مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (914)

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?1-1-6-سوالات تحقیق?1-1-7-فرضیه های تحقیق?1-1-2-مفاهیم تحقیق?فصل اول- کلیات و مفاهیم?1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت? 1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?1-2-1-2-مسئولیت مدنی?1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?1-2-2-1-قاعده لاضرر?1-2-2-2-اتلاف?1-2-2-3-تسبیب?1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??1-2-3-1-نظریه تقصیر??1-2-3-2-نظریه خطر??1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??1-2-4-1-فعل زیانبار??1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??1-2-4-3-وجود ضرر??1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??1-2-4-3-2-مستقیم بودن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 293-308-1

293فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir انتقال یافتههای تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفههای خلق دانش و فناوری آموزش از Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 293-308-1

293فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir انتقال یافتههای تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفههای خلق دانش و فناوری آموزش از Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 105-126-1

501فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پیاپی03 شاپا چاپی:9096-2332 شاپا الکترونیکی: X 320-2220 http://jedu.miau.ac.ir بررسی و مقایسه همبستگی شاخههای مختلف تحصیلی با مهارتهای اینترنتی و مؤلفههای حرفهای معلمان Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 105-126-1

501فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پیاپی03 شاپا چاپی:9096-2332 شاپا الکترونیکی: X 320-2220 http://jedu.miau.ac.ir بررسی و مقایسه همبستگی شاخههای مختلف تحصیلی با مهارتهای اینترنتی و مؤلفههای حرفهای معلمان Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله دانشگاهی JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 1-25-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پیاپی96 شاپا چاپی:9696-9002 شاپا الکترونیکی: X 396-9296 http://jedu.miau.ac.ir بررسی میزان قابلیت پیشبینی تنیدگیشغلی معلمان براساس مؤلفههای سلامتسازمانی و مهارتهایارتباطی حمدالله حبیبی1، امین Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 1-25-1

1فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 69، پیاپی96 شاپا چاپی:9696-9002 شاپا الکترونیکی: X 396-9296 http://jedu.miau.ac.ir بررسی میزان قابلیت پیشبینی تنیدگیشغلی معلمان براساس مؤلفههای سلامتسازمانی و مهارتهایارتباطی حمدالله حبیبی1، امین Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود فول تکست JFAUP_Volume 20_Issue 4_Pages 99-109-1

603847317107 صفحات ۹۹ – ۱0۹۹۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 20 شماره۴ زمستان ۱۳۹۴ بازشناسی اصول خانههای سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی روانشناختی؛ براساس تئوری 1024382430618 برخاسته از زمینهمریم سلیمانی1، کاظم Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

مقاله JFAUP_Volume 20_Issue 4_Pages 99-109-1

603847317107 صفحات ۹۹ – ۱0۹۹۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 20 شماره۴ زمستان ۱۳۹۴ بازشناسی اصول خانههای سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی روانشناختی؛ براساس تئوری 1024382430618 برخاسته از زمینهمریم سلیمانی1، کاظم Read more…

By 92, ago