مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (914)

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?1-1-6-سوالات تحقیق?1-1-7-فرضیه های تحقیق?1-1-2-مفاهیم تحقیق?فصل اول- کلیات و مفاهیم?1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت? 1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?1-2-1-2-مسئولیت مدنی?1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?1-2-2-1-قاعده لاضرر?1-2-2-2-اتلاف?1-2-2-3-تسبیب?1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??1-2-3-1-نظریه تقصیر??1-2-3-2-نظریه خطر??1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??1-2-4-1-فعل زیانبار??1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??1-2-4-3-وجود ضرر??1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??1-2-4-3-2-مستقیم بودن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان مقالهپایان‌نامه ارشد b (915)

1-3-3-3 خواص ضد میکروبی گلپر…………………………………………………………………………………………………………………….91-3-3-4 خواص درمانی گلپر………………………………………………………………………………………………………………………………91-3-4 گیاه کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه1-3-4-1 سیستماتیک کلپوره……………………………………………………………………………………………………………………………..91-3-4-2 پراکندگی جغرافیایی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..101-3-4-3 خواص ضد میکروبی کلپوره……………………………………………………………………………………………………………..101-3-4-4 خواص درمانی کلپوره………………………………………………………………………………………………………………………..101-3-5 گیاه مریم گلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..111-3-5-1 سیستماتیک مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………………..111-3-5-2 پراکنش جغرافیایی مریم گلی……………………………………………………………………………………………………………111-3-5-3 خواص ضد میکروبی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان پژوهشتحقیق دانلود b (913)

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی25گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم27گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم29مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی30بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار30بند دوم : سرمایه گذاری خارجی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان فول تکست APME_Volume 11_Issue 1_Pages 149-160-1

بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده 3Cr2O بر خواص مکانیکی و رفتاراکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت 6 تولید شده به روش پاششپلاسمایی بر روی زیرلایه 738-IN مصطفی طهری1*،محمد گواهیان جهرمی2، محمد جهانبازی گوجانی2، محمد نجفی بیرگانی2مربی، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله APME_Volume 11_Issue 1_Pages 123-138-1

بررسی ایجاد پوشش کامپوزیتی NiAlCr اعمال شده به روش HVOF بر روی زیر لایه فولاد 37St مهران روستایی1، کامران امینی* 2 و3، احسان صائب نوری4 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته ،دانشکده مهندسی مواد، واحد Read more…

By 92, ago