مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 143-151-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 اثر دما و غذا برروی رشد و بازماندگی نوزادان فرشتهماهی )Pterophyllum scalare( سودابه عبدالباقیان1* Sodabeh_abdolbaghian@yahoo.comعباس متینفر2 شهلا جمیلی2 تاریخ دریافت: 21/21/68 تاریخ پذیرش:26/1/68 چکیده Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 143-151-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 اثر دما و غذا برروی رشد و بازماندگی نوزادان فرشتهماهی )Pterophyllum scalare( سودابه عبدالباقیان1* Sodabeh_abdolbaghian@yahoo.comعباس متینفر2 شهلا جمیلی2 تاریخ دریافت: 21/21/68 تاریخ پذیرش:26/1/68 چکیده Read more…

By 92, ago