مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

پژوهش JEST_Volume 14_Issue 2_Pages 61-79-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره دو، تابستان 91 فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) محمدرضا پورجعفر 1 هادی محمودی نژاد2* شاهین ایلکا3 حامد عاقبت Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

متن کامل مقاله JEST_Volume 14_Issue 2_Pages 61-79-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره چهاردهم، شماره دو، تابستان 91 فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) محمدرضا پورجعفر 1 هادی محمودی نژاد2* شاهین ایلکا3 حامد عاقبت Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان تحقیقJEST_Volume 11_Issue 3_Pages 237-247-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره سه، پاییز88 ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود) ناصر محرم نژاد1 مهسا آقاخانی 2 * تاریخ Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان فول تکست JIAMS_Volume 8_Issue 31_Pages 105-130-1

بررسی عوامل موثر در نقش آفرینی توریسم درمانی و پویایی شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی دریافت: 15/7/1392 یحیی زارع مهرجردی پذیرش: 8/3/1393 فهیمه فارغ  چکیده امروزه صنعت گردشگری پزشکی به Read more…

By 92, ago
تحقیقات مدیریت فناوری اطلاعات

فول تکست JITM_Volume 7_Issue 4_Pages 845-864-1

د ناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره 7، شماره 4 زمستان 1394 ص. 864- 845 بررسی عوامل مؤثر بر گسترش و استفاده از خدمات الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) وحیده علیپور1، Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود رایگان مقالهپایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرا فیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم  عنوان: برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی Read more…

By 92, ago