مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق منبع پایان‌نامه b (925)

معقول ثانوی و تفصیل در قول حکماء………………………………………………………………………………………………..37جواب دوم (جواب علامه طباطبایی ره)………………………………………………………………………………………………..45جواب سوم (جواب امام خمینی ره)…………………………………………………………………………………………………….47فصل دوم: پاسخ بر اساس اصالت وجود مشائی…………………………………………………………………………………48جواب اول (جواب فارابی)………………………………………………………………………………………………………………..49جواب دوم (جواب امام خمینی ره)……………………………………………………………………………………………………..52 دفصل سوم: پاسخ Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 335-346-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 برآورد زیانهای اقتصادی ناشی از وقوع حریق در ایستگاههای خط9متروی تهران )پست LPS و (RS با استفاده از تکنیک سناریو سازی صدیقه عطرکار روشن Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود متن کامل مقاله JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 335-346-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 برآورد زیانهای اقتصادی ناشی از وقوع حریق در ایستگاههای خط9متروی تهران )پست LPS و (RS با استفاده از تکنیک سناریو سازی صدیقه عطرکار روشن Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JPOM_2014 Spring_Vol 5_Issue 1_Pages 93-112-1

مدیریت تولید و عملیات، دوره )5(، پیاپی)8(، شماره)1( بهار و تابستان 1131 دریافت:11/1/31 پذیرش: 11/6/31 صص: 111- 31 مدل ساختاری عوامل ارگونومیک مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت حسین غضنفری1، مرضیه بابائیان پور2، محمد مهدی Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JPOM_2014 Spring_Vol 5_Issue 1_Pages 93-112-1

مدیریت تولید و عملیات، دوره )5(، پیاپی)8(، شماره)1( بهار و تابستان 1131 دریافت:11/1/31 پذیرش: 11/6/31 صص: 111- 31 مدل ساختاری عوامل ارگونومیک مؤثر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت حسین غضنفری1، مرضیه بابائیان پور2، محمد مهدی Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود پژوهش JLAP_Volume 1_Issue – 3 (- 3)_Pages 103-144-1

3913211640 ۹۹بررسی نظری و عملی نقض اساسیدر قرار دادهای بیع بینالمللیمجتبیزاهدیان*چکیدهعقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بینا لمللی است. یکی ازمهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ Read more…

By 92, ago