مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق منبع پایان‌نامه b (925)

معقول ثانوی و تفصیل در قول حکماء………………………………………………………………………………………………..37جواب دوم (جواب علامه طباطبایی ره)………………………………………………………………………………………………..45جواب سوم (جواب امام خمینی ره)…………………………………………………………………………………………………….47فصل دوم: پاسخ بر اساس اصالت وجود مشائی…………………………………………………………………………………48جواب اول (جواب فارابی)………………………………………………………………………………………………………………..49جواب دوم (جواب امام خمینی ره)……………………………………………………………………………………………………..52 دفصل سوم: پاسخ Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 4_Pages 39-50-1

صفحات ۳۹ – ۵۰۳۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره 4 زمستان ۱۳۹۵ بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاههای ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر* مریم شیروانی**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

پژوهش JFAUP_Volume 19_Issue 4_Pages 77-86-1

صفحات 77 – 8634289173660 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره4 زمستان 139375997311653 وا کاوی مؤلفه هـای بازشـناخت اصالـت در حفاظـت میراث فرهنگی* سمیه فدائی نژاد** 1، پرستو عشرتی21استادیار دانشکده معماری، پردیس Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق رایگان JFAUP_Volume 19_Issue 4_Pages 77-86-1

صفحات 77 – 8634289173660 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره4 زمستان 139375997311653 وا کاوی مؤلفه هـای بازشـناخت اصالـت در حفاظـت میراث فرهنگی* سمیه فدائی نژاد** 1، پرستو عشرتی21استادیار دانشکده معماری، پردیس Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود تحقیق jlviews-v19n65p15-fa-1

فصلنامهی دیدگاه های حقوق قضایی شماره 65، بهار 1393، صفحات 15 تا 36 بررسی حقوقی ضابطه ی اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران) علی جعفری1 Read more…

By 92, ago