دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1

Developing a Multi-Objectives Job Rotation Model for Minimizing Job Related Injuries in Industries

A.S. Kheirkhah & V. Deljoo

A.S. Kheirkhah, Bo-Ali-Sina Hamedan University
V. Deljoo, Bo-Ali-Sina Hamedan University

دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1

Keywords ABSTRACT

Keywords ABSTRACT

Job rotation,
Multi-
Objectives programming, noise, job severity, global criterion methods Working in noisy job shops and doing hard works reduce the efficiency of workers and the resulted injuries impose cost on such an industries. Since, there are different jobs and working environment within a factory, it is possible to reduce job related injuries through a suitable job rotation program. In this paper, we propose a model for determining the job rotation program; that is a bi-objective model applied to minimize daily noise exposure index as well as minimizing job severity index due to lost working days. The Global criterion “Lp- Metric” Method is proposed as the solution methodology. Finally, the model is applied in different cases and the results indicate better utilization compared to single objective models.

( !” #$%) ©

دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1

!
$%& ‘ ( $)*+ ” # !

دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1

:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1


دانلود رایگان فول تکست IUST v20n1p65 fa 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید