متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی‚ گرایش مالی

 

موضوع:

مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد مشاور:

دکتر شهاب الدین شمس

 

تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

   حاکمیت شرکتی‚ ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت می باشد و سبب کاهش معضلات نمایندگی می گردد و این احتمال که مدیران سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند‚ را کاهش می دهد(جیراپور و نینگ‚ 2006).از آنجا که رقابت بازار محصول را به عنوان یکی از عوامل نظم دهنده برون سازمانی مطرح نمودند که موجب کاهش معضلات نمایندگی درون شرکت می گردد(لاپورتا و همکاران‚ 2000).پس می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که مدیران در صنایع رقابتی‚ برای کاهش هزینه نمایندگی بالقوه حاصل از فشارهای رقابت در بازار محصولات‚ سود سهام نقدی پرداخت می کنند. در این پژوهش به مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. یافته های تجربی حاصل از اطلاعات 94 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 الی 1392 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با بهره گیری از نرم افزار Eviews ‚ حاکی از آن می باشد‚ در کلیه شرکتها‚ شاخص های حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود ارتباط معناداری با یکدیگر دارند اما علامت هر یک از شاخص های حاکمیت شرکتی‚ متفاوت می باشد و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود ارتباط مثبت معناداری دارد.

واژگان کلیدی:

حاکمیت شرکتی¸ رقابت بازار محصول¸ سیاست تقسیم سود.

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه. 2

اظهار مساله. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

اهداف پژوهش.. 8

فرضیات پژوهش.. 8

اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش.. 8

جامعه آماری.. 8

نمونه آماری.. 8

قلمرو پژوهش.. 9

روش کار 10

نوع روش پژوهش.. 10

روش گرداوری اطلاعات.. 10

ابزار گرداوری اطلاعات.. 10

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 10

تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 11

 متغیر وابسته. 11

 متغیر مستقل.. 11

شاخص های G-index. 11

متغیرهای کنترلی.. 13

 

فصل دوم-ادبیات پژوهش

 

مقدمه. 15

حاکمیت شرکتی.. 16

مبانی نظری حاکمیت شرکتی.. 18

 حاکمیت شرکتی در ایران. 18

 اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی.. 19

اصول چاپ گردیده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی.. 19

 انواع سیستم های حاکمیت شرکتی.. 21

 حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی.. 22

 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی.. 24

ترکیب هیئت مدیره 26

درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره. 28

 استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 29

تئوری نمایندگی.. 31

 تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی.. 32

مفهوم سیاست تقسیم سود: 32

 تقسیم سود شرکتها 33

 سیاستهای متداول تقسیم سود. 34

 سیاست تقسیم سود منظم. 34

 سیاست تقسم سود نامنظم. 36

 سیاست تقسیم سود باقیمانده 36

 شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. 37

 نظریه های تقسیم سود. 37

مفهوم رقابت.. 38

 رقابت بازار کامل.. 40

رقابت بازار انحصاری.. 40

 رقابت در بازار محصول. 41

رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. 42

مدل پیامد. 43

 مدل جانشینی.. 44

پیشینه پژوهش.. 44

 پژوهش‏های خارجی.. 44

پژوهش‏های داخلی.. 46

 

فصل سوم-روش پژوهش

 

مقدمه. 55

روش پژوهش… 55

طرح مساله پژوهش.. 56

فرضیه های پژوهش… 56

 تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری.. 57

قلمرو پژوهش… 57

جامعه و نمونه آماری پژوهش… 58

روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 58

تعریف متغیرهای پژوهش… 59

 متغیر وابسته. 59

متغیر مستقل.. 60

متغیرهای کنترلی.. 61

مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها 63

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. 63

روش پژوهش… 64

رگرسیون خطی.. 64

آزمون چاو 65

آزمون t 66

آزمون ضریب همبستگی.. 67

آزمون تحلیل واریانس 70

 

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

 

 مقدمه. 72

آمار توصیفی.. 73

آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن.. 76

 

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج

 

 مقدمه. 83

 نتایج آزمون فرضیه اول. 83

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 85

نتایج آزمون فرضیه دوم. 85

مقایسه با تحقیقات پیشین.. 86

پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش… 86

پیشنهادات به تحقیقات آتی.. 87

محدودیتها انجام پژوهش… 88

منابع و مآخذ فارسی.. 89

 منابع و مآخذ خارجی.. 91

 

ضمائم و پیوست ها

 

پیوست1- فهرست شرکتهای نمونه. 96

پیوست2-آزمون فرضیه یک… 97

پیوست3-آزمون چاو فرضیه یک… 98

پیوست4-آزمون فرضیه دوم. 100

پیوست5-آزمون چاو فرضیه دوم. 101

چکیده انگلیسی.. 10

1-1)مقدمه

   از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی می باشد که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته می باشد؛ اما تاکنون به گونه کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده می باشد )آداغلو[1]‚ 2000).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود می باشد اینکه چه مقدار سود تقسیم گردد و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری گردد، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران می باشد. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و اندازه تأثیر آنها مشخص گردد، مدیران به نظری درمورد موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. معضلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها می باشد.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش معضلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[2]‚ 2009).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش معضلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می گردد.یکی از علت های اصلی این استدلال آن می باشد که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[3]‚ 2000).

با در نظر داشتن اهمیت این موضوع‚ این پژوهش به مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.

 

1-2)اظهار مساله

   یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح می باشد، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم گردد و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری گردد از مهمترین تصمیماتی می باشد که مدیران با آن رو به رو هستند.  بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد.  مدیران بایستی به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل مستقر کنند(انوری رستمی و همکاران¸1392).

افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف بهره گیری میکنند(کوالسکی وهمکاران

 

[4]¸ 2007). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)می باشد.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)کوشش دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ 1390).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می گردد  (کومار[5]¸2006). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود  از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران اقدام نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[6]¸2010).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد می باشد تا از منافع سهامداران پیش روی مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ 2006). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می گردد.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود مستقر می گردد. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت می باشد و سبب کاهش معضلات نمایندگی می باشد پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[7]¸2011).    

 

میشاییلی و رابرت [8](2006)در پژوهش خود اظهار کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر اظهار گردید شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر می باشد¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود پس، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر می باشد، سود نقدی بیشتری پرداخت می گردد(فخاری و یوسفعلی تبار¸ 1389). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد اما در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ 1388). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ 1385).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به 2گروه تقسیم کنیم:

1)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[9] 2007 ).

2)حاکمیت شرکتی خارجی که شامل:بازار نیروی کار مدیریتی بازار برای کنترل شرکت و رقابت بازار محصول و همچنین کاهش معضلات نمایندگی از طریق تهدیدهای انضباطی خارج از مدیریت و شرکت می باشد(کلاسنز و فان[10]¸2002).

رقابت بازار محصول باعث می گردد شرکتها بهتراز حاکمیت شرکتی داخلی حافظت کنند یعنی شرکتها تمایل دارند حاکمیت شرکتی داخلی خود را در محیط رقابتی بازار محصول بهبود بخشند تا از این طریق احتمال بقای خود را افزایش دهند(کورانا[11]2010 ¸ امان و همکاران[12]2010¸ گیرود و مولر6¸2011).

شرکتها هنگامی که رقابت بازار محصول در صنعتشان وجود ندارد تمایل بیشتری به تقویت حاکمیت شرکتی داخلی خود دارند(بیون و همکاران[13]¸ 2012). پس.حاکمیت شرکتی داخلی بهتر اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر ارزش شرکت در بازار غیر رقابتی اعمال می کند واین این موضوع دلالت بر این دارد که این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی جایگزین یکدیگر می باشند(امان2011 ¸ گیرود و مولر2011). رقابت یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران می باشد و رقابت در بازار محصول تقریبا به اندازه مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیرگذار می باشد. رقابت در بازار محصول روی مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیری منفی نیز دارد.به بیانی ساده تر،یک واحدتجاری یا بایستی رقابت در بازار محصول قوی ای داشته باشد و یا در غیر اینصورت بایستی از مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی ای برخوردار باشد. رقابت میان شرکتها می تواند نسبت به نظارت نهادی یا بازارکنترل شرکت، مکانیزم حاکمیتی کاراتری برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و ذینفعان باشد )آلن و گیل[14]¸2000). در نتیجه رقابت در بازارمحصول یک جایگزین برای حاکمیت داخلی بوده که باعث کاهش هزینه های نمایندگی واحدتجاری می گردد(گیرود و مولر ¸2011). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود در شرکتهایی که قوانین و مقررات زیاد می باشد¸ ضعیف می باشد(جیراپورن و همکاران¸ 2011). در هر شرایطی سرمایه گذاران اقلیت قربانی تضادهای نمایندگی می شوند، در نتیجه هر مکانیزم بازاری که بتواند افراد درون سازمانی را مجبور به توزیع وجه نقد کند برای این سرمایه گذاران مطلوب می باشد. علاوه بر مکانیزم های حاکمیتی درون شرکتی، ساختار رقابتی بین شرکتها می تواند مکانیزمی خارجی برای کنترل رفتار مدیران باشد. رقابت موجب بهبود عملکرد مدیران و اتخاذ تصمیمات بهینه می گردد زیرا عدم موفقیت در این موردها، ورشکستگی و از دست دادن بازار را به دنبال دارد )چو[15] ¸2011).

 رقابت در بازار محصول به دلیل تاثیرش بر هزینه های نمایندگی می تواند دو اثر متضاد بر سیاست تقسیم سود داشته باشد. یک دیدگاه این می باشد که شرکتها سود پرداخت می کنند زیرا رقابت همچون مکانیزمی اجرایی اقدام می کند که از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری مجدد، مدیران را برای توزیع وجه نقد بین سهامداران ترغیب می نماید. در واقع رقابت شدید مشابه یک سیستم قانونی قوی با اعمال فشار بر مدیران، پرداخت سود را تحت تاثیر قرار می دهد)مدل پیامد).

 

دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح می باشد این می باشد که سود سهام می تواند جانشینی برای معیارهای انضباطی نظیر قوانین و مقررات یا نیروهای کنترلی رقابت در بازار باشد. از این رو، مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول، ایجاد شده می باشد را کاهش بدهند و همچنین این مدیران از پرداخت سود سهام به عنوان جانشین مکانیزم های انضباطی خارجی برای ایجاد اعتبار در بازار سرمایه به مقصود دستیابی به شرایط مناسب تری برای افزایش سرمایه بهره گیری می کنند.

این دیدگاه بر مبنای این فرض می باشد که شرکت های موجود در بازارهای با رقابت کمتر )انحصار بیشتر( با هزینه های نمایندگی بیشتری در ارتباط با جریان های نقدی آزاد مواجه هستند )مدل جانشینی)(گرالن و میشائیلی [16]¸2012).ارتباط تعاملی بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول از طریق تصمیمات شرکتی مانند تقسیم سود و عملکرد شرکت ایجاد می گردد(بیون و همکاران¸ 2014 ).

در ایران نیز در مطالعات مختلفی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی داخلی بر سیاست تقسیم سود مطالعه شده می باشد مثل حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ) فخاری و دریائی 1387¸ مشایخ 1385 و نمازی 1387). و در مورد تقسیم سود (کاوه مهرانی  1383¸ ساسان مهرانی 1384و جهانخانی 1384).

از نقاط قوت و متمایز کننده پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های قبلی در این می باشد که با دیدی متفاوت و اضافه کردن مکانیزم حاکمیت شرکتی خارجی (رقابت بازار محصول)تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر تقسیم سود را مورد مطالعه قرار داده می باشد.و دلیل اینکه بر تقسیم سود تمرکز کردیم این می باشد که ارزش سهامداران و عملکرد شرکت به شدت توسط تصمیمات مدیریتی تاثیر می پذیرد پس هدف ما در این پژوهش حاضر تعیین ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتها می باشد.

1-3)ضرورت و اهمیت پژوهش

   از آنجایی که سیاست تقسیم سودی که شرکتها انتخاب می کنند از یک طرف می تواند تاثیر مستقیم روی منابع شرکت و همچنین بهره گیری از فرصتهای رشد پیش روی شرکت داشته باشد و از طرف دیگر کاهنده معضلات نمایندگی باشد‚ عوامل تاثیر گذار روی این سیاست به نوعی که بتوان سودهای پیشنهادی را ارزیابی نمود برای فعالان اقتصادی مانند سرمایه گذاران‚ تحلیلگران مالی‚ دانشگاهیان و مدیران مهم می باشد. علی رغم اینکه  تغییر سیاست تقسیم سود در شرکتها را می توان از اطلاعات با اهمیت بازار دانست اما در ایران این خلاء اطلاعاتی هست(آقاجانی‚ 1390).با در نظر داشتن اینکه در اغلب پژوهشها مکانیزم درون شرکتی اثر گذار روی رفتار تقسیم سود مطالعه شدند(ستایش و کاظم نژاد 1380‚ فخاری و یوسفعلی تبار 1389‚ خواجوی و منفردبهارلویی 1390).لازم است که مکانیزمهای کنترلی بیرونی مانند رقابت بازار محصول نیز روی تصمیم مدیران بر سیاست پرداخت سود مورد مطالعه قرار گیرد.در چارجوب نمایندگی‚ فشارهای رقابتی به عنوان مکانیزم  کنترل خارجی برای نظم بخشیدن به معضلات نمایندگی در نظر گرفته می گردد. (اسمیت[17]1997 ¸ گودالوپ و پیرزگونزالز[18]2005) . به گونه معمول در بازارهای رقابتی تر مدیران در معرض خطر سرمایه گذاری بالا و هزینه ورشکستگی می باشند به طوری که انگیزه آنها برای حداکثر کردن منافع شخصی کنترل کاهش می یابد و در نتیجه آن معضلات نمایندگی کاهش می یابد(هلم استرم[19] 1982‚ هارت[20]1983).به همین ترتیب حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش شرکت می گردد.(میتون[21] 2002‚ لمون و لینز[22] 2003). همچنین از رقابت بازار محصول به عنوان مکانیزمی جهت کنترل حاکمیت داخلی شرکت نام برد که میتواند تاثیرات مکانیزم حاکمیت شرکتی را ضعیفتر نماید.بالا بودن تقسیم سود در ایران و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخهای بالای تورم در سالهای گذشته باعث شده می باشد که طریقه سرمایه گذاری و توسعه شرکتها طریقه رو به رشدی نداشته باشد(آقاجانی 1390). پس تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می گردد‚ بسیار حساس و دارای اهمیت می باشد.شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده می باشد.نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت می باشد. اهمیت این مطالب ما را بر آن داشته می باشد تا در این پژوهش ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه گردد.

1-4)اهداف پژوهش

   هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 1: تعیین ارتباط حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی 2: تعیین ارتباط رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5)فرضیات پژوهش

فرضیه 1:بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود شرکتها ارتباط معناداری هست.

فرضیه 2:بین رقابت بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکتها ارتباط معناداری هست.

1-6)اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش

1-6-1)جامعه آماری

جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-6-2)نمونه آماری

   در پژوهش حاضر‚ داده های مورد نیاز از اطلاعات واقعی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران از طریق بانکهای اطلاعاتی موجود و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد گردید.نمونه های انتخابی شامل شرکتهایی خواهد بود که:

1:طی سالهای مورد نظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند.

2:جزو بانکها یا موسسات مالی نباشند.

3:اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1386 الی 1392 در دسترس باشد.

4:شرکتها در طی دوره مورد نظر توقف فعالیت نداشته باشند.

5:پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد.

مطابق با پژوهش نمازی و ابراهیمی(1391) از آنجا که بر اساس دسته بندی بورس اوراق بهادار شرکت های طبقه بندی شده در یک صنعت به الزام فعالیتهای مشابه و همگن انجام نمی دهند‚ برای محاسبه شاخص های معنی داری برای اندازه گیری رقابت در ساختار بازار به جای صنعت از طبقاتی از صنعت بهره گیری شده که شرکتهای موجود در آنها و تولیداتشان همگن تر بوده اند‚ که در نتیجه آن قابلیت مقایسه رقابت در بازار محصول شرکتها با یکدیگر افزایش یافته می باشد.این طبقه بندی با بهره گیری از سایت بورس اوراق بهادار و طبقه بندی صنایع موجود در نرم افزار رهاوردنوین انجام گرفته می باشد.

پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط‚ هر طبقه از صنعت بایستی حداقل شامل سه عضو باشد. در نهایت تعداد 94 نظاره سال-طبقه صنعت برای آزمون های آماری انتخاب شده می باشد.روش نمونه گیری تصادفی می باشد.

1-7)قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به غیر از شرکتهای سرمایه گذاری و مالی و بانک ها می باشد.

قلمروزمانی:قلمرو زمانی این پژوهش از سال  1386 لغایت1392 می باشد.

قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی این پژوهش ارتباط حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود را مطالعه می کند.

تعداد صفحه :111

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت