مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
روشهای عددی در مهندسی

دانلود رایگان پژوهشJcme.iut.ac.ir1/godadmin-A-10-2-228-2620f5-1

بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر محمدرضا بنازاده*، علیاکبر بیدختی**، محمد خیراندیش* وهادی فدوی حسینی* دانشکده علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران شمال، Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

فول تکست JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 379-393-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 ثبت جاذبه های پیشنهادی واجد شرایط طبیعت ایران در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو، ضرورتی کاربردی *5 بهار بیشمیbbeishami@yahoo.com 2 علی رحیم پورتاریخ Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود تحقیق رایگان JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 379-393-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 ثبت جاذبه های پیشنهادی واجد شرایط طبیعت ایران در فهرست آثار میراث طبیعی یونسکو، ضرورتی کاربردی در این سایت فقط تکه هایی از Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

تحقیق JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دریافت متن کامل مقاله JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله JEST_Volume 18_Issue (- – – 3 – – -_Pages 67-80-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره3، زمستان 5331 اثرات بازگشایی کانال خزینی بر الگوی عمومی جریان در خلیج گرگان )جنوب شرق دریای کاسپی( *5 سعید شربتی S_Sharbaty@yahoo.com 2 علی شعبانیتاریخ دریافت: Read more…

By 92, ago