مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 187-210-1

187فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir شناسایی شاخصهای موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها )مورد مطالعه: دانشگاه شیراز( حبیباله Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 187-210-1

187فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir شناسایی شاخصهای موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاهها )مورد مطالعه: دانشگاه شیراز( حبیباله Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 263-282-1

263فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در Read more…

By 92, ago
مدیریت

تحقیق JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 301-320-1

301فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود رایگان مقالهJEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 301-320-1

301فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود تحقیق رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 263-282-1

263فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 31-54-1

31فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدل فرهنگ مشتریمداری مبتنی بر آموزههای اسلام در آموزش و پرورش کشور آیسودا Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 31-54-1

31فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir ارائه مدل فرهنگ مشتریمداری مبتنی بر آموزههای اسلام در آموزش و پرورش کشور آیسودا Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 85-104-1

85فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir نقش واسطهگری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و Read more…

By 92, ago