متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : مطالعه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش :

مدیریت دولتی(منابع انسانی)

 

عنوان :

مطالعه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر مینا جمشیدی اوانکی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

پائیز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

 • عنوان پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 3
 • سئوال اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 3
 • اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 3
 • تشریح و اظهار موضوع ……………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش …………………………………………………………………………… 6
 • چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 7
 • فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 9
 • مدل تحلیلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 10
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی …………………………………………………………… 12
 • روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 13
 • قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 13
 • قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 13
 • قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 13
 • جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 14
 • ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات) …………………………………………………………………….. 14
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 14
 • محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مطالعات نظری(مروری بر ادبیات موضوع)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

 • مفهوم توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 16
 • ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها …………………………………………………………… 23
 • هدف از توانمندسازی چیست؟ …………………………………………………………………………….. 25
 • ویژگی سازمان توانمند …………………………………………………………………………………………. 26
 • فرآیند توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 27
 • الگوهای(مدلها) توانمندسازی ………………………………………………………………………………. 34
 • ویژگی کلی کارکنان توانمند ………………………………………………………………………………….. 36
 • پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 47
 • معرفی سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم: روش شناسایی پژوهش(متدولوژی)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

 • نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 65
 • مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 66
 • مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 68
 • جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………….. 70
 • چگونگی محاسبه حجم نمونه …………………………………………………………………………………….. 70
 • ابزار و سنجش اطلاعات ………………………………………………………………………………………. 70
 • پایایی و روایی ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………. 72
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………….. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

 • آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………. 78
 • متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 82
 • آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………… 82
 • آزمون های فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………… 82
 • اختصار نتایج فرضبه های پژوهش …………………………………………………………………………. 85
 • برازش مدل ………………………………………………………………………………………………………… 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 • نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 89
 • پشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ……………………………………………………………….. 89
 • پیشنهاد در زمینه ادامه پژوهش ………………………………………………………………………………… 92

منابع و ماخذ:

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 95

منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………. 98

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

 • جدول ترکیب شاخص و سئوالات مربوط به هر شاخص پرسشنامه توانمندسازی کارکنان ……. 71
 • جدول ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان …………………………. 72

4-1-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت  ………………………………………………………  78

4-2-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………… 79

4-3-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 80

4-4-     توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت سابقه کار …………………………………………. 81

4-5-     شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………… 82

4-6-     آزمون فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………. 83

4-7-     آزمون فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………. 84

4-8-     آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………… 85

4-9-     مطالعه اجمالی ازمون فرضیات ……………………………………………………………………………. 85

4-10-   شاخص های ارزیابی برازش مدل مفهومی پزوهش ………………………………………………… 86

 

فهرست نمودارها و مدلها(الگو)

عنوان                                                                                                  صفحه

 • طرح نمایش توانمندسازی ……………………………………………………………………………………. 10
 • توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-      الگوی مدیریت فرآیند توانمندسازی …………………………………………………………………… 28

2-2-      مدل توانمندسازی چهار عاملی ملهم …………………………………………………………………… 34

2-3-      نمودار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ………………………………………………………….. 61

3-1-     طرح نمایش  توانمندسازی – بلانچارد و دیگران …………………………………………………… 68

3-2-      مدل توانمندسازی کارکنان ………………………………………………………………………………… 69

4-1-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………  78

4-2-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………….. 79

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی و مقایسه تاثیر هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس

4-3-     نمودار فراوانی پاسخگویان  بر حسب تحصیلات …………………………………………………… 80

4-4-     نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار …………………………………………………….. 81

4-5-    ضرایب مسیر در مدل تجربی پزوهش …………………………………………………………………..  87

 

فصل اول

کلیات طرح

 

مقدمه

در طلیعه قرن جدید که سازمانها به خصوص نهادهای فرهنگی با محیط رقابت جهانی مواجه هستند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می گردد؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده می باشد که بعد از دهها سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نبوده و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای اینکه از قافله رقابت عقب نیافتند اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به  توانمندسازی کارکنان کرده و با شجاعت و جسارت خاصی کوشش در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند.

در واقع، ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معنا جویی در کار، نوع دوستی و … به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب و کار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند.

از طرفی دیگر، مهمترین عامل بهر ه وری در سازمانها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی می باشد. تردیدی نیست که شکوفایی هرجامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته می باشد؛ بدین سبب می باشد که مسئولان سازمانها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول میدارند. یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، توانمندسازی کارکنان می باشد. عده ای تصور می کنند توانمندسازی مفهومی قدیمی می باشد درحالی که این گونه نیست. در واقع، توانمندسازی به عنوان شیوه جدید ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین موضوعات روز مدیریت مبدل شده می باشد. وجود تغییرات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیک و رقابت‌های عیان و پنهان در دنیا، اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیش از پیش عیان ساخته می باشد از این رو در فرآیند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قایل شده اند.

از آنجا که توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران تبدیل گردیده می باشد. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب گردیده تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که بر این اساس، سازمان می‌بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایت‌مندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن می باشد که بقا و توسعه سازمانی زمانی شکل گیری می‌یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با‌انگیزه که توانایی حل مساله و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردار باشد. به این اعتبار توانمند سازی را می‌توان به ایجاد ظرفیت در کارکنان برای ایفای بهینه نقشی که بر عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی بیشتر تعریف نمود.

با این رویکرد و با در نظر داشتن اینکه توسعه کیفی سازمان و خلق فرصتهای جدید کاری آنگاه شکل گیری می‌یابد که سازمان از منابع‌انسانی توانمند برخوردار باشد، پس بر آن هستم تا با رویکردی تحلیلی و پژوهشی و با بهره گیری از مدلی کارآمد ، ضمن مطالعه عناصر اصلی بعنوان عوامل اثر‌گذار در فرایند توانمند‌سازی کارکنان، به تحلیل نارسائیهای سازمانی و تشریح راهکارهای موجود در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بپردازند.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***