متن کامل پایان نامه با عنوان : ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد بود. بدین مقصود ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد بهره گیری گردید.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به گونه معناداری تبیین می کند.

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه

تأثیر و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده می باشد افزدن برایفای تأثیر سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی که بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین مقصود توجه جدی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یکی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

رویکرد یادگیری اجتماعی- عاطفی مبتنی بر این باور می باشد که کلیه فرایندها و بخش‌های یک نظام آموزشی اعم از طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلمان، کارکنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی می باشد که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده می باشد. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تعبیر می گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس مستقر می‌کنند، تأثیر اساسی در اکتساب توجه‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی می باشد. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از کوشش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان هست تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).

تحوّلات عظیمی که در حوزه‌های هوش و هیجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیده هوش و هیجان تأکید نموده می باشد. از پیشگامان این تحوّلات در حوزه هوش می‌توان به گاردنر (1983 به نقل از اشترنبرگ، 2001) تصریح نمود و در حوزه هیجان از کشفیّات ژوزف ‌لی دوکس (به نقل از گلمن، 1379) نام برد. امّا اوج این تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هیجانی» توسط سالووی و مایر(1990)، برمی‌گردد که آشکارا بر در هم‌تنیدگی هوش و هیجان تأکید می‌کنند. از نظر آنها «هوش هیجانی» اکثراً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، تمیز قایل شدن میان هیجان‌ها و بهره گیری از اطلاعات هیجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشی رفتار تعریف می گردد (سالوی و مایر، 1990).

با در نظر داشتن حسّاسیت دوره نوجوانی و اطلاق دوره طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگیر نوسانات پرشور عاطفی هستند، دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس‌های متناقض،‌ تحریکات فیزیولوژیکی و عواطفی پر تنش همراه می باشد. این دوران حسّاس تأثیر بسیار مهمی در شکل دادن به شخصیّت آینده او دارد. از این‌رو آموزش مهارت‌های هوش هیجانی به نوجوانان می‌تواند به آنان در مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با دیگران و در نهایت افزایش کارایی شخصی و پیشرفت فردی و تحصیلی آن تأثیرگذار باشد.(ذراتی ،ایران ،1384)

2-1- اظهار مسئله

با در نظر داشتن اهمیت و ارزش شادکامی در بین متخصصان و دانشمندان آموزش و پرورش و علاقه به رشد و گسترش آن در بین دانش آموزان و آموزشگاه ها و مطالعه ارتباط آن با عوامل مختلف که ممکن می باشد موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش آموزان گردد مثل هوش هیجانی که یکی از مسائل مهم در بین افراد جامعه خصوصا دانش آموزان می باشد و نیاز به رشد و گسترش آن احساس می گردد و سبک های یادگیری مختلف که دانش آموزان دارند و به قول ساموئل مسبک که می گوید: «دانش آموزان از نظر گستردگی توجه و در نتیجه وسعت و صراحت آگاهی و اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند.»

باعث تفاوت در شیوه تفکر و یادگیری دانش آموزان می گردد و یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان می باشد (کدیور 1386). 

در این پژوهش ارتباط این دو متغیر مورد مطالعه قرار داد و قصد دارد به سئوال های پژوهش مبنی بر:

1- مطالعه ارتباط هوش هیجانی و شادکامی دانش آموزان و تفاوت دختران و پسران در اندازه شادکامی و هوش هیجانی، پاسخ دهیم.

3-1- ضرورت انجام پژوهش

با نگا هی به زندگی بشر در طول زندگی، متوجه خواهم گردید که بهره گیری از نیرو تفکر و اندیشه او را از سایر موجودات عالم خاکی ممتایز کرده می باشد مسایلی از قبل: کشف آتش، بهره گیری از ابزارهای سنگی و پس از آن بکا ر گیری ملزمات فلزی… همه نماینگر فکرخلاق و نو آور بشر در طول تاریخ می باشد.

بسیاری چنین بنوشتند که ابداع خصوصیتی ذاتی می باشد در حالی که مدت ها ثابت شده که این استعداد در نوع بشر عمومیت دارد و می توان با بکارگیری اصول و تکنیکهای معینی با ایجاد و طرز تفکرهای جدید و با اجتناب از عادات یکنواخت همیشگی، خلاقیت را پرورش داد. (حسینی 1378)

یکی از ویژگی هایی که ممکن می باشد با خلاقیت در ارتباط باشد هوش هیجانی در بین افراد می باشد که از موضوعات مهم آموزش پرورش دانش آموزان می باشد واز پدیده هایی می باشد که در دهه های اخیر مورد استقبال زیادی قرار داشته می باشد. یکی از زمینه هایی که ممکن می باشد با آن در ارتباط با گردید و ادارای ارزش زیادی برای پژوهش ها باشد وبه تازگی پژوهش های زیادی را در روانشناسی بر انگیخته می باشد .هوش هیجانی تحوله جدیدی در فهم ارتباط بین عقل و هیجان می باشد بنابر این لازم می باشد تا پژوهش های بیشتری در این باره انجام گیرد.

گویا کسانیکه هوش هیجانی بالاتری دارند با توسلی به مهارت خود شناسی بیشتر می توانند به ریشه های پنهان شادی یا غم خود آگاه شوند و آن را مدیریت کنند و طبعا چنین کسانی به موفقیت نزدیکترند.

هوش هیجانی به معنی ملایمت نیست بلکه به هوشمندی بودن نیست به احساسات گفته می گردد که در واقع روشی متفاوت برای باذکاوت بوده می باشد. در حقیقت توانایی فرد برای اکتساب و بکارگیری دانش به دست آورده از احساسات خود و احساسات دیگران به مقصود دست یابی به موفقیت بیشتر و بهرهمندی از زندگی کامل تر عملکرد هوش هیجانی می باشد پنج مرحله برای رسیدن به چنین هوشمندی هست.

1- اینکه فرد بداند چه احساسی دارد.

2- کنترل و اعمال مدیریت بر احساسات به ویژه احساسات دلتنگ کننده.

3- خود انگیختگی.

4- همدلی.

5- کنترل روابط.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 53

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***