معماری و شهرسازی

دانلود تحقیق رایگان JFAUP_Volume 19_Issue 2_Pages 67-76-1

صفحات 67 – 7634858173660 نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 19 شماره2 تابستان 139376271611654 جایگاه نقد در معماری ایران نسبت به توپوگرافی نقد در معماری غرب مسعود کوچکیان 1، ویدا نوروزبرازجانی 21 دانشجوی Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دریافت متن کامل مقاله JFAUP_Volume 17_Issue 3_Pages 61-70-1

صفحات 61 – 70نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره3 پاییز 139191279010957 معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغیر* عاطفه کرباسی**استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.)تاریخ Read more…

By 92, ago
حقوق

پژوهش JLJ_Volume 76_Issue 79_Pages 73-98-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2012.11047نظر یههای حقیقت و کاربرد آنها در دادرس یهای مدنیمحمد مولودی مهدی حمزه هویدا چکیدهوظیفه ی قاضی کشف حقیقت در امور موضوعى دعوا است؛ در باب حقیقت و چیســتى آن، نظریه هاى متعدد و Read more…

By 92, ago
حقوق

پژوهش JLJ_Volume 70_Issue 56-57_Pages 185-218-1

136766-4656 DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2006.11480مقاله185حق سکوتمنصور رحمدلچکیدهحق سکوت حقی تنها و مجزا از سایر حقها نیست، بلکه ترکیبی از آنها ست .وقتی از حق سکوت سخن گفته میشود، فرض بیگناهی، تکلیف دادستان به اثبات رکنهای تشکیلدهنده جرم Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود متن کامل مقاله رایگان JLJ_Volume 70_Issue 56-57_Pages 185-218-1

136766-4656 DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2006.11480مقاله185حق سکوتمنصور رحمدلچکیدهحق سکوت حقی تنها و مجزا از سایر حقها نیست، بلکه ترکیبی از آنها ست .وقتی از حق سکوت سخن گفته میشود، فرض بیگناهی، تکلیف دادستان به اثبات رکنهای تشکیلدهنده جرم Read more…

By 92, ago