مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود متن کامل مقاله JEST_Volume 14_Issue 3_Pages 106-97-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره چهاردهم، شماره سه، پاییز 91 مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در استان همدان آزاده کاظمی1 علی اکبر سبزی پرور2 شوکا فصل بهار3 * Shooka_fb@yahoo.com تاریخ دریافت:22/4/87 تاریخ پذیرش:10/7/87 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 14_Issue 3_Pages 106-97-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره چهاردهم، شماره سه، پاییز 91 مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی در استان همدان آزاده کاظمی1 علی اکبر سبزی پرور2 شوکا فصل بهار3 * Shooka_fb@yahoo.com تاریخ دریافت:22/4/87 تاریخ پذیرش:10/7/87 Read more…

By 92, ago
تحقیقات بومی شناسی کاربردی

دانلود متن کامل مقاله رایگان IJAE-v6n1p41-fa-001-1

بومشناسی کاربردی/ سال ششم / شماره اول / بهار ۱۳۹۶ مقای سه مدلهای جنگل تصادفی (RF) و درخت رگرسیون تقویت شده (BRT) در پیشبینی حضور گونههای غالب مرتعی در مراتع پلور، مازندران زینب جعفریان* و Read more…

By 92, ago
تحقیقات بومی شناسی کاربردی

مقاله رایگان admin-A-10-1-58-d566266-1

بوم شناسی کاربردی/ سال سوم / شماره هشتم/ تابستان ۱۳۹۳ مقایسه روشهای زمین آمار بهمنظور تعیین بهترین روش درونیابی دادههای زیستاقلیمی در مدلسازی پراکنش گونههای جانوری در مرکز ایران رسول خسروی، محمود رضا همامی1*، منصوره Read more…

By 92, ago