دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1

Investigating Tool Wear Effect on Proportion Non-Conforming Control Chart

R. Noorossana & Ahmad Sadeghi

R. Noorossana, Department of Industrial, Iran University of Science & Technology
Ahmad Sadeghi, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Qazvin

دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1

Keywords ABSTRACT

Keywords ABSTRACT

Trend analysis, Statistical process control,
Correlation, Logistic regression, Fraction nonconforming, Control chart Statistical process control charts are generally designed assuming that when the process is in control the observations are independent and identically distributed (i.i.d.) over time. However, the assumption of independence is easily violated when a process inherently generates auto correlated observations. When traditional control charts are applied to such processes then the false alarm rate experienced would be higher than what is expected. Machining process, due to the tool wear out, usually generates auto correlated observations. If such phenomenon is not incorporated in the chart design then one should expect a pattern in the plotted observations that will eventually lead to false alarms from time to time. This paper discusses the application of logistic regression to model and eliminate patterns that appear on fraction nonconforming items chart because of tool wear.
Numerical results indicate significant improvements.

( !” #$%) ©

دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1

بررسی تاثیر فرسایش ابزار بر روی نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب

دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1

:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1


دانلود فول تکست admin A 10 1 63 8118067 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید