دانلود تحقیق IUST v21n1p25 fa 001 1

A Robust Optimization Approach to Resources Allocation in Maintained Systems

A. H. Shokouhi & H. Shahriari

دانلود تحقیق IUST v21n1p25 fa 001 1

Amir H. Shokouhi, PhD student, Industrial Engineering Department, K.N. Toosi University of Technology
Hamid Shahriari, Assistance professor, Industrial Engineering Department, K.N. Toosi University of Technology

Keywords ABSTRACT

Robust Optimization,
Availability;
Redundancy Optimization;
Maintenance Resources Optimization of maintenance resources to maximize the system availability is a major concern in different manufacturing systems. Therefore, a lot of effort is put to construct optimization models to reach the maximum availability level and to reduce the costs of lack of availability. However, despite these efforts, data uncertainty in the real world problems was neglected in proposed models which results models with sophisticated nonlinear constraints. In this article the budget uncertainty model of optimization is considered and its counterpart in resources allocation for maintained systems is presented. The proposed model takes into account the degrees of conservativeness to introduce a robust model of optimization. This model is capable of maximizing the availability for the maintained system under certain conditions. The capability of the model in controlling the effects of uncertainty is investigated by means of simulation studies and reasonable results concluded.

1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

æèíîçæŶƬūæƵŹŚưƃ ŶǀƫƺţŢƿźƿŶƯƹƖƿŚƴƇƾſŶƴƸƯƾƬƬưƫřƲǀŝƶƿźƄƳ’

ƾƴƟŢƃřŵŵŚƿ

ƾƴƟŢƃřŵŵŚƿ

ƹƽŹřŶƸĮƳƽŚƷƮŤƀǀſŹŵƖŝŚƴƯƆǀƈŴţŹŵŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŵźĪƿƹŹ
šřźǀưƘţ
ƽŹŚƿźƸƃŶǀưůƹƾƷƺĪƃƲǀƀůźǀƯř
ƵŶǀĪģƽŶǀƬĩšŚưƬĩ

Î
ƵŹřƺưƷ ƮŤƀǀſ ƾſźŤſŵ ŮƐſ ƂƿřżƟř ŹƺƔƴƯ ƶŝ šřźǀưƘţ ƹ ƽŹřŶƸĮƳ ƖŝŚƴƯ ƽŻŚſƶƴǀƸŝ ƶƫŚƀƯ
ƲƿŶŝ .Ţſř Ƶŵƺŝ ƾŤƘƴƇƞƬŤŴƯ ƽŚƷƮŤƀǀſ ƾůřźƏ ƶƇźƗ ƱŚƤƤŰƯ ƹ ƱřźĭƂƷƹĦě ƶūƺţ ŵŹƺƯ
ŮƐſ ƲƿźŤƄǀŝ ƶŝ ƾŝŚǀŤſŵ ŢƸū ƽŻŚſƶƴǀƸŝ ƽŚƷƩŶƯ ŢųŚſ ƽřźŝ ŹŚǀƀŝ ƽŚƷƁLjţ Ŝǀţźţ ŢſřƾƫŚůŹŵƲƿřŢſřƶŤƟźĭšŹƺƇƱōŵƺŞưĩŻřƾƃŚƳƽŚƷƶƴƿżƷƂƷŚĩƶŬǀŤƳŹŵƹƾſźŤſŵ ŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝ
ƾſźŤſŵŮƐſ ƾƟŚƋřŌřżūřƽŻŚſƶƴǀƸŝ šřźǀưƘţƹƽŹřŶƸĮƳƖŝŚƴƯ

ííëççƩƺƇƹŲƿŹŚţ ííæçæíŜƿƺƈţŲƿŹŚţ
Shokouhi@dena.kntu.ac.ir ƾſƺƏƲƿŶƫřźǀƈƳƶūřƺųƾŤƘƴƇƵŚĮƄƳřŵƖƿŚƴƇƾſŶƴƸƯƵŶƨƄƳřŵƽźŤƧŵƽƺŬƄƳřŵƾƷƺĪƃƲǀƀůźǀƯř
hshahriari@kntu.ac.irƾſƺƏƲƿŶƫřźǀƈƳƶūřƺųƾŤƘƴƇƵŚĮƄƳřŵƖƿŚƴƇƾſŶƴƸƯƵŶƨƄƳřŵŹŚƿŵŚŤſřƽŹŚƿźƸƃŶǀưůźŤƧŵ
ƽŹŚƿźƸƃŶǀưůƹƾƷƺĪƃƲǀƀůźǀƯřƽŚƷƮŤƀǀſŹŵƖŝŚƴƯƆǀƈŴţŹŵŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŵźĪƿƹŹçë

1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

ƶŝŚƿƹŵƺƃƾưƳƵŶƿŵŚƷƁLjţƲƿřŻřƪƇŚůŪƿŚŤƳŹŵŚƯƱƺƯřźǀěƽŚǀƳŵŹŵŵƺūƺƯŢǀƘƐƣƭŶƗƶĩ ƲƿřŹŵŶƳřƶŤƟźĭƪĪƃƽřƵŶǀĤǀěƾƐųźǀƛƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯŚŝƾƿŚƷƩŶƯŢƿŵƹŶŰƯƲƿřƩŚưƗřŢƬƗ ƪƿŚƀƯ ƶŝ ƩŚưƗř ƪŝŚƣ ƶĩ ŹřƺŤſř ƽŻŚſƶƴǀƸŝ Źŵ ƽřƶūŵƺŝ ŢǀƘƐƣ ƭŶƗ ƩŶƯ ƶŝ ƶūƺţ Śŝ ƶƫŚƤƯ ŹřƺŤſř ƩŵŚƘƯ ƩŶƯ ŵŹřŵ řŹ ƽŹŚĩƶƔƟŚŰƯ ƶūŹŵ ƮǀƔƴţ ŢǀƬŝŚƣ ƶĪƳō żǀƳ ƹ ŶƃŚŝƾƯ ƽŻŚſƶƴǀƸŝ ŮƐſƱŵźĩƶƴǀƄǀŝƾƿŚƳřƺţƩŶƯƲƿřŶƿŵźĭƾƯƶŗřŹřšřźǀưƘţƹƽŹřŶƸĮƳƖŝŚƴƯƽŻŚſƶƴǀƸŝƶƫŚƀƯ
ŹƺĩŸƯƽŚƷŢǀƘƐƣƭŶƗŹƺƌůƎƿřźƃŹŵƱōƾƿŚƳřƺţŶƃŚŝƾƯřŹřŵřŹƾƘƐƣźǀƛƎƿřźƃŹŵƾſźŤſŵ ŵƺưƳƪƇŚůƾŝƺƬƐƯŪƿŚŤƳƹŢƟźĭŹřźƣƪǀƬŰţƹƶƿżŬţƹƾſŹźŝƱƺƯŻōŵŹƺƯƽŻŚſƶǀŞƃĨưĩƶŝ

ŻřřŶºŤŝřƩƹřŵźºĪƿƹŹŹŵŵƺºƃƾƯƶŤƟźĭƵźƸŝƾƫŚưŤůřƽżƿŹƶƯŚƳźŝƹ ŚŞƣŚƘŤƯƹŵƺƃƾƯƾƃƺěƮƄģƩŶƯƽƹŹźŝŚƷƵŵřŵŢǀƘƐƣƭŶƗźǀŧŚţ ŢǀſŚƀůƪǀƬŰţŻřƵŶƯōŢſŵƶŝƽŚƷśřƺūźŝƲŤƃřŸĭƶŰƇƽřźŝ śƺųƪǀƬŰţƽřźŝƽŹřżŝřŚƸƴţŢǀſŚƀůƪǀƬŰţŚƯřŵŵźĭƾƯƵŵŚƠŤſř ÏŹřƺŤºſřƽŚºƷśřƺūŶǀƫƺţƽřźŝƱōŻřƱřƺţ ƾưƳƹŢſřśřƺūƱŵƺŝ ŚºƷźŤƯřŹŚěƽƹŹźºŝŢǀſŚƀůƪǀƬŰţƭŚŬƳřƱōźŝƵƹLjƗŵźĩƵŵŚƠŤſř ƾºƘƐƣźǀƛƵŵřŵƽŵŚºƿŻŵřŶºƘţƶºŝƶĩƾƿŚƷƩŶƯŹŵƱŚƯżưƷŹƺƏƶŝ
ƶºƯŚƳźŝ>æè@ĬƿżŤƳřŵæîêåƶƷŵƎſřƹřŹŵŶƃŚŝƾưƳƾƬưƗŶƳŹřŵ ƭŶºƗƱŵźºƧƩŶºƯƽřźºŝŵźºƨƿƹŹƦºƿƱřƺºƴƗƶŝřŹƾƫŚưŤůřƽżƿŹ ŚºƷźŤƯřŹŚěƽźǀĭŹřŶºƤƯƽřźŝŵźĪƿƹŹƲƿřžŵźƧƾƟźƘƯŚƷƵŵřŵŢǀƘƐƣ ƱŵƺºŝƶºūƺƯƹŵźºǀĭƾƯźƔƳŹŵřŹƞƬŤŴƯšLJŚưŤůřŚŝƾƿŚƷƺƿŹŚƴſ ƶºſŵƺºƃƾºƯƱŚºǀŝžƳŚƃƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯŻřƵŵŚƠŤſřŚŝśřƺūĨƿ ƖƿŻƺţƖŝŚţŢųŚƴƃƞƫřŵŹřŵŵƺūƹŵźĪƿƹŹƲƿřƽřźŝƾƬƇřƪƨƄƯ ŵŶƗŚƷƖƿŻƺţƲƿřŻřƶƧƾƿŚƷƺƿŹŚƴſƱŵźƧƽŵŶƗƶŬǀŤƳŹŵƹŚƷƵŵřŵ ƶƫŚƀºƯƱŵƺºŝśŶŰƯƾĭĦƿƹžƳŚƃƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯśŶƳźǀĭƾƯ ŶºƿřżƟřƾƯƽŵŚƿŻŹřŶƤƯƶŝƱōƾĭŶǀĤǀěźŝƹŵźŝƾƯƲǀŝŻřřŹƾƬƇř ŵŚºƿŻŚºŝƾƯƺŬƳšŹƺƇƶŝƵŶƯōŢſŵƶŝƽŻŚſƶƴǀƸŝƩŶƯŵŚƘŝřũƾţŚŞºſŚŰƯƽŚºƷƂƫŚºģƶºƧŶºŝŚƿƾƯƂƿřżƟřŚƷƺƿŹŚƴſŵřŶƘţƱŶƃ ƶºĩŢºſřƽŵźĪƿƹŹŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŵŵźĭƾƯŜūƺƯřŹƽřƵŶưƗ ƵŶºƃƾºƟźƘƯŚºƷƵŵřŵŢºǀƘƐƣƭŶƗŚŝƶƬŝŚƤƯƽřźŝźǀųřƽŚƷƩŚſŹŵ
ŚŝƶĩŢſřƽřƶƴǀƸŝƶŝĨƿŵżƳƽŚƷśřƺūƩŚŞƳŵƶŝŵźĪƿƹŹƲƿřŢſř
ƱŵźºĩźƔƳƝźƇƾưĩŚŝźĮƿŵšŹŚŞƗƶŝŶƴƃŚŝƶūƺƯƾƿLJŚŝƩŚưŤůř
ŻřŶƴĩƾƯƲǀưƌţřŹƵŶƯōŢſŵƶŝśřƺūƱŵƺŝƶūƺƯƝŶƷƖŝŚţŻř
ƶºĩƾƫŚůŹŵŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝƁźĮƳĨưĩƶŝƶƫŚƤƯƲƿřŹŵƹŹƲƿř ƾƯƾƘƐƣźǀƛŌřżūřƱŻƹƹƮŬůƶƴƿżƷƶŝƍƺŝźƯƽŚƷƵŵřŵƽƶǀƬĩ šřźǀưƘţƹƽŹřŶƸĮƳƖŝŚƴƯƽŻŚſƶƴǀƸŝƽƶƬŘƀƯƽŻŚſƩŶƯƶŝŶƴƃŚŝ
ŶºƃŶºƷřƺųƶºŤųřŵźěƮŤƀºǀſƱŚºƴǀưƏřŮƐºſƂƿřżºƟřƝŶºƷŚŝ ŽŚºſřźºŝƾºſźŤſŵŮƐºſƽŻŚºſƶºƴǀƸŝƶƫŚƀƯƾƯƺưƗśƺģŹŚģ ƱŚǀŝçƂŴŝŹŵƶƇLjųŹƺƏƶŝ[æç]ŚĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩƽŚƷŵŹƹŚŤſŵ ŮƐºſƽŻŚºſƶºƴǀƸŝŹřƺŤºſřƩŶºƯèƂºŴŝŹŵƹƶƯřŵřŹŵŵƺƃƾƯ ƹƽŵŶºƗƩŚºŨƯĨºƿƽƶºŗřŹřƶºŝéƂºŴŝŵŵźĭƾƯƶŗřŹřƾſźŤſŵ
ƪƯŚºƃêƂŴŝŢƿŚƸƳŹŵƹŵŻřŵźěƾƯƱōŻřƪƇŚůŪƿŚŤƳƽƶƀƿŚƤƯ
ŶƃŚŝƾƯƽŶƘŝšŚƘƫŚƐƯƹƽźǀĭƶŬǀŤƳ

2Robust ƶƯŶƤƯæ
ŹŵƲǀºſŶƴƸƯƽŚºƷƶºƛŶƛŵŻřƾĪƿƱřƺƴƗƶŝƾſźŤſŵŮƐſŵƺŞƸŝ ŚºŝƆųŚºƃƲºƿřŵƺºƃƾºƯƶŤųŚƴºƃƽŶºǀƫƺţƽŚƷƮŤƀǀſƾůřźƏ ĨºƿźƷƾſźŤſŵŮƐſƂƿřżƟřƹƺſĨƿŻřƾƟŚƋřŌřżūřƽźǀĭŹŚĪŝ
ŻřƽźºǀĭƵźƸŝƶģźĭŢſřŌŚƤţŹřƪŝŚƣźĮƿŵƽƺſŻřƮŤƀǀſŌřżūřŻř
ƲĪǀƫŵƺƃƾƯƮŤƀǀſƪĩƾſźŤſŵŮƐſŌŚƤţŹřŜūƺƯƾƟŚƋřŌřżūř ƾºůřźƏƽŚºƷƶºƴƿżƷƂƿřżƟřƮŤƀǀſƮŬůƹƱŻƹƂƿřżƟřŢƬƗƶŝ
ƹÎƾƿŚºƿŚěŵƺºŞƸŝźºĮƿŵƽƺſŻřŵŹřŵƾěŹŵřŹšřźǀưƘţƹƽŹřŶƸĮƳ ƮŤƀºǀſŌřżūřƾſźŤſŵŮƐſƂƿřżƟřƽŚŤſřŹŹŵƽŹřŶƸĮƳŢǀƬŝŚƣ ŮƐºſƽŻŚºſƶƴǀƸŝŜǀţźţƲƿŶŝŢſřźŤƄǀŝƽŹřŸĭƶƿŚƯźſŶƴƯŻŚǀƳ
ƹƮºŬůƱŻƹźºǀƔƳƾƿŚƷŢƿŵƹŶŰƯŢŰţƮŤƀǀſƪĩŹŵƾſźŤſŵ
ŢſřƝŶƷƲƿřƶŝƾŝŚǀŤſŵƵřŹŚƸƴţŚƷƶƴƿżƷ ƾºſźŤſŵŮƐºſƽŻŚºſƶºƴǀƸŝƽŚºƷƩŶºƯƪºůƹƾºůřźƏŢǀưƷř ƽŚƷƮŤƀǀſƽřźŝƞƬŤŴƯšŚǀƋźƟŢŰţƶĩŢƃřŵƱōźŝřŹƱŚƤƤŰƯ ƶºƬưūŻřŶºƴƷŵƶºŗřŹřƾƗƺºƴŤƯƪºůƽŚºƷƵƺǀƃƹŚƷƩŶƯƽŶǀƫƺţ ƶŗřŹřƾƟŚƋřŌřżūřƶƴǀƸŝƆǀƈŴţŹŵƾƠƬŤŴƯƽŚƷƁƹŹƶĩƾƳŚƤƤŰƯ ƲŤƟŚºƿŵŹƺºƯŹŵŵźĩƵŹŚƃř[æ]ŚĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩƶŝƱřƺţƾƯŶƳřƵŵřŵ ƾºſźŤſŵŮƐºſŹŵŚºƷƱōźºŧřƹƽŹřŶºƸĮƳŢǀƬŝŚƣƹƾƿŚƿŚěƶƴǀƄǀŝ ƹŹŚººƯƺĩƱƺººģƾƳŚººƤƤŰƯƽŚƷŵŹƹŚŤººſŵƶººŝƱřƺººţƾººƯƮŤƀººǀſ [é]ƱřŹŚººĪưƷƹƱƺƀººƴǀŝřŹ[è]ƪººŞĜƯŚĩƹƱƺŤƴƿŚººě[ç]ƱřŹŚººĪưƷ ƹîí]ƾĪƀºƳŚǀƴƀǀƫƹƲǀºŤǀƫƹ[ì]ŢǀưſřƹŢƿƺĩ[ëƹê]ƲǀŤƫ ŮƐºſƽŻŚſƶƴǀƸŝ[ææ]ŚĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩŢƿŚƸƳŹŵŵƺưƳƵŹŚƃř[æå
řŹƽŹřŶƸĮƳƹźǀưƘţƽŚƷŢǀƫŚƘƟƹƾƟŚƋřŌřżūřƆǀƈŴţŚŝƾſźŤſŵ
ƽŻŚºſƶºǀƴƸŝ[æç]ŚºĪƫřƹŚĩƹƹźŤºſŚĩŚŤſřŹƲǀưƷŹŵƹŶƳŵřŵƎƀŝ
ŶƳŵźĩƾƟźƘƯřŹƽŶǀƫƺţƽŚƷƮŤƀǀſŹŵƽŹřŶƸĮƳƹźǀưƘţƖŝŚƴƯ ƵŹŚƃřšŚƤǀƤŰţŹŵƽŻŚſƶƴǀƸŝƽŚƷƩŶƯŹŵƾſŚſřšŚǀƋźƟŻřƾĪƿ ƱōƶºŝƍƺºŝźƯƽŚƷƶƴƿżƷƹƖŝŚƴƯƱřżǀƯƲŤƟźĭźƔƳŹŵƾƘƐƣƵŶƃ ƾºƘƣřƹƎƿřźƃŹŵŚƷźŤƯřŹŚěƲƿřŻřƽŹŚǀƀŝźƿŵŚƤƯƶĩƾƫŚůŹŵŢſř
řŹźƿŵŚºƤƯŻřƽřƵŻŚºŝƢǀƣŵŹřŶƤƯĨƿƽŚūƶŝƹŶƴƃŚŝƾƯƾƘƐƣźǀƛ
ŶƴƷŵƾƯƅŚƈŤųřŵƺųƶŝ
ƽƶºƴǀƸŝśřƺūŚƷƵŵřŵŢǀƘƐƣƭŶƗŢƬƗƶŝŵŹřŵƱŚĪƯřŜǀţźţƲƿŶŝ ƽřźºŝĨǀſLjĩƽŚƷƁƹŹŹŵŶƴƃŚŞƳƶūƺƯơƺƟƽŚƷƩŶƯŻřƪƇŚů
ŢǀſŚƀºůƪǀƬŰţƽŚƷŵźĪƿƹŹŻřŚƷƵŵřŵŢǀƘƐƣƭŶƗƲŤƟźĭźƔƳŹŵ

1Reliability
çìƽŹŚƿźƸƃŶǀưůƹƾƷƺĪƃƲǀƀůźǀƯřƽŚƷƮŤƀǀſŹŵƖŝŚƴƯƆǀƈŴţŹŵŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŵźĪƿƹŹ

n reci creci  n qi T  yicmi  CM ë
i1i1
ƽƵŶºƴƷŵƱŚƄºƳ y i ƾůLjƇřšřźǀưƘţƖŝŚƴƯƱřżǀƯreci ƱōŹŵƶĩ ƾůLjºƇřźºǀưƘţƖŝŚƴƯƽƶƴƿżƷcreci  i ƮŤƀǀſźƿŻŌřżūřŵřŶƘţ
qi T  ƹ i ƮŤƀ ǀſź ƿŻŹŵƾůLj Ƈřšřź ǀưƘţƽƶ ƴƿżƷ cmi
ƱŵƺºŝƾƿŚºưƳƉźºƟŚºŝƶĩŢſř i ƮŤƀǀſźƿŻŌřżūřƾŝřźųƩŚưŤůř
ŢſřƶŞſŚŰƯƪŝŚƣìƽƶƫŵŚƘƯŻřƱōŹřŶƤƯŚƷƾŝřźųƖƿŻƺţ
qi T 1eiT
ì
šřźºǀưƘţƖŝŚºƴƯƂƤƳƱŵřŵƱŚƄƳŹƺƔƴƯƶŝ[æç]ŚĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩ Ƶź Ƹŝ I ƾĭŵźƄ ƟƆųŚºƃŻřƾ ſźŤſŵŮƐ ſƽƹŹź ŝƾůLj Ƈř
ŹŵšřźºǀưƘţƱŚƯŻƲǀĮƳŚǀƯƂƷŚĩŹřŶƤƯƽƵŶƴƴĩƱŚǀŝƶĩŶƳřƶŤƟźĭ ƶŤƟŚƿżĩźưţƾƇŚųŌżūƽƹŹźŝƖŝŚƴƯŶƇŹŵæååƶĩŢſřƾƐƿřźƃ
řŹ d  i ƮŤƀǀſźƿŻŌřżūřŵŚưŤƗřŢǀƬŝŚƣŢŞƀƳŜǀţźţƲƿŶŝŶƴƃŚŝ
i
ŶƿōƾƯŢſŵƶŝíƽƶƐŝřŹŻř
di  I 1reci  1 d1i í
šřźºǀưƘţƖŝŚºƴƯŻřƶºĩŢſřƾƳŚƯŻŹŵŵŚưŤƗřŢǀƬŝŚƣŢŞƀƳ d1i ƶĩ ƢºǀƠƬţŚºŝŜºǀţźţƲƿŶºŝŢºſřƵŶƄºƳƶŤƟźĭƽř ƵźƸŝĢǀƷƾůLjƇř
Ĩ ƿƾºſźŤſŵŮƐºſ[æç]ŚºĪƫřƹŚĩƹƹźŤºſŚĩíƹçšLJŵŚºƘƯ ƖŝŚºƴƯƹŌřżūřƲƿřŵřŶƘţŻřƾƘŝŚţƱřƺƴƗƶŝřŹƾƟŚƋřŌřżūřŚŝƮŤƀǀſ
ŶƿōƾƯŢſŵƶŝîƽƶƐŝřŹŻřƶĩŶƴŤƟźĭźƔƳŹŵƾůLjƇřšřźǀưƘţ
944486148459

n 1 yi  î
AS  i1 11 I 1reci 1d1i  
1258299439536

ŵƺŝŶƷřƺųźƿŻšŹƺƇƶŝƶƿŚěƩŶƯƵŶƃƵŵřŵšŚŰǀƋƺţƶŝƶūƺţŚŝ max AS in1 11I 11reci 1d1i yi   
sto.: n ci yi  C
i1
n wi yi W
i1æå
n vi yi V
i1
n recicreci n qi T yicmi  CM
i1i1
n reci 1
1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017

i1
yi N reci  0 i
i
ƾſźŤſŵŮƐſƽŻŚſƶƴǀƸŝƶƫŚƀƯƩŶƯç
ƹƽŵŚƈººŤƣřƽźººǀĭƮǀưƈººţŶººƴƿōźƟŹŵ[æç]ŚººĪƫřƹŚĩƹƹźŤººſŚĩ ŮƐſƲǀŝƽƶƐŝřŹƪǀƬŰţŵźĪƿƹŹŻřƽźǀĭƵźƸŝŚŝƾƴƟƽźƿŸěƶǀūƺţ ŌřżºūřƱŵźºŝŹŚºĩƶºŝŵźĪƿƹŹƹƺſĨƿŻřŵŚưŤƗřŢǀƬŝŚƣƹƾſźŤſŵ ŮƐºſƽŻŚºſƶƴǀƸŝƩŶƯĨƿźĮƿŵƽƺſŻřƾƬƇřƮŤƀǀſŹŵƾƟŚƋř ƽŚƷŵŹƹŚŤºſŵƽƵŶºƳźǀĭźŝŹŵƩŶºƯƲºƿřƶºĩŶƳřƵŵřŵƶŗřŹřƾſźŤſŵ ƩŶºƯƶºĩŚºŬƳōŻřŶƃŚŝƾƯ[æê]Ʃƹƹƹ[æé]ŽŚţŹřƱƺģƾƳŚƤƤŰƯ ŹŵƶƿŚěƩŶƯƱřƺƴƗƶŝ[æç]ŚĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩƎſƺţƵŶƃƶŗřŹřƾƿŚƸƳ ŹƺºƔƴƯƶºŝƂºŴŝƲºƿřŹŵřŸƫŵźǀĭƾƯŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƶƫŚƤƯƲƿř ƲƿřƽźǀĭƪĮƃƽƵƺŰƳƶŝƶƇLjųŹƺƏƶŝƩŶƯƲƿřŚŝźŤƄǀŝƾƿŚƴƃō
ƹƹźŤºſŚĩƾſźŤſŵŮƐſƽƶŞſŚŰƯŹƺƔƴƯƶŝŵƺƃƾƯƵŹŚƃřƩŶƯ źºĭƱŚºǀŝ Ai ƱōŹŵƶºĩŶƳřƶŤƟźĭƵźƸŝæƽƶƫŵŚƘƯŻř[æç]ŚĪƫřƹŚĩ
ŵřŶºƘţƽƵŶºƴƷŵƱŚƄºƳ y i ƹ i ƮŤƀºǀſźƿŻŌřżūřƾſźŤſŵŮƐſ ŶƃŚŝƾƯ i ƮŤƀǀſźƿŻŹŵŌřżūř
A S  i n1 1  1  A i y i  æ
ƹŵƲǀºŝƱŚºƯŻŢºſřƵŶºƃƉźºƟŹƺĩŸƯƩŶƯŹŵƶĩƱōƶŝƶūƺţŚŝ ŢƃřŵƮǀƷřƺųřŸƫŶƴĩƾƯƽƹźǀěƾƿŚưƳƖƿŻƺţŻřƾƫřƺŤƯƾŝřźų

962766131175

1  1 y 
AS  in1  1  di  i  ç
šŹƺºƇƶŝƹŶƃŚŝƾƯ i ƮŤƀǀſźƿŻŹŵŵŚưŤƗřŢǀƬŝŚƣŢŞƀƳ di ƶĩ ƞºƿźƘţƮŤƀºǀſźºƿŻƱōƾŝřźųűźƳƹ źǀưƘţűźƳƲǀŝŢŞƀƳ ŚŝƶĩŢſřƮŤƀǀſƽƶƴƿżƷƪĩƽƵŶƴƴĩƱŚǀŝ èƽƶƫŵŚƘƯŵƺƃƾƯ
ƹŢſřƵŶƯōŢſŵƶŝŚƷƮŤƀǀſźƿŻŻřĨƿźƷŌřżūřƽŚƷƶƴƿżƷƖưū ŵƺƃƾƯƶŤƟźĭźƔƳŹŵŢƿŵƹŶŰƯĨƿšŹƺƇƶŝ
n
ci yi C è
i1
ƶºŝżºǀƳƮŤƀºǀſƪºĩƮºŬůƹƱŻƹƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯƶŝŚƄƯƢƿźƏƶŝ ŶƳřƵŶƃƾƟźƘƯźƿŻšŹƺƇ
n
wi yi W
i1 é
n
vi yi V
i1 ê
ŌřżºūřƶŝƍƺŝźƯƮŬůƹƱŻƹƶƴƿżƷƱřżǀƯŜǀţźţƶŝ vi ƹ wi  ci ƶĩ šřźºǀưƘţƽƶºƴƿżƷ[æç]ŚºĪƫřƹŚĩƹƹźŤſŚĩ ŶƃŚŝƾƯ i ƮŤƀǀſźƿŻ
ƾºƟźƘƯëŢƿŵƹŶŰƯƢŞƏřŹ T ŢŝŚŧƱŚƯŻƽřźŝƮŤƀǀſƾůLjƇř
ŶƳřƵŵƺưƳ
ƽŹŚƿźƸƃŶǀưůƹƾƷƺĪƃƲǀƀůźǀƯřƽŚƷƮŤƀǀſŹŵƖŝŚƴƯƆǀƈŴţŹŵŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŵźĪƿƹŹçí

ƽřƶūŵƺŝŢǀƘƐƣƭŶƗƩŶƯçç
ŢºǀƘƐƣƭŶºƗƩŶºƯƽřźºŝƽřƵŻŚºŝŢºǀƘƐƣƭŶºƗƩŶƯƎƿřźƃƶưƷ
ƾƳŚºſƺƳźƇŚƴƗƖưūƶĩšƹŚƠţƲƿřŚŝŢſřơŵŚƇżǀƳƽřƶūŵƺŝ ŶƃŚŝźŤƄǀŝƱōƶŝƍƺŝźƯ  ƪŨƯLJŚŝƱřźĩĨƿŻřŶƿŚŞƳ
ci ci ciic ic0,1 i, ic cæë
i
wi wi wiiw iw0,1 i, iw wæì
i
vi vi viiv iv 0,1 i, iv væí
i
cmi cmi cmiicm icm0,1 i, icmcmæî

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

i
creci creci creciicrec icrec0,1 i, icrec crec çå
i
ƽŚºƷŢºǀƘƐƣƭŶƗŚŝƾſŹźŝŵŹƺƯƶƫŚƀƯƽřźŝŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŹŵ ŚºŝřŹŵƺºūƺƯƽŚºƷŢƿŵƹŶºŰƯƶºĩŢſřƾŝřƺūƲŤƟŚƿƩŚŞƳŵƶŝơƺƟ
ƲºƿřŹŵřŹƝŶƷƖŝŚţƹƵŵźĩŌŚƋŹřŵƺūƺƯƽŚƷŢǀƘƐƣƭŶƗƶŝƶūƺţ
ŶƴĩƮưƿżĩŚƯŢƫŚů
ƾſźŤſŵŮƐſŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝƩŶƯè
ƶƿŚěƩŶƯƽřźŝŹřƺŤſřśřƺūĨƿƶŝƾŝŚǀŤſŵŹƺƔƴƯƶŝƶƫŚƤƯƲƿřŹŵ ƶºƿřŹřŵƺƃƾƯƶŤƠĭÏRMROƶĩƱōƩŵŚƘƯŹřƺŤſřƩŶƯÎMRO ŹƺƌůŚŝƝŶƷƖŝŚţŹřŶƤƯƱŵźĩƶƴǀƄǀŝƩŚŞƳŵƶŝƩŶƯƲƿřŵŵźĭƾƯ
ƑŚºŰƫƽřźºŝƶºƯřŵřŹŵŢºſřMROƶƫŚƀºƯŹřƺŤſřƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ
ƵŶƃƵŹŚƃřŵźĪƿƹŹƹŵŻřŹƺĩŸƯƶƫŚƀƯŹŵŚƷƵŵřŵŢǀƘƐƣƭŶƗƱŵźĩ ƮǀƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřŹřƺŤſřƽŻŚſƶƴǀƸŝŹŵ
ƽřƵŻŚŝŢǀƘƐƣƭŶƗƽřźŝŹřƺŤſřƩŶƯèæ
ƶºĩŢſřƝŶƷƖŝŚţŹřŶƤƯƲƿźŤƄǀŝƱŵźĩƶƴǀưĩƝŶƷŢƫŚůƲƿřŹŵ ƲºƿřŹŵƶºĩƲºƿřƶŝƶūƺţŚŝŶƃƶŗřŹř>æë@źŤƀƿƺſƎſƺţŹŚŝƲǀƫƹř
ƶƳřŹŚĩƶƔƟŚŰƯšŶƃƶŝŵŻřŵźěƾƯŢƫŚůƲƿźţŶŝƽŻŚſƶƴǀƸŝƶŝƁƹŹ
ŶƴĩƾƯƪưƗ ƽŚƷƵŵřŵƶưƷƽřźŝŢƫŚůƲƿźţŶŝƶĩŵƺƃƾƯƉźƟƁƹŹƲƿřƢŞƏźŝ ƩƺƈůƾſŹźŝŵŹƺƯƶƫŚƀƯŹŵźĮƿŵšŹŚŞƗƶŝŶƷŵƾƯűŹƾƘƐƣźǀƛ
1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:20 IRST on Saturday November 4th 2017


دانلود تحقیق IUST v21n1p25 fa 001 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید