مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 145-164-1

145فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس مریم Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 145-164-1

145فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس مریم Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 161-194-1

161فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود مقاله JEDU_Volume 8_Issue 30_Pages 161-194-1

161فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره2، تابستان 96، پیاپی30 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir چالشهای آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

دانلود مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 2_Pages 55-68-1

صفحات ۵۵ – 68۵۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۲ تابستان ۱۳۹۵101569511654 بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روان شناسی شناختی)موردپژوهی: محله قره باغیها در Read more…

By 92, ago
معماری و شهرسازی

مقاله JFAUP_Volume 21_Issue 2_Pages 55-68-1

صفحات ۵۵ – 68۵۵نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۲۱ شماره ۲ تابستان ۱۳۹۵101569511654 بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روان شناسی شناختی)موردپژوهی: محله قره باغیها در Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان فول تکست JEST_Volume 12_Issue 3_Pages 175-190-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره سه، پاییز 89 روش هایِ ارزیابیِ رفتارهایِ شهروندی در فضاهایِ شهری در رویکرد فراتحلیل یاور رستم زاده1 محمد رنج آزمای آذری2 سید مجید نادری3 منصور یگانه4 هادی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

فول تکست JEST_Volume 12_Issue 3_Pages 175-190-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، شماره سه، پاییز 89 روش هایِ ارزیابیِ رفتارهایِ شهروندی در فضاهایِ شهری در رویکرد فراتحلیل یاور رستم زاده1 محمد رنج آزمای آذری2 سید مجید نادری3 منصور یگانه4 هادی Read more…

By 92, ago
کارآفرینی

تحقیق JED_Volume 8_Issue 3_Pages 413-431-1

توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، از ص 431- 413 نگاهی معرفت شناختی به جایگاه و منشأ ناولتی در توسعه اقتصادی محمود متوسلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تاریخ دریافت: 12/07/1393 تاریخ پذیرش: Read more…

By 92, ago