مهندسی برق

دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc “ مهندسی برق – کنترل عنـوان : اتوماسـیون سیستمهای قدرت برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – مخابرات عنوان : انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق درباره اشتراک گزاری رمز

“M.Sc.” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک عنوان : اشتراکگذاری رمز برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی

” M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک عنوان : آرایه های میکروفنی برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه

دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت عنوان : مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر ان بر حفاظت شبکه برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق ـ قدرت سمینار کارشناسی ارشد عنوان :مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER   برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”  مهندسی برق – کنترل عنوان : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – کنترل عنوان : مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی برق

پایان نامه کارشناس ارشد مهندسی برق: کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC

عنوان: کنترل کننده پیش بین خطی بر پاسه مدل MPC برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل