International Journal of Industrial Engineering & Production Management (2014)

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

-135635-23817

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

Dece 2014, Volume 25, Number 3
pp. 365-375
http://IJIEPM.iust.ac.ir/

“Technical Note”
Modeling the Production and
Distribution in Three-Level Supply
Chain Based on Lean Thinking and Its
Solution Using Lingo and GA

Pegah Moradian Boroujeni, Ahmad Sadeghiye, Mohammad_Bagher Fakhrzad*

Pegah Moradian Boroujeni, graduate student, pegah.moradian@stu.yazduni.ac.ir
Ahmad Sadeghiye, sadegheih@yazd.ac.ir
Mohammad_Bagher Fakhrzad, mfakhrzad@yazd.ac.ir

Keywords 1 ABSTRACT

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

Three level supply chain, lea, leaning, manufacturing and distribution,
Modeling lean supply chain,
Lingo,
GA Today the organization for survive in competitive market should provide the variety products according to customer demand. Therefore even with interior sources, they needed to manage the organization out of the institute and go toward supply chain management. In other hand success and superior of chain and their members is required focusing on customer orientation and value creation. Therefore, today leaning of chain, organizations and their processes is important. In this survey because of importance of production and distribution, we deal with modeling of productions; select active distribution easy and design distribution network along three-level supply chain and in regarding to satisfaction of customers, a mixed plan of Integer has been written. Comparing the results GA algorithm and Lingo shows that Lingo can present the optimum solution just in small dimensions, so GA innovation algorithm is used, comparing the results of them in small dimensions indicate 4.07% approximate variance results of GA related to optimum solution. So we can approve results of it in higher dimensions and see it as an ideal solution for finding product appropriate pattern and desirable distribution network.

© 2014 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 25, No. 3, All Rights Reserved

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

*
Corresponding author Mohammad Bagher Fakhrzad
Email: mfakhrzad@yazduni.ac.ir
-109981-223379

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

تولید و توزیع در زنجیرهتامین سهسطحی بر اساس تفکر ناب… پگاه مرادیان بروجنی، احمد صادقیه و محمدباقر فخزرزاد 517
شمــاره 3، جلــد 25، آذر 1393
صفحـــه 375-366

http://IJIEPM.iust.ac.ir/
ISSN: 2008-4870
“یادداشت فنی”

تولید و توزیع در زنجیرهتامین سهسطحی بر اساس تفکر ناب با رویکرد GA

پگاه مرادیان بروجنی، احمد صادقیه و محمدباقر فخزرزاد*

کلمات کلیدی چکیده:
زنجیرهتامین سهسطحی، نابسازی،، تولید و توزیع، مدلسازی زنجیره تامین ناب، GA ، Lingo
-1372514257

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

امروزه سازمان ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت باید محصولاتی متنوع با توجه به خواست مشتری فراهم کنند، بنایراین خود را نیازمند آن میدانند که درکنار توجه به منابع داخلی، منابع خارج از سازمان خود را نیز مدیریت کرده و وارد مقولههایی همچون مدیریت زنجیره -تامین شوند. از طرفی دیگر موفقیت و برتری کامل این زنجیرهها مستلزم تمرکز بر ارزش آفرینی و مشتریگرایی میباشد، بنابراین ناب سازی زنجیره، سازمانها و فرآیند های آنها امروزه از اهمیت زیادی برخوردار شدهاست. در این مقاله به دلیل اهمیت بالای بخش تولید و توزیع، به مدلسازی تولید، انتخاب تسهیلات توزیع فعال و طراحی شبکه توزیع جریان مواد در طول زنجیرهتامین سهسطحی پرداخته شده و در راستای رضایت مشتری و بر اساس تفکر ناب، یک برنامهریزی مختلط عددصحیح نوشته شدهاست. در حل این مدل با نرم افزار lingo با توجه به زمان صرف شده، مناسب بودن این متد در ابعاد کوچک اثبات میشود، ولی با بالا رفتن ابعاد مسئله، ضرورت استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری مانند GA نیز مشخص میگردد، نتایج حاصل از GA در ابعاد کوچک انحراف تقریبی 07/4% را نسبت به جواب بهینه حاصل از Lingo نشان میدهد بنابراین میتوان نتایج آن را در ابعاد بالاتر مورد قبول دانست و بعنوان یک راه حل ایدهآل برای یافتن الگوی مناسب تولید و شبکه توزیع مطلوب به آن نگریست..

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

1. مقدمه1
در گذشته اکثر سازمانهای خرید، ساخت، برنامهریزی، توزیع و بازاریابی به طور مستقل اهداف خود را دنبال کرده و اغلب در کشمکش با یکدیگر بسر میبردند، بنابراین بتدریج نیاز به یک مکانیزم برای یکپارچگی بین این توابع احساس شد و باعث توجه تاریخ وصول: 17/12/90 تاریخ تصویب: 17/4/91
پگاه مرادیان بروجنی، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی
صنایع_ دانشگاه یزد، pegah.moradian@stu.yazduni.ac.ir احمد صادقیه، نویسنده دوم: دانشیار دانشکده مهندسی صنایع_ دانشگاه یزد؛
sadegheih@yazduni.ac.ir
*نویسنده مسئول مقاله: دکتر محمدباقر فخزرزاد، استادیار دانشکده
mfakhrzad@yazduni.ac.ir ،مهندسی صنایع_ دانشگاه یزد
مهندسی
به موضوع زنجیرهتامین و مدیریت هرچه بهتر آن گردید[1].
مدیریت زنجیرهتامین مجموعه روشهایی است که برای یکپارچه نمودن موثر عرضهکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهها به کار میرود، تا محصولات مورد نیاز، به مقدار مشخص و در زمان و مکان معین تولید و به مشتریان عرضه شود تا هزینههای کل زنجیره حداقل گردد[2]. از طرفی دیگر رویکرد ناب که در سال 1990 توسط جیمز ووماک و همکارانش در قالب یک کار
تحقیقاتی از دانشگاه MIT با عنوان “ماشینی که جهان را تغییر داد” ارائه شد[3]، بعنوان یک رویکرد بهبوددهنده برای زنجیره شناخته شدهاست. این رویکرد برای شناسایی و حذف اتلاف از طریق بهبود مستمر دارای مزایایی از جمله نزول پیوسته قیمت تمام شده، به صفر رساندن ضایعات، پایین آوردن زمان انجام سفارش، افزایش سطح رضایت مشتری و غیره میباشد[4]. کارشناسان و متخصصان زنجیرهتامین، برخی از اهداف زنجیره مانند کاهش اتلاف ها، افزایش سودآوری و ایجاد انعطاف های بیشتر را با مبانی ناب مشترک میدانند. ادغام این دو مقوله به زنجیره- تامین ناب با هدف تامین محصول با کمترین قیمت و بالاترین ارزش افزوده منجر میشود.
در این تحقیق با توجه به تاثیرگذاری مستقیم دو عامل تولید و توزیع برروی هزینه زنجیرهتامین، این دو بخش به عنوان محدوده- ی مورد بررسی برای جریان ارزش انتخاب شدند. در کل تولید و توزیع جریان مواد در زنجیرهتامین سهسطحی بصورت مدلسازی تولید، انتخاب تسهیلات (مراکز توزیع) برای باز بودن و طراحی شبکه توزیع جریان مواد برای ارضای نیاز مشتریان با اهداف چندگانه بر اساس تفکر ناب و کمی کاستیهای تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گرفتهاست. این اهداف شامل حداقلسازی هزینهی کل تولید و توزیع بعنوان مهمترین هدف، حداقلکردن مقدار ضایعات تولیدی با توجه به تمامی احتمالات، حداقل کردن زمان انجام سفارش و آمادهسازی و افزایش سطح سرویسدهی بطور همزمان است. محدودیتهای بکار گرفته شده نیز اعم از محدودیت ظرفیت تولیدی، ظرفیت انبارها، زمانهای توزیع و آمادهسازی و محدودیتهای کیفیتی و غیره میباشد. یک مدل ریاضی نیز برای مشخص کردن تسهیلات فعال، میزان محصول منتقل شده در هر مسیر، مازاد و کمبود برای هر مشتری، ضایعات، زمان تولیدی و آمادهسازی دستگاهها در طول افق برنامهریزی نوشته شدهاست. این مسائل به مسائل تولید- توزیع و تخصیص–مکانیابی تسهیلات معروف میباشند. با توجه به چند دورهای و چندسطحی بودن مسئله، تعداد زیاد متغیر، پارامتر، محدودیت، وجود ظرفیت و مختلط- عدد صحیح بودن مدل، این
نوع مسائل تولید و و توزیع از نوع 1NP-hard محسوب می-شود[5و6و7و8].، بنابراین بهتر است از روشهای فراابتکاری برای حل این گونه مسائل استفاده شود. مقایسه نتایج حاصل از حل مدل با الگوریتم فراابتکاری GA2 و Lingo نشان میدهد که lingo در ابعاد کوچک قادر به ارائهی بهترین جواب، مناسبترین الگوی تولیدی و شبکهی توزیع فعال میباشد. اما با بالا رفتن ابعاد مسئله دیگر قادر به حل نبوده و زمان بسیار زیادی نیاز دارد، بنابراین در این مرحله از الوریتم GA استفاده شده که مقایسه نتایج آن با جواب بهینه Lingo در ابعاد کوچک انحراف تقریبی 07/4% را نشان میدهد بنابراین میتوان نتایج آن را در ابعاد بالاتر با این انحراف مورد قبول دانست و بعنوان یک مسیر تولید و توزیع مناسب از آن استفاده کرد.
این تحقیق بصورت زیر سازماندهی شدهاست: بخش 2 شامل بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع و مقایسه اجمالی
1: Non-deterministic Polynominal-time hard
2: Genetic Algorithm
بین این کار با کارهای انجام شده، میباشد. نگاهی به زنجیره-تامین بعنوان زمینه مورد بررس ی در بخش 3 ارائه شده و بخش 4شامل توضیحی در رابطه با نابسازی است. مبحث زنجیرهتامینناب و چگونگی بهبود شاخصهای عملکرد زنجیره توسط ناب دربخش 5 عنوان شدهاست. تعریف مسئله شامل بیان تمامیفرضیات و مدلسازی در بخش 6 آورده شده و بخش 7 نیز در بردارنده روشهای حل و مقایسه نتایج حاصل میباشد و در انتهای تحقیق نیز در بخش 8 و 9 به ترتیب نتایج و مراجع ارائه شدهاست.

2. مرور ادبیات
توجه به تنها یک بخش از زنجیره در تحقیقات زیادی دیده می-شود، مانند مقالهی [9] که بر روی تولید یک محصول با تقاضای قطعی و محدودیت برآوردن کردن نیازهای کل زنجیره و بکارگیری متغیرهای جایابی مناسب برای هر تسهیل، تخصیص امکانات و هدف حداقل کردن هزینه کل تمرکز دارد. مطالعهی [10] نیز رسیدن به مینیمم هزینه، ماکزیمم سطح سرویسدهی و تعادل بین امکانات را برای تک محصول در این بخش بررسی کردهاست. تحقیق [11] کار دیگری است که در این حیطه برروی چند محصول با تقاضاهای قطعی تمرکز کرده و با توجه به محدودیت بر روی ظرفیت و استفاده از تعداد مناسب تولید هزینه را مینیمم میکند. مقاله [12] بخش توزیع تک محصول را با تقاضای قطعی و استفاده از یک نوع ماده خام بررسی کرده و با تعریف جایابی تسهیلات بعنوان متغیر و در نظر گرفتن محدودیت بر روی ظرفیت تمامی واحدهای تولید و توزیع و رفع نیاز تمام قسمتهای مختلف زنجیره سعی در حداکثر کردن سطح سرویسدهی دارد. پژوهش [13] برروی زمینه مورد بررسی مطالعه قبلی کار کرده با این تفاوت که تقاضا در اینجا اتفاقی است و با استفاده از تعریف متغیرهایی مانند جایابی امکانات، تخصیص هرکدام از آنها و مسیریابی برای حمل محصولات سعی در مینیممکردن هزینههای کلی زنجیره دارد. تمرکز برروی توزیع به موقع با هدف مینیممکردن هزینههای کل تولید و حملونقل با در نظر گرفتن جریمه زودکرد و دیرکرد در پژوهش [14] انجام گرفتهاست.
اکثر تحقیقات انجام گرفته دو بخش تولید و توزیع را شامل می-شوند، مانند مطالعهی [15] که تولید و توزیع شبکه تکمحصولی را در چند پریود با متغیر جایابی امکانات، در نظر داشتن محدودیت بر روی ظرفیت تسهیلات، برآوردن نیازهای کلی در زنجیره و محدودیتهای پوششی برای کاهش هزینههای کلی و بالا بردن سطح سرویسدهی بررسی کردهاست. درنظر داشتن تقاضای اتفاقی برای تک محصول درجهت مینیمم کردن هزینه زنجیره و استفاده از جایابی مناسب تسهیلات، تعداد حملونقل و
مسیر مناسب توزیع با درنظر داشتن محدودیتهای پوششی،برآورده ساختن کل نیازهای زنجیره و سطح مناسبی از سرویس-دهی در مقاله [16] عنوان شدهاست. در پژوهش [17] از جایابی مناسب امکانات و تعداد حملونقل انجام گرفته بین آنها برای حداقلکردن هزینه کل زنجیره در حالت چند محصولی استفاده شدهاست. مطالعهی [18] نیز به مانند تحقیق قبلی چند محصول با تقاضاهای قطعی و یک نوع ماده اولیه با محدودیت بر روی تعداد حملو نقل، امکانات قابل استفاده، نیازهای کلی و هدف مینیممسازی هزینه را مورد بررسی قرار دادهاست. رسیدن به تعداد اقتصادی تولید، مسیرهای انتخابی مناسب برای توزیع، کانالهای ارتباطی و برآورده کردن کل نیازها برای رسیدن به مینیمم هزینه در مقالهی [19] عنوان شدهاست. در پژوهش [20] تعداد مناسب محصولات در بچهای تولیدی و انباشتههای تحویلی مدنظر قرار گرفته، درواقع از یک مدل کنترل موجودی یکپارچه برای بدستآوردن مقدار سفارش اقتصادی مواد خام، محصول نهایی و مقدار تولید اقتصادی برای هر تولیدکننده به عنوان متغیرهای مسئله استفاده شدهاست. هزینههای سفارش محصول، سفارش ماده اولیه، نگهداری محصول و ماده اولیه، هزینه راه- اندازی تولید و نگهداری موجودی در خردهفروش همگی در این مدل مورد توجه قرار گرفتهاند. اضافه شدن چند ماده اولیه به موضوع قبلی در پژوهش [21] عنوان شدهاست.
توجه به هر 3 بخش تامین، تولید و توزیع زنجیره نیز در مقالات متعددی دیده میشود، مانند مطالعهی [22] که حیطهی موردنظر را با تنها یک محصول در یک دوره مورد بررسی قرار داده و با توجه به ظرفیت اجزای مختلف زنجیره و تعداد قابل استفاده از هرکدام از امکانات، هزینه کل را مینیمم کردهاست. پژوهش [23] تقاضای اتفاقی برای تک محصول را در چند پریود با در نظر گرفتن سطح سرویسدهی مناسب و ظرفیت هریک از امکانات در جهت مینیممسازی هزینههای زنجیره درنظر گرفتهاست. در تحقیق [24] اتفاقی بودن تقاضاهای محصولات مختلف در چند دوره با چند مادهخام مورد بررسی قرار گرفته و در جهت ماکزیمم کردن سطح سرویسدهی زنجیره با داشتن محدودیت ظرفیت امکانات و تامین نیازهای کلی، جایابی مناسبی را برای امکانات توزیع، تخصیص هرکدام از آنها به مشتریان، تعداد محصولات تولیدی و حملونقل مشخص کردهاست. به دلیل جامع بودن این موضوع اضافهکردن اهدافی مانند کاهش زمان، کیفیت و غیره به این تحقیق یکی از کارهای پیشنهادی برای آیندگان سفارش می-شود. برای اطلاع یافتن از نحوهی تاثیرگذاری ناب بر روی زنجیره و پیبردن به روابط موجود بین آنها مدل استانداردی از زنجیره-تامین ناب، چابک، ناب چابک با رویکرد ANP در مقاله [25]ارائه شده که در آن تغییر کاراکتر اصلی است. در واقع تغییر درمحیط کاری باعث تغییر در نیاز مشتری و در نتیجه عدم اطمیناندر تعیین پارامترها میشود که راه مقابله با آن، بالا بردن انعطافزنجیره است. در انتها نیز یک رابطه بین زمان تدارکات، هزینه،کیفیت، سطح سرویسدهی و چابکی و نابی ارائه شده که در اینتحقیق نیز از این رابطه استفاده خواهد شد.
با نگاهی به تحقیقات انجام شده در هر 3 زمینه میتوان دریافت که هدف اکثر تحقیقات انجام شده ارائه سیاستی در جهت کاهش هزینه در زنجیره است و کمتر به اهداف دیگر توجه شدهاست.
بنابراین در این تحقیق سعی شده اهداف متفاوتی در غالب ناب-سازی فرایندها در کنار کاهش هزینه به عنوان هدف اصلی، مدنظر قرار گیرند.

3. زنجیره تامین
بطور کلی زنجیرهتامین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان های مواد، مالی و اطلاعات به هم مرتبط میشوند. این سازمان ها می توانند تولیدکنندگان قطعات و اجزای تشکیل دهنده محصول، تولیدکننده محصول نهایی، فراهمآوردگان خدمات تهیه و توزیع و حتی مشتریان نهایی باشند. مدیریت زنجیرهتامین نیز بر یکپارچه سازی فعالیتها و جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط در جهت دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل می شود. در طی فرآیندهای عمومی یک زنجیره، برنامهریزی تولید و توزیع به دلیل تاثیرگذاری مستقیم برروی هزینه، تجربه و رضایت مشتری، از عوامل اصلی سودآوری زنجیره به شمار میروند و اساس این تحقیق را نیز تشکیل میدهند. شاخصهای هزینه، کیفیت، ظرفیت مطلوب، تحویل بموقع و انعطافپذیری از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد در بخش تولید و توزیع یک زنجیره میباشند بنابراین در بهینهسازی یک زنجیره باید به این مقولهها توجه زیادی کرد و در جهت بهبود این شاخصها گام برداشت.

4. نابسازی
ناب، رویکردی نظام مند برای شناسایی و حذف اتلاف از طریق بهبود مستمر و به جریان درآوردن محصول توسط مشتری برای رسیدن به کمال است[26]. این فلسفه در پی کمال و بی نقص کردن سیستم های تولیدی است. اصول تولید ناب اهداف نامحدودی از جمله نزول پیوسته قیمت تمام شده، به صفر رساندن ضایعات، تنوع بی پایان محصولات. پایین آوردن زمان آمادهسازی و درنهایت اقزایش سطح رضایت مشتری را برای سیستم در نظر میگیرد. این شیوه تولید با بهرهگیری از فلسفه بهبود مستمر و فرهنگ کار تیمی سعی در تحلیل اتلاف هایموجود در فرایند تولید و حذف آنها دارد.

5. زنجیره تامین ناب
ادغام دو مقوله ناب و زنجیرهتامین گامی ارزشمند در جهت بی- رقیب شدن سازمانها است. نابسازی زنجیره در این تحقیق با انتخاب دو بخش تولید و توزیع به عنوان دو قسمت مهم و اساسی زنجیره آغاز شده و با شناسایی موداها و ارائه راهکار برای از حذف و چگونگی اعمال آنها در مدل دنبال میگردد. پس از بررسی یک زنجیره و شناخت موداها سرانجام مشخص شد که مودای تولید اضافی را باید با حداقلسازی مازاد تولید و کمبود محصول نهایی در انتهای زنجیره بعنوان معیار سنجش رضایت مشتری، حمل و نقل اضافی را با حداقل سازی هزینه حملونقل مرحله توزیع، تولیدقطعات معیوب را با بررسی در حین تولید و محاسبه ضایعات و مینیممسازی آن، موجودی را ضمن اجتناب از داشتن موجودی نیمهساخته، با مینیممسازی در تمامی سطوح زنجیره، زمان انتظار را با کاهش زمان لیدتایم متشکل از زمان آمادهسازی، تولید و توزیع کنترل کرد. دانستن مبنای مناسب ورود به یک عرصه رقابتی با نام توصیف کنندههای بازار و برندهسازها برای برندهشدن واقعی در آن عرصه همیشه مورد نیاز است. با بررسی-های انجام شده مشخص گردید کیفیت، سطح سرویسدهی و زمان تحویل، توصیف کنندهها و هزینه برندهساز عرصهی زنجیره- ی ناب محسوب میشوند. نهایتاً با توجه به این دو مفهوم و مطالب بیان شده چهار هدف اصلی، برای نابسازی زنجیره درنظر گرفته شدهاست. اولین و با اهمیتترین هدف و آنچه باعث برتری سازمان نسبت به رقبا میشود کاهش هزینه میباشد، حداقل ضایعات، ماکزیمم سطح سرویسدهی و حداقل زمان تحویل و آمادهسازی نیز بعنوان مبنای مناسب برای ورود به عرصه رقابت بعد از کاهش هزینه انتخاب شدهاند.

6. تعریف مسئله
در این تحقیق یک کارخانهی تولیدی با تولید یک نوع محصول و با همکاری چندین عمدهفروش و خردهفروش با هم در تلاشند تا در یک سیستم VMI محصول مورد نظر را برای مشتریان در انتهای زنجیره فراهم کنند. محصولات پس از تولید توسط کارخانه موردنظر با کانالهای مستقیم و غیر مستقیم توزیع شده و سپس در اختیار مشتری در انتهای زنجیره قرار میگیرند. فعال بودن مراکز توزیع در هر دوره بر اساس محدودیتهای توزیع، هزینههای فعال شدن آنها، ظرفیتهای انبارها و تقاضاهای مشتریان مشخص میشوند. تعداد مشتریان، میزان درخواست آنها در هر دوره، تعداد دقایق کاری کارخانه در هر دوره، میانگین زمان تولید محصول،ظرفیتهای تحویل و انبارهای مختلف، هزینههای فعال شدن هرمرکز توزیع در هر دوره و غیره از قبل تعیین شده و مشتریان نیز،نیاز خود را فقط از یک خردهفروش دریافت میکنند. تنظیمات وآمادهسازی دستگاهها در اول هر دوره انجام میگیرد و به دلیلتک نوع بودن محصول نیازی به تنظیم دوباره نیست بنابراین زمان آمادهسازی و هزینههای آن فقط یک بار در هر دوره در نظر گرفته شدهاند. 2 انبار در کارخانه یکی مواد اولیه و دیگری محصول نهایی وجود دارد. ضایعات نیز بر حسب مواد اولیه بیان شده و دوباره کاری بر روی آنها انجام نمیشود. عملیات توزیع نیز با دو نوع ماشین با ظرفیت و هزینه مشخص انجام میگیرد. بدلیل مشخص بودن سرعت ماشین و مسیر بین کارخانه و تمامی عمدهفروشان و خردهفروشان زمان حمل بار در یک مسیر خاص مشخص است. ماشینهای حمل در اینجا دو نوع میباشند، بر روی ظرفیت انبارهای محصول و ماده اولیهی کارخانه، ظرفیت تحویل و انبارهای محصول عمدهفروشان و خردهفروشان، تعداد محصول تولیدی در هر دوره، دقایق مربوط به توزیع و غیره محدودیت وجود دارد. هیچ موجودی در ابتدا و انتهای افق برنامه-ریزی در انبارها وجود ندارد و همهی سفارشات باید چه دیرتر و چه زودتر از زمان مقرر اما در طول افق برنامهریزی برآورده شوند.
سفارشات داده شده به خردهفروشان کاملاً قطعی است و کالاها در انبارها ذخیره شده و براساس سیستم FIFO فرستاده میشوند.

نمادها:
q: شاخص عمدهفروش، j: شاخص خردهفروش، i: شاخص
مشتری، t: شاخص زمان، k: شاخص مادهخام، m: شاخص دستگاه

متغیرها:
Wqt: 1 اگر عمدهفروش q در پریود t باز شود،0 در غیر این صورت، Rejt : 1 اگر خردهفروش j در پریود t باز شود و 0 در غیر این صورت، Yqjt: 1 اگر خردهفروش j محصول مورد نیاز خود را از عمدهفروش q در پریود t تامین کند و 0 در غیر این صورت، Zjt :
1 اگر خردهفروش j محصول مورد نیاز خود را از کارخانه تولیدی در پریود t تامین کند و 0 در غیر این صورت، Xjit : 1 اگر مشتری i محصول مورد نیاز خود را از خردهفروش j در پریود t تامین کند و 0 در غیر این صورت، Aqt :محصول حملشده از کارخانه به عمدهفروشq در پریود Bjt ،t : محصول حملشده از کارخانه به خردهفروش j در پریود Cqjt ،t :محصول حمل شده از عمدهفروش q به خردهفروش j در پریود Djit ،t :محصول حملشده ازخرده -فروش j به مشتری i در پریود Ekt ،t : تعداد ماده خام k خریداری شده در پریودCamt ،t : زمان آمادهسازی دستگاه m در پریود t، Nt: میزان محصول تولیدی در دورهی U1t ،t: زمان توزیع با ماشین حمل نوع 1 در زنجیره در دوره U2t ،t: زمان توزیع با ماشین حمل نوع 2 در زنجیره در دوره Wakt ،t : مقدار ضایعات از مادهی خام k در دوره Iniit ،t : میزان محصول برآورده نشده برای مشتری i در دورهی Ipiit ،t : مازاد محصول داده شده به مشتری i در دورهی Tumt ،t : مدت زمان مشغول بودن سیستم در دورهی t.
تابع هدف مسئله، حداقلکردن هزینه در کل افق برنامه-ریزی، شامل هزینههای تولید محصول، خرید مواد اولیه، ضایعات، موجودی مواد خام و غیره درنظر گرفته شدهاست.
بنابراین با در نظر گرفتن هزینهای(جریمه) برای ضایعات، زمان انجام سفارش، مازاد و کمبود محصول برای مشتری، نیاز به این سه هدف از بین رفته و با داشتن تنها معادله (1)، بر چهار هدف اصلی تفکر ناب تاکید شده و مسئله نیز از حالت چندهدفه به تک هدفه تبدیل شدهاست.
رابطهی (2) نشان میدهد که مشتری i از خردهفروش j در صورتی خریداری میکند که این خردهفروش باز باشد. این محدودیت بین عمدهفروش q و خردهفروش j، بین کارخانهی تولیدی و خردهفروش j و همچنین کارخانهی تولیدی و عمده-فروش q و باز بودن هرکدام از آنها در محدودیتهای (3) الی (5) آورده شدهاست. انتقال محصول از کارخانه به خردهفروش j، بین عمدهفروش q و خردهفروش j و همچنین بین خردهفروش j و مشتری i در هر دوره به شرط برقراری رابطه آنها در محدودیت- های (6) الی (9) نشان داده شده، رجوع هر مشتری تنها به یک خردهفروش در رابطه (10) بیان شده، رابطهی (11) درواقع نشان- دهندهی میزان مازاد و کمبود محصول برای مشتری در هر دوره است. برآورده شدن کل تقاضای یک مشتری در طول افق برنامه-ریزی در رابطه (12) آورده شده. حد بالای میزان کمبود و مازاد محصول داده شده به هر مشتری در هر دوره و مقدار گرفتن فقط یکی از این دو حالت در رابطههای (13) الی (15) مشخص است.
محدودیتهای (16) الی (18) نشاندهندهی وجود ظرفیت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

تحویل، روابط مربوط به رعایت آن در طول افق برنامهریزی برای هر خردهفروش است. تمامی این محدودیتها برای عمدهفروشان نیز در روابط (19) الی (22) آورده شدهاست. حد بالای تعداد محصولات تولیدی تا دورهی مورد بررسی در محدودیت (23) نشان داده شده، توجه به ظرفیت انبار کارخانه و توان آنجا برای خرید هر یک از مواد اولیه در رابطههای (24) و (25) آورده شده- است. عدم کمبود محصول نهایی و توجه به ظرفیت انبار برای محصول نهایی در محدودیتهای (26) و (27) مشخص است.
رابطه (28) زمان مشغول بودن سیستم را در یک دوره نشان می-دهد. کمتر بودن مجموع زمان مشغول بودن سیستم و زمان صرف شده برای آمادهسازی دستگاهها در یک دوره از کل زمان دردسترس در رابطه (29) آورده شده، درنظر گرفتن یک حد پایینبرای زمان آمادهسازی دستگاهها نیز در رابطه (30) نشان داده -شدهاست. زمانهای صرف شده برای انتقال محصولات از کارخانهبه عمدهفروشان و خردهفروشان و وجود این محدودیت بر رویعمدهفروشیها نیز در محدودیتهای (32) و (33) مشخص است.
مجموع زمانهای توزیع مابین کارخانه با عمدهفروشیها و خرده-فروشیها، زمان توزیع مربوط به کارخانه را در یک دوره بوسیله محدودیتهای (34) و (35) مشخص میکنند. رابطه (36) نشان دهندهی میزان ضایعات تولیدی میباشد. دو محدودیت آخر نیز نوع متغیرها را نشان میدهد.

مقداردهی به پارامترها برای امکانپذیر بودن مسئله:
در این گونه مسائل برای امکانپذیر بودن، باید رابطهی بین بعضی پارامترها رعایت شود، به بیانی دیگر باید محدودیتهایی برای تعیین مقادیر پارامترها درنظر گرفته شود. مانند برقراری رابطه بین تعداد کل تقاضا و زمانهای در دسترس کارخانه برای تولید در طول افق برنامهریزی و غیره، که به دلیل محدودیت صفحات بیان این محدودیتها مقدور نمیباشد. جدول (1) نیز محدوده-های درنظر گرفته شده برای برخی از پارامترهای مسئله را بیان میدارد که درواقع سعی شده این محدودهها بر اساس مطالعات قبلی و دنیای واقعیت انتخاب شوند.

جدول 1:.محدودهی درنظر گرفته شده برای پارامترهای مسئله
محدوده پارامتر
[2880- 3360] Tut زمان در دسترس
1/2 Mp میانگینزمان تولید محصول
[50-100] Dnit تقاضای هر مشتری
[500- 1000] Qpt ظرفیت انبار کارخانه
[1-3] Quk ضریب استفاده مواد خام
[1200- 1800] Qdqqt ظرفیت تحویل عمدهفروش
[400- 600] Qdjjt ظرفیت تحویل خردهفروش
[150-300] Qqqt ظرفیت انبار عمدهفروش
[50-100] Qjjt ظرفیت انبار خردهفروش
[5-15] Qiit حد بالای فروش مازاد به مشتری
500 Cp هزینه تولید محصول
[22-55] Com هزینه کار اپراتور(دقیقه)
[17-40] Coam هزینه اپراتور برای آمادهسازی
[17-35] Cumهزینه استفاده از
دستگاه(دقیقه)

Qkkt ظرفیت انبار ماده خام، Gkkt قدرت خرید مواد اولیه، Crkو Cwkt هزینه خرید و ضایع شدن ماده اولیه، hqq ،hst، hkk ،hjj هزینه نگهداری در انبار کارخانه، عمدهفروش، خردهفروش و مواد اولیه، hii ،Sii هزینه کمبود و مازاد برای هر مشتری، Miniit حداکثر کمبود، Mtqqt ،Mtst، زمان توزیع برای کارخانه و عمدهفروش، Tsjj ،Tqjqj ،Tsqq فاصله زمانی کارخانه با عمدهفروش، عمدهفروش با خردهفروش و کارخانه با خردهفروش، Hcamt حداقل زمان آمادهسازی، Pom ،Pmm ،Pek احتمال سالم بودن مواد اولیه، بهرهوری دستگاه، توانایی اپراتور و Qv2 ،Qv1 ظرفیت حمل و Cv1، Cv2 هزینه حمل ماشین نوع 1 و 2 و ،

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

هزینه احداث عمدهفروش q و خردهفروش j میباشند.
63235283528

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

جدول زیر ابعاد موردنظر برای مسئله را شامل میشود.

جدول 2. ابعاد در نظر گرفته شده در این تحقیق

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

دوره دستگاه ماده مشتری خرده عمدهابعاد اولیه فروش فروش
کوچک
بزرگ 1 3 10 1 1 1
1 4 13 1 1 2
2 5 15 1 1 2
2 6 20 2 2 3
3 7 25 2 2 4
5 9 30 2 2 4
(1)

-148820-2061

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1

(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2850665-44957

دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1


دانلود پژوهش IUST v25n3p365 fa 1
قیمت: تومان