مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله رایگان منبع پایان‌نامه ارشد b (926)

2-5-7- تقسیمات سیاسی استان لرستان………………………………………………………………………………………………………………………. 332-5-8- مطالعات اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-8-1پراکندگی جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………362-5-8-2-الگوی زیست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-5-8-3-نظام شهری استان …………………………………………………………………………………………………………………………………………372-5-8-4-تحول رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-5-9- تاریخچه استان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………392-5-9-1-موسیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-2-صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..402-5-9-3-زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-5-9-4-دین و برگزاری مراسم دینی…………………………………………………………………………………………………………………………..422-5-9-5-ایلات و عشایر لرستان………………………………………………………………………………………………………………………….42 2-5-9-6- فرهنگ و مردم Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود متن کامل مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 4_Pages 39-50-1

صفحات ۳۹ – ۵۰۳۹نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره 4 زمستان ۱۳۹۵ بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاههای ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر* مریم شیروانی**1، Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق رایگان JFAUP_Volume 19_Issue 4_Pages 77-86-1

صفحات 77 – 8634289173660 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره4 زمستان 139375997311653 وا کاوی مؤلفه هـای بازشـناخت اصالـت در حفاظـت میراث فرهنگی* سمیه فدائی نژاد** 1، پرستو عشرتی21استادیار دانشکده معماری، پردیس Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

پژوهش JFAUP_Volume 19_Issue 4_Pages 77-86-1

صفحات 77 – 8634289173660 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره4 زمستان 139375997311653 وا کاوی مؤلفه هـای بازشـناخت اصالـت در حفاظـت میراث فرهنگی* سمیه فدائی نژاد** 1، پرستو عشرتی21استادیار دانشکده معماری، پردیس Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

متن کامل مقاله JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 559-570-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر فریال احمدی 9* f.ahmadi@umz.ac.ir محمدرضا بمانیان 2 اصغر محمدمرادی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان فول تکست JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 559-570-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر فریال احمدی 9* f.ahmadi@umz.ac.ir محمدرضا بمانیان 2 اصغر محمدمرادی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود فول تکست JEST_Volume 19_Issue ( – – – 4)_Pages 571-581-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره4، بهار9316 بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران داریوش کریمی 9 نگین موسوی مدنی 2* negin_90_24@yahoo.comتاریخ دریافت: 72/30/4031 تاریخ پذیرش:33/33/4031 Read more…

By 92, ago