مقالات و پایان نامه ها

تحقیق منابع پایان‌نامه ارشد b (928)

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی572-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی58مدل رضایت شغلی (به نقل از مقیمی،384:1378)582-4-6-1- عوامل فردی592-4-6-2- عوامل سازمانی60 2-4-6-3- عوامل محیطی612-4-6-4- ماهیت شغل632-4-7 پیامدهای رضایت شغلی642-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد652-4-7-2 رضایت شغلی Read more…

By 92, ago
مدیریت

مقاله رایگان JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 145-164-1

145فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس مریم Read more…

By 92, ago
مدیریت

فول تکست JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 309-326-1

309فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه سبک تفکر )قانونگذار، اجرایی و قضاوتگرا( و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان Read more…

By 92, ago
مدیریت

دانلود پژوهش JEDU_Volume 8_Issue 31_Pages 145-164-1

145فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره3، پاییز 96، پیاپی31 شاپا چاپی:6369-2008 شاپا الکترونیکی: X 2423-723 http://jedu.miau.ac.ir رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس مریم Read more…

By 92, ago