مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (914)

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق?1-1-6-سوالات تحقیق?1-1-7-فرضیه های تحقیق?1-1-2-مفاهیم تحقیق?فصل اول- کلیات و مفاهیم?1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت? 1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی?1-2-1-2-مسئولیت مدنی?1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت?1-2-2-1-قاعده لاضرر?1-2-2-2-اتلاف?1-2-2-3-تسبیب?1-2-3-بررسی مسئولیت قهری??1-2-3-1-نظریه تقصیر??1-2-3-2-نظریه خطر??1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی??1-2-4-1-فعل زیانبار??1-2-4-2-نامشروع بودن فعل??1-2-4-3-وجود ضرر??1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر??1-2-4-3-2-مستقیم بودن Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 105-126-1

501فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پیاپی03 شاپا چاپی:9096-2332 شاپا الکترونیکی: X 320-2220 http://jedu.miau.ac.ir بررسی و مقایسه همبستگی شاخههای مختلف تحصیلی با مهارتهای اینترنتی و مؤلفههای حرفهای معلمان Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 105-126-1

501فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 69، پیاپی03 شاپا چاپی:9096-2332 شاپا الکترونیکی: X 320-2220 http://jedu.miau.ac.ir بررسی و مقایسه همبستگی شاخههای مختلف تحصیلی با مهارتهای اینترنتی و مؤلفههای حرفهای معلمان Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

پژوهش JFAUP_Volume 2_Issue 44_Pages 5-14-1

صفحات 5 – 14نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره44 زمستان 1389835396494050 85599325151 الگــوی طراحــی معمــاری مجــازیدکتر هاشم هاشم نژاد1*، دکترسوران شنگه پور2دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.استادیار دانشکده معماری، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

پژوهش JFAUP_Volume 2_Issue 44_Pages 5-14-1

صفحات 5 – 14نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره44 زمستان 1389835396494050 85599325151 الگــوی طراحــی معمــاری مجــازیدکتر هاشم هاشم نژاد1*، دکترسوران شنگه پور2دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.استادیار دانشکده معماری، Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان پژوهشJED_Volume 3_Issue 1_Pages 11-34-1

توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هفتم، بهار 1389، از ص 11-34 عوامل اثرگذار در به کارگیری تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط ایران بابک سهرابی∗1 ـ امیر خانلری2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود رایگان پژوهشJED_Volume 3_Issue 1_Pages 11-34-1

توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هفتم، بهار 1389، از ص 11-34 عوامل اثرگذار در به کارگیری تجارت الکترونیک در بنگاه های کوچک و متوسط ایران بابک سهرابی∗1 ـ امیر خانلری2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله دانشگاهی JIAMS_Volume 3_Issue – 11_Pages 101-129-1

مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعـه مـوردی دانشـکدهمدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی رضا واعظی علی حسین نورافروز چکیده در این پـژوهش بـه بررسـی و مقایسـه ی رفتـار اطـلاع یـابی در اسـتفا ده از اینترنـت Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JIAMS_Volume 3_Issue – 11_Pages 101-129-1

مقایسه رفتار اطلاع یابی اینترنتی: مطالعـه مـوردی دانشـکدهمدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی رضا واعظی علی حسین نورافروز چکیده در این پـژوهش بـه بررسـی و مقایسـه ی رفتـار اطـلاع یـابی در اسـتفا ده از اینترنـت Read more…

By 92, ago