مقالات و پایان نامه ها

دانلود متن کامل مقاله پایان‌نامه ارشد b (924)

1-2-6-6- 2- فسفولیپیدها………………………………………………………….171-2-6-6- 3- ویتامین ها……………………………………………………………17عنوان صفحه1-2-7- عوامل موثر در ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس آرتمیا…………………………………181-2-7-1- ژنتیک……………………………………………………………………..181-2-7-2- عوامل محیطی (اختلافات تغذیه ای والدین) ……………………………………191-2-8- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….201-2-9- اهداف تحقیق……………………………………………………………………21 سایت منبع فصل دوم: مروری بر منابع2-پیشینه Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دریافت متن کامل مقاله JEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان پژوهشJEST_Volume 17_Issue 2_Pages 36-44-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هفدهم، شماره تابستان، 94 تعیین اندیس دیزل سوخت های بیودیزل تولید شده از ترکیبات اتیل استر اسیدهای چرب بر اساس استاندارد 166ASTM D صالح محمدی6 havre.irani@gmail.com 2بهمن نجفی Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

پژوهش JEST_Volume 15_Issue 2_Pages 55-77-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره یک، بهار 92 بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران فرزانه جعفری گل 1* Farzaneh.jafarigol@gmail.comعبدالرضا کرباسی 2 پروین Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود رایگان فول تکست JEST_Volume 15_Issue 2_Pages 55-77-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره پانزدهم، شماره یک، بهار 92 بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران فرزانه جعفری گل 1* Farzaneh.jafarigol@gmail.comعبدالرضا کرباسی 2 پروین Read more…

By 92, ago
تکنولوژی محیط زیست

دانلود متن کامل مقاله رایگان JEST_Volume 14_Issue 2_Pages 81-87-1

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره چهاردهم، شماره دو، تابستان 91 بازیافت روغن پسماند خوراکی به صورت سوخت بیودیزل و بهینهسازی برخی از خواص فیزیکی آن مهدی ترکیان بلداجی 1* بهمن نجفی 2 امیرحسین Read more…

By 92, ago