مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

متن کامل مقاله دانلود تحقیق b (917)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله تحقیق دانلود b (918)

ارزیابی شده توسط کمیته‌ی پایان‌نامه با درجه: بسیار خوباستاد راهنما جناب آقای دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم (علوم سیاسی)استاد مشاور جناب آقای دکتر علی‌اکبر ایزدپرست (علوم سیاسی) استاد مشاور جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی (زبان Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 165-186-1

165فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفهای ازدیدگاه معلمان استان قم امیر حسین محمد Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

257فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی بهروز صابری * Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان پژوهشJEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 165-186-1

165فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفهای ازدیدگاه معلمان استان قم امیر حسین محمد Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 257-274-1

257فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی بهروز صابری * Read more…

By 92, ago
مدیریت

JEDU25671517171400-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره4، زمستان 96، پیاپی32 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 723-2423 http://jedu.miau.ac.ir تبیین شرایط زمینهای در راستای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 1-30-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی حمید رحیمیان، عباس Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 161-194-1

161فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران Read more…

By 92, ago