مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

JED_Volume 9_Issue 2_Pages 357-376-1

توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، از ص 376-357 بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب یوسف محمدزاده*1، صمد حکمتی فرید2، کبری میرعلی اشرفی3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه استادیار Read more…

By 92, ago