(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

دانشگاه پیام نور

مرکز بابل

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه: علوم انسانی

 

عنوان پایان نامه:

تأثیر مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری نمونه ی مورد مطالعه شهر پل سفید

 

زمستان 1393

چکیده

یکی از مباحثی که در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته تأثیر مشارکت های شهروندی در عملکرد مدیریت شهری در کلیه عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، خدماتی و … می باشد . امروزه مشارکت شهروندی مانند عواملی می باشد که تأثیر مهمی در تحول نظام مدیریتی شهرها و به خصوص پیشبرد اهداف مبتنی بر توسعه پایدار شهرها دارد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری(نمونه ی مورد مطالعه: شهر پل سفید) می باشد. بدین مقصود با در نظر داشتن فرضیه های پژوهش، شاخص هایی زیرا: اندازه علاقمندی شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز شهری ، اندازه علاقمندی شهروندان در جمع آوری و بازیافت زباله، اندازه احساس تعلق شهروندان در حفظ ونگهداری شهر ، آگاهی شهروندان از طرحها و برنامه های شهری، اندازه اطلاع رسانی مدیران شهری به شهروندان در خصوص طرحهای شهری ،اندازه نظارت شهروندان در امور مدیریتی و اجرای پروژه هاو… و تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی بر اندازه مشارکت شهروندان در توسعه و عمران شهر ، مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز، از طریق مطالعات و بازدیدهای میدانی و تکمیل دو پرسشنامه ی مجزا از طریق فرمول کوکران با حجم نمونه ای بالغ بر 360 شهروند و 30 کارشناس  به شیوه ی تصادفی ساده جمع آوری گردید و با بهره گیری ازآمارهای توصیفی وآزمون های کای اسکوئر، همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. نتایج بیانگر این می باشد: مشارکت شهروندان در مدیریت شهری پل سفید ازوضعیت پایینی برخوردار می باشد ، بین مشارکت شهروندان و مدیریت مطلوب شهری ارتباط معناداری هست و ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان تا حد زیاد در اندازه علاقه مندی شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری موثر می باشد

واژگان کلیدی: مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، توسعه ی پایدار، شهر پل سفید

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش. 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-اظهار مسئله 3

1-3-سؤالات پژوهش: 5

1-3-1-سئوال اصلی پژوهش: 5

1-3-2-سوال فرعی پژوهش: 6

1-4-اهداف پژوهش: 6

1-4-1-هدف کلی: 6

1-4-2- اهداف جزئی: 6

1-5-فرضیات پژوهش :‌ 6

1-6-اهمیت وضرورت موضوع پژوهش: 7

1-7- پیشینه پژوهش: 8

1-7-1- پیشینه داخلی پژوهش: 8

1-7- 2-پیشینه خارجی پژوهش: 10

1-8-روش شناسی پژوهش: 12

1-8 -1-نوع روش پژوهش : 12

1-8-2- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 13

1-8-3-جامعه آماری: 13

1-8-4-حجم نمونه و روش نمونه گیری: 13

1-8-5-شیوه تجزیه وتحلیل یافته ها: 14

1-9-قلمرو پژوهش: 15

1-9-1-قلمرومکانی پژوهش: 15

1-9-2-قلمرو زمانی پژوهش: 15

1-10-محدویت های تحیق: 16

1-11-شاخصهای پژوهش: 17

1-12-فرایند پژوهش: 18

1-13-جمع بندی: 18

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش. 19

2-1-مقدمه: 20

2-2-مفاهیم واصطلاحات: 20

2-2-1- شهروندی : 20

2-2-2-مدیریت: 21

2-2-3-برنامه ریزی: 22

2-2-4-برنامه ریزی شهری: 22

2-2-5-شهرداری: 22

2-2-6-شورای اسلامی: 23

2-2-7- مشارکت: 23

2-2- 8- مشارکت شهروندان: 25

2-3- تئوری های مربوط به اصول و مبانی مشارکت شهروندان: 25

2-3-1- مدیریت شهری: 25

2-3-2-مشارکت در امور شهری: 26

2-4- پیش نیازهای مشارکت: 27

2-5- سیر تحول مشارکت : 28

2-6- ویژگیها و خصوصیات مشارکت: 29

2-7- طبقه بندی الگوهای مشارکت شهروندان: 30

2-8- اهداف مشارکت : 32

2-9- مراحل مشارکت : 32

2-10-سطوح مشارکت مردمی. 34

2-11-طبقه بندی تکنیک های مشارکت: 37

2-12-نتایج و پیامدهای مشارکت مردم : 39

2-13-عوامل تعیین کننده سطح و اندازه مشارکت شهروندان. 40

2-14-شیوه های شکل گیری مشارکت در طرح های شهری. 41

2-15-مشارکت مردمی در مدیریت خدمات شهری. 44

2-16-عوامل مؤثر بر اندازه مشارکت افراد 45

2-17- موانع و محدویت های مشارکت مردم در توسعه شهری : 47

2-18-سوابق مشارکت مردمی دربرنامه ریزی شهری : 49

2-19- شیوه های مشارکت مردمی: 50

2-19-1 شیوه های سازمان نیافته و نا منظم. 50

2-19-2-شیوه های سازمان یافته و منظم. 50

2-19-3- شیوه های فعال. 50

2-19-4 شیوه های انفعالی. 50

2-19-1 شیوه های سازمان نیافته و نا منظم. 50

2-19- 2-شیوه های سازمان یافته و منظم : 51

2-19- 3-شیوه های فعال : 52

2-19- 4-شیوه های انفعالی : 52

2-20- دیدگاه ها و نظریه های جدید مشارکت شهروندی در جهان: 52

2-20- 1-نظریه مشارکتی جان ترنر: 53

2-20-2-نظریه مشارکتی جیمز میجلی : 54

2-20-3-نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون : 55

2-20-5- نظریه مشارکتی شری ارنشتاین : 57

2-20-6–نظریه آلموندوپاول(باتاکیدبرتحصیلات،درامدورتبه شغلی افراددرتعیین پایگاه اقتصادی واجتماعی): 59

2-20-7- نظریه ژولیوس نیرره: 59

2-21- مدیریت شهروندی : 60

2-22- مشارکت شهروندان در مدیریت شهر. 61

2-23- مطالعه جایگاه مشارکت در جامعه شهروندی ایران. 62

2-24- تحلیل ساختاری و اجرای نظام مشارکتی درکلان شهرهای ایران. 62

2-25- تجربه مشارکت مردم در مدیریت شهری در ایران : 63

2-26-جایگاه مشارکت در اصول قانون اساسی. 64

2-27-جایگاه مشارکت در قانون برنامه های پنجساله توسعه اول تا چهارم 66

2-27-1-قانون برنامه اول توسعه: 66

2-27-2-قانون برنامه دوم توسعه: 66

2-27-3-قانون برنامه سوم توسعه 67

2-27-4-قانون برنامه چهارم توسعه 68

2-28-جایگاه مشارکت درقانون شوراهای اسلامی کشور. 72

2-29-نگاهی اجمالی به وضعیت مشارکت اجتماعی در شهردار یهای کشور. 72

2-30-بسترسازی مشارکت اجتماعی در شهرداری های کشور های خارجی. 74

2-31- نمونه ای از مشارکت اجتماعی شهروندان برای حل معضلات شهری. 75

2-32- نگاهی به تجربه کشورها درزمینه مشارکت درمدیریت  : 76

2-32-1- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیر شهری در نروژ : 77

2-32- 2-مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در سوئد : 77

2-32- 3-مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در دانمارک : 78

2-32-4- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در آلمان : 79

2-32-5- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در اسپانیا : 79

2-32-6- مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم گیری شهری در کشور فرانسه : 79

2-33- جمع بندی: 80

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 84

3-1-مقدمه: 85

3-2-موقعیت شهرستان سوادکوه: 85

3-3-پل سفید: 86

3-4-ویژگی آب و هوایی منطقه مورد مطالعه: 87

3-5-مطالعه خصوصیات اجتماعی و اقتصادی شهر پل سفید: 88

3-6-توزیع جمعیت وتراکم محلات شهری پل سفید 89

3-7- جمعیت منطقه مورد مطالعه: 90

3-8-تصویرکلی فعالیت های اقتصادی شهر پل سفید : 92

3-9-نمونه هایی از مشارکت شهروندان در امر مدیریت شهری در ناحیه مذکور : 93

3-10-جمع بندی: 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

4-1-مقدمه: 97

4-2-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های زمینه ای نمونه ی مورد مطالعه در پژوهش (پرسشنامه ی شهروندان) 98

4-2-1-جنس: 98

4-2-2-سن: 98

4-2-3-سطح تحصیلات: 99

4-2-4-اندازه درآمد: 100

4-2-5-وضعیت سکونت: 101

4-2-6-محل تولد: 101

4-2-7-اقامت: 102

4-3-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های مورد مطالعه در پژوهش (پرسشنامه ی شهروندان) 103

4-3-1-مشارکت شهروندان. 103

4-3-1-1-اندازه علاقمندی و همکاری در حفظ ونگهداری پارک هاوفضای سبز عمومی. 103

4-3-1-2-اندازه علاقمندی در رفت وروب معابر وجمع آوری  و بازیافت زباله 103

4-3-1-3-اندازه علاقمندی و همکاری در پرداخت به موقع عوارض نوسازی،هزینه های اخذپروانه ساختمان وحمل زباله 104

4-3-1-4-اندازه علاقمندی شما در به شرکت درجلسات عمومی شورای شهر جهت توسعه ی شهر. 105

4-3-1-5-اندازه تمایل شما به مشارکت در آسفالت محله خود 105

4-3-1-6-اندازه تمایل شما به مشارکت در ایجاد نظم وامنیت محله خود 106

4-3-1-7-اندازه علاقمندی درواگذاری زمین جهت انجام فعالیتهای عمرانی یا کمک مالی به شهرداری جهت خرید زمین برای برنامه های عمرانی. 107

4-3-1-8-اندازه علاقمندی به حضور در تشکلهاو گروههای مردمی جهت بهبود و توسعه ی شهر. 107

4-3-1-9-اندازه حساسیت  و احساس تعلق شما  درحفظ ونگهداری شهر. 108

4-3-1-10-آگاهی شهروندان از طرحها و برنامه های شهر. 109

4-3-1-11-اندازه مشارکت همشهریان  در تصمیم گیری های محلی. 109

4-3-1-12-تاثیرآموزش شهروندا ن برافزایش مشارکت آنها دربرنامه ها وطرحهای شهری. 110

4-3-1-13- ارتباط بین متغیرهای زمینه ای و متغیر وابسته(مشارکت)با در نظر داشتن پرسشنامه ی شهروندان. 111

4-3-2- مدیریت شهری. 112

4-3-2-1- بهره گیری از نظرات شهروندان در تهیه طرح هادی. 112

4-3-2-2-مشورت مدیریت شهر با شهروندان در تصمیمات و فعالیتهای شهرداری. 112

4-3-2-3-سرعت واکنش و انعطاف پذیری شهرداری برای حل معضلات و رسیدگی به شکایات.. 113

4-3-2-4-اطلاع رسانی شفاف و درست از وضعیت اجرای پروزه های زیر بنایی شهر به شهروندان. 114

4-3-2-5-اندازه دخالت نظرات شهروندان در برنامه ها و طرح های شهری. 114

4-3-2-6-اندازه موفقیت شهرداری در  برآوردن نیازها و خواسته های شهروندان. 115

4-3-2-7-اندازه علاقمندی مدیران شهری در تشکیل  و بکارگیری تشکل های مردم نهاد 116

4-3-2-8-اندازه رضایت شما از مدیریت شهری پل سفید 116

4-3-2-9-اندازه نظارت شهروندان در امور مدیریتی و اجرای پروژها 117

4-3-2-10-اندازه و حق اعتراض به طرح های اجرایی. 118

4-3-2-11-ارجحیت دادن منافع مردم در اجرای طرح های شهری. 118

4-4-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های زمینه ای  نمونه ی مورد مطالعه در پژوهش (پرسشنامه ی مدیران شهری) 119

4-4-1-جنس: 119

4-4-2-سطح تحصیلات: 120

4-5-آمار توصیفی و تحلیل متغیر های مورد مطالعه در پژوهش (پرسشنامه ی کارشناسان شهری) 120

4-5-1- تاثیرشاخص های اجتماعی در افزایش مشارکت شهروندان جهت مدیریت مطلوب شهری. 120

4-5-1-1- جنس شهروندان. 120

4-5-1-2-تحصیلات شهروندان. 121

4-5-1-3- محل تولد شهروندان. 121

4-5-1-4-تشکیل دوره های آموزشی و آموزش موثر و مداوم شهروندان جهت آگاهی. 121

4-5-1-5-ایجاد تعامل بین مدیران و مسئولین نهادهای دولتی با شهروندان. 121

4-5-1-6- احقاق حقوق شهروندان در افزایش مشارکت در امور شهری. 121

4-5-1-7-افزایش مشارکت در امور محله به لحاظ خویشاوندگرایی و ارتباطات همسایگی. 122

4-5-1-8- احساس تعلق شهروندان به شهر در افزایش مشارکت در امور شهری. 122

4-5-1-9-اختصاص عادلانه امکانات توسط شهرداری در افزایش مشارکت شهروندان. 122

4-5-2-تاثیرشاخص های اقتصادی در افزایش مشارکت شهروندان جهت مدیریت مطلوب شهری: 124

4-5-2-1-درآمد شهروندان. 124

4-5-2-2-شغل شهروندان. 124

4-5-2-3-ذینفع کردن مردم در برنامه های مشارکتی و همراهی آنان. 124

4-5-2-4- وضعیت مسکن(به لحاظ مالک یا مستاجر بودن) 125

4-6-جمع بندی. 126

فصل پنجم:آزمون فرضیات؛نتیجه گیری و پیشنهادات.. 128

5-1-مقدمه 129

5-2-آزمون فرضیات.. 129

5-2-1-فرضیه اول: 129

5-2-2-فرضیه دوم: 130

5-2-3- فرضیه سوم: 131

5-3- نتیجه گیری: 132

5-3-1-نتیجه گیری تئوریک: 132

5-3-2-نتیجه گیری تجربی. 134

5-4-پیشنهادات و راهکارهای اجرایی. 134

5-5-سخن آخر اینکه 136

پیوست: 137

فهرست منابع و مأخذ: 143

 

 

فهرست جداول

جدول شماره2-1- چارچوب کلی مشارکت.. 35

جدول3-1-توزیع جمعیت وتراکم محلات شهری پل سفید 89

جدول 3-2-تحولات اندازه فعالیت درشهرپل سفید 91

جدول 3-3- تحولات اشتغال وبیکاری درشهرپل سفید 91

جدول4-1- جنس مربوط به پرسش شدگان. 98

جدول 4-2- سن مربوط به پرسش شدگان. 99

جدول 4-3- توزیع افراد نمونه بر اساس سطح تحصیلات.. 99

جدول 4-4- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه درآمد 100

جدول 4-5- توزیع افراد نمونه بر اساس وضعیت سکونت.. 101

جدول 4-6- توزیع افراد نمونه بر اساس محل تولد 101

جدول 4-7- توزیع افراد نمونه بر اساس مدت اقامت.. 102

جدول 4-8- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی و همکاری در حفظ ونگهداری پارک هاوفضای سبز عمومی. 103

جدول 4-9- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی در رفت وروب معابر وجمع آوری  و بازیافت زباله 104

جدول 4-10- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی و همکاری در پرداخت به موقع عوارض نوسازی،هزینه های اخذپروانه ساختمان وحمل زباله 104

جدول 4-11- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی به شرکت درجلسات عمومی شورای شهر جهت توسعه ی شهر. 105

جدول 4-12- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه تمایل به مشارکت در آسفالت محله خود 106

جدول 4-13- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه تمایل به مشارکت در ایجاد نظم وامنیت محله خود 106

جدول 4-14- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی درواگذاری زمین جهت انجام فعالیتهای عمرانی یا کمک مالی به شهرداری جهت خرید زمین برای برنامه های عمرانی. 107

جدول 4-15- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی به حضور در تشکلهاو گروههای مردمی جهت بهبود و توسعه ی شهر. 108

جدول 4-16- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه حساسیت  و احساس تعلق درحفظ ونگهداری شهر. 108

جدول 4-17- توزیع افراد نمونه بر اساس آگاهی از طرحها و برنامه های شهر. 109

جدول 4-18- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه مشارکت در تصمیم گیری های محلی. 109

جدول 4-19- توزیع افراد نمونه بر اساس تاثیرآموزش شهروندا ن برافزایش مشارکت آنها دربرنامه ها وطرحهای شهری. 110

جدول4-20: آمار توصیفی شاخص مشارکت شهروندان. 110

جدول4-21- آزمون کای دو جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای زمینه ای و متغیر وابسته(مشارکت) 111

جدول4-22- توزیع افراد نمونه بر اساس بهره گیری از نظرات شهروندان در تهیه طرح هادی. 112

جدول4-23- توزیع افراد نمونه بر اساس مشورت مدیریت شهر با شهروندان در تصمیمات و فعالیتهای شهرداری. 113

جدول4-24- توزیع افراد نمونه بر اساس سرعت واکنش و انعطاف پذیری شهرداری برای حل معضلات و رسیدگی به شکایات.. 113

جدول4-25- توزیع افراد نمونه بر اساس اطلاع رسانی شفاف و درست از وضعیت اجرای پروزه های زیر بنایی شهر به شهروندان. 114

جدول4-26- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه دخالت نظرات شهروندان در برنامه ها و طرح های شهری. 115

جدول4-27- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه موفقیت شهرداری در  برآوردن نیازها و خواسته های شهروندان. 115

جدول4-28- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه علاقمندی مدیران شهری در تشکیل  و بکارگیری تشکل های مردم نهاد 116

جدول4-29- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه رضایت از مدیریت شهری پل سفید 117

جدول4-30- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه نظارت شهروندان در امور مدیریتی و اجرای پروژها 117

جدول4-31- توزیع افراد نمونه بر اساس اندازه و حق اعتراض به طرح های اجرایی. 118

جدول4-32- توزیع افراد نمونه بر اساس ارجحیت دادن منافع مردم در اجرای طرح های شهری. 118

جدول4-33: آمار توصیفی شاخص رضایتمندی از مدیریت شهری. 119

جدول4-34- جنس مربوط به پرسش شدگان. 119

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

جدول 4-35- توزیع افراد نمونه بر اساس سطح تحصیلات.. 120

جدول 4-36-آمار توصیفی متغیرهای مربوط به عامل اجتماعی. 122

جدول 4-37-آمار توصیفی متغیرهای مربوط به عامل اقتصادی. 125

جدول5-1- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون فرضیه ی اول. 130

جدول5-2: محاسبه ی آماره ی آزمون فرضیه ی دوم  بر اساس دیدگاه شهروندان. 131

جدول5-3- محاسبه ی آماره ی آزمون فرضیه ی سوم بر اساس دیدگاه مسئولان. 132

 

فهرست نمودار

نمودار1-1-شاخص های مشارکت شهروندان در نمونه مورد مطالعه 17

نمودار1-2-شاخص های مدیریت مطلوب شهری. 17

نمودار1-3 فرآیند کلی انجام پژوهش حاضر. 18

نمودار2-1-مراحل مشارکت از دیدگاه آبهوف وکوهن. 33

نمودارشماره 2-2-عوامل مؤثر بر اندازه مشارکت افراد 45

نمودار 3-2 نردبان مشارکت شهروندی ارنشتاین. 57

نمودار (4-2) تأثیر عناصر مدیریت شهری. 61

نمودار2-5-مدل مفهومی پژوهش حاضر(نگارنده) 82

 

فهرست اشکال

شکل 2-1-اندازه مداخله و سطح مشارکت افراد 27

شکل شماره2-2- بسته مشارکت مردمی. 37

شکل شماره2-3- عملکرد تأثیر افرینان مختلف در فرآیند تصمیم گیری. 39

 


 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 


 

1-1-مقدمه:
نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها درتبادل وتعامل با جامعه وشهروندان معنا پیدا می کند.یک بعد مساله تصمیمات؛قوانین وسیاستهای مدیریت شهروبعد دیگر انتظارات وخواسته ها ونهایتا طرفداری ومشورت فعالانه شهروندان می باشد.

مشارکت و دخیل کردن مردم در مدیریت شهری ، ضامن موفقیت طرحهای شهری می باشد ، اما مشارکت مردم و دخالت آنان در مراحل و قسمت های مختلف مدیریت شهری درحال حاضر در کشور ما به حداقل اطلاع رسانی محدود می گردد. یکی از مهمترین فواید مشارکت شهروندان علاوه بر اطلاع رسانی ، دریافت نظرات و پیشنهادهای آنها در جهت ارتقای مشارکت مردمی از مسائل جدید و تازه ای  در چند سال اخیر توجه بیشتری به آن می گردد. مسئولان به این نتیجه رسیده اند که مدیریت شهر بدون در نظر گرفتن مردم کاری بس دشوار و ناموفق خواهد بود و عدم موفقیت بسیاری از طرح های شهری که در عدم رضایت شهروندان و بهره گیری کنندگان از این برنامه ها نمود یافته می باشد، مورد اعتراف همگان می باشد.یکی از معضلات و اشکال های مدیریت شهری فقدان چهارچوب مشخص به مقصود بهره گیری از مشارکت شهروندان می باشد. نگاه بعضی مسئولان به مردم نگاه ارباب و رعیتی می باشد، نه نگاه اما نعمتی که مردم را اما نعمت خود بدانند و به همین دلیل، در حل معضلات کارشکنی می کنند. این نوع در نظر داشتن دنبال حذف نهادهایی مانند شوراها و کاهش اختیارات آنها و به تبع کمرنگ شدن تأثیر مردم می باشد.در حال حاضر تغییراتی در مبانی مدیریت شهری صورت پذیرفته می باشد که این تغییر سمت و سوی مردمی شدن را به خود گرفته می باشد بر این اساس از اولویت های بالای سیاست های مدیران شهری و مدیریت شهری،ایجاد زمینه هایی برای جلب مشارکت مردمی می باشد.تأثیر مردم در اداره اجتماعات بشری امری می باشد که امروزه بر آن تاکید فراوان می گردد. حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردمی در تمامی اموری که مربوط به زندگی جمعی شان می گردد، به عنوان حقی طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته می باشد.

