مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
روشهای عددی در مهندسی

دانلود رایگان پژوهشJcme.iut.ac.ir1/godadmin-A-10-2-228-2620f5-1

بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر محمدرضا بنازاده*، علیاکبر بیدختی**، محمد خیراندیش* وهادی فدوی حسینی* دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران شمال، Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود فول تکست JEST_Volume 18_Issue (- – – 2)_Pages 225-239-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 5931 سنجش غلظت فلزات سنگین )سرب،کادمیوم و جیوه( درعضله ماهی کفال پوزه باریک و ارزیابی خطرناشی از مصرف آن )مطالعه موردی: آب های سواحل Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود پژوهش JEST_Volume 18_Issue (- – – 2)_Pages 225-239-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 5931 سنجش غلظت فلزات سنگین )سرب،کادمیوم و جیوه( درعضله ماهی کفال پوزه باریک و ارزیابی خطرناشی از مصرف آن )مطالعه موردی: آب های سواحل Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 17_Issue 3_Pages 66-86-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره سه، پاییز 94 آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع بهجای آمایش فعالیتها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر) امیر هدایتی آقمشهدی1* amir_hedayati@ymail.comحمیدرضا جعفری2 ناصر مهردادی3 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

مقاله دانشگاهی JEST_Volume 17_Issue 3_Pages 66-86-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره سه، پاییز 94 آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب؛ آمایش منابع بهجای آمایش فعالیتها (مطالعه موردی: حوضه آبریز خزر) امیر هدایتی آقمشهدی1* amir_hedayati@ymail.comحمیدرضا جعفری2 ناصر مهردادی3 Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

JEST_Volume 14_Issue 2_Pages 107-113-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره چهاردهم، شماره دو، تابستان 91 بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر مهرزاد کشاورزی فرد1 (mkeshavarzifard@yahoo.com) علی ماشینچیان مرادی2 سید محمد رضا فاطمی2 عباس Read more…

By 92, ago