مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 127-137-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی مرجان انشاییه 9* m_enshaeieh@yahoo.com آزاده عبدلی 1 محبوبه مدنی 2 تاریخ دریافت: 72/11/1937 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 127-137-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی مرجان انشاییه 9* m_enshaeieh@yahoo.com آزاده عبدلی 1 محبوبه مدنی 2 تاریخ دریافت: 72/11/1937 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دریافت متن کامل مقاله JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
شیمی و مهندسی شیمی

دانلود پژوهش NSMSI_Volume 33_Issue 4_Pages 19-29-1

ایران اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید احمد نعلبندی*+، علی اصغر خلیلی تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوریهای شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، صندوق پستی 137 ـ 14665 چکیده: واکنش اپوکسیداسیون درجای Read more…

By 92, ago