مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (920)

2-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی………………………………………………………………………………122ـ1ـ2ـ تعاریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری، علم ارتباطات، علم فناوری اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………132ـ1ـ3ـ اهمیت تجارت الکترونیک درمعارف اسلامی: . 16 سایت منبع 2ـ2ـ بخش دوم : تاریخچه تجارت الکترونیک. 252ـ2ــ1ـ تاریخچه Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

پژوهش JED_Volume 6_Issue 4_Pages 1-19-1

توسعه کارآفرینی ،دوره 6، شماره 4، زمستان 2931، از ص 2-23 چگونگی تغییر نقش شبکه های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحله نوپایی به تثبیت: مورد مطالعه بخش صادرات زهرا آراستی1، الناز طرزمنی2 2. دانشیار دانشکده Read more…

By 92, ago
مدیریت

JIAMS_Volume 2_Issue – 5_Pages 99-121-1

ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی حسن عابدی جعفری٭ عباسعلی رستگار٭٭ چکیده اصطلاح “معنویت در سازمان1″، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح Read more…

By 92, ago
حقوق

تحقیق JLJ_Volume 71_Issue 61_Pages 105-118-1

ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسهامین جعفریچکیده DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2007.1130303657613105 1 0 5 ابراز پشیمانی یکی از شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی و به معنای هم کاری رسمی مجرم Read more…

By 92, ago
حقوق

JLJ_Volume 71_Issue 61_Pages 119-130-1

ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسهامین جعفریچکیده DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2007.1130403657613105 1 0 5 ابراز پشیمانی یکی از شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی و به معنای هم کاری رسمی مجرم Read more…

By 92, ago
حقوق

پژوهش JLJ_Volume 71_Issue 61_Pages 105-118-1

ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسهامین جعفریچکیده DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2007.1130303657613105 1 0 5 ابراز پشیمانی یکی از شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی و به معنای هم کاری رسمی مجرم Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود تحقیق LAW_Volume 2_Issue 104_Pages 115-136-1

جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا رضا مقصودی1 تاریخ دریافت: 20/60/92 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان تـاریخ تـأییـد: 01/21/92 اکبر ایمان پور2 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان چکیده کنوانسیون بیع بین المللی Read more…

By 92, ago