مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (914)

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?1-1-6-سوالات تحقیق?1-1-7-فرضیه های تحقیق?1-1-2-مفاهیم تحقیق?فصل اول- کلیات و مفاهیم?1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت? 1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?1-2-1-2-مسئولیت مدنی?1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?1-2-2-1-قاعده لاضرر?1-2-2-2-اتلاف?1-2-2-3-تسبیب?1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??1-2-3-1-نظریه تقصیر??1-2-3-2-نظریه خطر??1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??1-2-4-1-فعل زیانبار??1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??1-2-4-3-وجود ضرر??1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??1-2-4-3-2-مستقیم بودن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
مهندسی صنایع و مدیریت تولید

دانلود رایگان مقالهword_print_with_nitro-1

یکتــاوب افــزار شرق(با مسوولیت محدود)معرفی سامانهها و توانمندیهای شرکت یکتاوب افزار شرقوافتخارات و اطلاعات کلی مجموعهنسخهی یازدهممهرماه 1391به یکتاوب خوشآمدیدشرکت یکتاوب افزار شرق افتخار دارد که تا مهرماه 1391 موفق به راهاندازی بیش از 500 Read more…

By 92, ago
مهندسی صنایع و مدیریت تولید

تحقیق made_with_dopdf-1

یکتــاوب افــزار شرق(با مسوولیت محدود)معرفی سامانهها و توانمندیهای شرکت یکتاوب افزار شرقوافتخارات و اطلاعات کلی مجموعهنسخهی یازدهممهرماه 1391به یکتاوب خوشآمدیدشرکت یکتاوب افزار شرق افتخار دارد که تا مهرماه 1391 موفق به راهاندازی بیش از 500 Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان پژوهشJEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 55-84-1

55فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان زهرا دقیقی ماسوله * ، محمد صادق Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان مقالهJEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 55-84-1

55فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان زهرا دقیقی ماسوله * ، محمد صادق Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود پژوهش رایگان JED_Volume 5_Issue 2_Pages 87-105-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، تابستان 1391، از ص 87- 105 نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی نرگس ایمانی پور1 ـ سعیده محمدپور2 ـ آرین قلی پور3 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago