+0/+( -. ‘%+, )* ‘( & % ! “# $

!”#$ %&

,

#$%$ & ‘ ! ” :
5 67$/0 -6$ $8 9$!: ” .) -23$ /- .$/0 () * +,
>? ; #$%$ & ‘ 3 +< = -23$ /-.$/0 * +, B 3 C !$!: DE=& 5 DE ‘=& F ( .A -3@$ 7 H6I 0 7J -= ‘=& . D7< DG – % 3 #+ DE= H6I #$%$ & ‘ M7 KL 7 K> -23$ /-.$/0 * +, -.$/0 7 H6I “$%PQJ . < 0 H6I 73 M’ N+O H6I 7
F) TL (SAR< 9$; 7 M7 KL 7 K> -23$ /-.$/0 * +, -.$/0
.7J HJ0 -.$/0 7 KL U@ F) TV -.$/0 7 K> U@

. : !
#4( 6 ($ N(+ 1(, #4( !($ .[X]4 $ * *F-4″ !A-, !81 $ N+ O :F!(A ” T4-(&; ($ N+ “- ” *-; . $*1( :Q (LM6 %_` 6 L^ %ZB) * A>-; ” T4-(&; ($ N(+ :(F- I(” #4( !$ . ” 6 A( *6 b ” -; :Q $ !4Gc Ifd O ” g4- O$ .[e C_] “” “.6 62- !/d6 ( ( *F-4″ -, $ P” .( 1( *$ L6F- hi T4-&; $
*(G48$ ($ -; ” 1″2 “- < h %F .A”*- L $$ ijjj

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

.

.
($ # )$ $ *+ !”#$ %&$ ‘ (, -. !/# 0 ” 1″2( /. *3 4-
!6 “( !7(8 9($ :(4-&; (‘ 1″2 .4 $ *(-. !/#( ( !(A <(=- (>” 6 ?<=- $@ E “FG *4$ H, 6 I” *+J !$ .[DCB] $ * *((+ ((‘ :((4-&; !6((+ ( (-. #(( L”6’ .” K I” <$ $ # L. ” :4-&; (‘ -. !/# 0 $ :4-&; 4- E3 “, !”( !M ‘ N+ :F- F; G. “” !” O# %P+ !)$ !-” 6 1″” # L. $
.[S CR](G “(Q N(+ *(J ” !”( !M( * – ‘ O(4UGA 6 1 $ :4-&; !6+ !AT 6″ O 6 ” !” + ‘ VGQ L- W4 (, !(AT( *(+J ” *(P !(A’ 6(. %-

// // . !”
. , ,&’!” &! #$%
bidabadi@iust.ac.ir
.#!” !” # $ , , !( !)* #$%
m_sedighi@iust.ac.ir
,% & #&’ ,&!” +#
.
2 ! 5 -! ,23 2! +1
.
T4-&; $ 6 Ifd O “
%kS) 6 (LM6 %pq 6 L^ %kh) !/d- ” L6F- hi
1 !81 (LM6 %pS 6 L^ L; $ * 3 *J ‘- >” *3 $ 6 1″ *J f 6″ O$ P’ *4 – . L- +6 ” m 1 .[`]””8*- %3 # r=- $ # r=- * 6 ” g sP O- H8 !6 L$ *P ” P L; ” “7, P 2P $. md- E ” -; – .[Bt]”$ A# $$ L; !6, $
1″$ 62- >F $ -, 6″ O O- H8 “.6 P “
:”G 3d- $ $*- 6

37757169725

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

Sb = SL (>)
Af
Ac

+- Ac SL Sb L; ”
. $*- (*,) K +- Af 6 && Vf- K
( (&& K( ($ K 3 1″2 $ Ifd O “
( ( h ($ 1″2 $ 6 [hS]1 “$ h/Rk ” $$
. 1-; ” $
*4$$ 6 (H-; +- 1″ 6 P) “- -; :Q $ . ‘8 *$ “- 6 u= I’- -; 6< $ && :; + ” L; + 6 %F %- I’- H-; I’- -; :Q ” !$ %- . $*- Wf- T $ !” *>$6 L; !, 6 %F .” 4GA 6 && $ 3 . T !8 %d- .”” . !$ -; .4A 78 6 T/- %- . T %F 1 :Q 0F– $ :8 ijj ij “6+ $ gv ” )$ !Agv ” H4, cF- “.6 $ . ” -; !# *843wTA $ 6 *> 3 1,
H-; :Q 6 $ 0F– $ :8 ett “6+ gv
. ?# cF- !” Agv O ” I’ hi T4-&; gv 0+ $ R %F .A”*- L (LM6 %pq 6 L^ %kh) md- ” L6F 1-; ” $ 0F– $ :8 qx “6+ !7,W I + O4UGA . $*G y= %$ !7,W *4v + 6 ” L6F- hi T4-&; $ “G S%F
gv 0+ $ (LM6 %pq 6 L^ %kh) md .A”*- L

.
L l 6 k !A%F ” -; O ” 1″2 “- 1>” ” T4-&; $ ” “Q * 1 1″” T4-&; .” *- :Q md- ‘ ” -; . $* L. “Q 6 L, L-; )$ $ 1>” L, ” “. n, . *- 14, ! && ” $ 8 6 8 6 L. && !)$ ” %F 6 . “Q + O, G $ && ” O$4$ 6 ” *- V $ h/S $ 0/- O>4 T . “Q !$ .4* 6 !”$< 6 $ . 1 1″2 G-
T’ E P $ 1 7# 6< *4$$
.[hR]” *- !81

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

!” #$!%& .

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

!” #$!%& #( ) *+, !-% .’
+, !#$3 ?6 78# 9 ):; <# =>

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

CD% 34% 5 6!” &” .> (9@:!” %>B : 9=-) %B) 78 & 9:

$% “# .!
$ *>$6 L- >G _ 6 x %F !A”G ” gv H’ $ ” *- 1A- . $*- gv $ “- O .$*- H’ I + $*- N+ + %#” $ L^ 2 { H’
# ” N+ /. *’ L^ L; Q “
” H’ W’ $ 6 6 $ . $ – .”8* *4v !Ar=- ” “G *4$H, L*- )$ !Agv
Lw V6 ” .”” gv $ !G *>$6
H’ $ $ 3 )$ !Agv ” %- N+ /. # ” *’ L^ 7& $*-
gv H’ $ Q ” 6 “8*G
. ” A= *3
.

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

& 9: CD% 34% 0-K .J
: 9=) %B) : (9@:!” %>? : 9=-)%) FLM8
(9@:!” %>B

$ md- ” L^ H’ *$ !$ T e %F “G b f- O4UGA 6 L6F- Be T4-&; ” L6F- Be “G O ” . 1 $ 1GA -; (LM6 %_` 6 L^ %ZB) md-
(LM6 %_x 6 L^ %Zx) md- ” L6F- Be . 1-;

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Consentration(gr/m3)
SL(cm/s)

دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1

0

20

40

60

80

100


دانلود پژوهش IUST v19n3p85 fa 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید