International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2013)

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

-144144-24523

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

November 2013, Volume 24, Number 3
pp. 269-282

http://IJIEPM.iust.ac.ir/

Vendor Managed Inventory System in State of One Vendor and Multiple Retailers

*
H. Rasay ,Y. Zare Mehrjerdi , & M.S. Fallahnejad

Hasan Rasay, Industrial Engineering, Master of Science Student, Yazd University
Yahia Zare Mehrjerdi, Associate professor of Industrial Engineering, Yazd University Mohammad Saber Falah nejad, Assistant professor of Industrial Engineering, Yazd University,
Keywords 1ABSTRACT

1268732040127

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

Vendor managed inventory,
Game theory,
Stackelberg game theory,
Centralized supply chain,
Decentralized supply chain
Consider a supply chain that consists of one vendor and multiple retailers. We assume that the vendor procures product from an external source and sells it with the same wholesale price to the retailers. Demands in retailers’market are decreasing function of the price and vendor makes use a vendor managed inventory strategy. In this paper we propose model of supply chain in centralized and decentralized state. Supply chain performance in centralized state can be analyzed by mathematic optimization model while for analyzing supply chain performance in decentralized state use Stackelberg game. Finally, numerical analyses about the proposed models are done and performance of supply chain in centralized and decentralized state is compared.

© 2013 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 3, All Rights Reserved

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1

*
Corresponding author. Yahia Zare Mehrjerdi,
Email: Yazm2000@yahoo.com
-116839-1419564سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش

حسن رسایی، یحیی زارع مهرجردی* و محمد صابر فلاح نژاد

کلمات کلیدی چکیده:
فروشنده، محصول را از یک منبع تامین خارجی دریافت کرده و آن را با قیمت یکسان به خرده فروش ها می فروشد. تقاضا در بازار خرده فروش ها تابعی کاهشی از قیمت می باشد و فروشنده از رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین استفاده می کند. در این مقاله به مدل سازی این زنجیره تامین در حالت های متمرکز و غیر متمرکز خواهیم پرداخت. عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز را می توان براساس یک مدل بهینه سازی ریاضی تشریح کرد. برای تحلیل عملکرد سیستم در حالت غیر متمرکز از تئوری بازی استاکلبرگ استفاده می کنیم. در نهایت تحلیل های عددی در مورد مدل های ارائه شده، انجام گرفته و به مقایسه عملکرد زنجیره تامین در حالت متمرکز و غیر متمرکز تئوری بازیها،
تئوری بازی استاکلبرگ، زنجیره تامین متمرکز، زنجیره تامین غیر متمرکز
-137151381

مدیریت موجودی توسط فروشنده، زنجیره تامینی را در نظر بگیرد که شامل یک فروشنده و چندین خرده فروش است. فرض می شود که
خواهیم پرداخت.
-1371558838

7. مقدمه7
در این بخش ابتدا به ارائه مقدمه ای در مورد ساختارهای زنجیره تامین و مدیریت موجودی توسط فروشنده خواهیم پرداخت .
مقدمه ای در مورد تئوری بازیها و نقش آن در تحلیل عملکرد زنجیره تامین و سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده و همچنین نوآوری های جدید این مقاله ارائه خواهد شد .

7-7 . ساختارهای زنجیره تامین و مدیریت موجودی توسط فروشنده
در حالت ایده آل، تصمیم گیری در زنجیره تامین می تواند توسط یک تصمیم گیرنده مرکزی که به تمام اطلاعات لازم برای بهینه
تاریخ وصول: 3/6/39 تاریخ تصویب: 13/8/39
حسن رسایی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، Hasan.Rasay@gmail.com
*نویسنده مسئول مقاله: دکتر یحیی زارع مهرجردی، دانشیار، دانشکده
مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، Yazm2000@yahoo.com محمد صابر فلاح نژاد، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد،
شدن عملکرد سیستم دسترسی دارد، انجام گیرد. این موقعیت در حالتیکه تمام زنجیره تامین تحت کنترل یک تصمیم گیرنده باشد امکان پذیر است در این حالت زنجیره تامین را یک زنجیره تامین متمرکز3 می نامیم. با این وجود در حالت کلی نه تامین کننده و نه خرده فروش ها نمی توانند کل زنجیره تامین را کنترل کنند .
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

هر کدام از اعضای زنجیره تامین دارای اهداف و اولویت های خاص خود هستند و قبل از آنکه به بهینه شدن عملکرد کلی سیستم توجه کنند به دنبال بهینه کردن عملکرد فردی خود هستند. در واقع، هرگاه اعضای زنجیره تامین، نهاد های اقتصادی مستقل و جدا از هم باشند، به طور مستقل برای بهینه شدن عملکرد شان تلاش می کنند. در این حالت زنجیره تامین را غیر متمرکز5 می نامیم]1[. ساختار غیر متمرکز زنجیره تامین، منجر به اثر نهایی سازی دو جانبه6 و اثر شلاق چرمی می شود که در نهایت عملکرد زنجیره تامین را تضعیف می کنند]2و3[. بنابراین طراحی قرار دادها و استراتژی های مختلف برای نزدیک کردن
3 Centralized supply chain
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

117
عملکرد زنجیره تامین غیر متمرکز به حالت متمرکز، حائز اهمیتاست و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مدیریتموجودی توسط فروشنده یکی از این استراتژیهاست که در دو دههاخیر مورد استفاده بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است .
مدیریت موجودی توسط فروشنده، یک سیستم بازپرسازی کششی1 است که تامین کننده )فروشنده( را به پاسخ گویی سریع به تقاضای واقعی قادر می سازد. مدیریت موجودی توسط فروشنده یک سطح بالا از مشارکت بین فروشنده و خرده فروش را نشان می دهد که در آن فروشنده تصمیم گیرنده اصلی در مورد کنترل موجودی است. تحت این رویکرد، فروشنده در مورد سطوح مناسب موجودی هر کدام از محصولات و رویکرد مناسب برای کنترل این سطح تصمیم گیری می کند]4[.
شراکت2 در این سیستم دارای دو جزء اصلی می باشد: )1( مدیریت موجودی توسط فروشنده بر یک رویکرد متمرکز کنترل موجودی توسط فروشنده و با همکاری خرده فروش ها تمرکز دارد و) 2( فروشنده می تواند به اطلاعات مربوط به بازار مصرف و موجودی های خرده فروشانش دسترسی پیدا کند] 5[. براساس این رویکرد اجزاء پایین دستی زنجیره تامین )خرده فروش ها یا توزیع کنندگان( اطلاعات مربوط به تقاضا و قیمت فروش کالاهای خود را در اختیار قسمت های بالا دستی زنجیره تامین )فروشندگان، تولید کننده و یا تامین کننده( قرار داده و در عوض فروشنده وظیفه کنترل موجودی خرده فروشانش را به عهده می گیرد. با این استراتژی، خرده فروش ها از تمام هزینه های موجودی و یا بخشی از آن معاف شده و از طرفی دیگر فروشنده ) تولید کننده( با در اختیار داشتن تقاضای مشتریانمشتریانِ نهایی زنجیره تامین، می تواند برنامه ریزی تولید و حمل و نقل خود را به طور قابل توجهی بهبود دهد. لازم به ذکر است که هرگاه از استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده یاد می شود منظور از فروشنده ،جزئی از زنجیره تامین است که وظیفه کنترل موجودی را بر عهده دارد، که می تواند بسته به ساختار زنجیره تامین مورد بررسی ،یک تولید کننده، تامین کننده مواد اولیه، فروشنده و یا یک توزیع کننده عمده باشد .
همانطورکه اشاره شد سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده به تولید کننده این امکان را می دهد که به اطلاعات مربوط به فروش و سطوح موجودی خرده فروش ها دسترسی پیدا کند .
بنابراین در این حالت تامین کننده نسبت به تقاضای مشتریان نهایی، دید مستقیم دارد و می تواند پیش بینی های دقیق تری از تقاضای مشتریان انجام دهد. به این ترتیب از بروز اثر شلاق چرمی تا حدود زیادی جلوگیری می شود. با افزایش دقت پیشبینی ها به طور قطع تولید کننده می تواند برنامه ریزی تولید وحمل ونقل خود را به میزان قابل توجهی بهبود دهد. علاوه براین ،دراین حالت تنها یک نقطه کنترل در زنجیره تامین وجود دارد و این به کاهش ذخیره های اطمینان در زنجیره تامین کمک می کند و در نهایت سطح خدمت به دلیل افزایش دسترسی به محصول، افزایش می یابد. مدیریت موجودی توسط فروشنده در بلند مدت می تواند سود هر دو طرف تامین کننده و خرده فروش ها را افزایش دهد]6[.
سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده سال هاست که به صورت گسترده توسط بسیاری از صنایع پذیرفته شده است. یک نمونه موفقیت آمیز از اجرای این رویکرد به همکاری بین شرکت
های وال مارت5 و P&G(Proctor & Gambel( بر می گردد. در سال 1895 مشارکت بین این دو شرکت، تحویل های به موقع P&G و فروش وال مارت را به میزان قابل توجه ای افزایش داد .
گردش موجودی هر دو طرف نیز 33% افزایش یافت]7[. علاوه بر صنایع خرده فروش، مدیریت موجودی توسط فروشنده، توسط شرکت های شیمیایی بزرگ برای افزایش کارایی زنجیره تامین و بهبود روابط با مشتریان و تامین کنندگان پذیرفته شده است]9[.
صنایع با تکنولوژی بالا مانند HP ،Dell وST از این رویکرد برای کاهش سطح موجودی ها و هزینه هایشان استفاده می کنند]8[. ، باریلا مدیریت موجودی توسط فروشنده را در سال 1899 پذیرفت و منجر به کاهش سطح موجودی های خرده فروشانش تا نزدیک 53% شد و در سال 1883 به بزرگترین تولید کننده پاستا در جهان تبدیل شد. این شرکت 35% از فروش پاستا در ایتالیا و 22% از فروش پاستا در اروپا را در اختیار دارد] 13[.

1-7. تئوری بازیها و بازی استاکلبرگ تئوری بازیها، ابزار موثری برای تحلیل زنجیره های تامین با عوامل9 مختلف و اهداف متضاد است. تئوری بازیها به تحلیل موقعیت هایی می پردازد که در آن تصمیم عوامل مختلف بر سود سایر عوامل تاثیر می گذارد و در واقع تئوری بازیها به بررسی مسائل بهینه سازی تعاملی می پردازد]11[.
بازیها دارای ابعاد بسیاری می باشند و به همین دلیل می توان دسته بندی های متفاوتی از تئوری بازیها ارئه داد از قبیل بازیهای ایستا13 و پویا، مشارکتی و غیر مشارکتی، بازی با مجموع

صفر و یا غیر صفر، بازی با اطلاعات کامل و یا با اطلاعات ناقصو… . در یک طبقه بندی، بازیها به بازیهای ایستا و پویا دسته بندیمی شوند. در بازیهای ایستا، بازیکنان استراتژی های خود را همزمان انتخاب می کنند این همزمانی الزاماً به این معنا نیست که بازیکنان باید در یک زمان تصمیم بگیرند بلکه بیشتر به این مفهوم است که هر کدام از بازیکان در زمان انتخاب استراتژی خود از تصمیم سایر بازیکنان بی اطلاعند. در بازیهای پویا بازیکنان استراتژی های خود را به صورت متوالی انتخاب می کنند و هر بازیکن باید بعد از انتخاب بازیکن قبلی، انتخاب خود را انجام دهد]21[.
شاید ساده ترین نوع بازی پویا را بتوان بازی استاکلبرگ دانست .در مدل استاکلبرگ، بازیکن یک )رهبر بازی( در مرحله اول استراتژی خود را انتخاب می کند و و بازیکن دو)پیرو بازی( با مشاهده این تصمیم استراتژی خود را انتخاب می کند. از آنجا که در بسیاری از مدل های زنجیره تامین، اجزاء بالا دستی زنجیره )به عنوان مثال عمده فروشان( دارای قدرت بیشتری نسبت به قسمت های پایین دستی هستند مفهوم بازی استاکلبرگ کاربرد زیادی در زنجیره تامین پیدا کرده است]11[. حالتیکه زنجیره تامین تحت تسلط یکی از اجزاء به عنوان مثال تامین کننده باشد به صورت مدل استاکلبرگ و حالتیکه قدرت اجزاء زنجیره تامین یکسان باشد به صورت بازی با حرکت همزمان مدل سازی می شود]12[. منظور از قدرت در زنجیره تامین توانایی تاثیر گذاری/کنترل تصمیمات یکی از اجزاء بر تصمیم سایر اجزاء زنجیره است .

9-7. نوآوری های مقاله
زنجیره تامین مورد نظر در این مقاله شامل یک فروشنده و چندین خرده فروش است. فرض کرده ایم که فروشنده رهبر بازی می باشد و سایر بازیکنان )خرده فروش ها( پیروان وی می باشند و بنابراین مسئله را به صورت بازی استاکلبرگ مدل سازی کرده و به تحلیل های عمیقی در مورد سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده خواهیم پرداخت.
بررسی زنجیره تامین تحت استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده و در حالت یک فروشنده و چند خرده فروش، توسط دارویش و اوداه انجام گرفته است]13[. در این مقاله کار این محققان را از جهات زیر توسعه داده ایم: )1( سیستم مورد بررسی

111
آنها یک سیستم یکپارچه )متمرکز( و در واقع شامل یک تصمیمگیرنده بوده است و بنابراین آنها برای تحلیل عملکرد سیستم ازتئوری بازیها استفاده نکرده اند. در این مقاله ضمن مدل سازی ساختار متمرکز زنجیره تامین، ساختار غیر متمرکز را نیز مدل سازی می کنیم. تشریح عملکرد ساختار غیر متمرکز براساس بازی استاکلبرگ و تعادل مربوط به این بازی انجام گرفته است .
)2( تقاضا در مدل آنها به صورت قطعی در نظر گرفته شده است.
در این مقاله، تقاضا تابعی از قیمت در نظر گرفته می شود) 3( وارد کردن برخی پارامترها همانند کمبود موجودی در انبار خرده فروش ها و هزینه های حمل و نقل در این مقاله.
علاوه بر نوآوری های فوق از جهت مدل سازی، از جهت تحلیل های عددی نیز می توان گفت، در این مقاله ساختارهای متمرکز و غیر متمرکز را به صورت گسترده و با تولید اعداد تصادفی مقایسه کرده ایم. براساس بررسی های نویسندگان این مقاله ،کارهای تحقیقاتی کمی وجود دارد که به مقایسه عملکرد ساختار متمرکز و غیر متمرکز به صورت گسترده و با تولید اعداد تصادفی پرداخته باشد که از این نمونه می توان به کار گوان و زهاو]14[ اشاره داشت. در اکثر بررسی های انجام گرفته در زمینه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده، ساختار متمرکز و غیر متمرکز تنها برای یک و یا چند مورد محدود مورد مقایسه قرار گرفته است]15[. بنابراین نتایج حاصله از این مقاله را می توان با اطمینان بیشتری به شرایط مشابه تعمیم داد. همچنین تحلیل حساست سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده با ارائه جداول و نمودار های لازم انجام گرفته است.
ادامه مقاله به این صورت می باشد: بخش 2 به مرور ادبیات موضوع اختصاص داده شده است. بخش 3 به معرفی نمادها و فرضیات مدل مربوط می شود. بخش 4 به محاسبه هزینه های زنجیره تامین می پردازد. در بخش های 5 و 6 به ترتیب زنجیره های تامین متمرکز و غیر متمرکز را مدل سازی می کنیم. در بخش 7 به تحلیل حساسیت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده خواهیم پرداخت. بخش 9 به مقایسه عملکرد زنجیره تامین در حالت غیر متمرکز با حالت متمرکز اختصاص دارد و سرانجام در بخش 8 نتیجه گیری خواهیم کرد .

1. ادبیات موضوع
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

از آنجا که مبحث مدیریت موجودی توسط فروشنده بسیار گسترده است در این قسمت صرفاً منابعی را ذکر کرده ایم که به نحوی به کاربرد تئوری بازیها در زنجیره تامین و مبحث مدیریت موجودی توسط فروشنده مرتبط باشند. شاید بتوان کاچون را نخستین محققی دانست که نقش تئوری بازیها را در تحلیل زنجیره تامین مورد بررسی قرار داده است]11[. کاچون شاخه
1268732040127Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

Downloaded from ijiepm.iust.ac.ir at 14:42 IRST on Saturday November 4th 2017

119
های مختلف این تئوری و کاربرد آن در تحلیل زنجیره تامین را بهصورت گسترده تحلیل کرده است .علاوه بر این ناگاراجان وسوسیک]16[ و فیستراس و همکاران]17[ کاربرد تئوری بازیها رادر مدیریت زنجیره تامین تحلیل و بررسی کردهاند. علاوه بر منابع فوق که به مرور کلی کاربردهای تئوری بازیها در زنجیره تامین پرداخته اند محققان بسیاری از این تئوری برای تحلیل زنجیره تامین استفاده کرده اند. یوگانگ یو و همکاران از تئوری بازی استاکلبرگ برای تحلیل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالتیکه تولید کننده رهبر بازی باشد استفاده کرده اند] 5[.
المهداو و مانتینی تئوری بازی استاکلبرگ را برای مقایسه سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالتیکه تولید کننده رهبر بازی باشد با موقعیتی که یکی از خرده فروش ها رهبر و تولید کننده و سایر خرده فروش ها پیروان وی باشند به کار بردهاند]15[.
بیشسکو و فری موقعیتی را که تامین کننده در زنجیره تامین دارای قدرت بیشتری باشد را براساس بازی استاکلبرگ تحلیل کرده و به مقایسه عملکرد زنجیره تامین متمرکز و غیر متمرکز پرداخته اند اما استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده مورد نظر آنها نبوده است]12[. یوان کین و همکاران به بررسی زنجیره تامینی شامل یک تامین کننده و یک فروشنده در حالیکه تقاضا تابعی کاهشی از قیمت می باشد پرداخته اند. آنها از بازی استاکلبرگ برای تحلیل زنجیره تامین استفاده کرده و از قرار دادهای تخفیف قیمت و فرانچایز برای ایجاد هماهنگی در زنجیره تامین استفاده کرده اند]19[.
علاوه بر بازی استاکلبرگ، شاخه های دیگر این تئوری نیز برای تحلیل زنجیره تامین مورد استفاده قرار گرفته است. یو و هوانگ ]13[ از بازی نش برای تحلیل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده استفاده کرده اند. زنجیره تامین مورد بررسی سه سطحی و شامل چندین تامین کننده، یک تولید کننده و چندین خرده فروش است. یو و همکاران] 6[ چگونگی روند تکامل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده را با استفاده از مفهوم بازیهای تکاملی مورد بررسی قرار دادهاند آنها نتیجه گرفته اند که در مراحل اولیه تکامل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده ممکن است که تامین کننده با کاهش سود مواجه شود اما با گذشت زمان، تمام شرکاء این سیستم متنفع می شوند .
گوان و زهاو]14[ از رویکرد چانه زنی برای تحلیل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده که شامل یک فروشنده و یک خرده فروش است بهره گرفته اند و دو سناریوی مختلف را در اجرای سیستم فوق بررسی کرده اند. زنجیره تامین مفروض دراین مقاله شامل یک فروشنده و چندین خرده فروش است و بافرض رهبر بودن فروشنده از تئوری بازی استاکلبرگ برای تحلیل سیستم استفاده می شود.

9. فرضیات و نمادها
اندیس مربوط به خرده فروش ها، i i=1,2,…,n تعداد خرده فروش ها در زنجیره تامین n ثابت بودن تغییرات cons نرخ تقاضا برای خرده فروش iام که تابعی از قیمت کالا Di(pi) pi است.
n
نرخ تقاضا برای فروشنده) D ) D Di
i 1
مقدار سفارش دهی فروشنده Q اندازه انباشته ارسالی به خرده فروش iام qi مقدار کل محصولی که فروشنده در هر بار به تمام خرده
qn
فروش ها ارسال می کند) .q qi (
i 1
زمان سیکل فروشنده T زمان سیکل خرده فروش iام Ti زمان سیکل یکسان برای خرده فروش ها TR
)هزینه $/unit( حمل محصول از تولید کننده به خرده فروش iام i
هزینه خرید هر واحد محصول توسط فروشنده) cm )$/unit هزینههای نگهداری محصول در انبار خرده فروش iام Hbi )$/unit/time( هزینههای نگهداری موجودی در انبار فروشنده) Hv )$/unit/time

هزینه های سفارشات تاخیر شده در انبار خرده فروش iام Lbi
ei )$/unit/time(
کشش قیمت نسبت به تقاضا برای خرده فروش iام
مقیاس بازار برای خرده فروش iام) ki )$/time
هزینههای ثابت سفارشدهی مربوط به خردهفروش iام) Sbi )$/order
هزینه های ثابت سفارش دهی فروشنده) Sv )$/order هزینه های موجودی که خرده فروش iام به فروشنده پرداخت میکند
)i )$/unit/time سود فروشنده) v )$/time سود خرده فروش iام)i )$/time سود کل سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده )شامل سود فروشنده و مجموع سود خرده فروشها( )t )$/time

متغیرهای تصمیم فروشنده:
درصد از زمان که انبارخرده فروش i ام خالی از موجودی است b i مقدار کالای ارسالی در هر مرتبه سفارش دهی به خرده فروش iام qi تعداد دفعات ارسال کالا به هر کدام از خرده فروش ها در زمان سیکل فروشنده)N )T قیمت عمده فروش) cp )$/unit

متغیر تصمیم خرده فروش:
قیمت خرده فروش) pi )$/Unit همچنین سایر نمادهای لازم در قسمتهای مربوطه معرفی خواهند شد.

فرضیات مدل
فرضیات مورد نظر در مدل ها به صورت زیر می باشند:
یک فروشنده داریم و چند خرده فروش. فروشنده یک نوع محصول را از یک منبع خارجی و با هزینه ثابت cm، تامین میکند. ظرفیت انبارهای فروشنده برای نگهداری محصول نامحدود فرض می شود. خرده فروشها از هم مستقلند و در فروش محصول با هم رقابت نمیکنند)به عنوان مثال در نواحی جغرافیایی مختلفی قرار دارند(. نرخ تقاضا برای هر خرده فروش تابعی کاهشی از قیمت کالا است و فرض می شود می توان آنرا براساس تابع کوب داگلاس1 به صورت زیر بیان کرد .

Di (pi )  k pii ei ,i 1,…, ,nei 1 )1(

Ki و ei به ترتیب مقیاس بازار وکشش تقاضا را برای خرده فروش iام بیان میکنند. تابع کوب داگلاس تابع معروفی برای بیان رابطه بین تقاضا و قیمت می باشد و توسط نویسندگان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است] 5 ، 18،15و23[.
براساس استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده، خرده فروش ها باید اطلاعات بازار فروش خود را، صادقانه در اختیار فروشنده قرار دهند .
این فرض خود شامل دو قسمت است بخش اول بیان می کند که خرده فروش ها باید اطلاعات خود را در اختیار فروشنده قرار دهند که این بنابر ذات سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده است و در واقع یکی از ارکان این سیستم اشتراک اطلاعات میان

1 Cobb- Douglase
112
فروشنده و خرده فروش ها است. بخش دوم این فرض بیان میکند که خرده فروش ها در این کار صداقت دارند یعنی جهترسیدن به سود بیشتر تمایل ندارند که اطلاعات مربوط به بازار فروش و یا موجودی های خود را نادرست نشان دهند. اینکه چه اتفاق می افتد که خرده فروش ها در ارسال اطلاعات صداقت را رعایت نکنند توسط نویسندگان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است]14[.
اما بررسی این موضوع خارج از حیطه این مقاله است و نیازمند ابزارهایی همانند بحث تئوری بازیها با اطلاعات ناقص است. نکته آخر که می توان در مورد این فرض عنوان کرد این است که با توجه به اینکه در استراتژی VMI طرفین معمولاًمعمولا تمایل به ارتباط طولانی مدت با هم دارند )فرض 6 را ملاحظه بفرمایید( اشتراک اطلاعات و صداقت طرفین در این کار چندان دور از انتظار نیز نیست.
زنجیره تامین به صورت دو سطحی در نظر گرفته می شود و فروشنده وظیفه کنترل موجودی در دو ناحیه را برعهده دارد:
انبار محصول خود
انبار محصول خرده فروش ها
فرض می شود که فروشنده محصول را همزمان به تمام


فول تکست IUST v24n3p269 fa 001 1
قیمت: تومان