&! #$% !”

دانلود پژوهش admin A 10 1 139 976e259 1

Ni-B-Tl !

,

&'( $% !” # ,Ni-B-Tl : -11; 0 12 3* 4 5 6″ ) 7 8 90 : Ni-B-Tl / .+* – )* ? C D E* +F* G =B*A 4@ . – <=* -11; 12 8> 4=? 2 +> 0 = * G -JF .+% 7 * ” 4 <=” ? ” ” 8> H G6I? . * 1 * N -15 6IK C 1F ? C L LM 0 4 9F 5 E* L?9? QR* H 6I? -95 A? Tl G8> 4=? ; L% P L 15″ K? 4 K “N O =? ” A% 1S95 5 6I? ? C A% 8> H ? C ” A% .1; )” =B*A G ” A% . ” A% 6I? ? C 5 8> H ? C 5 XRD UV> .1″ 5 GKA% ? T 2 =B*A ,5 ” A% L=% A% U 5 8> G6Z? U 5 % M WXY˚C U ” +F * : 49 0 4 9F 2 +> 0 5 % M 6> L ?” =B*A A% .5″ K? (NiB NiB) 6Z?
. 6I? 5

8> ]H ]6Z? G :
]+* V U 5 ; U l )Dm ” G)Z?=Z> G) k% ?N U )” L; ? M U ” .[`]b U 5$% G)1; U 5$% ,5N )” L9M G; /
:=*J LK G3A1″ Gp” GN U 5o >N 31″>N GA? n? .[b q] 8 ? A/ l + * C ” =1=*N A? n? 5$% .? N R” +” ” L ? L 1=l5 QR* =B* > ? $ L +” ” 5$% ?N QR* =B* A% 9P .1=l? r* 1″ L +” ” r . – <=* 0 4 9F 9? L 5$% s? =B* A% * – =>=I> 5 ,CVD t L ” L ?- Ni-B-Tl 5 t – <=* ” .
$ =B* / L9M N # B
.[v c u] +* t=l L +1I +” BP 1 +<l%w5 -11 0 L 6I? / -11 0 – <=* L 6 9 1 +* L= +95 C A” I ,[c u] +* L=% A% 4 5

.
_* 6Z? :=> ; U ZK ^K; 2 d # B K – <=* `abc ! * ? ! # B .+* – L N ER” U : 12 , * 6 ” +” ” )=B* d M # B .” 7 – <=* ” )*1″ M – <=* – / 6Z? U K 5 ” G? -; U U 5 ; ef” ” .? U – – V M Ni-B-Tl Ni-B Gh i G:=*J G) 9 G)9= j 1C :6″ 5

/ / :
// :
madjid_abdeli@sut.ac.ir )&'( $% “# !
parvini@sut.ac.ir -.01 )*+ , !
khosroshahi@sut.ac.ir
(3 45 /67 8 /0 ( 1 (2 ()* +,- ‘

(`1)
2+4−−2−22 ↑
2Ni + BH + 4OH = 2Ni + BO + 2H O + 2H

(z1)
4Tl+ + BH4− + 4OH− = 4Tl + BO2− + 2H O2 + 2H2 ↑

(q1)
BH4− + 2HO B OH2 = 2 + 2− + 5H2 ↑

(b1)
BH4− + 4HO BOH2 = () +4− 4H2 ↑

( u1)
BH HO4− + 3 + + 2HO HBO2 = 33 + 4HO2 G3* 4 5 _* – 0 6I? 4 *
.+* N * L +” ” ? ” G 5-11 0 =9″ 3* 4 5
” LI> 0 1 35% 4A% y 0 =I> x
.[v c `] +* z 3* +<l%w5 4 5 8 |/c L ? K? ? I95 [x] $ N LI> 0 G+* % 6I? 8 T 0 3* .+* 8$ 3* +<l%w5 8 u 6I? 7 95 0 . )” – <=* 5 -11; 0 1; L :9; U : L * L A% U _% GE* 6ZK }r* ” A” ” ,? )” )1 6 7 U D E* +F*
6Z? 0 ? )” j9M !” U; 4 ~ QR* U
.11; )” UM ?N QR* U 5-11 L?9? ! A1 = ” E* 4=? L ? K? ? I95 [c] I? * .1=l5 }* 1″ l
+F* y0 / }* 1″ L1A .15″
L ” }* 1″ 0 4 9F – <=* 5
4 9F L K? [a]p?$ .[bz] A% $ ” = * * * 4@ G 5 ” 0 .” L A% = 1rli €F _% -I? /]q|| ºC ) ” (L=<5 q|]b|) 4″ 1 0 4 9F
5N 6Z? -1; A l 4 ~ 6IK +F L z||
.[a] ” A% =B*A ”
n? q`c $% QR* Ni-B-Tl o >N * ?% 4 L ? -K? L2> R” L +* FP” A?
. L1″ QR* Ni-B-Tl o >N / G 8 /? e5 -11 0 12 3* 4 5 – <=* q`c A? n? $% ” @ N = * * -11 12 8> 4=?
” ” 4@  * G 8> H 4A%Lr
.+* E* +F* } G=B* 8 90

.
L AISI q`c A? n? $% p1M ) 5 L?9? “N 8 /? U 1i 2 5 L?9? QR* . – <=* =”” b|×`|×` 2 8> ? .+* 8> 4=? – <=* $ DE*
A? 4 5 0 8 90 / -JF
.[b]15″ A%
E* L /1″ -11 1F L 8> 4=? – <=*
Ni-B-Tl L* 6IK Tl “A95 L=? <” @ 8> M G” .[a c]” A? 5  +< = }r* LI 6I? 8 90 L=% 6IK 4 * L K? [a]p?$ -11 12 3* 4 5 N L %wt B 0 – – <=* -11 12 8> 4=? [v] 1K ,[b] I? * .1=l5 `]x %wt Tl |/u ]`| +” BP G5 ” A% L ? K? K? I95 s r 8 90 ” p G 9? A% R R
+F* L/=? G” 4 5 *l 4$f”
. ” 5 DE* ” A% +” BP DE* +F* x|]ax ºC 8 90 ” -” =7 .” 8 90 .1″ A% R R DE* +F* G ? r* 1″ 5  jP xuºC =9 “
5 6I? ? DE* +F* 5-11 2 +> 0 4 5 -11; 0 – / =B*A
30A” 4 r; * 3BP U 5l; M )? – r9* L0″ LA/ – ? 8 90 axºC $ “
z/uN * pw* L7 q 49 =* _* ))i . ‚ q ” 4″ =* /” L7 `u 49 (c|ºC U ” ) 8 * U >” } L )l; U . 8 /? L7 q| 49 %z| (_” U ” ) L7 z 49 %q| : ; } 5 !” . – <=* (u|ºC U ” ) L?  .[`|b`]”
xu 6I? 5 8 90 }* 1″ ” 1
< 8 90 L DE* C K1.+* axºC
:[`|`] 1 rF =%”

. L ` !M – L _
“# ! Ni-B-Tl
=B*A .1″ 6″ e “N +> 0 +9* L L?9? = * L/=? cu| HV _*=” R ( 5 2 ) +> 0 L?9?
.+*

دانلود پژوهش admin A 10 1 139 976e259 1

Ni

2.1
B

6.2
Tl

Ni – 2.7 B – 6.7 Tl

Ni – 3.1 B – 7.2 Tl

Ni

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

2.1

B

6.2

دانلود پژوهش admin A 10 1 139 976e259 1

Tl

Ni – 2.7 B – 6.7 Tl


دانلود پژوهش admin A 10 1 139 976e259 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید