مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله دانلود پایان‌نامه b (919)

2-18-1-2. توپوگرافی272-18-1-3. شیب272-18-1-4. اقلیم282-18-1-5. خاک و آب28 2-18-1-6. پوشش گیاهی302-18-1-7. زمین‌شناسی312-18-1-8. ژئومورفولوژی31 2-18-2 عوامل اجتماعی312-19. پیشینه تحقیق33? فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش‌ها 393-1. روش اجرای تحقیق40 3-1-1. روش تحلیلی40 3-1-2. روش توصیفی403-2. Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

مقاله رایگان ketabdar-A-10-100-1-174532d-1

شبیه سازی عددی شکست موج تنها بر روی ساحل شیب دار به روش هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکمپذیر محمد جواد کتابداری1* ، امین نعمتی روزبهانی2 دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشجوی کارشناسی ارشد، Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

تحقیق IJMT-v12n24p103-fa-1

سال دوازدهم/ شماره42/ پاییز و زمستان 5931)509-559( نشریه مهندسی دریــا تاثیر نوسانات تراز آب دریا بر تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر سهیل عطایی1*، مهدی عجمی، میراحمد لشته نشایی، سید حسین یعصوبی 1کارشناس ارشد مهندسی سواحل، Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

مقاله IJMT-v12n24p53-fa-1

-25907-87759 نشریه مهندسی دریــا سال دوازدهم/ شماره42/ پاییز و زمستان 5931)19-42( طبقهبندیِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر-استان مازندران فرشته کمیجانی دکتری فیزیک دریا ،شرکت نواندیشان محیطهای رودخانه و دریا؛ komijani@namrood.com اطلاعات مقاله چکیده چکیده تاریخچه Read more…

By 92, ago