متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه        

                                                   

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی(MA)

 

 

عنوان

مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی

                                                                                                                        

 

استاد راهنما

جناب دکتر علی اکبر ارجمندنیا

 

استاد مشاور

جناب دکتر کیوان کاکابرائی

 

1392- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده 1

فصل اول:  کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- موضوع پژوهش 5

1-3 – اظهار مسئله 5

1-4 – ضرورت و اهمیت پژوهش 7

1-5- اهداف پژوهش 8

1-6- سئوال‌های پژوهش 8

1-8-  تعریف متغیر های پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی): 9

1-8-1 راهبرد های تنظیم شناختی هیجان 9

1-8-2 استعداد اعتیاد 9

1-8-3 اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) بزرگسالان: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 –  مفهوم تنظیم هیجان 11

2-1-1 تعریف هیجانات 11

2- 1-2  تنظیم هیجان شناختی 14

2- 1-3  نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان 15

2-2- گرایش به اعتیاد 17

2-2-1 مفاهیم تاریخی سوء مصرف مواد و گرایش به اعتیاد 17

2- 2-2   سوء مصرف و علا ئم تشخیصی 25

2-2-3  نظریه های سبب شناسی 28

نظریه ژنتیکی 28

نظریه روان پویشی 28

نظریه های رفتاری و شناختی رفتاری 30

2-2-4    همه گیر شناسی سوء مصرف مواد 31

2-2-5  نشانه های سوء مصرف مواد 33

2-2-6  انواع مواد اعتیادآور 33

-کُند کننده ها 34

– محرک ها 37

– توهم زاها 38

2- 2-7   نظریه استعداد اعتیاد 40

2- 2-8   عوامل خطرساز اعتیاد 43

– عوامل خطرساز از نظر روانپزشکی 43

– عوامل خطرساز از نظر رفتاری 43

– عوامل خطرساز جمعیت شناختی 43

– عوامل خطرساز اجتماعی 44

2-3-  اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) 46

2-3-1  اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)  و علایم تشخیصی 46

2-3-2   ویژگی های تشخیصی 50

2-3-3   سبب شناسی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی 52

عوامل ژنتیک 52

عوامل مربوط به رشد 52

آسیب مغزی 52

عوامل روانی / اجتماعی 53

2- 3-4   همه گیر شناسی اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) 53

2-4-  ارتباط بین متغیر ها 55

2-4-1   استعداد به اعتیاد و اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ( ADHD ) 55

2-4-2   تنظیم شناختی هیجان و استعداد  به اعتیاد 55

2-4-3  راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (  ADHD ) 56

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده 56

 

 

 

 

فصل سوم :روش پژوهش

3-1 – روش پژوهش 77

3-2-  جامعه آماری و روش نمونه گیری 77

3-3-  ابزار پژوهش 77

3-3-1 پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز (CAARS-S:S): 77

3-3-2 پایایی پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی – کم توجهی بزرگسالان کانرز 78

3-3-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ): 80

3-3-4   مطالعه پایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 86

3-3-5 پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS) و مقیاس استعدادالکل یا می بارگی مک اندرو  MAC-R : 88

3-4-   شیوه اجرا 92

3-5-  تجزیه و تحلیل آماری 92

3-6-  ملاحظات اخلاقی 92

فصل چهارم: یافته ها

4-1-   توصیف داده ها 94

4-1-1 نمودار ها جهت نشان دادن نمرات دو گروه 95

4-2- تحلیل داده ها 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-3-  محدودیت های پژوهش 107

5-4-  پیشنهادات 108

منابع و مآخذ 110

منابع فارسی 110

منابع غیر فارسی 112

چکیده انگلیسی 115

پیوست ها 116

پیوست «الف » 116

پیوست «ب » 118

پیوست «ج» 119

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1 عوامل مخاطره آفرین در گرایش به سوء مصرف مواد 45

جدول 3-1  مقدار ضریب آلفای محاسبه شده 78

جدول 3-2 محاسبه ضریب آلفا با در نظر داشتن تک تک سوالات 79

جدول 3-3 شاخص های معناداری داده ها در اجرای اول 83

جدول 3- 4 ماتریس چرخشی برای 4 عامل تنظیم هیجان 84

جدول 3- 5 ضریب اعتبار و سوال های هر خرده مقیاس 85

جدول 3- 5 همبستگی خرده مؤلفه ها با نمره کل پرسشنامه 85

جدول 3-6 آزمون t برای مقایسه 4 مؤلفه و نمره کل تنظیم  هیجان شناختی در دختران و پسران 86

جدول 3-7 مقدار ضریب آلفای محاسبه شده 86

جدول 3-8 محاسبه ضریب آلفا با در نظر داشتن تک تک سوالات 87

جدول 3-9 نتایج آزمون تی (t) گروه های مستقل 90

جدول 3-10  نتایج آماره های توصیفی برای سه مقیاس AAS ، APS ، MAC-R به تفکیک گروه 91

جدول 3-11 نتایج همسانی درونی (آلفا) و همبستگی بین سه مقیاس  AAS، MAC-R، APS،221N- 92

جدول 4-1 آماره های توصیفی داده های گروه عادی 94

جدول 4-2 آماره های توصیفی داده های گروه مبتلایان به کمبود توجه/بیش فعالی 95

جدول 4-3  نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر تنظیم شناختی هیجان 99

جدول 4-4   نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش خود و فاجعه سازی 99

جدول 4-5   نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر کنارآمدن و پذیرش 100

جدول  4-6  نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر مثبت اندیشی 100

جدول 4-7  نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر سرزنش دیگران 101

جدول 4-8 نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر گرایش به اعتیاد 101

جدول 4-9 مطالعه ارتباط مولفه های تنظیم شناختی هیجان و استعداد به اعتیاد در مبتلایان به بیش فعالی 102

 

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار 2-1 الگوی کلی شروع مصرف 46

نمودار 4-1 مربوط به فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد در نمونه مورد مطالعه 96

نمودار 4-2 مربوط به فراوانی تنظیم هیجان شناختی در نمونه مورد مطالعه 96

نمودار 4-3 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه 97

نمودار 4-4 مربوط به فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه 97

نمودار 4-5 مربوط به فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه 98

نمودار 4-6 مربوط به فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه 98

 

چکیده

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان به عنوان یک اختلال مهم، روز به روز بیشتر شناخته می گردد، با این حال مطالعه و عوارض ناشی از این اختلال در دانشجویان کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. هدف این مطالعه علی – مقایسه ا ی ، مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های سطح شهر تهران می باشد که از این میان تعداد 5 دانشگاه به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد از این دانشگاه ها نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. حجم نمونه 106 نفر بود که،21 نفر در گروه با نشانه های ADHD و 85 نفر در گروه بدون نشانه های ADHD قرار گرفتند. ابزار پژوهش در این پژوهش شامل  پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی /کم توجهی بزرگسالان کانرز( (CAARS-S:S، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، پرسشنامه پذیرش اعتیاد(AAS) و مقیاس استعداد الکل یا می بارگی مک اندرو MAC-R . از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون سئوال ها  و جهت مطالعه ارتباط بین متغییر ها از ضریب همبستگی بهره گیری گردید، و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، میان دانشجویان با نشانه های ADHD و بدون این نشانه ها در نمره کلی تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود ندارد ( 05/0 P>). در متغیر استعداد اعتیاد و راهبرد سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری بین دو گروه تفاوت معناداری هست (05/0 P<). همچنین بین استعداد به اعتیاد و راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران ارتباط معنادار هست .

 

کلید واژه ها: اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، تنظیم شناختی هیجان، استعداد اعتیاد.

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

تنظیم هیجان فرایندی می باشد که از طریق آن افراد، هیجانهای خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند تا به گونه مناسب به تقاضاهای محیطی متنوع پاسخ دهند (تامپسون[1]،1994 ؛ بارلو[2]،2007 ؛ مارتین[3] و دنیس[4]،2004؛گروس[5]، 1998). در زندگی روزمره، افراد همواره راهبردهای منظمی را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به کار می گیرند (دیاموند[6] ،آسپینوال[7]، 2003؛گروس ،1998). تنظیم شناختی هیجان به شیوه شناختی مدیریت و دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان تصریح دارد (اوکسنر[8] ، گروس،2004 ) . به بیانی دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به چگونگی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد (حسنی و همکاران ،1387). در سالهای اخیر، گارنفسکی و همکاران (2002) ، نه راهبرد متفاوت تنظیم شناختی هیجان را به صورت مفهومی شناسایی کرده اند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی

مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به 400 سال پیش باز می گردد، روشن می گردد که عوارض آن صدها سال می باشد که توجه سیاستمدارن را به خود جلب کرده می باشد(رحیمی موقر ،1384). خوردن تریاک در ایران از دوره صفویه و کشیدن تریاک از زمان قاجاریه معمول گردیده می باشد(تقوی،1363). مصرف هروئین نیز از زمان پهلوی آغاز شده می باشد (همان منبع). وابستگی به تریاک در اواسط سده 19 میلادی شیوع بیشتری داشته ، اما تا اواخر همان سده به عنوان یک مشکل عمده پزشکی مطرح نبوده می باشد (سادوک و سادوک[9]، 2000 ). آمار مواد مخدر کشف شده درسالهای اخیر نشان دهنده طریقه رو به رشد آن می باشد (احسان منش و همکاران ،1378) و همچنان مشکل اعتیاد در ایران ادامه دارد . از سوی دیگر اندازه مرگ و میر در میان معتادان به مواد اوپیوئیدی 20 برابر بیشتر از افراد غیر معتاد می باشد. مرگ و میر معمولا به علت مسمومیت، عفونت، ایدز، خودکشی و دیگرکشی رخ می دهد (تئودور[10]، استرن [11]، 2000). زیرا پدیده اعتیاد، ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ،اعتقادات مذهبی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و پیشینه تاریخی هر کشوری دارد، از این رو تکیه به پژوهش های خارجی چندان مفید نخواهد بود بلکه به بررسیهای منطقه ای و کشوری نیاز اساسی هست.

بر اساس چهارمین نسخه تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-IV-TR)، اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) با علایمی مانند کمبود توجه و تمرکز، تکانشگری و بیش فعالی مشخص می گردد . در این شرایط عملکرد روانی/اجتماعی فرد، یادگیری و شناخت نیز مختل می گردد (بیدرمن[12] ، فارائون[13]،2005). این اختلال شایعترین اختلال روانی در کودکان بوده و شیوع آن در جنس مذکر بیشتر از جنس مونث می باشد. در بیشتر مواقع (ADHD) با سایر اختلالات همراه بوده و در 60 درصد موردها، علایم تا دوران بزرگسالی باقی می ماند(کید[14]،2000؛ فروئلیچ[15] و همکاران 2007). اگرچه در سالهای گذشته این باور غلط وجود داشت که این اختلال از سالهای بعد از نوجوانی بهبود می یابد اما امروز این واقعیت عیان شده می باشد که این اختلال در بیش از50 تا 75 درصد موردها تا دوران بزرگسالی ادامه خواهد پیدا نمود (والندر [16]، هوبرت[17]،1985). تا کنون هیچ عاملی به تنهایی به عنوان علت اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی شناخته نشده می باشد، تصور می گردد که این اختلال در نتیجه تعاملات پیچیده بین ژنتیک، محیط و عوامل زیستی می باشد(کلینگ[18] و همکاران ،2008).

گرچه در بسیاری از تحقیقات، به ارتباط ADHD و سوء مصرف مواد پرداخته شده و وجود آن نیز ثابت شده می باشد  اما در هیچ پژوهشی به مقایسه گرایش به اعتیاد در افراد داری  نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی و بدون نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی پرداخته نشده می باشد. همچنین گویا افراد مبتلا به نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نیز دچار مشکل باشند پس بر آن شدیم تا این به مقایسه بپردازیم.

 

 1-2- موضوع پژوهش

مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی

Comparison of cognitive emotion regulation strategies and Addiction Prone in university student with and without Attention deficit – hyperactive disorder (ADHD) symptoms

 

1-3 – اظهار مسئله

سا لها پژوهش به تأثیر مهم تنظیم هیجان در سازش با وقایع تنیدگی زای زندگی وضوح بخشیده می باشد(گرانفسکی[19] ، کراییج[20]، 2006).  تنظیم هیجان[21] دلالت دارد بر به کار گماشتن افکار و رفتارهایی که در هیجان های آدمی تأثیر می گذارند. هنگامی که بشر ها تنظیم هیجان را به کار می گیرند، چگونگی تجارب و تظاهر هیجان های خود را هم تحت اختیار می گیرند. گمان می گردد توانایی تنظیم هیجان خصیصه ای از خصوصیات هوش هیجانی می باشد[22] (بارآن[23] ، پارکر[24]، 2000). هیجان ها از دیدی کارکردی کوشش هایی همگرا توسط فرد محسوب می شوند، به مقصود ابقاء، تغییر و یا خاتمه دادن به روابط میان فرد و محیط تأثیرگذار گروهی ادعا دارند تنظیم هیجان وابسته به دو سطح می باشد:  فرایند تنظیم هیجان و بازده آن .تنظیم هیجان اینگونه تعریف می گردد:  تنظیم هیجان مبتنی می باشد بر فرایندهای درونی و بیرونی پاسخ دهی در برابر مهار و نظارت، ارزیابی و تعدیل تعاملات هیجانی به خصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به شکل گیری رسیدن اهداف (تامپسون[25]، 1994). تنظیم هیجان می تواند آگاهانه یا ناآگاهانه، زودگذر یا همیشگی و رفتاری و یا شناختی باشد، تنظیم هیجان رفتاری، نوعی از تنظیم هیجان می باشد که در رفتار عیان فرد دیده می گردد نسبت  به تنظیم هیجان شناختی که قابلیت نظاره ندارد و زودگذر می باشد. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می باشد، دستاوردهایی زیرا رشد صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ[26]، 2000)، سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و پیش روی، هیجان تنظیم نشده با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه می باشد .مثلا گفته شده می باشد که عدم تنظیم هیجان می تواند منادی رفتارهای مشکل آفرینی همچون خشونت باشد(دیلون[27] و همکاران، 2007). پژوهش ها نشان داده اند که طبقه قدرتمندی از تنظیم هیجان شامل راههای شناختی اداره اطلاعات  هیجانی تحریک کننده می باشد (آسخنر، گروس[28]، 2005).

اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی[29] می باشد که در شکل گیری آن زمینه های پیش اعتیادی متعددی تأثیر اعمال می کنند. مطالعات نشان داده اند اعتیاد در مصرف کنندگان نیکوتین، الکل و تریاک تنها در بخش کوچکی از جمعیت که به مصرف مزمن مواد می پردازند روی می دهد. به تعبیری این مطالعات سه نکته را نشان می دهند که 1- تمام افرادی که با مواد مخدر مواجه نمی شوند وابسته یا معتاد نمی گردند. 2- مواجه طولانی با مواد مخدر شرط کافی برای اعتیاد نیست. از سوی دیگر بعضی اشخاص تنها بعد از چند بار مواجه شدن با مواد معتاد می شوند 3- کسانی که مستعد اعتیاد هستند به مصرف مواد چندگانه تمایل دارند (هیرویی[30] ، آگاتسوما[31]، 2005).  نظریه استعداد اعتیاد[32] اظهار می کند که بعضی افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معرض آن قرار بگیرند معتاد می شوند اما اگر کسی استعداد نداشته باشد؛ معتاد نمی گردد (گندورا و گندورا، 1970).

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که واکنش پذیری بالا و بهره گیری از راهبردهای تنظیم هیجانی منفی بیشتر، از عوامل خطر زا برای سوء مصرف کنندگان مواد می باشد (ابوالقاسمی و همکاران، 1389). همچنین برخورداری از بیماری روانی زمینه ای یکی از عوامل مستعد کننده برای اعتیاد می باشد.

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) یک اختلال عصبی ارثی شایع می باشد که از کودکی وجود داشته و احتمالا علت آن را کاهش عملکرد سیستم های تولید کننده دوپامین در مغز عنوان می کنند (روزلر[33] و همکاران، 2000). مطالعه شیوع ADHD و تبیین حال افراد مبتلا نشان می دهد که شیوع آن در کودکان 3 تا 10 درصد می باشد که یک سوم تا دو سوم آنها تا بزرگسالی هم مشکلاتشان ادامه پیدا می کند و شیوع ADHD در جمعیت افراد بزرگسال عادی 1 تا 6 درصد تخمین زده می گردد (وندر[34] و همکاران، 2001). پس بر خلاف گذشته امروزه اعتقاد برآن می باشد که نشانه های ADHD بعد از بلوغ اکثراً ادامه پیدا می کند (وندر و همکاران، 2001 ؛ فاگل [35]و همکاران، 1995). پژوهش های مختلف نشان داده اند که ADHD خطر سوء مصرف مواد، بزهکاری، زندانی شدن، شکست های شغلی، طلاق و معضلات ازدواج را افزایش می دهد (فاگل و همکاران، 1995).

با در نظر داشتن موردها مذکور سوال اصلی پژوهش این می باشد که آیا راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و استعداد اعتیاد در دانشجویان دارای نشانه های اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد یا خیر؟

[1] – Thompson

[2] -Barlo

[3] – Martin

[4] – Dennis

[5] – Gross

[6] – Diamond

[7] – Aspinwall

[8] – Ochsner

[9] -Sadock&Sadock

[10] -Theodore

[11] -Stern

[12] – Biederman

[13] – Faraone

[14] – Kidd

[15] – Froehlich

[16] -Wallander

[17] – Hubert

[18] – Kieling

[19] – Granefski

[20] – Kraaij

[21] – Emotion regulation

[22] – Emotional intelligence

[23] – Bar-On Parker

[24] – Parker

[25] – Thompson RA.

[26] – Eisenberg N

[27] – Dillon DG

[28] – Oschner

[29] – Bio-psycho-socio-spiritual

[30] – Hiroi

[31] –  Agatsuma

[32] – Addict Prone Theory

[33] – Rösler

[34] – Wender

[35] – Faigel

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***