مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 127-137-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی مرجان انشاییه 9* m_enshaeieh@yahoo.com آزاده عبدلی 1 محبوبه مدنی 2 تاریخ دریافت: 72/11/1937 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 127-137-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 تولید بیودیزل با استفاده از روش های بیوتکنولوژی و روغن میکروارگانیسمی مرجان انشاییه 9* m_enshaeieh@yahoo.com آزاده عبدلی 1 محبوبه مدنی 2 تاریخ دریافت: 72/11/1937 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش JEST_Volume 18_Issue (- – – 2)_Pages 157-165-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 5931 بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب محمد مهدی امین 5 مهدی صفری 2* Safari.m.eng@gmail.com 9 رضا رضاییافشین ملکی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 12_Issue 2_Pages 123-131-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره دوازدهم، شماره دو، تابستان 89 غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شیربت (Barbus grypus)در اروندرود ندا خیرور 1 * nkheirvar195@gmail.comعلی دادالهی سهراب 2 تاریخ دریافت:15/11/87 تاریخ پذیرش:27/2/88 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود مقاله رایگان JEST_Volume 11_Issue 4_Pages 109-116-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره چهار، زمستان 1388 کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب سید مصطفی خضری 1 نبی اﷲ منصوری 1 فریده عتابی1 آزاده Read more…

By 92, ago