مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش JEST_Volume 18_Issue 3_Pages 181-189-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره سه، پاییز 95 موفقیت تولید مثلی ونرخ بقای روزانه باکلان بزرگ(Phalacrocorax Carbo sinensis) در کلنی تالاب بین المللی امیر کلایه راضیه رحیمی1* r-rahimi@iau-arak.ac.ir 1مسعودمنوری 2محمود کرمیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود تحقیق رایگان JEST_Volume 18_Issue 3_Pages 181-189-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره سه، پاییز 95 موفقیت تولید مثلی ونرخ بقای روزانه باکلان بزرگ(Phalacrocorax Carbo sinensis) در کلنی تالاب بین المللی امیر کلایه راضیه رحیمی1* r-rahimi@iau-arak.ac.ir 1مسعودمنوری 2محمود کرمیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود تحقیق رایگان JEST_Volume 15_Issue 4_Pages 65-74-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره چهار، زمستان 92 مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده ازروده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی شیلا صفائیان1 *2زهرا مقدمMoghaddam_z2009@yahoo.com 3هدایت حسینی اکبر اسماعیلی1 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان مقالهJEST_Volume 15_Issue 4_Pages 65-74-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره چهار، زمستان 92 مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده ازروده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی شیلا صفائیان1 *2زهرا مقدمMoghaddam_z2009@yahoo.com 3هدایت حسینی اکبر اسماعیلی1 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود تحقیق JEST_Volume 15_Issue 4_Pages 65-74-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره چهار، زمستان 92 مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده ازروده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی شیلا صفائیان1 *2زهرا مقدمMoghaddam_z2009@yahoo.com 3هدایت حسینی اکبر اسماعیلی1 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEST_Volume 15_Issue 4_Pages 65-74-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره چهار، زمستان 92 مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی جداشده ازروده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی شیلا صفائیان1 *2زهرا مقدمMoghaddam_z2009@yahoo.com 3هدایت حسینی اکبر اسماعیلی1 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEST_Volume 13_Issue 3_Pages 71-82-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره سیزدهم، شماره سه، پاییز 90 بررسی روند تغییرات ماهانه تنوع و تراکم وجمعیت پرندگان آب زی تالاب هورالعظیم بهروزی راد1 عبدالرحمن راسخ2 نسرین اشراقیان3 * nasrin_eshraghian@yahoo.comسید عادل مولا4 Read more…

By 92, ago