1-2-اظهار مسئله

موضوع مشارکت مردمی در سا ل های اخیر هم ا ز جنبه نظری و هم از بعد عملی بسیار مورد توجه بوده می باشد. بسیاری از جوامع کوشش می کنند تا به مقصود دستیابی به پایداری، اثربخشی سیاست ها و توسعه همه جانبه، حس مشارکت، مشورت و گفت وگو را میان شهروندان تقویت کنند. دیدگاه های متفاوتی در مورد امکانات و محدودیت های این طرز تفکر هست . نظریه های برنامه ریزی با پیش زمینه طرفداری از دموکراسی مشارکتی همواره در تقابل با دیدگاه گروهی قرار دارد که بر نیمه تاریک برنامه ریزی و تمرکز قدرت تأکید می ورزند (Brownill & Carpenter;2007:401)                                                                                   دوتوکویل مشارکت را وجهی ضروری در جو امع شهری می داند و بر این باور می باشد که سنت مشارکت، جامعه شهری را زنده نگاه می دارد و پیوندهای اجتماعی را محکم تر می سازد. رابرت پاتنام از دیگر مدافعان سرسخت این ایده می باشد که مشارکت، منجر به مردم سالاری و در نتیجه جامعه ای بهتر می گردد. وی معتقد می باشد که مشار کت تأثیری غیرمستقیم بر مردم سالاری خواهد داشت، زیرا مردم از طریق مشارکت می آموزند که چگونه شهروند باشند و به چه شکل با یکدیگر تعامل یا روابط متقابل مستقر کنند . با اینکه هنوز مشخص نیست چه چیز پایه گذار جامعه شهری می باشد و آیا مشارکت به هر شکل و در هر سطحی به ارتقای مردم سالاری و جامعه شهری می انجامد و یا بعضی از اشکال آن می تواند مهم تر باشد، اما مسلم می باشد که مشارکت درزندگی عمومی یکی از مهم ترین عوامل پایه گذار جوامع شهری شناخته می گردد.(Wallace & pichler;2008)

مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دستیابی به اهداف توسعه، به ویژه توسعه شهری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هر چه توده ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفقیت فراهم می گردد. اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره مند می شوند. مشارکت مردم در هر یک از مراحل و انواع طرح های عمرانی، سبب بهبود شرایط عمومی، توزیع قدرت و بالا رفتن سطح امید به زندگی می گردد. همچنین سیستم تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت دولتی متمرکز را به سمت مدیریت محلی و از پایین به بالا(توسعه ی مشارکتی)با در نظر داشتن نیازها، امکانات، توانمندی ها و اولویت هایشان سوق می دهد.(قاسمی، 1381، 38) زندگی در شهر نظام پیچیده ای دارد و چنین نظام هایی ناگزیر به مدیریت منسجم و عقلایی نیاز دارد . چنانچه مدیریت شهری اصول و قانونمندی منسجم و کارآمدی نداشته باشد بنیان های زندگی شهری را بسرعت مختل می کند و شهر خصوصیت بالندگی خود را از دست می دهد . اگر شهرهای کشوری سامان یافته و منظری متناسب داشته باشند نشان دهنده آن می باشد که دولت و حکومتی مسئول و مردمی بر سر کار می باشد و بر عکس بروز ناهنجاری در سامانه های شهری نشان از ناکارآمدی دولت و حکومت حاکم بر آن کشور می باشد(رهنمایی  و شاه حسینی، 1389،ص 29)نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل وتعامل با جامعه وشهروندان معنا پیدا می کند.یک بعد مساله تصمیمات؛قوانین وسیاستهای مدیریت شهروبعد دیگر انتظارات وخواسته ها ونهایتا طرفداری ومشورت فعالانه شهروندان می باشد. واژه مشارکت به معنای درگیری و تجمع برای مقصود خاص می باشد. عده ای از صاحبنظران مدیریت مشارکت را درگیری ذهنی ، عاطفی اشخاص درموقعیت های گروهی تعریف کردند که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی همدیگر را یاری دهند و درمسئولیت کار شریک شوند.( علوی تبار، 1379، ص15). مشارکت وسیله ای برای رسیدن به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهری به حساب می آید . هرگونه اقدامی برای برنامه ریزی و طراحی و مدیریت شهر بایستی در تناسب و ارتباط تنگاتنگ با نیاز و خواسته های مردم شهر صورت گیرد اگر این طور نباشد تقابل بین طرح ها و خواسته های شهروندان سبب بروز معضلات و مهمل ماندن طرح ها خواهد گردید . (پور محمدی ، محمد رضا ، 1386 ص 27 ) به تجربه ثابت شده می باشد که هرگاه مردم در اجرای فعالیتها و پروژه های برنامه توسعه ،مشارکت داشته باشند اهداف پروژها بیشتر مورد طرفداری واقع شده و دسترسی به اهداف آن آسانتر می گردد. مشارکت مردم نه تنها بکارگیری نهادها را در اجرای فعالیتها و پروژه ها سهل می نماید . بلکه هزینه ها و خسارت را کاهش داده ونگهداری  و قابل بهره گیری بودن هر فعالیت و پروژه ای را دردوران بحرانی تضمین می نماید(شهابیان،1389،2). در چند سال اخیر در بیشتر کشورهای توسعه یافته هرگاه در اجرای طرحی مردم در مراحلی از آن مشارکت فعالانه داشته باشند غالباً موفقیت حاصل می گردد و اهداف این پروژه بیشتر طرفداری شده و زودتر هم به موفقیت می رسد . به همین دلیل مشارکت مردم به عنوان عاملی تأثیر گذار در موفقیت طرح ها به شمار می رود . پس کلید دیگر برای برنامه ریزی موثر و کارآمد شناخت این موضوع می باشد که دخالت دادن مردم برای رسیدن به توافق عمومی لازم می باشد . یعنی این که برنامه ریز بایستی کمک کند که همه گروه های علاقمند به توافق در مورد ماهیت مسئله و طرح مطلوب برسند . نیاز اول دربیشتر پروژه های برنامه ریزی این می باشد که همه تصمیم گیرندگان ، افرادحرفه ای و غیرحرفه ای، به این نتیجه برسند که مسئله ای هست که نیازبه راه حل دارد ونیاز دوم این می باشد که تصمیم گیرندگان درموردموضوعات و بهترین راه حل مسائل به توافق برسند.( سیف الدینی،1381،ص 138) هسته مرکزی مفهوم مشارکت، قدرت یافتن شهروندان و تأثیر گذاری بیشتر آنان بر طرح های شهری می باشد. آن چه در حال حاضر در طرح هایی که با عنوان مشارکتی در کشور اجرا می گردد به هیچ وجه ناظر بر این مفهوم نبوده و اکثراً عبارت می باشد از تأمین اعتبار مالی طرح یا پیش فروش واحدهای احداثی. در این شرایط، لازم می باشد با کاوشی دقیق در نظریه های مشارکت، ابعاد و سطوح مختلف، برنامه ریزی شهری مشارکتی را مشخص نمود و براساس آن جایگاه واقعی طرح های شهری که باعنوان مشارکتی مطرح می شوند را تعیین نمود (حبیبی و سعیدی رضوانی، 1384: 16).

پس جلب مشارکت مردمی در اقدامات مربوط به مجموع مدیریت شهری باتوجه به گستردگی مسائل مانند مهمترین موضوعاتی می باشد که از سوی مسئولین و مدیران شهری بایستی مورد توجه قرار بگیرد. این پژوهش ضمن مطالعه اسنادی پیشینه ای از مشارکت ومبانی نظری توسعه مشارکتی جهت بهبود مدیریت به پیمایش میدانی در شهر پل سفید که به عنوان مطالعه موردی پژوهش انتخاب شده می پردازد و سپس با بهره گیری از نتایج مطالعه های میدانی واسنادی وتحلیل یافته های پژوهش، پیشنهاداتی جهت دستیابی و به کارگیری راهکارهایی جهت بهبود مدیریت شهری را فراهم می آورد.

1-3-سؤالات پژوهش:

1-3-1-سئوال اصلی پژوهش:

آیا مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری پل سفید مؤثر می باشد ؟

1-3-2-سوال فرعی پژوهش:

وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهر پل سفید در چه سطحی قرار دارد؟

زمینه ها و راههکارهای افزایش مشارکت شهروندان پل سفید جهت بهبود مدیریت و عمران شهری چه عواملی می توانند باشند؟

1-4-اهداف پژوهش:

1-4-1-هدف کلی:

مطالعه تأثیر مشارکت شهروندان در مدیریت مطلوب شهری

1-4-2- اهداف جزئی:

مطالعه وضعیت مشارکت شهروندان در بهبودوضعیت مدیریت شهری پل سفید

شناسایی عوامل موثردرافزایش تأثیر مشارکت شهروندان درمدیریت شهری

ارائه ی سیاست ها و اقدامات اجرایی مؤثر جهت مشارکت شهروندان در زمینه ی رفع مسائل و معضلات بافت فرسوده شهر.

1-5-فرضیات پژوهش :‌

متناسب با سوالات مطرح شده برای به نتیجه رسیدن در این رساله فرضیات ذیل ارائه می شوند.گویا بین مشارکت شهروندان و مدیریت مطلوب شهری پل سفید ارتباط معناداری هست .

به نظر میرسد اندازه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در شهر پل سفید ازوضعیت پایینی برخوردار می باشد.

به نظر میرسد ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی شهروندان تا حد زیاد در اندازه علاقه مندی شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری موثر می باشد.

1-6-اهمیت وضرورت موضوع پژوهش:

ضرورت واهمیت مشارکت واقعی تمام افراد جامعه درگستره فعالیتهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی به مقصود دستیابی به توسعه پایدار وهمه جانبه برکسی پوشیده نیست. اهمیت و ضرورت روی آوردن به مشارکت وتوسعه مشارکتی دراندیشه ها ونظریه ها ونیز در کوشش های سازمان ها ونهادهای بین المللی وملی بویژه در جهان سوم بازتاب دارد. به گونه که می توان آن را در حوزه مسائل شهری ومدیریت شهری مورد توجه قرار دارد. ضرورت مشارکت درتمام عرصه های زندگی مشهود می باشد. اما مشارکت الزامات خاص خود را دارد.اولین شرط شناخت توجه وتمایلات مردم می باشد که بایستی در توانمنمدیهای آنها همراه باشد. پس ازآن ایجاد بستر وشرایط مناسب درعرصه های مختلف می باشد تابا تجربه وآزمون آن بتوان به گونه موثر در فعالیت های اجتماعی مشارکت نمود. این مسئله از یک سو نیازمند برنامه ریزی برای طراحی الگوها وایجاد انواع تشکل ها وازسوی دیگر نیازمند شناسایی ظرفیت های قابل واگذاری برای مشارکت در شهرداری می باشد.

اکثر تسهیلگران اجتماعی، برنامه ریزان وکارشناسان توسعه با بکارگیری رویکردهای مشارکتی در تلاشند تا با توانمند کردن جوامع محلی واحیاء سازمانهای مدیریت بومی وسنتی این جوامع بر پایه ساختارهای اجتماعی و عرضی گاهی درجهت احیاء مدیریت درونزا توسط این جوامع بردارند. ضمن اینکه تمایل دولتها نیز برای لحاظ کردن تأثیر کلیدی جوامع محلی در برنامه ریزی های توسعه به گونه روز افزون درحال افزایش می باشد( فرج الله حسینی، 1383)

درطی سالهای اخیر از مهمترین موضوعات جامعه علمی، مشارکت شهروندان در قالب سازمانهای محلی با هدف شکل گیری حکمرانی خوب می باشد. که این موردها در کانون بحث ها قرار دارد. این اندیشه طی قرن ها موضوع فکری اندیشمندان بوده و به گونه امروزی تکامل یافته وبنابر نتایج علمی حاصل شده با مشارکت شهروندان در طراحی و اجرا وارزیابی برنامه های شهری یک اصل اساسی درمدیریت شهر، قلمداد می گردد و در جامعه مدرن شهروندان بایستی دارای حقوق و وظایف دوسویه باشند وبه گونه ای آزاد و برابر در تصمیم گیریهای سیاسی و روندهای جاری اجتماعی سیاسی شان مشارکت کنند.(غفاری، جمشیدزاده،1390)آن چیز که که مطرح شدضرورت پژوهش دراین حوزه را اشکارمیکند.بنابرین بدون انجام پژوهشهای متعدد نمی توان به شناخت رفتارهاونگرش والزامات مشارکت مردم درجامعه وبه ویژه امورشهری دست پیدا نمود.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com