مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانشگاهی APME_Volume 2_Issue 2_Pages 43-50-1

ارزیابی رفتارخوردگی تیتانیوم خالص تجارتی در محیطهای شبیهسازی شده بدن با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی امپدانس(EIS) فرهاد غروی1 و عبداﷲ افشار2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی استاد، دانشگاه صنعتی شریف تهران Farhad_gharavi@yahoo.com چکیده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پژوهش APME_Volume 2_Issue 3_Pages 1-8-1

تولید کامپوزیت TiC در زمینه آلومیناید نیکل بهروش سنتز احتراقی انفجاری علیرضا اسمعیلی علیآبادی1، علی سعیدی2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان A_Smaili@gmail.com تاریخ دریافت:23/1/87 تاریخ پذیرش:1/3/78 چکیده امکان تولید Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود فول تکست APME_Volume 2_Issue 3_Pages 9-19-1

بهکارگیری روشی نوین در اندازهگیری نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پ راش پرتو ایکس احمد منشی1، ستیا سلطان عطار٢ دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان A-monshi@cc.iut.ac.ir چکیده شرر با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پژوهش رایگان APME_Volume 3_Issue 4_Pages 41-48-1

بررسی خواص پوشش استلایت 6 ایجاد شده بهروش روکشکاری لیزر بر روی فولاد زنگنزن مارتنزیتی 420 AISI مرضیه ربانیخواه1، نادر نبهانی2 و محمود پیکری2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان استادیار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق APME_Volume 2_Issue 2_Pages 11-17-1

تأثیر فوق ذوب و دمای قالب بر عملکرد آندهای ریختگی فداشونده آلومینیمی مهدی امیدی1، رضا ابراهیمی کهریز سنگی2، بهروز شایق بروجنی1، اکبر منتظری3 و یزدان مختاری3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد استادیار، دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مدلسازی با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و بررسی تجربی نیروها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc گرایش مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی مدلسازی با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و بررسی تجربی نیروها در Read more…

By 92, ago