-(1(. /0 ‘,-. )*+ ‘( & % ! “# $

! “

$% & ‘( )* !” # : 5& $ -67 # !” 340 + 3 +$ .$* +$ $ ,# -!. ‘/01 + 9? .$3 ?) => $$ $8& !” 9;< E?3 0 0 ?3 -< !” D”4 0 3 +$ -C B 0 ?@A?8 3 JK 3 $?3 $/ – -< =7 $ 0 ? H >I . =@ ‘F G 9> & !” D”4 0 =$ +%0< ? ?@ L $/ * .? $ <) ?@ – – = $$ +#?7 !” # $ < ‘ 3 0 3 HC M? D< L $/ * & ( $ #?7 & $ $& P $ L 3 I $/ . 5& 9? N = -6#O .$ K $( -0″ ? $ )0 .7 QR !” D”4 0 >I = =? – ” =$ +%0<
8 S? !” TU ?3 8 ?8 V0& . 9#> 3 +$
. + -R !” 340 $ *> .$ WK !” 340 8 $?3 L $/ -0″ ? $ + -R V0& N #?7 Z 3 X .$$* ?37 & -( L 3 ?8 A0 9? . 9#> 3 +$ XY !” D”4 P 9? ( – %4 =7 M? PFC & . 9#> 3 +$ +$$ ( < N + -( 0 3 HC M? -4?” 3 .$ Z 1( =* + – S? M? 1( =* 5& – +$ L -0″ ? $ + -R . V0& 3 HC +$$ & -4?” $ -0″ ? $ + -R + #% 0 ,#%. . + HC IK%?! 4
S? !” $&7 $ 5& ? -[C; ” +#I S? !” 340 P&
. =? $

تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1

. S? !” TU S? ” & C !” :
S? ^1( & 4_#L 1 7 + 40 E?
.[a] (# 8 !” 340 + 3 +$ ‘;4 -R @? – & S? ” & C ->% ?4 @? – $ D @ 3 >? =#/ ?4 – c# WK #?7 . I< ->% 9?d ” & C + @8 ? 3 >? !” TU . !” 340 9;< 5& &$ – !” # @ . ?) => D”4 0 & -C B 0 $ DF ?3 B $ $ $ * DF

.
?0& $ #3 -#3 $ ‘”” =3 $ =7 ?! +&7 $8 ]? & ?4 [ $ % [ +”0 ? $8 G 3 G 9? WK
^1( 7 + 0/ ^1( N FK

// //
. !”
!) &”‘ #( #$%
zargari@iust.ac.ir
!” #$ *+, -0#
amrahimi2000@yahoo.com
6 #*!! 5 34 (2
# !” .
&)( &’ $%
4 ?3 -< ? – -8 -0″ ? $ & {% )0 [ z I< S? ” & C D4
C ? # & + / ->% ($ $ F”
# & +$% @RC 9 gFK & E?3 . &! G WK & $,? TU . $,? TU 9;< ? P& & ? 7$ 0 -C $ = 4 53 ( {l. $/ ) ( /G +$( ( % |0 . O .4$ S$ > Dv 3 . – > 0 ‘/01 I $ <) $ 3 P& $ J”4 l =@ W)8 0 $ . ?$ < . ‘( ? & , /#H 0/ N$ =@ + -* > ‘/01 3 ( $ -< A?$ .
/ @ ‘/01 3 $&/ $/ $ . -C $ PL
.$ +$ $ 3 -< + wI H -“%_ } – = G WK TU .
:$ D4″ ?3 -h” -h& -h h$ : h[ +##< $ ‘HF( oa
*h# & R# -#* $ % >0 ? FK
.>4 D< 7$ +$( (
& h 3 ~h T ‘I G WK : ‘HF( oy
. $ Z, =7 $ -< 3& 3 3
& h< K &$ – = ” & C ‘;4 *d?& o}
:$ D4″ ?3 wI < h %4h =3 : D/ 4 – – < *d?& -#?@ ( … & &+$ =3 [ =3 -” -& ($ =3)
(D”4h h-h#?@ ?h & (h -h#?@ -?<) 0
.€#< -#?@ & $
& hC : h Dh/ h 4h – – D < *d?&
.# & C & =$ D[# & $. ?7 – G WK -< $$ = => & @ #6 7$ & + +$ 4 3 ~ =6 K .
.[}]$$ A4 +##< / $ <) . * [ $ ? # =I I< ->% $ 4 $ $ +7 & C D4 $ !” $,? TU . = -< $$ ( Popu83 ) I< JK /8 I< S? ” $ F –  0&$ & $37 +AI$ =?,I$ $/
+*< 0/ +$&@ 53 ( Stu83 ) I< -* yq

8- Stubbs et al
9> E?3 $,? :$*
.9 gFK & (G WK) h0 hC h?3 #4 W)8 4 H $ D”4 0
& -h* h $ =h@ h_ – G 9> & E?3 hL & ‘h( i1h 3 /& -#$ & G $h h#h !” D”4 0 .# 0/ D4
h[) -h/01 $h C -< / $ +d? * -8
.# j@ ( ‘/01 PhH N !” D”4 0 3 .# 4 -#?@* >h -h8 =7 3 .+ -* > =#< . I< & S?h h1( kh h[ h!” D”4h 0h 3 .#
. $#I => & 9#&$ ] -< lHC h ! L & (=7 D?A0 3 ?) $/ nm / (h1( ojh0 h?) h1( >Ih h!” D”4 0 (
h@ Zh -h< h$ h[ = ? # & + +$
.* +$ $ 1( 340 0hh 3 +$ hh rFhh( $ ($;hh apqq) 9hh0% Zh, $?3 ‘/01 -/ PC $ I< $ !” D”4 h? h h!” D”4h 0h -< * -, & +$$ =h#/ .#4h !” 340 Z + 3 I< D”4 P =$ I< $ $& oD< &?< $ Ps
. -$ – t8 0 – %4 c# M? !”
h nm h/ !” D”4 0 $ +$ $ uL – u$Fhh ‘HFhh( (hh/8) hh3 u hhv uhhL uG u u- C uF( & ( 7$ w1 ) S.8 . h S h ( X?&h h h uh= h3 -#?@ ) JK ou$Fh uhL h uh= h?8 uhL 3 #6 3 S%v ? @, ‘F ” & C u0 /!& & S.8 u0h h< h1 .$ hS h -(h D”4 0 @ 7 & SCh S.8 ou$F ‘HF( N !” D”4 uh*d?& & X?&h i1h +#I ) Sv 1 E x?
.[y]#4 ( G u -#?@
Ih< ->%h $ S?h u u!” 340 8 ? # -< 4$ c# !” D”4 0 =$ +%0< = TU L ?3 8 V0& 9? ?& rF( ? $
$h% & -h0& h $/ = C – 8 !” . &! + +%0< 0 # ‘

Trip Generation
Trip Distribution
Modal Split 4- Traffic Assignment 5- Domencich et al.
6- Timberlake
7 – Karthoum-Wad Medani Corridor
(‘ #: 34*! 3:0 3>?+ 78! 9:)!; <5 9=#$)! +

Z$ $F D. L A4% 4 $ =7
+d? ) Y< # & V0?@ 9?@ # #
. + +$ @ ( .#F 5 -( $ &$ A4% P&8 5 -?[ + $ -0″ $ Y 9? $ & $$ $ (# =& =37 &$ A4% -< $ =I 4 # #?7 & I =37 Z -< . N = $ F# & HF( =37 -< . N „ .[q] + . &$ -?[ #O .$ % -< + $,? #% ? $; ap}‚ P $ A#?@0 . ?#O -., L – ] . . 9? . $/ & L 3 -.,?3 ] 9? -< &* -., L $/ 7 $/ -< HF( „ $; apB‚ P $ =.P.P .$ -* +3 & A#?@0 Y „ -< $ -R . #O % „ . #O „ ‘& .$ ‘& =4 < . 9? =.P.P „ -? -< $ 8 ? 3 ?#O “”C $ -< $”. ? X>. – & $ $8& .P. P # ) P ? -O* .$$ $8& &* . +7 $8 HF( . ?#O N ( 9?T =I =7 ‘& , -* – 4 @* = P&<.W.† 0&n.=.$ -8 3 A?$ =”” .[‚]$
$ @ @?<.~.+ & <..P j>8.†. *.P
.[q] +$$ Z, ?8 < . 9#> % 3 <C Y< -/ & $; ap‡ˆ -$ _ $ +3& -67 4 . 9#> $ R* „ +&$ ? _ $ .?$* $,? $ + I< . ?F k . 9#> 3 ?8 & $# . $; ap‡} P $ * ] P $ X? -$ $ & $; ap‡‡ P $ R ]) P $ < & 4< ]) 07 . ($; ap‰‰ $ @8 & ]) X ?< 5& & ( ap‰‡
< _ – .#? 8 -/ ( $; ap‰‰ P

2 – Theory of Two Factor
3- D.N.lawley
4 – J.B.Carroll
L.Guttman
K.G.Joreskog
– L.R.Tucker
– H.F.Kaiser
– Exploratory Factor Analysis
– Guttman
– Canonical
– Rao
– Harris
– Kaiser & Caffrey
– Minimum Residual
– Harman & Jones
+ <I $/ ( Vadd83 ) = /#H JK ‘4 K $/ & ( Mob83 ) = $&& =3) =3 #6 .4$ ( Bed83 ) I< (Ca C -?<) -#?@ & (Taft 8&( =3 & Tatt 4 G WK TU =#/ Z3n . + -* [ $ I< S? ” & C D4 $ P# – $ =3 k, 3 =3 ?$” <t – =3 +*$& ?@ 0 $ [ =3 {% *$& ($ =3 4 + n< ? & ] P#< S? F” – F” *$& P# 3 $ =3 & -% S? ” & C D4 $8 ‘.;_ N + _ -H N @ ($ =3 . + T =3 * [ $ & . A & ]
+ $&7 (4 – A4 & =& ) ( & 4I .

-“/& +, .*
0″ &’ !”
V0& 9? . 9#> 3 +$ -0″ ? $ L y – -0& L ‚ 3 +$$ < & L ?3 8 < C;1H = . . ( -R ?8 D ]% 0& JK 7 & !? 9#> 3 -., 9? L ] & + $ Q” [# – -< 4$ ? $ A4% c?! nm / .[‚]$& > / -., ? 3 #O #4 &I* A4% c?! 5& .$ +$ = @ X?&< # A4% g( – ~1/ nm / L #O =* 5& $ “” -8 3 -., & -4 & L & -4 & L # -< -> ? – -8 .?7 . – @? “4 L 4 & JH ~1/ . 9#> 3 ~
=7 3 )0 L 3 C& -., &$ A4% #O =* 5& $ L ] & 4 $ = -., 9? ?7» :-< =7 H -04 .$ +$ L >O< . ? $/ 3 $/ c4C = L ? 3 9? #6 ƒ$ JH -0& L – %4 < #?7 «ƒ *d?& ? H -O ~/ ( .) $/ $ ( D 4 & JH #6 & L $/ .[q] $( S?@4 3 . 9#> (# m . “” 3 ( -< 0$ – .[B]#$ ( S?# ? +$$ < !? &
3 0& $$ -I? # =& & Z. $ I 9#> ?

1- Factor Analysis
6 #*!! 5 34 (%
?)L =@ ?I 9? 3 + †K . &$ .$ -* [ $ + * +3 L c – & / ?)L s<C + †K . ? S -$ ‘. †K [ $ . ?(7 – -C ? $ .# +d?& 53 . 9? ?)L . +d?& 3 Q1 =@ 3 = . †K [# I 8 $ *@ +d?& 53 ” $ .) =37 3 +$ ;m s) +d?& 53 %4 =@ 3 ? (#4 – . †K + -%0 .$ +$ (<Œ +@?A# @ L % & N Q” # .$$ < & . (O Z&$ -C .$ ( A4 .# 4 ( – (O . nm / . .#$ (O 7 . =$< $ #/ I $ ? (/) A4% =& > -? (O = $; app‰ P $ X .# (?) A4% @ L» “”C $ X<< + -< $$ (O .? -#< L 9? *6 #/? «#< 9? & Rn L 9? -< $ c% Q?_ ? 3 . -$ . -” & H – 9?$@ /! & H . 4 L 9? . A0 3 +$ 5& ? .
-< . $/ c ? ?3 $$ < L +$
.[B]$ -#< Z3n L 9? % -/ 4< ] $; ap‡q P $ -< X<?& + + .[q] . (O + ? P& m4 + +$$
0 . #/? «#< @ . » “”C $ X<?& A4% $ L 3 >O< -., -< #< ? . J/! A4% $ L 3 A?$ -., & =7 $ & $3$ . X? 3 +$ – 5& &), X?& =$ s<C P$/ 3 +$ #?7 -< RL $/ 5& ? $ =O . = .
-, $ $$* C #4 . 9? $ $
. +$ X<< + – %4 . 4 + . $ < X<?& + -< 0$ – X<?& + & X<< + Pn &$ 3 X<< . -< X<?& + 3 %< E& $ & #< & .? +$ L -< X<< + & $3 +$ ]” 3 +$ @< , X<< + $ c ? -[C; .$& > =@ _ – 5& &$ & ?$
3 -H;( $ ‘;>I 0 ? I(O -< +

Eignvalue

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

Scree
Quartimax 7- Variamax
8- Equamax
?>O< $ < =7 H ~ -< >#> . X?& ” s<C % [# – +##< % D 9#> H ~ ? # . A4% X? $ I 3 -., -? ?) +I . gKI . 3 -< ?8 L . . ?) +I L
N + I L H + 1( c< Q?_
:[‚] $ -% a -1

P FJ

تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1

1

L $/ ~/ P & . + c?! A W =7 $ -< 4 – -< #4 [ ? ! +3 . ? . 53 ? # .#< 9< +$$ -., $ A# & ‘%T -R 3 w_ -< ? $ . 9#> ?I 3 % 4 =7 3 = -< $ #6 .$ +$ +##< % +3 $ R8 -H . iH -/ & 9#> ? 3 +$ -< – -$ & +3 9? 0n$ -< ?7 $8 RL @ E_ & & -> +$ ]” – JH -< -*
$/ 3 < . $/ . $ < _ – .?# =#. – = . +*?$ ? 3 . * +3 K T =$ Š0 +$$ +#$ < 9#> 9? * +3 L 3 $?3 $/ ?3 .$ ” 7 3 8 .$ < . 3 >O< -., – 5Y + ? . 9#> 3 +$ L ]? ?
j@ 7 ?$” -#$ # ‹ < ‘F +$$ -<
.# S? 9 & =” E?3 $ Q” ? $ ?3 + / L ( & #4 ‘HF( ? – $ -< =7 +#$ =I +$ 7 ?3 . 9#> 3 = K -0″ ? $ + -* > . 9#> V0& .$ 3 H ~ . . (O & †K -C &$ -., 9? $ H . $/ + $ DF tK P& -C >$ Z&$ -C ~ . + * +3 L 3 & . =$ 4 [# (. (O) 7 M?
L -., 3 H . + $ DF tK #6
. + * +3 3 +$ A4% X? 3 . †K P& -C $ + -0″ ? $ ;m s) . Z, + 3 >?
. 4K .[‡]$?) ‘H (H – 0U

Overlapping
Unimodally
Principal Components Analysis
(, #: 34*! 3:0 3>?+ 78! 9:)!; <5 9=#$)! +

KMO $ – ? < g( .$ Z . :$ -% y -1 3 =
∑∑rij2
KMO =

تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1

ij2 (y)

تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1

aij
jij
& i L + A4% c?! rij y -1 $ g( KMO & 7 R@8 A4% c?! aij & +$
?&< =37 4? #6 . $ – ? < .$$* Z, +$$ A4% X? =$ ,# 8 #6 & +$$ -1 $8& Z. ? $8& =37 ? Z,
?&< =37 .$ =I 7 -1 $ #/ i1
: $ S Z, } -1 N
14820901378

تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1

χ2 =−(n−1−)LnR (})
2257044219673

$/ +##< / p $37 $/ A n } -1 $ A4% X? =#$ Q1 A @ R L
0/5p(p−1) χ2 E?3 $ -FKI ? . $8& Z. » H -! $ 1( PC & $37 -8$ 37 Z, M? .[‚]?37 « X? 3 ‘& # 4 S? 4 !” TU . ‚ <) – # 4 & ( $&& ) @< -< 3 = –
+ +$$ =I a P&8 $ ( 8&( ) = 3 @< -< .

. ” #$ %& &’ !

ˆ/‚‚a ˆ/‚‚y – ? <
app/p‰‚ app/}ˆp ?&<
%pp 3 %pp 3
? < ?$” -< $$* -[C; a P&8 ?$” – -8 = 3 8&( 4 $ D & $&& 4 $ D – i1 #6 .$$* ? =37 -, $ & ˆ/‡ 3 pp 3 =#_ ” @ ?&< =37 $ #/
S? !” +$$ & . Z, H$
.? ?

3- Bartlett’s Test of Sphericity
+ (O 5& ? M? & $ $ < < 7 M? .#< -R (/) A4% =& . -< X<?& /!& Q” ? $ + / H ‚ ?3 [# – E # 3 a}q} P ? 3 9? ‘L & ?$” ? .;_ +A? $ & +?$* †K -_ .;_ ? – -8 <t =? .[aˆ&p] + %T Q” =#/ + -* [ $ . s< – ^ ‘.;_ -< Q” ? $ S? !” 340 TU #4 N$ =;< _ – & I< c4C #
+$ @< Q” ? †&3 WK #% )0
. L ?3 – . 9#> 3 +$ / -C $ -($ (.) ?8 L y – L ‚ 3 +$$ < & – %4 1( =* 5& 3 +$ XY . ( +$ S? !” D”4 0 =$ +%0< Z . 9#> 3 + -, ?8 L 3 H . ?3 $#I + Z* – Z* ‘O .$$*
-R a > $ =? $ S? 4 !” TU
. +?$*

-“/& ‘$3)5 +, -23&4, .1
0″ &’ !”
&! . 9#> ‘% S*6 – -8 +$ ‘% ? Z, 8 7 @ Z 3 -< 7 $ < 0 ~ & +$$ *> [# – .$ $,? Excel XP +$4* – H @ Z +$$ .;_ +A?
SPSS 13 @ Z Data Editor ] $ XY & +?$* 8 -0″ ? $ . -* @07 $ & + ( R8 + SPSS 13 @ Z 3 . 9#> Z, +?$* +$ X<?& (O 5& & H – 0U & -4 & ?$” ‘& – -8 <t =? .
I* & 4 $ “4 ?$”
$ -*8 _ – 7 )0 I< JK
. -* 4 !” TU L ‚ 3 H . †K 3 % o o@< – +3 ? < =37 3 +$ ? S? 9#> *> L c# / – %4 >0&
!” #( ) .
1 #!& 234 *3″ 0 $% & ‘!&* +,-/ .5% 26 7% $% & ‘!&*
2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
! “#

” %& +’ &,- /0 ! 12 )3 #! 45( 67+ . )*

= 1 # 156 %() ./ ‘1& , ‘;<& *)

-4?” -0& & + +%0< 1( =* P
.$$*

.
! “# $ % %&#’
# ( $ % %&#’
L #O 1( =* P k } -0″ 3 K ? $
9#> 3 + †K . & -0& 3 +$ : + +%0< ?t wI .
#O 1( =*) -0& #% 0 :J0
( L – 5& – L
PATT=−1168.629−.008Ca+94.447Tatt−1.372Stu+
.075Popu+ 2.202Vadd+10.367Mob+1.928Bed PAFT=−1440.013−.009Ca+107.817Taft−1.299Stu+ .076Popu+ 2.178Vadd+8.706Mob+ 2.156Bed

– $&& S? $/ A PATT <) ‘n$/ $ ‚ =7 + +$$ ]4 ?$” & -0& X?& -< 3 = – # 4 S? 4 !” TU ‚ 3 H . y $8& A ($&&) @< qq/ˆ‡ m., . y ? -< _ – + .$ #( $ -0& ‚ ‘T k, 3 H$ ‚ =7 + +$$ ]4 ?$” & -0& X?& #6 -< – # 4 S? 4 !” TU 3 H . y $8& A (8&() = 3 @< m., . y ? -< _ – + ‚
#( $ -0& ‚ ‘T k, 3 H$ qq/ˆq
.$ -? (O l $ <) . y X? M? y P&8
4 & @< 3 = – $&& 4
.$ =I @< -< – = 3 8&(

&’ )3 9+ :$7 ; .8
” #$ %&
2&
S 5> > 07 S 5> > 07 ˆ/p‰q ˆ/ˆ‚‰ ˆ/p‰‚ ˆ/ˆ‚‰ Ca
o ˆ/ˆB‡ ˆ/p‚‰ o ˆ/ˆBB ˆ/p‚‰ Ta(tt-ft)
ˆ/a‰‡ ˆ/p}a ˆ/a‰‡ ˆ/p}a Stu
o ˆ/a‰a ˆ/p‚‡ o ˆ/a‰y ˆ/‚p‡ Popu
ˆ/ˆya ˆ/p‰q ˆ/ˆya ˆ/p‰q Vadd
ˆ/}aq ˆ/q‡ˆ ˆ/}aq ˆ/q‡ˆ Mob
ˆ/p‚‚ o ˆ/ˆˆB ˆ/p‚‚ o ˆ/ˆˆB Bed
$ 0 $ & 1( =* c?! P#< + Z, . + -R } P&8

! =* >? #! .<
(&B 9C& D) 9 &( ! #4@
+#I y P&8 N -? (O . X? E& $ L ‚ 3 . y = -< =7 – = . y ? 4 .$ †K +
S? $/ +#I PAFT & ? 3 = Popu83 #6 . ? – = 3 8&( =?,I$ $/ Stu83 I< JK /8 -* yq $ F –  0&$ & $37 +AI$ = /#H +*< 0/ +$&@ 53 Vadd83 I<
K $/ Bed83 = + <I $/ Mob83
=3 ) =3 Ta I< JK ‘4
-#?@ Ca & ( Taft 8&( =3 & Tatt $&& 37 M? ?3 & X?& .# ( C -?< )

a‡/Bpp a‡/p‚p F +7
%pp 3 %pp 3
( F )
‘ !” #$%& ‘ !” #$%& t +7

%pq s<C %pq s<C ( t )
ˆ/qq‰ ˆ/qqp ( R2 ) / c?!
a/qˆˆ a/q}} =4& o &$
& « /8 & R# ?3 ‘HF( » =#. P& . ‘H ? .$ = « ” & C G ‘HF( » =#. Z&$ . D . P 3 +7 H . 4 9?„ C% $ !” )*T $# P 8 ? # .$$ *3 @ ” & C # !” TU #?7 WK 8 $#I .
. %/ I< $ S?
y N S? !” D”4 0 / -C $ #/? ) . 9#> 8 M? 3 + †K . ” & C G ‘HF( & (SE) /8 & R# ?3 ‘HF(
-HC P & $$* +%0< 1( =* 5& – ((MC)

1- Enter
! “# ?
. 9#> 3 + †K . #% 0 :† 9#> 3 + †K . #% R0 4 ? $
+ +%0< ?t wI Z* – Z* =* 5& – . :

PATT=109.057+132.373SE+73.316MC
PAFT=108.903+133.962SE+ 73.592MC

– $&& S? $/ A PATT <) ‘n$/ $ S? $/ +#I PAFT & ? 3 = & R# ?3 ‘HF( SE ? – = 3 8&( . ” & C G ‘HF( MC & /8 c?! P#< + Z, 37 M? ?3 & X?& -A . + -R ‡ P&8 $ 0 $ & 1( =* #% 0 c?! $ -[C; @ ‡ P&8 $ -< $ #/ $ – $ . 9#> 3 + †K . +#I @ =4& – &$ =37 -, -< =7 ! +$ ($ ] & $8& Z. A -< y 3 *@ ?$”
0% 1 + +%0< ‘n$/ & L
.# -4 & L +##< %

! =* >? #! .H #3 )I J4 =* KL- )3 #4@

B}/}py B‡/‚qq F +7
%pp 3 %pp 3
( F )
t +7

%pp 3 %pp 3 ( t )
ˆ/qyˆ ˆ/qyq ( R2 ) / c?!
y/ˆyˆ y/ˆqy =4& o &$

+ +%0< L #O 1( =* P k } ?3 :$
=? S? !” #% + +%0< 0 -[C; @ } P&8 $ ->#6 L #O 1( =* 5& – ) -0& +##< % 0% 1 (L – 3 +$ -[C; @ B P&8 3 . $ 0 & # -4 & L 5& – ) -0& #% + +%0< 0 0% 1 (Z* – Z* L #O 1( =* -[C; @ ‡ P&8 3 .# -4 & L +##<% 9#> 3 + †K . #% + +%0< 0 #% 0 c?! -< $ =I } P&8 ?$” – 5& – L #O 1( =*) -0& -, -< =7 ! +$% $ #/ $ 3 ( $ (L -< y 3 < ?$” +#I @ =4&– &$ =37
+ +%0< 0 & L ($ ] & $8& A
.# -4 & L +##< % 0% 1
#O 1( =*) -0& #% 0 :W
( Z* – Z* 5& – L
5& – 0& -0& #% R0 4 ? $ : + +%0< ?t wI Z* – Z* =*
PATT =−799.061+ 0.096Popu + 58.303Tatt
PAFT =−945.512 + 0.097Popu + 63.859Taft
– $&& S? $/ A PATT <) ‘n$/ $ S? $/ +#I PAFT & ? 3 = Popu83 #6 . ? – = 3 8&( $&& =3) =3 Ta & I< JK /8 .#4 ‘n$/ H (Taft 8&( =3 & Tatt # $ -[C; <)0  0 $ -< -A ? $&&) =3 & I< /8 . + ~)C -” & + 0 $ (8&( P#< + Z, 37 M? ?3 & X?& . + -R B P&8 $ 0 $ & 1( =* c?!

! =* >? #! .F
(>G 9! >G D) 9 &( ! #4@

‡y/pB‰ ‡B/y‚B F +7
%pp 3 %pp 3
( F )
t +7

%pp 3 %pp 3 ( t )
ˆ/‚ya ˆ/‚ya ( R2 ) / c?!
y/yp‡ y/}‚‚ =4& o &$

#% 0 c?! -< $ =I B P&8 ?$”
(Z* – Z* L #O 1( =* 5& ) -0& – &$ =37 -, -< =7 ! +$ $ #/ $ – $ $8& Z. A -< y 3 *@ ?$” +#I @ =4&
+ +%0< ‘n$/ & L ($ ] &
.# -4 & L +##< % 0% 1

1- Stepwise
@ 1 # 156 %() ./ ‘1& , ‘;<& *)

Li, Guilin., “Intercity Travel Demand : A Utility Consistent Simultaneous Trip Generation and Mode Choice Model” Interdiciplinary Program in Transportation, New Jersey Institute of Technology, 2004.

Ortuzar, Juan de Dios, Willumsen, Luis G., Modelling Transport, John Wiley and Sons Ltd. ,England, 2001.

Khisty, C., Jotin, Lall, B.Kent “Transportation Engineering (An Introduction)” Second Edition-PrenticeHall International, Inc, 1998.

Wunesch, Karl L., Factor Analysis, East Carolina University, Departmant of Psychology, Statistical Help Page, 2006.

Wunesch, Karl L., Principal components Analysis, SPSS, East Carolina University, Departmant of Psychology, Statistical Help Page, 2005.

Abdi, Hervé, Factor Rotations in Factor Analysis, Encyclopedia of Social Sciences Research Methods, In: Lewis-Beck M., Bryman, A., Futing T. (Eds.), Thousand Oaks (CA): Sage, 2003.

&d $ L #O +$$ ” ..C [‚]


تحقیق admin A 10 1 104 906280c 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید