متن کامل مقاله IUST v21n3p13 en 1

مروری بر مقالات و تحقیقات در زمینه زمانبندی کارگاه گردش کاری چندهدفه

ساسان تقدسی و فرید خوش الحان

کلمات کلیدی چکیده:

متن کامل مقاله IUST v21n3p13 en 1

زمانبندی ، در این مقاله مرور کاملی در زمینه تحقیقات انجام شده در باره زمانبندی کارگاه گردش کاری کارگاه گردش کاری ، چندهدفه ارائه شده است . مقالات مرتبط با این مسأله از سال 1986تا سال 2010 میلادی مورد
بهینه سازی چندهدفه ، مطالعه قرار گرفته و سپس گزارش تحلیلی ارائه شده است. مقالات بر اساس انواع توابع هدف،
مرور ادبیات فرضیات ساختاری مربوط به کارگاهها و نوع روشهای حل طبقهبندی شده اند. این مقاله میتواند به عنوان مرجعی مناسب برای پژوهشگران در حوزه زمانبندی، به ویژه مسائل زمانبندی کارگاه گردش کاری به حساب آید.
معیار کمینهسازی بیشترین مقدار: این معیار سعی دارد بیشترین مقدار از یک مجموعه توابع را کمینه نماید .
معیار کمینهسازی جمع مقادیر: این معیار به منظور کمینه کردن جمع مجموعهای از توابع عمل می نماید.
در ادامه به معرفی هر یک از این معیارها میپردازیم.

2 -1 معیار کمینه سازی بیشترین مقدار
1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

در این بخش، آن دسته از معیارهای minimax معرفی میشوند که در گزارشات و منابع معتبر مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. مرسومترین و مهمترین این معیارها، معیاری است که زمان تکمیل همه کارها را اندازهگیری میکند. این معیار با نماد Cmax نمایش داده شده و به آن زمان ساخت، میگویند .انواع توابع هدف مرتبط با این معیارها، عبارتند از:

زمان : Cj )Cmax = max j=1,,n{C j} زمان ساخت :Cmax • (ام j تکمیل کار
• ( n : تعداد کل کارها )

-1519229475

1. مقدمه1
در مقایسه با مسائل زمانبندی تک معیاره، تحقیقات انجام شده در زمینه مسائل زمانبندی کارگاه گردش کاری چنددفعه بسیار کمتر است. این امر در زمینه زمانبندی کارگاه گردش کاری محسوستر است. روشهای پیشنهادی جهت حل مسائل زمانبندی کارگاه گردش کاری چندمعیاره عمدتاًعمدتا بر اساس روشهای بهینه سازی تکاملی و همچنین روشهای جستجوی محلی، مانند روش های شبیه سازی تبریدی و جستجوی ممنوع می باشند 1[].
هدف از این مقاله، مرور مقایسهای و تحلیلی در حوزه مسائل زمان بندی کارگاه گردش کاری چند هدفه است که رویکرد اصلی در آن شناسایی زمینههای مختف تحقیقاتی در این حوزه میباشد.

2. توابع هدف در مدلهای زمان بندی
جهت ارزیابی برنامه زمانبندی می توان از یک یا چند معیار استفاده کرد، که این معیارها به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:
تاریخ وصول: 5/12/88 تاریخ تصویب: 26/3/89
ساسان تقدسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،sasan_taghadosi@yahoo.com دکتر فرید خوش الحان، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، نویسنده مورد مکاتبه ،khoshalhan@kntu.ac.ir
3. رویکردهای چندهدفه در مسائل زمان بندی با تأکید بر مسائل چندهدفه در حوزه زمانبندی، رویکردهای مختلفی جهت برخورد با توابع هدف وجود دارد که در ادامه تشریح میشوند.
Z : از این علامت وقتی استفاده می شود، که در مسأله تنها یک معیار مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد .
(Fl (Z1 ,…, Zk : از این علامت وقتی استفاده میشود که؛ همه K معیار موجود در مسأله در قالب یک معیار کلی که از ترکیب خطی محدب سایر معیارها، به وجود آمده است، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.
(Zu / Z1 , …. , Zu-1 , Zu+1 , …, Zk)ε : این علامت نشان دهنده رویکرد مربوط به روشهای محدودیتε می باشد که هدف از آن، کمینه کردن Z است، البته به شرطی که سایر توابع هدف با گرفتن یک مقدار مشخص، در حد بالا قرار داشته باشند.
(P (Z1 ,…, Zk : نشان دهنده یک تابع غیرنزولی از K تابع هدف موجود در مسأله است که باید کمینه شود.
(FT (Z1 ,…, Zk : نشان دهندهی یک تابع هدفی است که بیانگر فاصلهی حل، از حل ایدهآل می باشد. این فاصله، با استفاده از معیار چبیشف محاسبه می شود. حل ایدهآل معمولامعمولاً با توجه به شرایط و محدودیت های مسأله قابل دستیابی نیست.
(FTp (Z1 ,…, Zk : نشان دهنده تابع هدفی است که بیانگر فاصله حل، از یک حل ایده آل مشخص میباشد. و تفاوت آن با معیار FT، آن است که در این حالت، فاصله با استفاده از معیار چبیشف وزنی محاسبه میشود. باید توجه داشت که در این روش هم، حل ایدهآل قابل دستیابی نیست .
(FTpa (Z1 ,…, Zk : نشان دهنده تابع هدفی است که بیانگر فاصله حل، از یک حل ایده آل مشخص است. در این حالت ،فاصله با استفاده از معیار چبیشف وزنی الحاقی محاسبه میشود. باید توجه داشت که در این روش هم، حل ایده آل قابل دستیابی نیست.
(FS (Z1,…, Zk : نشان دهنده تابع هدف خاصی است که از یک حل ایده آل مشخص برای پیدا کردن حل مورد جستجو استفاده می کند. این روش در فضای رویکرد دستیابی به هدف جهت حل مسائل چندهدفه قرار دارد.
(GP (Z1, …, Zk : وقتی که برای هر یک از توابع هدف، یک مقدار آرمانی وجود داشته باشد می توان مسائل را با روش برنامه ریزی آرمانی حل نمود. در چنین حالتی از این نماد، استفاده

1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

Fmax: بیشترین زمان سپری شده در کارگاه
{Fj ) Fmax =max j=1,,n{Fj : مدت زمان در جریان سیستم بودن کار j ام)
Imax: بیشترین زمان بیکاری ماشینها در کارگاه
{Ii ) Imax =maxi=1,,m{Ii : جمع زمانهای بیکاری برای ماشین i ام ( ) m : تعداد کل ماشینها )
Lmax : بیشترین تاخیر {Lj) Lmax =max j=1,,n{Lj : مدت زمان تأخیر کار j ام)
Tmax : بیشترین دیرکرد {Tj) Tmax =max j=1,,n{Tj: مدت زمان دیرکرد کار j ام) • Emax : بیشترین زودکرد {Ej) Emax =maxj=1,,n{Ej : مدت زمان زودکرد کار j ام)

2 -2. معیار کمینه سازی جمع مقادیر
معیارهای از نوع minisum ، به دنبال کمینه کردن مجموع یک سری توابع هستند که در زیر متداول ترین آنها معرفی میشوند.

Ctotal ( C(: میانگین زمان تکمیل کارها (کل زمان تکمیل

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

128020513719

C =1∑n C j =1Ctotal (کارها
n j=1n
1649020144

CW: میانگین وزنی زمان تکمیل کارها
CW = n 1 ∑n WjC j
∑Wjj=1
j=1
( Wj : میزان اهمیت کار j ام از دید تصمیم گیرنده با توجه به معیار مربوطه)

Ftotal) F) : میانگین مدت زمان در جریان ساخت (کل زمان
90836726464

متن کامل مقاله IUST v21n3p13 en 1

F =1∑n Fj =

1Ftotal (در جریان ساخت
n j=1n

Ttotal) T) : میانگین زمان دیرکرد(کل زمان دیرکرد کارها)
157738413633

T =1∑n Tj =1Ttotal
n j=1n

51975073562

TW : میانگین وزنی دیرکردهاW = n 1 ∑n WjTj T
∑Wjj=1
j=1
Nt : تعداد کارهای دارای دیرکردNt =∑n U j
j=1
U j =0ifTj >0
1 ifTj ≤0
Idle : کل زمان بیکاری ماشینها idle =∑m Ii
i=1
2203774-17300

Etotal)E) : میانگین زودکردها (کل زمان زودکرد)
151643911023

E = 1 ∑n Ej = 1Etotal
n j=1n

(# (Z1,…, Zk: نشاندهندهی وقتی است که روش حل مسأله به دنبال پیدا کردن همه جوابهای بهینه پارتو است و در این مسیر از هیچ یک از روش های یکپارچه سازی و یا ترکیب توابع هدف استفاده نمی کند [1]. روشهای GP ،Lex ،Fl و # از کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر روشها، در مقالات و نوشتارهای مربوط به زمانبندی چندهدفه، برخوردارند.

4. انواع روشهای حل مسائل زمانبندی
برای هر مسأله زمانبندی، بسته به ساختار مسأله، نوع محدودیتها ،توابع هدف و دیگر مفروضات مسأله روشهای مختلفی برای حل آن وجود دارد. برخی از این روشها ساده و برخی دیگر ممکن است بسیار پیچیده باشند. در شکل1 میتوان طبقه بندی روشهای حل مسائل زمانبندی بر مبنای موارد مطرح شده در ادبیات موضوع و مراجع را مشاهده کرد.

میشود. این روش به دنبال بهینه کردن معیارها نیست، بلکه به دنبال حلهایی است که بتوانند مقادیر آرمانی به کار رفته در مسأله را ارضا نمایند .با این فرض، جوابها می توانند متعلق به مجموعه پارتو هم نباشند.
1268732040128Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 16:18 IRST on Saturday November 4th 2017

• (Lex (Z1,…, Zk: این عبارت نشاندهنده رویکرد لکسیکوگرافیکی میباشد که در آن هیچ تعادلی بین معیارها از نظر تصمیم گیرنده وجود ندارد و هر کدام از معیارها، از درجه اهمیت خاصی نزد تصمیمگیرنده، برخوردارند. در این حالت ،مهمترین معیار از نظر تصمیمگیرنده در رتبه اول قرار می گیرد و مسأله به منظور بهینه کردن آن حل میشود. در مرحله بعد به سراغ دومین معیار مهم از نظر تصمیمگیرنده رفته و دوباره مسأله به منظور بهینه کردن معیار دوم و با شرط بهینگی بدست آمده جهت معیار اول در مرحله قبل حل می شود و به همین ترتیب به صورت مرحله به مرحله به سراغ دیگر معیارها می رود. این کار تا زمانی که همه معیارها مورد بررسی قرار بگیرند، ادامه مییابد.

شکل
.1
طبقه

بند
ی

کل
ی

روش
های

مسائل

زمانبند
حل

ی

روش

زمانبندی

مسائل

حل
های

های
ایستا
های

روش

حل

مدل

حل

روش
مدل
های
پویا

های

)

تصمیم
گیری
Real time
(
های

روش
کلاس

ی
ک

ابتکاری
های

روش

قوانی

ن
توز
یع

سی
خب

ستمهای
ره

سی
استنتاج

ستمهای

فازی

سی

ستمهای

عامل
بر

مبتنی

شبکههای

عصبی

ری

برنامه
زی

پویا

روش

و

شاخه
کرانه

روش
صفحات

برش

ابتکاری

فراابتکاری

Gupta

Palmer

CDS

غیره

SA

GA

TS

ACO


متن کامل مقاله IUST v21n3p13 en 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید