متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان‌ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت MBA- گرایش استراتراتژی

مطالعه تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و

 غیر دولتی شهر تهران
 (مطالعه موردی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ)

خرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در دنیای رو به پیشرفت امروز، رسانه‌های اجتماعی و به گونه خاص شبکه‌های اجتماعی، از مسائل بحث‌ برانگیز بوده، مطالعه اثرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی بشر می‌تواند راهنمای مفیدی در بکارگیری آن‌ها در موضوعات گوناگون باشد. در این بین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی می‌توانند تأثیر مهمی در تحقیقات پژوهشگران داشته و به افزایش عملکرد آنان کمک کنند.

 هدف اصلی این پژوهش افزایش عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی بوده و در آن برای مطالعه تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی، سه مؤلفه عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر از لحاظ روش، یک پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ، پرسشنامه بوده که 313 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس انتخاب شده­اند. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح بوده می باشد که برای آزمون فرضیه­ها از آزمون همبستگی پیرسون و برای مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با متغیرهای جمعیت‌شناختی از آزمون‌های t، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون دانکن و برای اولویت‌بندی بهره گیری اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر پژوهش و پژوهش از آزمون فریدمن بهره گیری شده‌می باشد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد کلیه فرضیه­های پژوهش تأیید شده­اند. این امر بیانگر آن می باشد که بین مؤلفه­های بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد اعضای هیأت علمی در جامعه آماری مورد مطالعه، ارتباط مثبت و معناداری هست.

 واژگان کلیدی: عملکرد، اعضای هیأت علمی، شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مسأله. 1

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 3

1-4- متغیرهای پژوهش.. 4

1-5- فرضیه‌های پژوهش.. 4

1-5-1- فرضیه اصلی.. 4

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 5

1-6- اهداف اساسی پژوهش.. 5

1-6-1- هدف کلی.. 5

1-6-2- اهداف فرعی.. 5

1-7- قلمرو پژوهش.. 6

1-7-1- قلمرو مکانی پژوهش.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی پژوهش.. 6

1-7-3- قلمرو موضوعی پژوهش.. 6

1-8- جامعه و نمونه آماری.. 6

1-8-1- جامعه آماری.. 6

1-8-2- نمونه آماری.. 7

1-9- شیوه‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

1-10- روش انجام پژوهش.. 7

1-11- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-12- محدودیت‌های انجام پژوهش.. 8

1-13- تعریف واژه‌های کلیدی.. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول-شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- اینترنت و فناوری وب.2. 14

2-1-3- رسانه‌های اجتماعی.. 16

2-1-4- شبکه های اجتماعی مجازی.. 20

2-1-4-1- مزایای بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی.. 24

2-1-4-2- معایب بهره گیری از شبکه های اجتماعی.. 27

2-1-5- شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 30

2-1-5-1- مزایای شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 35

2-1-5-2- معایب شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 37

2-1-6- معرفی شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی.. 39

2-1-6-1- آکادمیا 39

2-1-6-2- ریسرچ‌گیت.. 41

2-1-6-3- گوگل‌اسکولار 43

2-1-6-4- لینکدین.. 44

2-1-6-5- مندلی 46

2-1-6-6- زوترو 48

2-1-6-7- سایت یو لایک 49

2-1-6-8- ریسرچر آیدی.. 51

2-1-6-9- مایکروسافت آکادمیک ریسرچ. 52

2-1-7- جمع بندی.. 53

بخش دوم: عملکرد

2-2- مقدمه. 55

2-2-1- تعریف عملکرد و ویژگی‌های آن. 55

2-2-2- عملکرد آموزشی.. 57

2-2-3- عملکرد پژوهشی.. 59

2-2-4- عملکرد خدماتی.. 62

2-2-5- ارزیابی عملکرد 64

2-2-6- اعضای هیأت‌علمی دانشگاه 69

2-2-7- جمع بندی.. 70

بخش سوم: الگوی مفهومی پژوهش

2-3- مقدمه. 72

2-3-1- الگوی مفهومی پژوهش.. 73

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 75

3-2- روش پژوهش.. 75

3-3- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 75

3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش.. 79

3-5- اعتبار و روایی پرسشنامه. 79

3-6- پایایی پرسشنامه. 80

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 81

3-8- مکان پژوهش.. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه. 83

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 83

4-2-1- دانشگاه 83

4-2-2- جنسیت.. 84

4-2-3- سن.. 85

4-2-4- تحصیلات.. 86

4-2-5- سابقه تدریس… 87

4-2-6- مرتبه. 87

4-2-7- دانشکده 88

4-2-8- گروه آموزشی.. 89

4-3- توصیف کمّی متغیرهای پژوهش… 90

4-3-1- توصیف کمّی شاخص عملکرد 90

4-3-2- توصیف کمّی متغیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی.. 92

4-4- مطالعه نرمال بودن متغیرها 93

4-5- مطالعه فرضیه های پژوهش… 95

4-6- مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با جنسیت.. 100

4-7- مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با سن.. 102

4-8- مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات.. 105

4-9- اولویت‌بندی بهره گیری اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر پژوهش.. 107

4-10- اولویت‌ بندی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی  108

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 111

5-2- نتیجه گیری.. 111

5-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه اصلی.. 111

5-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی اول. 112

5-2-3- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی دوم 112

5-2-4- نتیجه گیری از آزمون همبستگی فرضیه فرعی سوم 113

5-2-5- نتیجه گیری از مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با جنسیت.. 113

5-2-6- نتیجه گیری از مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با سن.. 114

5-2-7- نتیجه گیری از مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات.. 115

5-2-8- نتیجه‌گیری از اولویت بندی بهره گیری اعضای هیأت علمی از دیگر رسانه‌های اجتماعی در امر پژوهش و  پژوهش   115

5-3- پیشنهادها 116

5-3-1- پیشنهادهای پژوهش.. 116

5-3-2- مدل پیشنهادی پژوهش.. 118

5-3-3- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 119

منابع و مآخذ

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه

پیوست ب: معرفی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ

پیوست ج: خروجی‌های نرم‌افزار spss

 • مقدمه

طی دو دهه گذشته، چگونگی دسترسی به اطلاعات تغییرات شگرفی از لحاظ کمّیت و کیفیت داشته می باشد به طوری که در چند سال اخیر رسانه‌های اجتماعی و به گونه خاص شبکه‌های اجتماعی، تأثیر پررنگی در این بین اعمال کرده‌اند. در میان شبکه‌های اجتماعی آنلاین، شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی از خلق و اشتراک دانش طرفداری می‌کنند. مزیت این شبکه‌های علمی آنلاین آن می باشد که به محقق این امکان را می‌دهند تا در کنار ایجاد ارتباط با محققین و افراد دیگر از تغییرات دنیای علم با خبر شده و درمورد این تغییرات با سایر پژوهشگران و محققین بحث و گفتگو کند. امکان ایجاد یک پرونده کامل از تمام پژوهش‌های محقق از گذشته تا امروز، امکان دادن ایده به محققین دیگر، به اشتراک‌گذاری مقالات به صورت دسته‌بندی شده و به گونه رایگان، صرفه‌جویی در زمان جستجو و فراهم آمدن زمینه شغلی و پژوهشی بهتر از دیگر مزایای این سایت‌های پژوهشی می‌باشد.

 هر چند اهمیت بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری مفید در فعالیتهای تحقیقاتی و توانمندسازی پژوهشگران در به اشتراک‌گذاری نتایج و تجارب خود با یکدیگر، عیان شده‌‌‌ می باشد، کمتر مطالعه‌ای در خصوص تأثیر شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی بر فعالیت‌های اساتید و پژوهشگران، صورت گرفته‌ می باشد. پژوهش حاضر با نظاره خلأ موجود در این حوزه، به مطالعه این دسته از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌پردازد.

 • اظهار مسأله

امروزه پیشرفت سریع و رو‌‌‌‌ به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و قابلیت‌های کاربردی آن‌ها در حوزه‌های مختلف، باعث ایجاد تحولات عظیمی در تمام جنبه‌‌های زندگی جامعه انسانی شده می باشد. یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط بین افراد، ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی می باشد که کاربران زیادی روزانه از انواع مختلف آن‌ها از قبیل شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها[1]، ویکی‌ها[2] و غیره بهره گیری می‌کنند. این رسانه‌ها با بهره گیری از تکنولوژی نوظهوری به نام وب.2[3] امکان ایجاد و تبادل اطلاعات را به کاربران می‌دهند.  

