مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود مقاله رایگان JFAUP_Volume 17_Issue 4_Pages 1-16-1

صفحات 49 – 60نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره 17 شماره4 زمستان 139172675511654 تقدس فرا گیر فضا در اسلام: نگاه تکلیف گرا مسعود ناری قمی*دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

مقاله JED_Volume 5_Issue 4_Pages 7-25-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 7- 25 بررسی رابطه ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی محمد خدایاری فرد1ـ محمود احمدپور داریانی2 بهزاد هدهدی3 ـ لیلا مؤمنی4 استاد دانشکده روانشناسی و Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

دانلود تحقیق رایگان JED_Volume 5_Issue 4_Pages 87-105-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 87- 105 رابطه ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی ( مطالعهی موردی: دانشجویان دانشکدههای کارآفرینی و کشاورزی) مرتضی اکبری1ـ حجت شکیبا2ـ منا زهتابی3 دانش Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

فول تکست JED_Volume 5_Issue 4_Pages 7-25-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 7- 25 بررسی رابطه ی دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی محمد خدایاری فرد1ـ محمود احمدپور داریانی2 بهزاد هدهدی3 ـ لیلا مؤمنی4 استاد دانشکده روانشناسی و Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

مقاله JED_Volume 5_Issue 4_Pages 87-105-1

توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، زمستان 1391، از ص 87- 105 رابطه ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی ( مطالعهی موردی: دانشجویان دانشکدههای کارآفرینی و کشاورزی) مرتضی اکبری1ـ حجت شکیبا2ـ منا زهتابی3 دانش Read more…

By 92, ago
مدیریت

تحقیق JIAMS_Volume 8_Issue 30_Pages 57-80-1

تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان دریافت: 10/5/1392 حمید ضرغام بروجنی * پذیرش: 11/8/1392 نسرین ترکمان** چکیده یکی از بحث برانگیزترین موضوع ها در بین محققانی که به گردشگری مذهبی علاقه مندند ، Read more…

By 92, ago
مدیریت

JIAMS_Volume 2_Issue – 5_Pages 99-121-1

ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش فرض ها، مدل مفهومی حسن عابدی جعفری٭ عباسعلی رستگار٭٭ چکیده اصطلاح “معنویت در سازمان1″، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح Read more…

By 92, ago