مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 53-70-1

53فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 96، پیاپی29 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir مدل پیشبینی فرسودگیشغلی براساس عدالت و تعهدسازمانی ، میل به تغییر، تعارض و ابهام Read more…

By 92, ago
مدیریت

پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 29_Pages 53-70-1

53فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره1، بهار 96، پیاپی29 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir مدل پیشبینی فرسودگیشغلی براساس عدالت و تعهدسازمانی ، میل به تغییر، تعارض و ابهام Read more…

By 92, ago
حقوق

alirezataghi-A-10-1153-1-1168de3-1

دو فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی73و74، بهار و تابستان 1395، صفحات 21 تا 44 دفاع اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم: در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود متن کامل مقاله رایگان LAW_Volume 15_Issue 39_Pages 181-212-1

پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره اول (پیاپی39)، بهار و تابستان 1393، صص181-212 تأثیر تغذیه بر کج روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه های دین اسلام فرید محسنی تاریخ دریافت: 24/02/1393 تاریخ پذیرش: Read more…

By 92, ago
حقوق

دانلود پژوهش 7 –1

پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره اول )پیاپی 44(، پاییز و زمستان 9315، صص 941-973 واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی علی مرادی * تاریخ دریافت: 30/38/5031 مرتضی طبیبی جبلی** تاریخ پذیرش: 55/55/5031 محمدعلی حیدری*** Read more…

By 92, ago
حقوق

متن کامل مقاله 7 –1

پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره اول )پیاپی 44(، پاییز و زمستان 9315، صص 941-973 واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی علی مرادی * تاریخ دریافت: 30/38/5031 مرتضی طبیبی جبلی** تاریخ پذیرش: 55/55/5031 محمدعلی حیدری*** Read more…

By 92, ago
حقوق

مقاله رایگان LAW_Volume 2_Issue 104_Pages 3-24-1

تأثیـر یافته های بزه دیده شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه ها) شهرام محمدی1 تاریخ دریافت: 29/70/92 استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستانهران تـاریخ تـأییـد: 01/90/93 فرهاد شاهیده2 دانش آموخته کارشناسی Read more…

By 92, ago