی در جهت ایجاد بالاترین رضایت در بازار هدف کنترل می‌کنند(کاتلر[13]،2003).

 

قیمت

قیمت مقدار پولی می باشد که برای کالا یا خدمات هزینه می گردد. در عین حال قیمت مجموعه ارزشهایی که مصرف کنندگان برای منافع شخصی خود از داشتن یا بهره گیری از کالا یا خدمات مبادله می کنند(عزیزی،1381).

ترفیع و اطلاع

ترفیع یا ارتقاء فروش عبارت می باشد از ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی توجه و رفتار وی می باشد(محمدیان،1382).

توزیع و فروش

کانال توزیع شبکه سازماندهی شده ای از موسسات و کارگزارانی می باشد که با همکاری یکدیگر کلیه فعالیت های مورد نیاز جهت ارتباط تولیدکنندگان با مصرف کنندگان برای انجام وظایف بازاریابی را بر عهده دارند(فخیمی آذر،1388).

محصول

در آمیخته بازاریابی  یک محصول عبارتست از چیزی که برای توجه، خرید، بکارگرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می شودکه ممکن می باشد نیاز یا میلی را ارضا نماید. محصول می تواند شامل یک شی فیزیکی، خدمت، مکان، سازمان و حتی یک ایده یا فکر باشد (محب علی ،1381).

ارزش ویژه برند

ارزش ویژه نام و نشان تجاری مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه یک برند می باشد که ارزش ارائه شده توسط یک محصول، برای شرکت و مشتریان افزوده و یا از آن کسر می کند(کرباسی ور، طاهری کیا و بندپی، 1390).

آگاهی برند

به مفهوم قدرت گره های اطلاعاتی درمورد ی یک برند در حافظه ی فرد می باشد. به عبارت ساده تر، به معنای توانایی مصرف کننده برای شناسایی برند در شرایط مختلف می باشد(کلر، 1389).

 

کیفیت برند

کیفیت برند به عنوان ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول/خدمت با در نظر داشتن هدفی که آن محصول/خدمت داشته نسبت به سایر محصولات/خدمات موجود در بازار، تعریف شده می باشد (کرباسی ور و همکاران، 1390).

تداعی برند

یک تداعی نام تجاری هر چیزی می باشد که مشتری را به نام تجاری پیوند می زند و می تواند مورد هایی زیرا: تصویرهای ذهنی مصرف کننده، ویژگی های محصول، موقعیت مصرف، تداعی سازمانی، شخصیت و نمادهای نام تجاری باشد (ایزابل بویل، 2011).

وفاداری به برند

وفاداری به یک برند را می توان به عنوان توجه مثبت مشتری به یک برند خاص و اندازه پای بندی او به آن برند و قصد ادامه خرید آن درآینده تعریف نمود(موون و مینور[14]،1381).

1-8-2-تعریف عملیاتی متغیرها:

تعریف عملیاتی یعنی تبیین متغیرها به شیوه ای که قابل اندازه گیری و نظاره باشند(دلاور،1384).

متغیرهای یک پژوهش بایستی به شاخص ها و مفاهیم عینی تبدیل شوند تا بتوان آن ها را مشخص و اندازه گیری نمود(حافظ نیا،1382).

1

تعداد صفحه :162

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت