مقالات و پایان نامه ها

دانلود رایگان فول تکست تحقیق b (921)

جدول شماره7: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت بستری در بیمارستان 68جدول شماره 8: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت بستری قبلی در بیمارستان 69جدول شماره 9: توزیع واحدهای مورد پژوهش Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

فول تکست JFAUP_Volume 20_Issue 2_Pages 35-46-1

صفحات ۳5 – ۴6۳5نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲0 شماره۲ تابستان ۱۳۹۴ تاثیر محیط کالبدی فضاهای درمانی بر کاهش استرس بیماران)بررسی نمونه موردی مطب دندان پزشکی*(10112762209 قاسم مطلبی**1، لادن وجدان زاده2۱ استادیار Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

تحقیق JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 303-317-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اصول طراحی محوطههای درمانی با تاکید بر مولفههای باغهای شفابخش ،محوطههای باغبانی درمانی و باغ ایرانی نازیتا زجاجی 5* nazitazojaji@gmail.com 2 علی نیکبختمحسن Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود تحقیق رایگان JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 303-317-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اصول طراحی محوطههای درمانی با تاکید بر مولفههای باغهای شفابخش ،محوطههای باغبانی درمانی و باغ ایرانی نازیتا زجاجی 5* nazitazojaji@gmail.com 2 علی نیکبختمحسن Read more…

By 92, ago