شبکه‌های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه‌هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه‌ جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه پایگاه‌ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می‌کنند و هرکدام دسته‌ای از کاربران اینترنتی با ویژگی‌های خاص را گرد هم می‌آورند. شبکه‌های اجتماعی را گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی می‌دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک‌گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده‌اند (سلیمانی‌پور،1389). با در نظر داشتن گسترش روزافزون حضور مردم در فضای مجازی، به گونه کلی می‌توان شبکه‌های اجتماعی را به دو گروه تقسیم نمود. شبکه‌های اجتماعی عمومی و شبکه‌های اجتماعی اختصاصی. در شبکه‌های اجتماعی عمومی، کاربران با انگیزه‌ها و اهداف مختلفی حضور دارند اما شبکه‌های اجتماعی اختصاصی با اهداف خاصی برای جمع‌آوری عده‌ای خاص مانند علاقمندان به موسیقی، کتاب، عکاسی یا تحقیقات علمی شکل گرفته‌اند (مولایی،1389).

شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی به مقصود بهره گیری مفید پژوهشگران و محققین از فضای مجازی برای تبادل اطلاعات با دیگر محققین ایجاد شده‌اند. مانند این شبکه‌های علمی می‌توان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نظیر academia.edu, researchgate.com, linkedin.com, mendeley.com, scholars.google.com, citeulike.org, zotero.com, academic.research.microsoft.com و researcherid.com تصریح نمود.

اما این شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه روی عملکرد آکادمیک اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، به عنوان مرکز اصلی جمع‌آوری و نشر اطلاعات در حوزه آموزش و یادگیری، تأثیر می‌گذارند؟

هنوز اطلاعات زیادی درمورد تأثیر این شبکه‌ها روی فعالیت‌های آکادمیک اساتید دانشگاه‌ها وجود ندارد. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از اساتید از اهمیت کاربرد این شبکه‌ها اطلاعات دقیقی ندارند و از این شبکه‌ها بهره گیری زیادی نمی‌کنند. در تحقیقی که در سال 2011 در بین 1921 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهی در امریکا انجام گردید حدود 90% از آنان با شبکه‌های اجتماعی پژوهشی آشنایی داشتند که از این بین 11% آن‌ها از این شبکه‌ها تقریباً به گونه روزانه برای پیگیری اهداف حرفه‌ای خود بهره گیری می‌کردند، 45% هم برای اهداف تخصصی اما خارج از حوزه تدریسشان بهره گیری می‌کردند (موران و همکاران، 2011). بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی طریقه رو‌به‌رشدی در جهان و ایران دارد و پیش‌بینی می گردد با افزایش سن کاربران امروز اینترنت، در سال‌های آینده بهره گیری‌کنندگان از این سایت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کنند. بنابراین نیاز می باشد درمورد اثرات بهره گیری از این شبکه‌های اجتماعی تحقیقات جامع‌تری انجام گردد تا مزایای بهره گیری از آن‌ها بیشتر عیان گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

در این پژوهش، محقق به مطالعه تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های‌اجتماعی علمی و پژوهشی بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی پرداخته‌می باشد.

 • ضرورت و اهمیت پژوهش

اگرچه هنوز زمان زیادی از ورود فناوری وب.2 به دنیای تکنولوژی نمی‌گذرد، این فناوری توانسته تأثیرات قابل توجهی بر ارتباطات بشر داشته باشد. بدون شک شبکه‌های اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های وب.2 می باشد. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا این سایت‌ها در کانون توجه جوامع مدرن قرار گیرند و از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، به طوری که سال 2010 میلادی به نام سال شبکه‌های اجتماعی نام‌گذاری گردیده‌می باشد. شناخت صحیح این رسانه‌ها باعث می گردد تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها بهره گیری مفید و مؤثر داشته باشند (عقیلی، جعفری، 1392). کاربران شبکه جهانی اینترنت علاقه زیادی در به اشتراک‌گذاری مطالب و عکس‌های متنوع دارند. اما آن چیز که که مسلم می باشد آن می باشد که این موردها تنها کاربردهای این قبیل سایت‌ها نیست، بلکه می‌توان از این سایت‌ها در به اشتراک‌گذاری مطالب علمی و آموزشی نیز بهره گیری‌نمود. در کشور ما هنوز اهمیت بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در امر پژوهش و پژوهش به گونه کامل روشن نشده‌می باشد.

شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی، بستر بسیار مناسبی برای محققین ایجاد می‌کنند تا آن‌ها بتوانند با افراد دیگری که در زمینه‌های مشابه آنان فعالیت می‌کنند آشنا شده و طریقه فعالیت‌های علمی خود را سرعت بخشند. محقق امیدوار می باشد نتایج این پژوهش بتواند به ایجاد آگاهی در زمینه بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی در کشور کمک کند.

 • متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: متغیر مستقل این پژوهش بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی می باشد.

متغیر وابسته: متغیر وابسته عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده‌می باشد که شامل مؤلفه‌های عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی و عملکرد خدماتی می‌باشد.

 • فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌ها در این پژوهش به تبیین زیر می‌باشند:

 • فرضیه اصلی

فرضیه اصلی در این پژوهش به تبیین زیر می‌باشد:

بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتباط هست.

 • فرضیه‌های فرعی

فرضیه‏های فرعی در این پژوهش به تبیین زیر می­باشند:

1- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتباط هست.

2- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتباط هست.

3- بین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی و عملکرد خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ارتباط هست.

 • اهداف اساسی پژوهش
  • هدف کلی

هدف اصلی در این پژوهش افزایش عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی می‌باشد.

 • اهداف فرعی

اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:

1- تبیین تأثیر بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای‌هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

2- شناسایی و معرفی شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی

3- شناسایی مزایای بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی برای پژوهشگران

4- شناسایی پر کاربردترین شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی

5- شناسایی دیگر ابزار رسانه‌های اجتماعی مورد بهره گیری اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران

 • قلمرو پژوهش
  • قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد.

 • قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش، سال‌های 1388 تا 1393 در نظر گرفته شده‌می باشد.

 • قلمرو موضوعی پژوهش

عملکرد اعضای هیأت علمی از موضوعات مهم در حوزه «منابع انسانی» و «شبکه‏های اجتماعی» قلمرو موضوعی پژوهش می‏باشد.

 • جامعه و نمونه آماری

جامعه و نمونه آماری در این پژوهش به تبیین زیر می­باشند:

 • جامعه آماری

بر اساس مطالب یاد شده در عنوان پژوهش، اظهار مساله، اهداف و فرضیه‌ها، جامعه آماری این پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و فرهنگ می‌باشد که تعداد آن‌ها مجموعاَ 1685 نفر می باشد که 68 نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و 1617 نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. دانشگاه تهران به دلیل تنوع و بزرگی در جامعه آماری و وجود چندین دانشکده در زمینه‌های مختلف و در نتیجه تنوع در اعضای هیأت علمی به عنوان دانشگاه دولتی انتخاب شده می باشد. همچنین دانشگاه علم و فرهنگ به دلیل سهولت دسترسی به اعضای هیأت علمی و تنوع دانشکده و نیز شاخص بودن دانشگاه در میان دانشگاه‌های غیرانتفاعی انتخاب گردید.

 • نمونه آماری

برای گرد‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری هدفمند و جامعه در دسترس بهره گیری شده‌می باشد و حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 313 نفر تعیین گردید که از این مقدار 50 نفر از دانشگاه علم و فرهنگ و 263 نفر از دانشگاه تهران می‌باشند. همچنین دانشکده‌های انتخاب شونده از دانشگاه تهران با دانشکده‌های دانشگاه علم و فرهنگ سازگاری دارند.

 • شیوهها و ابزار گردآوری اطلاعات

شیوهها و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:

الف)کتابخانهای: برای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از ابزار فیشبرداری بهره گیری شده می باشد.

ب)میدانی: برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد.

 • روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح پژوهش توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی می باشد.

 • شیوههای تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون­های زیر بهره گیری شده‌می باشد:

 1. آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت مطالعه نرمال بودن داده­ها
 2. آزمون همبستگی پیرسون برای مطالعه فرضیه­های پژوهش
 3. آزمون t گروه­های مستقل
 4. واکاوی واریانس یک طرفه

5.آزمون تعقیبی دانکن

 1. آزمون فریدمن

تحلیل داده‌ها با بهره گیری از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته‌می باشد.

 • محدودیتهای انجام پژوهش

محدودیت­های پژوهش به تبیین زیر می­باشند:

– کمبود منابع فارسی

– محدودیت‌های دسترسی به منابع علمی

– کمبود کار مشابه در زمینه پژوهش

– محدودیت‌های توزیع پرسشنامه

 • تعریف واژه‌های کلیدی

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف نظری): شبکه های اجتماعی مجازی سرویس‌های تحت وبی هستند که به کاربران خود اجازه می‌دهند که: (الف) در یک سیستم بسته پروفایل‌های عمومی یا نیمه عمومی بسازند (ب) لیستی از دیگر کاربران عضو شبکه را در اختیار داشته باشند و (ج) لیست ارتباطات خود و دیگران را درون این سیستم ببینند (بوید و الیسون، 2007).

شبکه اجتماعی مجازی (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر مقصود از شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌هایی می باشد که کاربران با عضویت در آن‌ها می‌توانند با ساختن پروفایل شخصی خود با افراد دیگر در ارتباط باشند و اطلاعات، تصاویر، فیلم‌ها، نرم‌افزارها و… را در حوزه علاقمندی خود به اشتراک بگذارند.

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف نظری): در حوزه آموزش، شبکه‌های اجتماعی امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، معلمان و مدیران در داخل و خارج از موسسه فعلی خود را با اهداف علمی و پژوهشی فراهم می‌کنند (میلز، 2011).

شبکه اجتماعی علمی و پژوهشی (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر مقصود از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی وب‌سایت‌هایی می باشد که محققین، دانشجویان، اساتید و دیگر افراد علاقمند به پژوهش با عضویت در آن‌ها از امکانات این قبیل سایت‌ها مانند به اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات خود، مطلع شدن از فعالیت‌های علمی دیگر افراد در زمینه پژوهش خود و تبادل اطلاعات بهره گیری می‌کنند. 

فناوری وب.2 (تعریف نظری): فناوری وب.2 به تکنولوژی‌هایی گفته می گردد که کاربر محور، قابل تغییر، مشارکتی، تعاملی و بر اساس به اشتراک‌گذاری دانش در ساخت محتوای وب هستند (گو و ویدن وولف،2011).

فناوری وب.2 (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر وب.2 به معنای یک پلت‌فرم[4] می باشد که به موجب آن محتوا و برنامه‌های کاربردی توسط افراد خاص تولید و منتشر نمی‌شوند، بلکه به گونه مداوم توسط همه کاربران و به گونه مشارکتی اصلاح می شوند.

رسانه‌ی اجتماعی (تعریف نظری): رسانه‌های اجتماعی گروهی از برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت هستند که با اتکا به بنیان‌های فناورانه وب.2 امکان ایجاد و تبادل محتوای تولید شده به وسیله کاربران را می‌دهند (کاپلان و هانلین، 2010).

رسانه‌اجتماعی (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر مقصود از رسانه‌های اجتماعی دسته‌ای از انواع رسانه‌هاست که شامل بلاگ‌ها، ویکی‌ها، پادکست‌ها[5]، انجمن‌های گفتگو، اجتماعات محتوایی و میکروبلاگ‌ها[6] می‌باشد که امکان برقراری ارتباط بین اعضای خود را با اهداف متفاوت فراهم می‌کنند.

عملکرد (تعریف نظری): به چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های محول شده که در بر گیرنده فرایند و نتیجه امور می باشد اطلاق می گردد (عزتی،1391).

عملکرد (تعریف عملیاتی): در پژوهش حاضر مقصود از عملکرد، انجام وظایف و مسئولیت‌های آموزشی و پژوهشی محول شده به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها می باشد.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت